Noen eksempler på hvordan slike rapporter kan analyseres:

 Rapporter fra sakkyndige danner ofte grunnlag for forvaltning og domstolers vedtak og dommer. Svært ofte finner man alvorlige faglige og metodiske feil ved disse. Mange har lenge trodd at Barnesakkyndig kommisjon godkjenner sakkyndige rapporter i barnevernsaker, det gjør de ikke! De kvalitetsikrer heller ikke slike rapporter. Dermed kan de være beheftet med alvorlige feil og mangler når de legges frem for Fylkesnemnd og domstoler. Utallige justismord har skjedd som følge av slike rapporter. Vi kan hjelpe deg med å påpeke slike mangler ved din sakkyndige rapport. Se mer om priser og info om analyse av rapporter.
Det grunnleggende spørsmål til de sakkyndige:

"How do you know what you say you know?"


Punkter for kvalitetsikring av sakkyndige rapporter:
Førsteinntrykk Kildekritikk Konklusjon følger av premisser
Etterprøvbarhet Evidensbasert empiri Nøytralitet
Reliabel / Valid Alternative hypotseser / Falsifikasjon Skilles påstander og fakta
Skilles observasjon fra vurdering Metoder Reaktivitet
Etikk - Roller Bekreftelsesbias Induktiv / Deduktiv slutning
Selvstendig dokument Publication Bias Ledende spørsmål
Narrativ Halvsannheter Liste sjekkpunkter
Dokumentasjon Vitnepsykologi - Avhør -

*