Halvsannheter

Deler av en sannhet, men ikke hele, som kan få vår persepsjon til å trekke feilaktige slutninger.

1. Fremsettes halvsannheter?
   - er påstander av en slik karakter at de ikke fyller hele sannheten, men søker få leseren til å tro på noe som ikke er fullt dokumentert?
   -
   -

2.
   -
   -