Etterprøvbarhet

For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter.

Det er et grunnleggende krav ved all forskning at det skal være intersubjektiv etterprøvbarhet. Det vil si at en forsker skal kunne etterprøve en annen forskers resultater i et gitt materiale. Dette har å gjøre med nødvendig kvalitetssikring. For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter. Den enkelte forsker er, uavhengig av metode, subjektiv. Konklusjoner er subjektive. Allikevel er vitenskapen objektiv. Objektiviteten følger av etterprøvbarheten.

Hensikten med vitenskapen er kunnskap om virkeligheten. Dersom kunnskapen ikke er etterprøvbar, så kan vi heller ikke vite i hvilken grad vi snakker om kunnskap, til forskjell fra en subjektiv idé. Idéen kan være en 100% korrekt beskrivelse av virkeligheten. Men dersom dette ikke kan etterprøves, så kan vi ikke vite om den er korrekt eller ikke.

Er ikke materialet etterprøvbart må en legge til grunn at grunnlaget skjules for at feil ikke skal avsløres. Fagfolk som er trygge på sine resultater er positive til etterprøving fordi det vil korigere evt. feil, noe som er vitenskapens mål.


1. Er grunnlaget for rapportens vurderinger / premisser tilgjengelig?
   - dokumenter
   - video/lydopptak av observasjoner
   - vitner

2. Er premissene valide?
   - er grunnlaget for premissene sanne?
   - er komparentinformasjon sann?

3. Kildekritikk?
   - er kildenes validitet vurdert?
   - er utsagn fra partene sanne?

4. Er rapporten utformet som et selvstendig dokument, slik at den gir mening også til lesere som ikke har annen kjennskap til saken.
   - er teori og metode tydeliggjort slik at etterbrøvbarhet er mulig?
   - er alternative hypoteser diskutert for å vise den sakkyneiges nyansering?