Etikk - Roller

De som tar på seg oppgaver som sakkyndig, må klarlegge sin rolle overfor den/de som observeres (terapeut/aktuarisk). I sakkyndige vurderinger foreligger det ikek noe fagperson/pasient forhold. Den sakkyndiges oppgave er å utrede og vurdere i forhold til et mandat ofte gitt av domstolene. Sannhet i premissene blir da viktigere enn i en pasient relasjon.

1. Etikk
   - følger den sakkyndige etiske retningslinjer?
   - følger den sakkyndige normative lover?

2. Roleblanding er i strid med sakkyndiges etiske retningslinjer
   - har den sakkyndige vært behandler for en part?

3. Skiller den sakkyndige tydelig mellom rollen som behandler og sakkyndig?
   - som behandler : loyalitet til pasient
   - som sakkyndig : loyalitet til domstol/oppdragsgiver
   - er klienten gjort kjent med og forstått denne forskjellen?

4. Etisk argumenastjon inneholder:
   1. Klarhet,
   2. Korrekt informasjon,
   3. Konsistens (rasjonalitet),
   4. Upartiskhet,
   5. Klokskap (Coolness),
   6. Korrekte moralnormer.

5. ETISKE PRINSIPPER FOR NORDISKE PSYKOLOGER:

• Psykologer arbeidet ut fra kunnskap basert på forskning og underbygget erfaring.

• Psykologers arbeidsoppgaver innebærer ofte mulighet for dyptgående påvirkning av andre mennesker. Slike yrkesbetingelser stiller store krav til psykologers etiske bevissthet og er grunnen til at psykologer har valgt å utforme fagetiske prinsipper.

• Psykologen viser respekt og arbeider for å fremme utviklingen av hvert menneskes rettigheter, verdighet og integritet.

• Psykologen viser respekt for individets grunnleggende rettigheter, verdighet og integritet, og tilstreber å unngå at hans/hennes kunnskap anvendes på en måte som krenker, utnytter eller undertrykker individer.

• Psykologen er oppmerksom på og respekterer den kunnskap, innsikt, erfaring og ekspertise som klienter, relevante tredje parter og allmennheten har og respekterer kollegers og andre yrkesgruppers særlige kompetanse, forpliktelser og ansvar.

• Psykologen er oppmerksom på individuelle, rollemessige og kulturelle ulikheter basert på funksjonsnivå, kjønn, seksuell orientering, etnisk og nasjonal opprinnelse og tilhørighet, alder, religion, språk og sosioøkonomisk status, og på de begrensningene som ligger i egne kulturelle, klassemessige og kjønnsmessige forutsetninger.

• Psykologen bestreber seg på å utvikle og opprettholde høy faglig kompetanse i sitt arbeide. Psykologen tilstreber bevissthet om sine faglige og menneskelige sterke og svake sider, slik at han/hun realistisk kan vurdere med hvilken kompetanse han/hun kan påta seg oppgaver. Psykologen påtar seg kun de oppgaver, tilbyr kun de tjenester og bruker kun de metoder han/hun er kvalifisert til gjennom utdannelse, trening og erfaring.

• En forutsetning for en høy faglig kompetanse er at psykologen er oppmerksom på de fagetiske prinsippene, og integrerer etiske vurderinger i sin profesjonelle praksis.

• Psykologen er oppmerksom på de begrensningene som ligger i metoder og framgangsmåter og de begrensningene som ut fra dette må legges på de konklusjonene som kan trekkes. Psykologen viser spesiell varsomhet når han/hun anvender metoder, hjelpemidler og teknikker som ennå befinner seg på utprøvningsstadiet og som ikke tilfredsstiller vanlige metodekrav, eller som psykologen ennå ikke behersker fullt ut.

• Psykologen er oppmerksom på det profesjonelle og vitenskapelige ansvaret han/hun har overfor sine klienter og overfor den organisasjon og det samfunn som han/hun lever og arbeider i. Psykologen unngår å gjøre skade og er ansvarlig for sine handlinger. Han/hun forsikrer seg så langt det er mulig om at hans/hennes tjenester ikke misbrukes.

• Psykologen tar selvstendig ansvar for kvaliteten og konsekvensene av sitt arbeid, men er samtidig klar over at han/hun av andre oppleves som representant for sin yrkesgruppe.

• Psykologen søker å fremme integritet innen forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette innebærer at psykologen opptrer ærlig, upartisk og respektfullt overfor relevante involverte parter. Han/hun forsøker å synliggjøre og klargjøre sin egen rolle i de ulike sammenhengene der han/hun arbeider.

• Når psykologen uttaler seg i egenskap av psykolog, tilstrebes saklighet og nøyaktighet. Psykologen informerer om psykologisk yrkesutøvelse på en slik måte at misoppfatningen eller skade for fag eller yrke unngås.

• Psykologen tilstreber bevissthet om sine egne behov, holdninger og vurderinger og om sin rolle i relasjonen. Han/hun misbruker ikke sin makt og stilling gjennom å utnytte klientens avhengighet og tillit.

• Psykologens ansvar må ses i sammenheng med den profesjonelle relasjonens karakter og oppdragets art

• Ulikhet i kunnskap og makt vil alltid påvirke psykologens profesjonelle relasjon til klienter og kolleger. Jo større ulikheten er, jo større er psykologens ansvar.

6. -