Sjekkpunkter


1. Omhandler mandatet forhold som den sakkyndige kan uttale seg om?

2. Holder arbeidet en allment akseptert standard med hensyn på omfang og presentasjon?

4. Er metoder beskrevet og forklart?

5. Fremkommer det klart hva som er premissene for den faglige vurderingen, og hvilke kilder de er hentet fra (saksdokumenter, innhentede helseopplysninger, egne undersøkelser, komparentopplysninger og lignende)?6. Har alternative hypoteser blitt drøftet?

7. Er den faglige vurderingen spesifisert slik at mandatet blir besvart?

8. Førsteintrykk. *

9. Er premisser etterprøvbare? *

10. Reliabel/valid? *

11. Skilles observasjon fra vurdering. *

12. Etikk/Roller. *

13. Selvstendig dokument? *

14. Narativ *

15. Kildekritikk *

16. Evidensbasert empiri *

17. Alternative hypoteser, falsifikasjon *

18. Metode *

19. Bekreftelsesbias *

20. Publication bias *

21. Konklusjon føler av premisser? *

22. Nøytralitet *

23. Skilles påstander og fakta *

24. Reaktivitet *

25. Induktiv/Deduktiv slutning *

26. Ledende spørsmål *