Skille observasjon fra vurdering, premisser fra konklusjon?

Observasjon er grunnleggende for å vurdere andres adferd. Målet med en observasjon er å kunne gjengi virkeligheten for å ha samme virkelighet å snakke ut i fra. Observajson blir således grunnlaget for vurderinger. Svikter beskrivelsene av det observerte, svikter vurderingen. Saklighet og profesjonalitet handler om å skille det vi ser fra det vi vurderer. Mellom observasjon og vurdering finnes det en rekke feilkilder:
   - observatørens fysiske/psykiske tilstand
   - førsteintrykk/sisteintrykk
   - selvoppfyllende profetier
   - bias, trynefaktor m.m.
Det er meget viktig å være klar over at en vurdering ikke er en objektiv gjengivelse av en observasjon. Hva som observeres er objektivt, men hva som vurderes er subjektivt. Veiledning handler mye om å observere og gi tilbakemelding. Tilbakemelding handler om å se den andre og gi respons. Det er derfor vitkig at vurderingen er fri for feilkilder. Vurdering av en observasjon er en analyse av det observerte. Observasjoner vurderes alltid ut i fra kunnskap. For å forstå komplekse konflikter må man ha kunnskap om denne typen dynamikk. En observasjon tolkes alltid inn i eksisterende kunnskapsrammer og kan lett feiltolkes om disse rammer er for enkle og snevre. Huseny/Sørheims vurdering av Breivik er typisk for slike feil.
Å gi en vurdering handler om å være en container for det observerte, bearbeide dette, og returnere en mest mulig objektivt oppfatning. Alt for ofte er vurderingen forurenset av subjektive bias.

1. Blandes observasjon med vurdering?
   - er sanseintrykk redusert?
   - velges noen sanseintrykk fremfor andre?
   - er sanseintrykk organisert i rekkefølge/samhørighet?

2. Vises det bevisthet om forskjellen på beskrivelse/konstatering og tolkning/vurdering?
   - skjer vurdering med blikk preget av manglende erfaring?
   - preges vurdringer av normative og verdiladede holdninger?

3. Ulik ståsted og kunnskap gir ulike observasjoner
   - er vurdering av observasjoner forenklet eller komplisert grunnet manglende forståelse?

4. Supleres manglende observasjoner til en forutintatt vurdering?
   - er det mulig å observere det som påståes observert?
   - er vurderinger forankret i observasjoner/tester?

5. Går det klart frem av rapporten hva som er fremskaffet av opplysninger og hva som er den sakkyndiges vurderinger?
   - Vurdering viser til prosessen
   - Evaluering viser til kvaliteten på prosessen.