Induksjon / Deduksjson

En deduktiv - avledet - slutning som følger logikkens lover sies å være gyldig. En gyldig slutning med utgangspunkt i sanne premisser vil føre til en sann konklusjon. En gyldig deduktiv slutning med sanne premisser gir en sann, eller gyldig, konklusjon. Vi går fra det generelle til det spesielle. Ved deduksjon bevises det enkle og spesielle ut fra det allmenne og generelle.

Deduksjon er en metode for å trekke logiske slutninger om enkeltting ut fra allmenne observasjoner. Altså å trekke en logisk slutning om en ting på bakgrunn av det du vet om slike ting i alminnelighet. Stein kan ikke fly, granitt er stein, derfor kan ikke granitt fly. Hypotetisk deduktiv metode, vil si at man fremsetter en hypotese basert på gjetning, forestillinger om, intuisjon osv, som man så prøver opp mot konkrete eksperimenter, observasjoner osv, for enten å få avkreftet denne , eller bekreftet den. Top-Down prosessering.

Induksjon er det å trekke en slutning fra det individuelle til det allmenne. Vitenskapelig metode som på grunnlag av enkelte, individuelle utsagn eller erfaringer søker å komme frem til mer omfattende generelle utsagn eller lover. Det vil si at på bakgrunn av et begrenset antall observasjoner slutter man til en større sannsynlig generalisering (induktiv generalisering). Induksjon, er en slutning trukket på bakgrunn av erfaring og observasjoner. Hverken denne steinen, eller noen av de andre steiner jeg har sett i mitt liv har kunnet fly. Derfor er det sannsynlig at ingen steiner kan fly. Induksjon handler om sannsynlighet snarere enn uomtvistelige beviser."Noen barns adferd kommer av at de er utsatt for XXX, du fremviser slik adferd, derfor har du vært utsatt for XXX." En slik slutning er ikke holdbar. Induksjon er generaliserte sannsynligheter, ikke sannheter. M.a o det er sannsynlig at det er slik det henger sammen, ikke sikkert. Bottom-Up prosessering.


1. Når vi observerer virkeligheten og så trekker slutninger på basis av observasjonene, foretar vi en induksjon.
   - spørsmålet er om vurderingene av funn på gruppenivå er gyldig for individet ? (induksjonen)
   - er den sakkyndiges vurdering bygget på induksjon (sansynlighet)?

2. I en deduktiv slutning tar man utgangspunkt i to (eller flere) premisser. Det utsagnet man kommer frem til kalles en konklusjon.
   - kan man slutte om noe bestemt (individet) det man ser i sin alminnelighet (gruppen)?
   - alle barn liker karameller --> dette er et barn --> følgelig liker dette barnet karameller (sikkert)

4. Induksjonsproblemet slutning ikke nødvendigvis sann :
   - noen barn liker karameller --> dette er et barn --> følgelig liker dette barnet karameller (sansynligvis)