Følger konklusjonene av premissene?

Non sequitur. Konklusjonene følger ikke av premissene. Konklusjoner skal følge av premissene. En konklusjon uten premisser er en påstand.

Konklusjonene må stå I et logisk forhold til det som har gått forut, og det skal være mulig for andre å skjønne sammenhengen mellom den innformasjon som er innhentet (faktum I saken slik den sakkyndige ser det), den måten innformasjonen er bearbeidet på og de konklusjonene som trekkes” - Sakkyndig arbeid, Elisabeth Backe-Hansen, Haldor Øvereide,1999, s.45


1. Er premissene valide (sanne)?
   - hvis ikke er konklusjonene ikke gyldige
   - konklusjoner som ikke følger av premissene er ikke logisk gyldige.
   - De sakkyndige må kunne redegjøre for hvilke premisser de bygger på i sin kliniske vurdering, hvor denne informasjonen kommer fra, hvilket teoretisk grunnlag de har for sine vurderinger, hva deres konklusjoner innebærer og hvor sikre de er i sin sak. Da kan partene og retten selv vurdere om premissene er holdbare og om det er en ”rimelig tvil” i den medisinske konklusjonen. Den rettsmedisinske kommisjon vil på forhånd ha meddelt retten om de gitte premisser er underkastet en kvalitativ god medisinsk og rettspsykiatrisk vurdering, men kommisjonen kan ikke vurdere holdbarheten av premissene som er lagt til grunn for vurderingen.

2. Er det foretatt kildekritikk?
   - er kildenes troverdighet fastslått
   - hefter det tvil ved kildegrunnlaget?
   - normer er ikke observasjoner men subjektive begrep

3. Kan man trekke de angitte konklusjoner av de anførte premisser?
   - støtter premissene konklusjonene?
   - kan premissene forstås på en annen måte?
   - er premissene i erklæringen usikre, men konklusjonen klar?
   - er det faktum som er frembrakt og øvrige premisser som er lagt til grunn, klart beskrevet i erklæringen?

4. Hva er et premiss kontra påstand?
   - premisser viser til logiske, påvisbare fakta som ikke krever nærmere argumentasjon
   - sakens objektive innformasjon, ting vi alle kan enes om
   - påstander kan ikke brukes som premisser, sannheter for hypotesetesting
   - man må tilstrebe hente inn tilstrekkelig innformasjon til å klargjøre om et utsagn er en premiss eller en påstand
   - det må også vurderes om et utsagn er relevant, om en påstand ikke har innvirkning på f.eks. omsorgsevne, er den ikke relevant
   - viktigheten av å skille premisser fra påstander kan ikke understrekes sterkt nok,
da en sak kan komme veldig uheldig ut hvis vi gjør tolkninger og trekker slutninger ut fra
påstander som viser seg ikke være fakta.