Følger konklusjonene av premissene?

Non sequitur. Konklusjonene følger ikke av premissene. Konklusjoner skal følge av premissene. En konklusjon uten premisser er en påstand.

1. Er premissene valide (sanne)?
   - hvis ikke er konklusjonene ikke gyldige
   - konklusjoner som ikke følger av premissene er ikke logisk gyldige.
   - De sakkyndige må kunne redegjøre for hvilke premisser de bygger på i sin kliniske vurdering, hvor denne informasjonen kommer fra, hvilket teoretisk grunnlag de har for sine vurderinger, hva deres konklusjoner innebærer og hvor sikre de er i sin sak. Da kan partene og retten selv vurdere om premissene er holdbare og om det er en ”rimelig tvil” i den medisinske konklusjonen. Den rettsmedisinske kommisjon vil på forhånd ha meddelt retten om de gitte premisser er underkastet en kvalitativ god medisinsk og rettspsykiatrisk vurdering, men kommisjonen kan ikke vurdere holdbarheten av premissene som er lagt til grunn for vurderingen.

2. Er det foretatt kildekritikk?
   - er kildenes troverdighet fastslått
   - hefter det tvil ved kildegrunnlaget?
   - normer er ikke observasjoner men subjektive begrep

3. Kan man trekke de angitte konklusjoner av de anførte premisser?
   - støtter premissene konklusjonene?
   - kan premissene forstås på en annen måte?
   - er premissene i erklæringen usikre, men konklusjonen klar?
   - er det faktum som er frembrakt og øvrige premisser som er lagt til grunn, klart beskrevet i erklæringen?