Evidensbasert empiri

Evidensbaserte kunnskap er kunnskap som er vitenskapelig dokumentert. Dette til forskjell fra erfaring som er den kunnskap eller viten man får gjennom egne opplevelser. Egne opplevelser er som kjent subjektive oppfatninger av et sanseintrykk. Evidensbasert kunskap er etterprøvbar, jmf. vitenskapelige krav til dokumentasjon. Sakkyndige rapporter skal bygge på den best tilgjengelige evidensbaserte empiri. Det betyr bla.a. at den skal følge de vitenskapelige prinsipper. Gjør den ikke det, holder den ikke akseptert standard.

1. Bygger den sakkyndiges bruk av metoder og kunnskap på oppdatert evidensbasert empiri?
   - er metodene valide?
   - benyttes annerkjente metoder og kunnskap?