Nøytralitet

Sakkyndige skal og må være nøytrale. I dette ligger en forventning om objektivitet av mandatats beskrivelse. Den sakkyndige utredningen tillegges stor vekt når man skal vurdere om det skal foretas en omsorgsovertagelse. Derfor er det viktig at den sakkyndige er upartisk i sin vurdering.

1. Fremstår den sakkyndige nøytralt?
   - behandles partene likt?
   - fremstår vurderingene biased?

2. Er språkbruken nøytral?
   - settes den enes utsagn i "anførselstegn" (latterliggjøring)
   -