Reaktivitet

Forsøkspersonen påvirkes mentalt av å være i undersøkelsen, slik at h*n oppfører seg annerledes enn hva ellers ville vært tilfelle. Rreaktivitet kan svekke en observasjons interne og eksterne validitet

1. Reagerer den observerte på å bli observert?
   - har den observerte en annen adferd under observasjon i forhold til vanlig adferd rundt samme gjøremål?
   - er det tatt hensyn til evt. reaktivitet?
   - forståelse for hva observasjons-betingelsene kan gjøre for det man måler?

2. Er Holisme vurdert (helheten er mer enn summen av dens deler)? 2 like adferdstrekk kan ha ulik betydning og tjene ulike finksjoner. 2 ulike adferdstrekk kan ha samme betydning i ulike kontekst.
   - Fravær av blikkontakt ved gjensyn med omsorgsperson er ikke i seg selv et utrykk for unnvikelse i et 24 mnd bran.
   - Kontekst avgjør betydningen av en adferd.
   - Er det vurdert hvordan adferden reflekterer motivasjonelle, emosjonelle og biologiske behov.
   -