Alternative hypoteser / falsifikasjon

Den enkelte forsker er, uavhengig av metode, subjektiv. Hypoteser som velges er subjektive. Observasjoner som gjøres er subjektive. Tolkninger av observasjonene er subjektive. Konklusjoner er subjektive. Allikevel er vitenskapen objektiv. Objektiviteten følger av etterprøvbarheten, og at det finnes mange forskere som jobber med de samme spørsmålene over tid. Det betyr at de feil som finnes i dag som følge av politikk og subjektivitet vil korrigeres over tid. Dermed kan man ikke stole på at noe er sannhet og korrekt, bare fordi det er vitenskapelig.

Karl Popper mente at en hypotese kun er vitenskapelig dersom den er falsifiserbar. Med det menes at hypotesen er av en type som det går an å «motbevise». Altså at det går an å gjøre observasjoner som strider mot hypotesen.


1. Er alternative hypoteser vurdert?
   - finnes det andre måter å forklare premissene?
   -

2. Er falsifikasjon foretatt
   - er det foretatt observasjoner/undersøkelser som prøver motbevise hypotesen?
   -

3. Er premisser for og mot vurert?
   - er premisser som taler imot vurdert?
   -

4. Hypotese-bekreftende eller hypotese-utredende?
   - Argumenterer den sakkyndige for sitt syn eller synliggjøres tvil og alternative forståelser?
   -

5. Ulike elementer i drøfting
   - veie for eller mot
   - bra eller dårlig
   - riktig eller galt
   - Undersøke, diskutere, analysere, gjennomgå
   - overveie, etterforske, vurdere, utskille
   - granske, ta for seg, sammenholde, systematisere
   - observere, forkaste, sansynlighet for risiko
   -