Førsteinntrykk

Alle senere erfaringer blir farget i lys av førsteinntrykket. Sagt på en annen måte: Vi bruker førsteinntrykket som holdepunkt for hvordan vi velger å tolke senere erfaringer.
Førsteinntrykk av en observasjon har ofte stor betydning for hvordan man oppfatter et sanseintrykk. Ofte blir førsteintrykket styrende for persepsjonen av det videre observerte. Det er derfor viktig å finne ut hvordan dette oppfattes. Vi er vant til en bestemt atferd fra mennesker omkring oss og biter derfor mer merke i oppførsel som ikke ligger innenfor normene. Dårlig oppførsel ved ett tilfelle gjør at folk antar det vil skje igjen.
Atferdsforskerne har kommet fram til at det første bildet vi danner oss av et annet menneske, er det mest avgjørende og det mest varige – og vi legger særlig merke til umoralsk atferd. Vi legger merke til alle slags spektakulære prestasjoner eller underlige måter å oppføre seg på – og det gjelder både positive og negative inntrykk. Rett og slett fordi de avviker markant fra det vi er vant til å se. Faller andre menneskers atferd utenfor statistikken, legger vi virkelig merke til den, og det inntrykket blir vanskelig å endre på senere.
Grupper (for/mot) som tilføres innformasjon om et saksforhold, (eks. for/mot mariuana) ble mer ekstreme i sine synspunkter. Istedet for å behandle den informasjonen de fikk på en objektiv måte, tolket begge gruppene den informasjonen som ble gitt til inntekt for sitt syn. Den informasjonen som stemte med deres opprinnelige oppfatning ble tillagt vekt, mens informasjon som ikke stemte med oppfatningen ble tillagt mindre vekt. (Bekreftelsesbias)


1. Hvordan oppleves førsteinntrykket av rapporten ved gjennomlesning?
   - fremstilling av partene balansert?
   - spesielle momenter vektlagt?
   - noe som utmerker seg?
   -

2. Mandatet tilfredstillende til sakstype?
   - barnet i fokus?
   - konflikten i fokus?
   -

3. Nøytralitet/balanse i beskrivelse av partene?
   - vektlegges den enes positive og den andres negative sider? (bias)?
   - balanse rundt partenes vitner/komparenter? (bias)?
   -

4. Åpenbare feilkilder?
   - metodisk
   -

5. Svarer rapporten på mandatet?
   - mangler ved mandatet?
   -

6. Er noen deler av sakskomplekset ujevnt fokusert?
   - er noen sider av saken overfokusert?
   - er noen sider av saken underfokusert?
   -

7. Hvordan er foreldrenes resurser beskrevet?
   - blir de sykeliggjort, er bare negative sider beskrevet?
   - er deres resurser beskrevet?
   -

8. Primacy effekt?
   - skapes det et negativt førsteintrykk?
   -