kanppA

Aktuelle lover
og kjennelserDr.
Rune Fardal,


Norges lover


Rettssikkerhetsforbundet


Dommerforsikring jmf dl. § 60

Det er et vilkår for å kunne gjøre tjeneste som dommer at man har avgitt dommerforsikring, ihht domstolsloven § 60. Dette gjelder også forliksrådene. Uten en slik erklæring er en dom å anse som nullitet og må annuleres.


Menneskerettsloven - EMK

Den europeiske menneskerettsloven


FN - Barnekonvensjonen

(pdf) - Kortversjon


Personvernemda - klagesak 2005-03, Barnevernsansatt

(pdf)

Klagene gjelder internettsider som inneholder opplysninger om personer som har hatt befatning med konkrete barnevernssaker. Internettsidene finnes på adressene likestilling.com, barnefordeling.com, psykopat.no og psykopati.no, som har identisk innhold.

Nettstedene inneholder lister med over 400 navn på psykologer, barnevernsansatte, politikere, advokater, journalister og andre, der disse kritiseres og karakteriseres. De fleste opplistede er offentlige tjenesteutøvere. Personopplysningene som finnes på sidene er personnavn, yrke, bosted og tittel. Noen av de opplistede er også avbildet.


Personvernemda - klagesak 2007-5, Fosterhjem

(pdf)

Datatilsynet mottok en klage fra fosterforeldre i e-post av 1.5.2006, vedrørende publisering av personopplysninger om dem og deres fosterbarn på internett. I brev av 24.8.2006 til behandlingsansvarlig sendte Datatilsynet varsel om vedtak om at personopplysninger og bilder som identifiserer barn måtte slettes eller anonymiseres. I brev av 10.1.2007 fattet Datatilsynet vedtak om sletting. I brev av 20.4.07 og 17.7.07 henvendte Datatilsynet seg til behandlingsansvarlig med krav om etterkomming av pålegget. Behandlingsansvarlig bekreftet sletting i e-post til Datatilsynet den 16.8.2007.

Det fremgår indirekte av Datatilsynets vedtak om sletting, at publisering av opplysninger om fosterforeldre likevel kan publiseres. I brev av 29.8.2006 til de fornærmede fosterforeldre, redegjør Datatilsynet for sin vurdering om at publisering av personopplysninger om fosterforeldre ikke strider mot personopplysningsloven. I brev av 15.9.2006 klaget NFF på vegne av fosterforeldre på Datatilsynets vurdering. Datatilsynet ga i brev av 10.1.2007 tilsvar til NFF, og ba om at NFF bekrefter videre behandling av saken. I brev av 12.2.2007 bekrefter NFF at foreningen ønsker at saken skal tas opp til ny vurdering.

Personvernemda - klagesak 2010-11, Beredskapshjem

(pdf)

Sletting av innformasjon om beredskapshjem. Personvernemda fant at utlegging av beredskapshjem er innenfor lovens rammer.To grove krenkelser av ytringsfrihet

De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997: EMD Dom
Belgia ble dømt for å ha krenket ytringsfriheten i en sak to pressefolk klaget inn. De var blitt dømt for injurier av belgisk Høyesterett, men EMD kom til motsatt resultat

Thorgeir Thorgeirson mot Island, dom av 25 juni 1992 EMK-Dom
En journalist ble dømt av islandsk rett for å ha offentliggjort to artikler om politi-brutalitet. EMD kom til motsatt resultat.Barnevernet i Bergen ønskede sletting av opplysninger på nettside, avvises av datatilsynet!FN - Verdenserklæring om menneskerettigheter

(pdf)

Etiske prinsipper for dommeradferd


(pdf)

Etiske prinsipper for nordiske psykologer


(pdf)

Lover i tilknytning til attester fra sakkyndige og andre. (pdf)


Søkeside i EMK - Tidligere dommer

EMD - Sanchez v. Norway

(pdf)

Det bør gjøres oppmerksom på at i den Europeiske Menneskeretts Domstol (EMD) i saken Sanchez Cardenas v.Norway, så tapte Norge! EMD var klar på at man ikke kunne legge hindringer i retten til samvær mellom barnet og sin far på sviktende grunnlag, og kun ut ifra påstander fra barnets mor.EMD - Gurov v. Moldova

(pdf)

Retten til en rettferdig domstol, FAIR TRAIL. I saken mellom Maria Gurov og Moldova, mente Menneskrettsdomstolen (EMD) at den moldovske dommeren ikke hadde rettslig hjemmel til å sitte som dommer. I tillegg var hans deltakelse i strid med prinsippet om at organiseringen av domstolene i et demokratisk samfunn ikke må bero på et utøvende skjønn. Følgelig bemerket EMD at Gurov ikke hadde blitt hørt av en "domstol opprettet ved lov" og konkluderte enstemmig at det hadde vært en krenkelse av artikkel 6 § 1.EMD - Scozzari og Gunta vs. Italia

(pdf)

I saken mellom Scozzari og Gunta mot Italia i 2000, konkluderte Storkammeret i Menneskerettsdomstolen med at moren kunne fremsette klage på datterens vegne, selv om hun var fratatt foreldreansvaret. Med andre ord: Foreldre som er fratatt omsorgsretten, har klagrett på vegne av sitt barn og på den måten gjøres barnet til part.Barnesakkyndig kommisjon

Saker der Norge er dømt i EMD


Barn har krav på tillitsperson i møte med barnevernet