Lover

Beskrivelser

ListeDommerforsikring - Embetsed


  I en årrekke har hundrevis av dommere satt rett uten å ha de etter loven, nødvandige formaliteter. De har satt ulovlig rett og dermed brutt loven. Praksisen med å ha dommere uten dommerforsikring og eller embetsed blir akseptert i domstolene bare fordi den er så utbredt at ingen legger merke til hvor avvikende den egentlig er. Konsekvensene er så store for rettsystemet at om folk flest ble kjent med dette ville det lamme domstolene fullstendig og deres "tillit" ville reduseres betraktelig. Derfor kan dommere bryte loven, mens når andre gjør noe de ikke er sertifisert til å gjøre, som å kjøre bil uten gyldig sertifikat, så blir de straffet av de samme dommere! Loven er meget klar. Ihht høyesterettsavgjørelse så tidlig som 1916 skal en dom utferdiget av en dommer uten dommerforsikring ANNULERES.! Den blir å regnes som ugyldig, en nullitet.

 
Domstolsloven § 60 : Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt vil oppfylle sine plikter. Forsikringen sendes til domstoladministrasjonen eller til fylkesmannen for så vidt gjelder forsikring for dommere i forliksrådet. Kongen fastsetter hvordan forsikringen skal lyde.
 


I tillegg til en dommerforsikring som alle dommere skal avgi etter domstolloven § 60, må dommere avlegge den samme embetsed etter Grunnloven § 21 som andre embetsmenn. Før eden/forsikringen er avlagt, mottar ikke dommeren det bestallingsbrev som beskikker henne eller ham til tjeneste i embetet. Eden/forsikringen går ut på at man skal tilsi konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap"
(Forarbeider til domstolsloven, NOU 1999:19 (Domstolene i samfunnet) 7.2 regler for utnevnelse:)

"En dom avsagt av en dommer som ikke har avlagt forsikring er utvilsomt ikke gyldig."

(Adv. John C. Eldens 22. februar, 2012)

"Jeg har selvsagt ikke operert som lagdommer uten bestalling eller embedsed ... slike åpenbare feil skjer ikke."
(Lagdomer Ellen Mo 20.2.2012 vedrørende dommerforsikringer)

Domstolloven § 60 stiller krav om at alle dommere, unntatt meddommere og skjønnsmenn, skal avgi skriftlig forsikring. Denne må ikke forveksles med den embetsed som skal avlegges etter Grunnloven § 21.... Fra og med 1. november 2002 har DA hatt ansvaret for dommerforsikringene.... Jeg har fått opplyst fra DA at det per i dag mangler dokumenterte dommerforsikringer for 150 av 564 dommere.... Det er viktig at dommerforsikringer avgis på korrekt måte, og det er ikke heldig at det ikke uten videre kan dokumenteres at alle dommere i Norge har avgitt slik forsikring.
(Justisminister Grete Faremo i Stortinget, 9.3.2012)