Lover

Beskrivelser

Liste 

Dommerforsikring

 


                                 Aktuelle lover ved gjenåpning:           * Fvl § 6, Habilitet
           * Fvl § 41, Virkning av feil ved behandlingsmåten.

           * Tvl § 19-10 (4), Omgjøring
           * Tvl § 20-12 , Statens ansvar for partenes sakskostnader
           * Tvl §24-8, (4) , "Formaneing av vitnet, vitneforsikring
           * Tvl § 29-21 (2)-b, Domstolen ulovlig sammensatt.
           * Tvl § 31-3, (1)-a, Feil ved rettergang.
           * Tvl § 31-4, Feil ved avgjørelsen.
           * Tvl § 31-6, Frister (10 år).
           * Tvl § 31-7, Begjæringens innhold.
           * Tvl § 31-8, Dommer i sak er innhabil.

           * Tvml § 405, Gjenopptakelse om dommer var utelukket.
           * Tvml § 407, 6, Nye bevis.
           * Tvml § 409, Hvilken rett, medunderskrevet av advokat.

           * Strpl. §131 , Tar for seg vitneforklaringer i straffesaker, forsikring
           * Strpl § 343, Feil ved saksbehandlingen ...
           * Strpl § 390, Gjenopptakelse om dommer var utelukket
           * Strpl § 435, Særskilt anke mot avgjørelsen av sivile krav ..... Det samme gjelder gjenåpning.

           * Dl § 15 ...Når lagmannsretten ... tre fagdommere, kan saksbehandlingen ikke fortsettes om noen av dem får forfall.
           * Dl § 52 Som dommere regnes...
           * Dl § 55 ...Til dommere bør utnevnes .... upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt.
           * Dl § 60 Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer skal gi skriftlig forsikring...
           * Dl § 60 Resolution om dommerforsikringens innhold
           * Dl § 100 Forsikring for meddommere...brorskap mm
           * Dl § 108 Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når....skikket til å svekke tilliten..
           * Dl § 121 e Sidegjøremål for dommere... brorskap...
           * Dl § 206 Negter et vidne at avgi forklaring eller at avlægge forsikring.... (Hva med dommere som nekter ?)
           * Dl § 206 Kommentarutgaven Bøhn, 2000

           * Dl § 218 Den som vil utøve rettshjelpvirksomhet, må ha bevilling.... (Hva med dommere som ikke har forsikring?)
           * Dl § 234 Med bøter eller fengsel .... straffes den som forsettlig yter rettshjelp uten å ha rett til det....

           * Embedsedloven § 3 .... dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist .... faller utnevnelsen bort.

           * Arkivloven §6 Arkivansvaret

           * Tjenestemannsloven § 1 nr. 2 Med «embetsmann» menes den som er utnevnt av Kongen .....

           * Strl § 129 Den, som uhjemlet udøver nogen offentlig Myndighed eller medvirker hertil, straffes med....

           * Gl § 21 Kongen velger og beskikker embedsmenn......
           * Gl § 21 Kommentarutgaven 2005
           * Gl § 31 Alle kongens beslutninger skal kontrasigneres...
           * Gl § 31 Kommentarutgaven 2005, om kontrasignering av beslutninger

           NB! Dommer skal begrunnes!
           Strpl § 39: Dom skal inneholde: Krav, avgjørelsesgrunner, domslutning        Eksempel ubegrunnet dom
           Tvl § 19-6: Utforming og begrunnelse
           NOU 2011:13 Juryutvalget Mer om begrunnelse i pkt: 3.3.1.4 og 3.3.2.6.