16.10.2022 startet VG en større kampanje mot Rune Fardal for å sverte hans person, fordi han avslørte ansatte i barnevernet og deres menneskeretsbrudd. Fardal klaget denne kampanjen inn til PFU 10.1.2023. VG sin hovedanklage var at Fardal skal ha "eksponert" barn, når han intervjuet foreldrene uten barna i bildet.  VG og medias problem er at de i langt større grad eksponerer barn. Dermed er VG sin påstand bare en stråmannsargumentasjon for å skjule deres egentlige motiv. Nemlig at de prøver beskytte offentliggjøring av ansatte i barnevernet.

Se vedlegg nederst i klagen.


Klage PFU-VG

 

Kampanjen fra VG er for stor for grensen på 4500 ord, til å gå i detalj, så jeg tar for meg 2 artikler mer detaljert og nevner ytterligere 2. Men de samme feil finnes i de fleste artikler.

https://www.vg.no/sok?q=rune+fardal#gsc.tab=0&gsc.q=rune%20fardal&gsc.page=1

 

Totaliteten i kampanjen er i seg selv kritikkverdig på grunn av rekke etiske utfordringer,

-       Ekstremt ensidig, negativt kildegrunnlag, ikke rettferdig behandling

-       Sannhetsverdien/validitet/troverdighet av kilder/påstander

-       Opplysningskontroll fullstendig fraværende

-       Bakenforliggende, negative forhold ved kilder,  holdes bevisst skjult

-       Ingen kildebredde, positive beskrivelser av mitt arbeide får ikke komme til VVP1.2

-       Ingen kilder utfordres på udokumenterte negative påstander om meg

-       Kildekritikk fraværende

-       Nektet tilsvar, sensurert tilsvar

 

Massiviteten i kampanjen med forside, vedlegg22, og en mengde ensidige artikler mot en privatperson fremstår lite i tråd med VVP2.2,3.9. Fremstillingen rammer meg og min familie (jmf-Sak-231/21)

 

VVP gjelder også den bakenforliggende prosessen. Det er trusler mot  kilder som har positive beskrivelser av mitt arbeide. Flere kilder positive til meg, beskriver at etter å ha snakket med VG, blitt oppringt av ex. torpedo Ken Joar Olsen med trusler. VVP1.2

 

Jeg driver Familiekanalen, facebook basert TV-stasjon. Intervjuer foreldre om deres møte med barnevernet. VG påstår disse intervjuer «eksponerer» barn, men disse er i hovedsak med foreldre alene. Eksponeringen  er lik den VG/MSM står for! Vedlegg 1-20.

 

VG er ikke interessert i mitt arbeide om menneskerettsbrudd, utelukkende min person, private forhold,  =karakterdrap/drittpakke.  Ad Hominem argumentasjon. VG formidler en rekke åpenbart usanne påstander VVP3.2.

 

Vinklingen og kildegrunnlaget Vedlegg0_kilder, er ensidig negativt VVP3.2, tross at et titalls personer har henvendt seg til VG med positive  erfaringer fra mitt arbeide. VG nekter trykke disse. VVP1.2 Svertingen er bevisst.

 

Jmf VVP4.1, er det krav til saklighet og omtanke. Dette er brutt gjennom usanne påstander, ensidige kilder og emosjonelle motiv for kilders påstander.  

 

Jeg har intervjuet foreldre om opplevelser med barnevernet. Flere av påstandene VG fremsetter ble Fontene dømt for i PFU-sak-238/21. (Grasrotmidler/Donasjonsmidler)

 

Følgende punkter er brutt: 1.2, 2.2, 2.3, 3.2, 3.9, 4.1, 4.3-, 4.4, 4.11,4.14, 4.15 Vedlegg00_PFU_brudd.

 

 

 

«Martin ble utlevert av Fardal: – Han utnyttet meg»

https://www.vg.no/spesial/2022/barnevernmotstanderne/martin/

 

Ingen forsøk på å verifisere «Martins» påstander VVP3.2. Viktige bakenforliggende forhold rundt kildens troverdighet er utelatt. Senere tillegg i artikkelen, kompenserer ikke for brudd. Færre leser  senere endinger.

 

«Martin»  soner for bildrap,  jmf lokalpresse Jessheim. VG skjuler dette informasjon VVP2.3,3.2. Titalls dommer.

o   https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/siktet-for-uaktsomt-bildrap/14150586/

o   https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/en-person-siktet-for-uaktsomt-bildrap-etter-trafikkulykke-paa-jessheim.pOVf8bbye

 

Overskrift: «Martin ble utlevert av Fardal: – Han utnyttet meg»

 

Ikke dekning i stoffet for overskriften. VVP4.4. I 2018 drev jeg utelukkende med intervju av folks erfaringer med barnevernet. VG påstår at filmen om «Martin»  var til fylkesnemnden for at «Martin» skulle få komme til fosterhjemmet. Dette kan umulig være sant, da jeg i 2018 ikke drev med bistand  i slike saker. Kun intervjuer av familier. VVP3.2

 

«Martin» var en snart 15 åring, på rømmen fra barnevernsinstitusjon. Medhjelpere som skulte han, tok kontakt med meg fordi han ønsket sin historie ut i Familiekanalen. https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/

 

Som det klart fremgår av mitt arbeide driver jeg opinionsdannende og journalistisk virksomhet, i tilknytning til barnevern og menneskerettigheter. Dette slo jeg fast i mine saker i personvernnemnden i 2005, 2007,2010, om offentliggjøring av  navn på ansatte i barnevernet.

https://personvernnemnda.no/pvn-2005-03

https://personvernnemnda.no/pvn-2007-05

https://personvernnemnda.no/pvn-2010-11

 

«Martin» var gjennom hjelpere, en pådriver for intervjuet. Han ble ikke «utnyttet». De ordnet reise for intervju.  Fra 2018 til 2022 hadde han ikke problemer med dette intervjuet

 

VG utnytter «Martin» for å ramme meg v/karakterdrap gjennom massiv, ensidige omtale (16 +artikler/ca. 30 sider, leder, forside).  VG har intervjuet han i fengselet.

 

Ingress: «Marin-trodde-at-barnevernsaktivisten-Rune-Fardal-(63)-skulle-hjelpe-ham-hjemfra-institusjonen.-I-stedet-ble-14-åringen-eksponert–da-han-åpnet-opp-om-sitt-aller-mest-sårbare»

 

Påstanden om at jeg skal «redde» han hjem fra institusjon er åpenbart  ikke sann. Jeg drev ikke med møtebistand i 2018. Han var på institusjon, ville til fosterhjemmet. VG utelater hvorfor han var på institusjon. Antisosial atferd. VG sin  fremstilling er konstruert. Bakenforliggende opplysninger holdes skjult, «Martin» soner for bildrap. VVP2.3. Ingen kritiske spørsmål/kildekritikk til «Martin». 4-5 personer var til stede i forbindelse med intervjuet, de har gitt utrykk for at «Martin» åpenbart lyver. VG har ikke sjekket med disse VVP3.2.

 

«Martin» var ikke ruset undre intervjuet. Det har også de 4-5 som så han den dagen, bekreftet til meg. «Martin» lyver om dette VVP3.2. Videre påståes det at jeg skal «løse-barnevernssaken-og-få-han-hjem-til-fosterforeldrene-igjen». Dette kan umulig være sant, jeg  bisto ikke den gang med slike saker. Ikke noen av de intervju jeg gjorde den gang var ledd i noen prosess for fylkesnemnd. VVP3.2.

 

VG påstår jeg skal ha «utlevert godt over hundre sårbare barn». Dette er udokumentert. Det fremgår av VG at «Dette skjer gjennom intervju med foreldre». VG  bryter åpenbart her med VVP3.2, slik Fontene ble dømt i PFU for påstander de ikke hadde belegg for. Jeg er aldri dømt for noen slikt! VG/MSM gjør selv det de anklager meg for, Vedlegg 1-20.

 

VG begrunner eksponering i at foreldre  beskriver overgrep fra  barnevernet.  Foreldre har en soleklar rett til å  gi utrykk for traumer påført av  barnevernet. Dette ligger innenfor  ytringsfrihet jmf art. 10 i EMK. Ytringsfrihet  gjelder også de som formidler foreldrenes ytringer. Dette poenget  illustreres i saken Tuomela og andre mot Finland (2019). Der 2 journalister ble anklaget for å ha avslørt en finsk byråkrat.

 

Jeg har gjentatte ganger bedt VG dokumentere  påstanden, uten  hell. I påstanden om eksponering må det også i det minste dokumenteres skade, men heller ikke dette er dokumentert, «på hundrevis av barn»! VG selv har eksponert navn og bilde av alle barna som døde på Utøya.

https://www.vg.no/spesial/2011/22-juli/ofre/mobile/?fbclid=IwAR14kkuvitpqYl1F-5XF0CBO8zsftlydE1kksiMJnuDTfCaFoNS3s_WByj8

 

Foreldre kan ikke nektes snakke om sine saker offentlig.  VG drøfter ikke  foreldrenes rettigheter. Ihht EMD skal det være en balanse mellom barnets og foreldrenes interesser. Dette fremkommer en rekke steder:

-       Lobben-v-Norge, premiss206/220 http://www.sakkyndig.com/ECHR/20190910_STRAND_LOBBEN_and_OTHERS_v_NORWAY/STRAND_LOBBEN_AND_OTHERS_v_NORWAY.pdf

-       HR-2020-661-s, premiss-167

http://www.sakkyndig.com/ECHR/20200327_HR_661_S/hr-2020-661-s.pdf

-       HR-2020-662-s, premiss-58

http://www.sakkyndig.com/ECHR/20200327_HR_662_S/hr-2020-662-s.pdf

-       HR-2020_663-s, premiss-97

http://www.sakkyndig.com/ECHR/20200327_HR_663_S/hr-2020-663-s.pdf

 

Det påståes videre at «der mange identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted». Dette  er åpenbart ikke sant. Jeg har hatt en håndfull intervjuer med ungdom,  etter tillatelse fra foreldre/fosterforeldre. 99% av intervjuer er med foreldre alene. Uansett er dette noe MSM  selv gjør.

 

Jeg anklages også for «Han-har-også-identifisert-og-snakket-om-barn-som-har-tatt-livet-sitt». I dette tilfellet «Alex» var det gjort med  tillatelse og etter oppfordring av foreldrene. Jeg var med dem på likskue på Haukeland («Alex» rømte fra institusjon og tente på seg selv). Jeg var hjemme hos foreldrene, og de ønsket jeg skulle filme begravelsen. Igjen gjør jeg ikke annet enn det for eksempel Aftenposten gjorde i den samme saken:

https://www.aftenposten.no/norge/i/rE6p3A/julianna-isabella-jakobsen-13-doede-mens-hun-var-under-barnevernets-omsorg

 

Mens jeg filmet begravelsen, har Aftenposten  bilde av faren og barnet vedlegg20. VG/Aftenp./Dagbladet/TV2 legger selv ut navn på barn som dør i barnevernet vedlegg1. Videre  hevdes det at  «Opplysningene sprer Fardal i et stort miljø på nett som hater barnevernet». VG/Aftenposten/Dagbladet/TV2´s artikler har langt større spredning enn mine intervjuer. VG sine anklager er uten dekning, VVP2.2 (integritet). For øvrig hater ikke jeg barnevernet, jeg kritiserer lovbrudd/menneskerettsbrudd. Noe Statsforvaltere avslører hver uke i barnevernet.

 

Kilden adv. Wessel Aas (tar betalte oppdrag for VG) har  et personlig negativt emosjonelt forhold til meg gjennom mine avsløringer av han og hans klients etiske  sider. Vedlegg0_kilder VVP2.3. Intervju av foreldre er ikke ulovlige. Vedlegg1-20

 

EMD saken Karako-v-Ungarn, premiss23, angir at det er først der en ytring kan sies å virke direkte skadelig på en persons integritet at man kommer innenfor virkeområdet til art. 8, om Retten til respekt for privatliv og familieliv:

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-92500%22%5D%7D

 

I tråd med dette er det åpenbart at «Martin» ikke er påført noen skade, men at det hevdes at hans «omdømme» kan være svekket. Dermed er han ikke på noen måte krenket av forhold under art.8. Noen skade er ikke dokumentert av VG. Tidligere tingrettsdommer Bertelsen, skriver at begrepet personlig integritet, ikke knytter seg til  det ytre omdømmet, men til konkrete skadevirkninger et utsagn har på en person (Bertelsen, 2011, s.244).

 

VG  fremstiller meg sort/hvit, ubalansert, VVP3.2. Videre  har VG  et bilde i artikkelen med noen leker. Jeg spør om  fengselet for voksne har slike leker eller om bildet er manipulert. VVP4.11

 

Videre skriver VG «Da-Martin-kommer-inn-i-rommet,-skvetter-han-av-alt-kamarautstyret-Fardal-har-rigget-opp». Dette er åpenbart ikke sant.  Han var forberedt på intervju, hans medhjelpere  fortalte at han  flere ganger  den dagen spurte når det var jeg kom.  Alt som ble satt opp var ett eneste videokamera av typen Sony AX-33. VG har selv et bilde av kameraet:

https://www.vg.no/nyheter/i/5B3zem/barn-ble-eksponert-rune-fardal-har-slettet-minst-syv-videoer

 

Ikke noe lyssetting. Utstyret ble satt opp  etter at vi kom. Det var ikke satt opp på forhånd jmf. «hadde rigget opp». Å påstå dette er «massivt», er ikke troverdig. De som var til stede gir utrykk for at  «Martin» lyver VVP3.2. Ingen skvetter  av et så lite kamera, særlig ikke «Martin».

 

Videre påstår «Martin» at intervjuet skulle brukes i fylkesnemnden for å vinne så han kunne komme tilbake til fosterhjemmet. Jeg drev ikke med  bistand i møte med barnevernssaker den gang.  «Martin» er dømt for et titalls lovbrudd. Hans terskler for løgn er lav. Han har levd hele sitt liv i barnevernet. «Martin» er  barnevernsbarn som har utviklet antisosiale personlighet. Akkurat som VG sin andre kilde, Olsen (torpedo). Dette vesentlige bakenforliggende forhold, inkludert «Martins» drap, er åpenbart forhold som er av betydning for leserens oppfatning av «Martins» troverdighet. VVP 2.3.

 

Når «Martin» fremstilles som et «sårbart offer» mens  hans antisosiale  personlighet utelates, er dette klart relevant for publikums oppfatning av VG sin fremstilling.  VG har nemlig ingen betenkelighet med å bruke bakenforliggende negative forhold i sin fremstilling av meg.

 

VG skjuler kildenes negative sider, mens de skjuler mine positive sider.

VG leter etter kilder som kan si noe negativt om meg, mens de bevisst utelater kilder som er positive om meg.

 

Dette er kampanje, ikke journalistikk. Åpenbart i strid med VVP 3.2/2.2 (integritet).

 

«Martin» lyver om at han ikke visste intervjuet skulle ut på Familiekanalen. Det var jo det eneste jeg drev med den gang.  Han sa jeg måtte sende han  link når det var lagt ut!  VG sin fremstilling er usann. Ikke bare skal man gjengi kilder korrekt, men også forsøke – så langt det er mulig – å finne ut om det kilden opplyser, er korrekt. (jf.sak228/21) Åpenbart brudd jmf. VVP3.2.

 

 «Martins» fostermor har uttalt seg. Hvorfor? Han bodde på institusjon.  Fostermor  utaler seg som representant for sin arbeidsgiver, barnevernet! Jmf VVP2.3.

 

Hvorfor utelater VG  å snakke om hvordan  en gutt  utvikler  en slik antisosial atferd når han  nesten hele livet har vokst opp i barnevernet? Narko, vold og drap! VG manipulerer publikums oppfatninger av både kilder og meg. VVP2.2 Integritet?

     

VG har til og med innhentet kredittvurdering, kontoutskrifter, politi register og andre private  opplysninger om meg og min familie. VG bruker min ex  for 24 år siden! Ensidig  for å finne «noe» de kan fremstille negativt, men ikke interessert i å snakke med de hundrevis av familier og mennesker jeg har hjulpet, som har noe positivt. Ensidigheten i kilde-utvalget er ekstrem. Klart i strid med VVP 3.2 

 

VG problematiserer at jeg avslører barnevernet, som er ansvarlige for at «Martin» ble kriminell, ikke at barnevernet sviktet «Martin».

 

Informasjon ble heller ikke «fisket ut» av «Martin». Han stilte frivillig og ville ha ut denne informasjonen. Påstanden om at «Martin» og fosterfar skal ha sendt melding til meg om at de ønsket  intervjuet tatt ned er åpenbart ikke sant. Han bodde på institusjon! Ikke på noe tidspunkt er det mottatt noen slik melding. Heller ikke de som hjalp «Martin» den gang  har hørt om at  han ønsket dette tatt ned. Brudd VVP 3.2.

 

 

 

Videre:

«- Rune-Fardal-utnyttet-meg.-Tenk-på-alle-barna-som-er-blitt-utsatt-for-dette.-Han-trakasserer-og-utnytter-familier.-Det-han-holder-på-med-må-stanses

 

VG har lagt ordene i munnen på antisosiale «Martin». Min bistand til foreldre vet han ikke noe om. Ingen foreldre har gitt tilbakemelding om at de trakasseres eller utnyttes av meg!  Hva består trakasseringen av? Tvert i mot har mange henvendt seg til VG om at de har fått god hjelp av meg. VG lar ikke disse kilder komme til. Det jeg anklages for har MSM bedrevet i årevis vedlegg1-20.

 

VG forfalsker virkeligheten.  Ikke på noe tidspunkt før 2021 ble det gitt utrykk for at intervjuet var en belastning for den dømte drapsmannen «Martin». Ordbruken viser at den kommer i forbindelse med VG sin kampanje. Det er samme ordbruk VG har brukt i møte med politikere og andre de har snakket med. VG synes tillegge «Martin» VGs egne ord og motiv. Akkurat slik Fontene ble dømt for udokumenterte påstander, er heller ikke dette dokumentert som sant! VVP3.2.

 

Det VG driver med en stråmanns argumentasjon. Jeg tillegges holdninger jeg ikke har som så kritiseres. https://www.youtube.com/watch?v=DGiYkArd8Hw

 

En rekke andre kilder var til stede da intervjuet ble gjort i 2018. Ikke noen av disse er kontaktet for å verifisere  noe av det «Martin» påstår. De ville avslørt hans løgner. VVP3.2

 

Det er ingen bredde i kilder i strid med VVP3.2. VG vet «Martin» hadde medhjelpere, han beskriver selv de kjørte han. Gitt det over anførte har ikke VG hatt dekning for sin overskrift om at jeg skal ha utlevert og utnyttet «Martin», brudd på VVP4.4.

 

Til slutt vil jeg nevne at jeg sendte inn tilsvar, men at dette ble nektet tatt inn i VG. vedlegg23_tilsvar. I et annet tilsvar ble viktige deler om kilder sensurert (merket gult) vedlegg28.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/3Eqyde/rune-fardal-vg-driver-straamannsargumentasjon

 

 I tredje tilsvar ble jeg igjen nektet publisering vedlegg30. Det anser jeg som brudd på VVP4.14/4.15.  Jeg har ikke reell tilsvarsrett når VG skal bestemme hva  jeg skal skrive. Vedlegg29.

 

Jeg forsto raskt at  VG skulle lage en drittpakke og et karakterdrap og fant derfor ingen grunn til å  besvare deres henvendelser om sitatsjekk, da jeg anså de også ville forvrenge disse, slik de har forvrengt denne artikkel og de andre. Ingen balansert fremstilling. Jmf-Sak-025/22 VVP3.2

 

Ensidig kildegrunnlag, usanne/ukontrollerte påstander fra kilder. VG henger ut meg som privat, angriper min familie og barn. VG opptrer ikke hensynsfullt VVP3.9. Flere som var til stede  har reagert sterkt på de usanne påstandene. VG sin sak på meg er ekstremt ensidig og massiv. Hva er motivet? Ikke det barnevernskritiske miljøet, for artiklene handler bare om min person. VG løy vedlegg24.

 

Etikken gjelder i alt det journalistiske arbeidet, også i valg av kilder. 8 VVP3.9.

 

Identifisering av kildene skal være regelen. Bare da kan publikum bedømme informasjonen fritt, og eventuelt etterprøve den. I denne saken er kilden anonymisert, det kan vanskelig bygge på annet enn med kjent identitet, ville han miste all troverdighet som narko, vold og drapsdømt. PFU har  tidligere anført (sak 131/22) at «det-stilles-strengere-krav-til-opplysnings-kontrollen-ved-bruk-av-anonyme-kilder» følgelig brudd på VVP3.2.

 

Artikkelen er et forsøk på å sverte min karakter og motivasjonen kan vanskelig være annet enn å hindre avsløring av barnevernets overgrep og lovbrudd. Jmf. vedlegg 1-20 formidler ikke jeg annet enn MSM formidler. Eneste forskjell er at jeg  anonymiserer ikke offentlig ansatte jmf personvernnemndas avgjørelser.

 

 

 

«Mannen i den hvite frakken»

https://www.vg.no/spesial/2022/barnevernmotstanderne/mannen-i-den-hvite-frakken/

 

Også denne artikkelen er ensidig og bygger på få, ensidig negative kilders påstander/halvsannheter flere år tilbake i tid. Ingen forsøk på verifisering av disse påstander. Viktige bakenforliggende forhold rundt kildenes troverdighet er bevisst utelatt. VVP2.3 VG drar inn min barnefordelingssak for over 20 år siden, en privat enkeltsak og fremstiller den ensidig bygget på en side som over flere år saboterte samvær. Noe min ex. ble dømt til over 100.000 i tvangsbøter for. Hannes påstander er ekko fra min ex. Saken var en forelderfiendtlighetssak. Jmf Sak229/21-familiekonfliker. brudd-VVP3.2-4.3 Hvilken annen relevansannet enn å sverte?

 

Overskrift: «Mannen i den hvite frakken»

 

Artikkelen begynner med ensidig negativ bakenforliggende informasjon, «Mannen i den kvite frakken er tidligere dømt…». Hvorfor ble ikke «Martin» angitt på samme måte som drapsmann? VVP2.3

 

VG vet at  mange hundre foreldre har fått god hjelp av min bistand, men ikke noen positive forhold er nevnt. VG prøver bevisst påvirke leseren til å ha  en negativ oppfatning av meg, når leseren fortsetter lese artikkelen.

 

Den negative vinklingen er gjennomgående. Jeg skal «…reklamerer for at han har studert psykologi i en årrekke», «Den hvite frakken», antall studiepoeng osv. Alt fokusert   at jeg ikke har akademisk tittel. Klassisk argument til autoritet. Ikke noen steder går VG inn på min faktiske kunnskap. Jeg har skrevet bok om psykopati, har en rekke videoer om temaet, en rekke artikler om temaet. Det er utelukkende  negativt sladder fra kilder med en negativ emosjonell holdning, VG bygger sin fremstilling på, og ingen forsøk på å utfordre min faktiske faglige kompetanse. De søker bare latterliggjøre og svekke troverdighet på ytre personlige faktorer, ikke faktisk fagkunnskap.

 

Videre: «I løpet av 2019 mottok han over en halv million kroner i donasjoner» VG viser sladdede kontoutdrag, men  disse viser ikke at  donasjoner utgjør dette beløpet. Det kommer inn en rekke andre beløp som ikke er donasjoner. VG synes bare ta alle «innskudd» som donasjoner, men det skjer kontoreguleringer med inn og uttak. Jeg setter inn penger. VG har ikke noe regnskap for 2019. Påstanden er udokumentert, ren spekulasjon for å bygge opp under svertingen slik Fontene-sak-238/21 gjorde. VVP3.2.

 

Deretter gjøres det til et poeng at det er min konto pengene går inn på. Ikke noe av dette er ulovlig.  Regnskapet for 2018  viser at dette ikke er problematisk, fordi privat  siles ut i regnskapet. Og for 2018 hadde jeg et tilgodehavende på over 30.000,- som jeg hadde lagt ut.

 

VG insinuerer at jeg bruker donasjoner  til private formål, men når dette er på samme konto så blir en del belastninger av privat karakter. Jeg  satte også penger inn på denne konto.  Dette er det samme Fontene ble dømt for av PFU, da de påsto jeg brukte Grasrotmidler til private formål. Sak-238/21 VVP3.2.

 

VG har så benyttet et bilde  av meg foran Burj Khalifa i Dubai. Jeg har aldri gitt noen tillatelse til  at de kan bruke mitt bilde til sin artikkel. Er det ikke regler for dette?

 

Deretter intervjuer VG min datter,  fra skilsmisse 1999! Det var en høykonflikt barnefordelingssak som pågikk frem til 2012, der temaet var samværsabotasje fra mor, foreldrefiendtlighet. Siden 2012 har jeg ikke sett Hanne! Omtale av familiekonflikter stiller ekstra krav til den redaksjonelle håndtering. Jmf. sak 229/21, VVP3.2

 

I VG påstår Hanne: «Han-er-ikke-den-han-utgir-seg-for». Hva bygger hun dette på? Hun har ikke sett meg på over 11 år. Alt hun vet er hva hennes mor påstår om meg! Påstandene er usanne og udokumentert. VVP3.2.

 

Videre  skriver VG  «Noen som har forlatt miljøet, omtaler Fardals krets som en sekt…» Den eneste som har brukt dette begrepet er ex.torpedo Ken Joar Olsen, som er VG sin kilde.

 

Videre påståes det at jeg er aktør i europeiske miljøer «som mener at det norske barnevernet kidnapper barn».  Jeg har aldri gitt utrykk for et slikt syn, dette er noe som den særlig østeuropeiske land  ytrer som kritikk mot Norge etter domene i EMD. Bekreftelsessøkende argumentasjon. VG prøver guilty by assosiation.

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/eEKO/norway-stop-child-kidnapping

 

Deretter gjentar VG påstanden om at «..Rune Fardal har spredt sensitive opplysninger om minst hundre barn i barnevernet». Hvor er dokumentasjonen for denne påstanden? VVP 3.2. Som nevnt gjør MSM akkurat det jeg gjør. Jeg har intervjuet en rekke foreldre som forteller om sine erfaringer med barnevernet. Det har foreldre full rett til å snakke om. Det samme har som nevnt VG gjort! Vedlegg1-20

 

Deretter påstår VG at jeg på Linkedin skal ha oppgitt å ha studert psykologi ved UiB i 8 år, men jeg kan ikke se å ha noen Linkedin profiler! Jeg har aldri sagt jeg har studert ved UiB i 8 år. Dette er usanne påstander. Søker man navnet mitt på Linkedin får man 3 profiler og ingen er meg!

 

Deretter viser VG til et foredrag i Gøteborg der jeg sa jeg hadde studert psykologi i 20 år.  Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har studert på egen hånd, ei heller at jeg har et par eksamener fra UiB i psykologi.

 

Deretter gjør VG det til et poeng at «VG og Faktsik.no kan i dag fortelle at Fardal har psykologiutdanning som tilsvarer mindre enn et halvt års med studier». VG  fremstille det som  at selvstudium ikke er studium. Igjen, hva jeg faktisk har av kunnskap, blir aldri utfordret. Det handler åpenbart om å sverte meg, svekke troverdigheten, karakterdrap. Typisk argument til autoritet.

 

Deretter fremhevet VG «Kvam-saken» og at det er min egen sak. VG er restriktiv med å  offentliggjøre enkeltsaker, men har ingen sperrer for å offentliggjøre  deler av min egen sak for 10-20 år siden i full offentlighet. Har de virkelig anledning til det? VVP4.3 Fremstillingen er åpenbart biased ved at all info kommer fra et lite utvalg dokumenter fra min ex.kone. VVP3.2

 

Det fremsettes påstander fra Hanne uten  noen motforestillinger. Hun fremstiller det som om hun ble presset til å svare hvor hun ville bo. Det nevnes ikke at min ex. først tapte en sak og deretter reiste ny sak om at barna skulle bo med henne. Hun ville altså selv ha omsorgen. Det nevnes ikke at min ex. truet barna med selvmord om de ville til meg. Vedlegg25

De videre saker handlet om sabotering av samvær som hun ble dømt for (100.000 i tvangsbøter) Hvorfor nevnes ikke dette? VVP3.2

 

VG påstår sakene gikk over 14 år, det er 12 år. VG utelater sentrale  forhold  som Hanne åpenbart ikke forteller eller vet noe om. Det fremstilles som jeg var pådriver, men det var min ex. som startet barnefordelingssaker og saboterte samvær som hevn for at jeg tok ut skilsmisse.

 

VG problematiserer videre at   folk donerer penger til Familiekanalen. Ikke noe av dette er ulovlig.  VG insinuerer at donasjoner går til private formål Vedlegg26. VG kjente ikke til saldoen på konto den gang, ikke har de regnskap. Som Fontene driver VG spekulasjon. VVP3.2.

 

VG vet at 2018 regnskapet viste at jeg hadde til gode  ca. 31.000,- . Det gjaldt samme konto. Det påståes videre at det var innkommet «over en halv million kroner i donasjoner». Dette er åpenbart ikke sant! Donasjoner utgjorde halvparten av det VG påstår. Åpenbart brudd på VVP3.2.

 

VG opptrer som dommer uten å ha noe som helst regnskap. De driver bekreftelsessøking.

Videre vil noen givere at jeg skal bruke midlene på meg selv som takk for min innsats for familier. Eks. Vedlegg 27

 

Videre beskrives at jeg tar med Hanne på tur i fjellet på samværene. Like etterpå påstår VG  barnevernet skal ha skrevet at  «Når de er hjemme, er far nesten hele tiden på kontoret». 4 andre barn vokste opp med meg, de kjenner seg ikke igjen i dette. Hanne var knapt på samvær.

 

Jeg stiller et stort spørsmål  ved at VG ensidig bretter ut en barnefordelingssak med påstander ensidig fra den ene part side slik de gjør. Høykonfliktsak. VG tar jo ikke opp enkeltsaker men her bretter de ut privatliv fra ensidig kilde som hater meg! VVP3.2.

 

Deretter omtaler VG  en liste over ansatte i barnevernet. Ansatte i barnevernet mente  det var uthengning. Jeg ble anmeldt. Saken henlagt. Havnet i personvernnemnda. Jeg vant.

https://personvernnemnda.no/pvn-2005-03

https://personvernnemnda.no/pvn-2007-05

https://personvernnemnda.no/pvn-2010-11

 

VG nevner ikke dette. Deretter påståes hjelp til en incest dømt prest. Det hadde jeg overhodet ikke noe med. VVP3.2. Deretter nevnes at jeg på den tiden ble slått personlig konkurs! Relevans/motiv? Så nevnes at jeg har begynt studere psykologi og har hundrevis av bøker om det.  Relevans? VVP3.9.

 

Så hopper VG frem til rundt 2020 der jeg får barnevernssaker henlagt. Deretter påståes  fra ansatte i barnevernet at mine bidrag ikke løser noen saker.  Ingen dokumentasjon, bare påstander. De få spurte kjenner ikke til andre barnevern,  og hvordan kan det han seg at saker avsluttes når jeg kommer inn? Anonyme fagfolk påstår konflikten blir større når jeg bidrar. Ikke noen av disse kildene utfordres på sine påstander. Hundrevis av foreldre jeg har hjulpet sier det motsatte, men er utelatt.  Null kildekritikk VVP3.2.

 

Deretter påståes det at i min sak var det jeg som sendte bekymring til barnevernet. Ja jeg sendte 1 bekymring når stefar utsatte Hannes søster for seksuelle overgrep, slik hun fortalte i dommeravhør! Hvorfor nevner ikke VG det? Det anføres at barnevernet  skriver «Hanne-har-en-trygg-og-god-omsorgsituasjon-hos-sin-mor». Dette er fra 2007, bare dager i forvegen  ble Hanne henvist til BUP fordi hun trengte psykologhjelp. Hun bodde hos mor. Barnevernet løy for å beskytte min ex. Se vedlegg 21. VVP3.2

 

Påstanden om at jeg skal ha sagt jeg utdanner meg til psykolog er heller ikke sant. VG sjekker ikke påstandene! VVP3.2.  Deretter  problematiseres det at jeg ikke har noen grad på UiB! Hva så?

 

Deretter  problematiseres «den hvite frakken». Det handler om å diskreditere meg. Jeg beskriver det her: https://www.youtube.com/watch?v=mYlfZYWbwNI

Men den hvite frakken har en spesiell foranledning. http://www.sakkyndig.com/adho.htm

 

Deretter påståes at jeg ikke klarer håndtere Hannes diabetes. Jeg dokumenterte flere tilfeller der min ex. saboterer Hannes insulin før samvær så hun blir syk og deretter  anklages jeg for ikke klare ta meg av hennes sykdom. Alt for å hindre samvær.

 

Det påståes jeg hadde låst insulin inne på kontoret, men den døren  hadde ikke lås! Det er min ex. som produserer falske påstander om meg for å sabotere samvær. Juleferien er nevnt i VG. Da kom Hanne lille julaften, etter en time ble hun syk. Jeg hadde ikke noe med hennes insulinpumpe å gjøre. Jeg kjørte henne rett til Haukeland, der visste det seg insulinpumpen ikke gav insulin. Den var innstilt av min ex.   Utskrift viste at pumpen var satt til å gi for lite insulin. Slik utsatte  min ex, Hanne for livsfare for å sabotere samvær og hindre kontakt. Mens jeg får skylden.  VG sjekker ikke at påstandene er korrekte. VVP3.2-4.3

 

En skole påstår  jeg skal ha trakassert dem etter at jeg fant de hadde brutt loven. Kautokeino-barnevern har anmeldt meg skriver VG, men utelater at alle der fikk sparken. Evenes skal ha anmeldt meg. Like etter måtte rådmann gå! Alle anmeldelser henlegges. Dette er trakassering, slik også VG driver.

 

Hanne : «Hvordan-kan-pappa-hjelpe-foreldre- og-barn,-når-han-ikke-en gang-klarte-ta-vare-på-sin-egen-datter»!  Jeg har hatt 4 andre barn jeg har klart å ta vare på, bla. hennes egen søster.  Dette er løgn med opprinnelse fra min ex. VVP3.2. VG har ingen kildekritikk.

 

Videre skriver VG at Hanne advarer mot meg, men hva vet Hanne om meg som ikke har sett meg på over 11 år? VG skriver heller ikke at Hanne ville adopteres av stefar, men at Bufetat nektet det når de fikk dokumentasjonen på den omfattende samværsabotasjen fra min ex. Hanne påstår jeg er «manipulativ og farlig». Hva bygger hun på annet enn min ex sitt hat? Hun beskrives være  opptatt av «sannhet», men  fremsetter løgner og påstander hun umulig kan vite noe om! Hanne har ikke snakket med meg de siste 11 år!

 

 

 

Advokatfirma sponset Rune Fardal – Fikk henvist klienter fra ham

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bggBGl/firmaet-advokatconsult-sponset-rune-fardal-og-fikk-klienter-henvist-fra-ham

 

Ingress: «BERGEN (VG) Aktivist Rune Fardal (63) har henvist foreldre med barnevernssaker videre til advokatfirmaet Advokatconsult. Samtidig har Advokatconsult betalt reiser for ham, bekrefter Fardal

 

Ingressen er feil. Advokatconsult har aldri betalt noen reiser for meg. Reisen til Polen/Oslo ble betalt av en privatperson. VG har tydelig misforstått.  VVP3.2 Dermed er det ikke dekning i tittelen og ingress. VVP4.4. Jeg har aldri mottatt noe vederlag for å anbefale   foreldre  til dette eller andre advokatfirmaer. I 2017 sponset Advokatconsult en sending, ca. 2000,-. VG sin fremstilling  gir et helt galt inntrykk. VVP3.2,2.2

 

 

 

Dette går ut over barna (VG leder)

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/l334Ly/dette-gaar-ut-over-barna

 

VG/Leder påstår jeg skal ha utlevert og eksponert over 100 barn på internett. Dette er ikke dokumentert, samtidig  har VG og MSM i stort omfang  lagt ut historier og bilder av barn. Se vedlegg 1-20. Mens mine intervjuer med foreldre er  med foreldre uten barn i bildet, er VG og MSM sine artikler med barn og private opplysninger og diagnoser. Noe VG anklager meg for! VVP 2.2,3.2Se vedlegg:
Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6
Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedlegg 12
Vedlegg 13 Vedlegg 14 Vedlegg 15 Vedlegg 16 Vedlegg 17 Vedlegg 18
Vedlegg 19 Vedlegg 20 Vedlegg 21 Vedlegg 22 Vedlegg 23 Vedlegg 24
Vedlegg 25 Vedlegg 26 Vedlegg 27 Vedlegg 28 Vedlegg 29 Vedlegg 30
Vedlegg0_kilder Vedlegg00_PFU_brudd VedleggVVP_plakat