Stråmannsargumentasjon
og Projeksjon


og personer som bruker slike
primitive psykologiske forsvarsmekanismer

 


av Rune Fardal


Stråmannsargumentasjon handler om å tillegge andre en adferd de ikke har for deretter kritisere personen for denne adferd. Den har sin opprinnelse i fugleskremsler som skulle fremstille en person, fordi man antar dyr da skremmes fra åkrene .I sosiale relasjoner er den tillagte adferdofte en projekjson av den anklagendes egen adferd. Med andre ord, typisk projektiv identifikasjons dynamikk. Å anklage noen for en adferd de fremviser eller kan dokumenteres de har, er således ikke stråmannsargumenatsjon. Dette er en dynamikk man typisk finner ved narsissistisk/psykopatisk/ borderline problematikk, men også hos psykotiske personer. Den beste måten å forstå hvilke alvorlige konsekvenser denne typen tankefeil kan få er å se på konkrete eksempler.

For å begå slike tankefeil må man være villig til å fremsette usanne påstander om andre og man må ha problemer rundt realitetstenkning og naturlig nok empati. Advokat Trine Birgit Rysst i Bergen, er en typisk eksponent for denne typen adferd. Mange er de advokater og motparter som gjennom mange år har opplevd den noe spesielle adferd denne advokaten fremviser. Hun er i advokatkretser viden kjent for denne adfeden. Jeg skal her dokumentere hvordan hun som mors advokat i en barnefordelingsak kynisk lyver, projiserer og fremsetter stråmannsargumenatsjon i et tempo man kun finner beskrevet ved narsissistisk psykopatisk problemtikk.Advokat Trine Birgit Rysst, Bergen
Rysst driver hovedsakelig med saker som går for lukkede dører, barnefordelingsaker, barnevern og psykisk helsevern (!) og lignende, der innhold er taushetsbelagt. Slik unngår hun kritiske blikk og avsløring på hva som skjer og hva hun gjør. Hun har omfattende kontaktnett i blant annet dommere, barnevern, meklerkontorer, politi, psykologer og andre knyttet til barn. Disse bruker hun til å skaffe seg informasjon, også taushetsbelagt informasjon.

I et utall saker er det avslørt en ekstrem evne til å fremsette halvsannheter, uriktige og usanne påstander, og stråmanns argumentasjon. Gang på gang er det dokumentert at hun unnlater sende prosesskriv til motparten, men sender til domstolen. Ofte skjer dette når hun driver med et bakenforliggende spill der det er viktig at motparten ikke rekker reagere eller komme med innsigelser før det er for sent. Utallige er de ganger der opplysninger hun har sittet på lenge, først dukker opp i en hovedforhandling, selv om loven sier dette skal være fremlagt i god tid. Andre ganger påstår hun ikke ha fått prosesskriv, selv om de er levert hennes sekretær, og andre ganger kommer prosesskriv i retur, fordi hun har nektet motta dem (rekomandert). Slik driver hun er kynisk spill for å vinne.

Typiske trekk som er godt dokumentert er ekstremt løgnaktighet og forvrengning av virkeligheten og blir hun avslørt, så kommer de samme usanne påstander like etterpå! Hun fremstår kyniske, med tydelige mangler på empati, mest opptatt på å vinne, blir stadig klubbet ned av dommere fordi hun stadig bryter inn og tar ordet når motparten snakker. Og særlig når det fremkommer opplysninger som avslører hennes adferd. Hun spiller typisk på offerrollen og "Kan ikke frostå, hvorfor noen ikke skulle tro det hun påstår".

I en slik sak, der hennes egen psyke ble tema, påsto hun plutselig at motparten hadde en personlighets forstyrrelse under sin prosedyre. Da motparten på replikk spurte hvilken det var, visste hun ikke det!!

Fremstiller seg ofte i en offerolle, der motparten demoniseres gjennom stråmannsargumentasjon. Ofte finner man at anklagene har sitt utspring i hennes egen adferd eller hennes klients adferd. Bryr seg lite om barnets beste i de saker hun fører, er mest opptatt på å vinne for enhver pris. Er ekspert på å få sine klienter til å drive et spill i kulissene som hun så kan utnytte i sin demonisering av motparten. Det er dokumentert hvordan hun får ulike offentlige etater til å produsere negativ informasjon om motparten, som hun deretter bruker i sin stråmannsargumentasjon. Påstander om motparten er sjelden dokumentert men underbygges ofte i et samrøre av manipulerte vitner og halvsannheter. Gjennom demonisering av motparten trekkes offentlige etater ofte inn i et manipulativt spill. For eksempel kan hun vise til brev ulike etater ennå ikke har sendt ut, og klandre motparten for ikke ha forholdt seg til de råd den aktuelle etat i slike brev gir, til tross for at motparten åpenbart ikke kan ha mottatt slike brev, da det ennå ikke er sendt fra etaten!

Her gjengis et eksempel på hvordan advokat Trine Birgit Rysst, Bergen ved hjelp av en mer enn velvillig barnevernsleder i Kvam produserer stråmanns argumentasjon mot en far i en barnefordelingsak, ved hjelp oppkonstruert dokumentasjon.

Adv. Rysst er mors advokat. Saken gjelder 2 barn. Når Rysst kommer inn i saken er det yngste (3) og bor med mor, det eldste (8) bor hos far. Etter at det eldste barnet i alle sine år har bodd med sin far, vant mor frem i en rettssak, og barnet ble mot sin vilje flyttet til mor som umiddelbart begynte hindre det samvær med sin far. Etter få uker forteller barnet om seksuelle overgrep fra stefar mens mor var innlagt på et psykiatrisk hvilehjem. Mor sender også bilder til far, der barna og stefar er i intime posisjoner, åpenbart for å såre far, brukes barna i et spill av mor. Barnevernet i Kvam åpnet så sak på barnet.

I denne perioden ble barna hindret kontakt med sin far, og da far var bekymret for barnas situasjon, som bodde med en stefar som var under etterforskning for seksuelle overgrep, oppsøker han dem på skolen for å se hvordan det sto til med dem. Det eldste barnet blir henvist til BUP av barnevernet, for de problemer det har hos mor. I denne situasjon er det adv. Rysst tar kontakt med barnevernsleder for å hjelpe mor med å hindre far kontakt med barna. Mor benekter overgrepet og tror ikke på det hennes datter forteller i dommeravhør. Denne kontakten resulterer i et heller intetsigende og svært generelt brev, med unntak av et avsnitt som konkret går på fars kontakt med barna på skolen. I prosesskriv til lagmannsretten datert 22.10.2002 [merk dato] skriver adv. Rysst blant annet:

”Det viser seg at far på nytt har oppsøkt barna i barnehage og skole. Dette er belastende ikke bare for barna, men også for personalet. Far er oppfordret av barneverntjenesten til å ikke kontakte barna i skole og barnehage. Når han ikke følger oppfordringen tilsier dette at far ikke mestrer å sette seg inn i barnas situasjon. Som følge av den nåværende situasjonen har mor dessverre ikke sett annen utvei enn at hun må stanse samværene som en midlertidig ordning. Hun får støtte av barneverntjenesten som mener det er risiko for at barna vil bli alvorlig skadelidende dersom de han samvær med sin far på det nåværende tidspunkt. Jeg vedlegger uttalelse datert 23.10.02 fra barnevernsleder Liv Berit Khadoor som dokumentasjon."

Bevis, bilag 1: Uttalelse datert 23.10.202.


Hvordan det skal være ”belastende” for barna som med åpne armer løper mot sin far og gleder seg over å se han, er ikke nærmere redegjort for av Rysst. Ei heller hvordan det kan være ”belastende” for lærerne at far treffer barna i et friminutt! Antagelig er det mors problemer med å forholde seg til far, som projiseres over på både barna og personalet, og fremstilles som et problem de får, mens det egentlig er et problem for mor. Et bidrag i demoniseringen av far. Dette er projektiv identifikasjon i praksis.

Rysst klarer å tolke mors projeksjon på far som et tegn på at ” … far ikke mestrer å sette seg inn i barnas situasjon.”! Dette fremstår imidlertid som nok en projeksjon av mors egen adferd, for hennes sabotering av barnas kontakt med sin far er et meget klart og dokumentert utrykk for at det er mor som ikke ”… mestrer å sette seg inn i barnas situasjon”.

Brevet adv. Rysst viser til, der far skal være oppfordret av barnevernet til ikke å oppsøke barna på skolen er datert 23.10.2002, Altså dagen etter at adv. Rysst skriver sitt brev til lagmannsretten. Er adv. Rysst synsk?? Vi får ta høyde for at hun i sin iver etter å konstruereusanne påstander mot far, har glemt å korrigere datoen fra den dagen hun ringte barnevernet og ba dem konstruere anklager mot far, til den datoen barnevernet faxer brevet til adv. Rysst, som er dagen etter denne telefonsamtalen. Det er tydelig at dette hastet for Rysst når hun får dette faxet, mens det sendes i posten til de på kopi-listen.

Uansett må det være helt klart at verken far eller noen andre kan ha fått brevet fra barnevernet når adv. Rysst bruker det til å anklage far, for at han oppsøker sine barn på skolen. Man må her huske på at på dette tidspunkt er det innlevert anmeldelse mor stefar for seksuelle overgrep, mor har som svar stanset alt samvær mellom barna og far som hevn for at stefar er anmeldt. Barna hindres all kontakt. Dynamiken er helt identisk med Christoffersaken, der Christoffer ble hindret all kontakt med sin far og der hans mor ved hjelp av barnevernet holdt hans far på avstand. Vi så den samme dynamikk i Alvdalsaken.

Spørsmålet blir da: Hvordan kan adv. Rysst og mor klandre far for å ikke ha fulgt barnevernets ”oppfordring” om ikke å treffe barna på skolen, når dette brevet umulig kan være mottatt av far???? Jo, det handler om å demonisere og sverte far, svekke hans anmeldelse av overgrep mot barnet, slik at mor får omsorgen. Denne adferden fra mor og hennes advokat, er i seg selv diskvalifiserende for omsorg!

Det underlige med brevet er motivet barnevernet har for å sende ut en slik generell informasjon om barn i konflikt? Hvorfor ble brevet sendt adv. Rysst med kopi til mor, barnets bistandsadvokat og fars advokat? Hvem tok initiativ til dette brev? Det er åpenbart at dette er noe adv. Rysst har bestilt. Barnevernet har latt seg manipulere og dermed blandet seg inn i barnefordelingsaken. En stefar dømt for sekuelle overgrep vil radere ut mor (som støtter stefar) som omsorgsperson. Adv. Rysst må hindre dette.

Som det tydelig fremgår av brevet som er vedlagt Rysst sitt prosesskriv er det faxet til adv. Rysst fra barnevernet i Kvam 23.10.2002, slik man ser øverst, likeledes er det stilet til adv. Rysst! Merk at "Mor mener høy konflikt er skadelig...." :

Live Berir Kvernes Befring
(Tidl. Khadoor)
Senere avsatt som barnevernleder.
I 2013 saksbehandler i Kvam Barnevern
Bor i Samnanger og var også en bakspiller da barnevernet i Samnanger til store protester fra innbyggerne uten grunn fjernet 2 barn fra sin familie der.

SE FAKKELTOG


Det fremgår også av prosesskrivet fra Rysst at mor så bruker dette konstruerte stråmannsargument for igjen å nekte barna samvær. Rysst sin påstand om at: ”…. far ikke mestrer å sette seg inn i barnas situasjon” blir bare så alt for tydelig en projeksjon av mors adferd. I typisk stil legger adv. Rysst uten videre til at mor : ” får støtte av barneverntjenesten som mener det er risiko for at barna vil bli alvorlig skadelidende dersom de har samvær med sin far på det nåværende tidspunkt”.

Som enhver rasjonell person kan se, gir ikke brevet fra barnevernet støtte for en slik forståelse. Adv. Rysst tillegger i realiteten barnevernet en holdning de ikke har (stråmannsargumentasjon) for deretter bruke denne mot far! På dette tidspunkt har ikke far unnlatt forholde seg til barnevernet slik Rysst påstår, han har ikke motatt noe brev som oppfordrer til å ikke møte barna på skolen. Og det er nettopp her vi ser motivet for å be barnevernet skrive dette brevet til Rysst. Konstruere noe som kan brukes mot far. Legg merke til påstanden om at "Barnevernstjenesten deler mors syn på at det er skadelig for barna og oppleve så høyt konfliktnivå....". Mors syn er med andre ord formidlet til barnevernet i forkant av brevet, hvorpå mor gjennom adv. Rysst produserer falske påstander og dermed nettopp bidrar til økt konflikt. Økt konflikt følger også av mors sabotering av samvær, til tross for at barnevernet skriver i annet brev at samvær bør gå som normalt for ikke å eskalere barnets probleme i en allerede vanskelig situajsonr. Som man ser projiserer mor og Rysst dette ansvar over på far.

Kan Rysst ha problemer med å forholde seg rasjonelt til virkeligheten? Dette er magisk tenkning og fantasi på høyt nivå. Risikoen barnevernet nevner handler om barn i langvarige konflikter, der barna ikke får støtte til å håndtere konflikten. Noe de ikke fikk hos sin mor, som benektet både problemer hos seg selv og overgrepene barna beskrev. Anklagene mot far er derfor projeksjoner av mors egne problemer.

Når far prøver hjelpe barna blir han sabotert! Med andre ord, er det mor som bryter mot barnevernets beskrivelser. Situasjonen blir beste narsissistiske dynamikk snudd på hodet. I tillegg er det åpenbart mor skaper konflikt ved å nekte barna samvær med far! Eller for å sitere faglitteraturen – intet er så konfliktdrivende som å hindre barnet kontakt med den andre forelder (Thuen 2004)! Med andre ord, far ansvarliggjøres for en konflikt mor skaper. Igjen, dette er projeksjon! (begynner bli mange av dem fra adv. Rysst)

Dette er et konkret eksempel av 100 vis, fra adv. Rysst sine prosesskriv de siste 12 år. Det interessante er jo at hun ikke blir avslørt og dømt i domstolene? Hvor er dommerne? Hvor mange barn skal hun få ødelegge før en domstol setter en stopper for disse åpenbare brudd på både norsk lov og advokaters etiske prinsipper?

Videre får hun brev fra offentlige etater hun samarbeider med oversendt på fax, mens brevet senere sendes i post til motpart. Dermed får hun informasjon lenge før motparten. Ekstremt manipulativ. Når hun avsløres spiller hun offer.

I de tilfeller der avsløringene av hennes løgner blir for omfattende unnlater hun ganske enkelt besvare dem og fremsetter heller nye stråmannsargumenter, slik hun gjorde i en sak i 2006 der hun ble konfontert med over 60 løgner hun hadde fremsatt : ”Innledningsvis bemerkes det at de anførsler som er påberopt [bla. over 60 konkrete løgner fra Rysst] av saksøker i henholdsvis stevning og prosesskriv er så omfatende i et så stort antall at det er vanskelig for saksøkte å kommentere og korrigere i detalj i et tilsvar”. Så enkelt unngår hun å måtte svare for seg, og domstolene lar henne slippe unna.


La oss her se på hvordan hun i et bestemt sakskompleks gang på gang fremsetter stråmannsargumentasjon i form av åpenbare usanne og uriktige påstander og faktisk klarer manipulere sakkyndige og domstoler i en årrekke til å fatte beslutninger stikk i strid med eksisterende dokumentasjon og sannhet. Med usanne påstander frustrerer hun motparten til å fremstå som frustrert og aggressive og gir med det motparten ansvaret for et stadig høyere konfliktnivå. Når motparten reagerer på løgnen, blir dette snudd til Rysst og mors fordel. Det hele er en catch 22 situasjon. Dette er projektiv identifikasjon i praksis, en adferd man typisk finner ved borderline, narsissistisk og psykopatiske personligheter.

Sakskomplekset her gjelder en barnefordelingsak med 2 barn, etter at far tar ut skilsmisse i 1999. Den består av 14 rettssaker som strekker seg fra 2000 til 2013, den såklate Kvamsaken. Adv. Rysst er mors advokat i alle sakene. Da mor går til rettssak mot far første gang i 2000 bor det yngste barnet (1 år) hos mor og det eldste (6 år) hos far. Fra hver av rettssakene skal jeg gi et par eksempler på stråmanns argumentasjonen, samt beskrive utfallet av de enkelte saker. Dokumentene viser 100 vis av slike eksempler. Omfanget er så stort at dette åpenbart er et utrykk for Rysst og mors personligheter.

Dynamikken i alle sakene er som følger:

1. Adv. Rysst fremsetter på vegne av mor en rekke udokumenterte, usanne påstander og halvsannheter om far, stråmannsargumentasjon og projeksjoner. Påstander som bærer preg av å være mors egen adferd projisert over på far.

2. Far reagerer med å avvise og benekte disse påstander og anklages for å være benektende uten evne til å se egne negative trekk (igjen projkejson av mors egen adferd)! Jo mer far beviser at påstandene er usanne, jo mer ansvarliggjøres han for et stadig stigende konfliktnivå! Far havner i en projektiv identifikasjons dynamikk.

3. Sakkyndige lar seg manipulere av Rysst sine usanne påstander.

4. Dommene går i Rysst/mors favør

5. Etter hvert bygger de etterfølgende dommer på de foregående i en selvforsterkende syklus av manipulerte sakkyndige og åpenbare gale dommer. Barnas situasjon forverres for hver ny dom, ingen kavlitetsikring skjer. Ingen sjekker påstandenes opprinnelse eller deres sannhetsverdi! Ingen problematiserer hvordan barnas problemer øker, untatt far.

6. Adv. Rysst sine løgner blir til ”sannhet” fordi de blir gjentatt mange nok ganger. Det påfallende er at hun fullstendig overser at hun avsløres i løgn gang på gang, noe som indikerer en svært rigid personlighet og et totalt fravær av selvinnsikt.I forkant av enhver hovedforhandling for domstolene blir partene av dommeren formant om å snakke sant, og blir opplyst om straffeansvar ved å uttale seg usant!
Dette straffeansvar er en vits, noe adv. Rysst vet utmerket godt. Saksdokumentene består av mer enn 3000 sider, men her er et lite utdrag fra de enkelte sakene:


År 2000, mor går til sak og krever omsorgen for det eldste barnet.Påstand : Far arbeidet svært mye og hadde vanskelig økonomi

Hensikt: Å skape et inntrykk av at far ikke hadde tid eller økonomi til å ta seg av barna.

Dokumenterbar sannhet: I samlivets 9 år hadde far til sammen 7 reisedøgn, dokumentert gjennom fars arbeidslogger. Far hadde vanlig arbeid 0800 – 1600. Barna var i barnehage. Far brakte og hentet barna. Mens Rysst/mor påstår partene levde på mors inntekt, viste fars ligninger ca. 300.000 i inntekt pr. år. Han betalte mors studielån. Mor skrev en rekke brev til far i samlivet der hun takket for alt det hun fikk av far i form av gaver og reiser i inn og utland. Hun beskrev også hvor flink han var til å ta seg av barna. Far kjøpte den første leiligheten paret bodde i. Da de senere flyttet til enebolig, la far 1. mill. på bordet i kontanter og skaffet lån på resterende. Mor bidro ikke økonomisk. Hun klarte ikke arbeide, noe legen senere bekrefter. Traumer i tidlig barndom i forhold til sin far var årsaken.

Projeksjon: Mor var ikke i arbeid som følge av psykiske problemer og hadde ingen inntekt. Dette skriver mor selv i brev til ligningskontoret i samlivet! Da hun prøvde arbeide i 1997, varte det 3 uker. Da orket hun ikke mer. Hun tok imidlertid ut forskudd på lønn for en mnd, men siden hun sluttet måtte far tilbakebetale deler av lønnen. Mor skrev til og med brev til far der hun beklager seg over at hun har så lite penger å handle for og ville at far gir henne mer penger! Mor ble avslørt i å stjele penger fra far. Påstanden var en åpenbar projeksjon av mors egen manglende økonomi. I retten påstå adv. Rysst at mor hadde en inntekt på 20.000,- i mnd, ligningen derimot viste ca. 35.000,- til sammen for hele året! Adv. Rysst sin påstand var løgn, men samtidig en projekjson av mors egen adferd. Det var mor som hadde vasneklig økonomi, og fars arbeide var vanlig arbeidstid.


Påstand: I det siste året av samlivet ble situasjonen uholdbar for saksøker (mor).

Hensikt: Skape inntrykk av at mor er et offer.

Dokumenterbar sannhet: Det var far som tok ut skilsmisse fordi han ikke lenger orket mors avvikende adferd. Mor krevde til og med 6000 for å skrive under på skilsmissepapirene! Dokumenter fra mor viser at mor ville ha far tilbake! Mors egne brev viste til og med at hun prøvde kaste fars nye kone ut av Norge, for som hun skrev i brev til UDI; for at hun kunne få far tilbake. Så ”uholdbar” var situasjonen for mor! Så typisk var det far som opplevde samlivet så uholdbart at han tok ut skilsmisse.


Påstand: Partene hadde ikke noen skriftlig avtale vedrørende fellesbarna!

Hensikt : Skape inntrykk av at det ikke var orden på samværssituasjonen.

Dokumenterbar sannhet: Før separasjonen hadde partene 2 skriftlige avtaler om barna. Rett etter separasjonen inngikk de en ny skriftlig avtale som måtte bevitnes av politi etter krav fra far, fordi mor etter å ha inngått avtaler alltid påsto hun ble presset til avtalen (ihht. Rysst)! Hun gjør seg til et offer.


Påstand : Mor har erfart at far ikke klarer forholde seg til avtalen og hun opplever det som svært frustrerende.

Hensikt: Skape et inntrykk av at far hadde problemer med å forholde seg til avtaler.

Mors ”dokumentasjon” på avtalebrudd : Avtalen ble ikke praktisert. Mor har hatt betydelig mer kontakt med eldste barnet enn det som fremgår av avtalen, og far har ikke hatt kontakt med minste barnet i det omfang som ble avtalt.

Her kommer til syne de logiske brudd så typisk for narsissister. Mor som her går til rettssak for mer kontakt med det eldste barnet, mener det var ”avtalebrudd” når far lot henne få mer samvær med det eldste barnet enn det avtalen tilsa, når mor selv ønsket dette!! Det er her rigiditet blir synlig. Mor ønsket mer samvær og fikk det. Dersom dette er "avtalebrudd" er hun selv skyld i dette, og hadde far her forholdt seg rigid til avtalen, så ville anklagen vært sabotering av samvær melom mor og barnet. Mennesker med denne typen psykisk problematikk ser ikke slike åpenbare logiske brudd, deres egosentrisme gjør at kun egne behov er i fokus.

Videre nektet mor far samvær med det minste barnet, men anklager allikevel far for ikke å ha hatt så mye samvær som avtalen tilsa! Dersom dette skal regnes som ”avtalebrudd”, er det mor som bryter inngått avtale ved å kreve mer samvær med eldste barnet og sabotere samvær med det yngste.

Projeksjon: Det er mor som ikke klarer forholde seg til avtalen, men dette prijiserer mor og adv. Rysst over på far! Hun krever mer samvær med den eldste og saboterer samværet med den yngste. Å anklage far for sine egne handlinger (adferd) er projeksjon.
Hensikt: Å påstå i retten at barna samlet hadde vært mer hos mor enn hos far i perioden, og at det eldste barnet derfor burde flytte til mor!

Dommen: Mor får omsorgen for det eldste barnet også! Begrunnelse: Dommeren skriver at han er usikker, men det utslagsgivende blir Rysst sine usanne påstander om at fars ustabilitet vedrørende avtaler og påstanden om ”mye” arbeid som gjør det vanskelig for mor å forholde seg til samvær! Stråmannsargumentet om at far ikke forholder seg til avtaler blir utslagsgivende! Dommen bygger åpenbart på en uriktig forutsetning og burde derfor vært forkastet. Adv. Rysst sin hensikt er oppnådd, det er skapt tvil om fars evner. Senere bruker hun så denne åpenbart uriktige dommen til å påstå at ”Det er fremkommet opplysninger om at far er ustabil med avtaler og arbeider mye”!

Etter dommen fremskaffer far dokumentasjon som viser at stråmannsargumentene er usanne og at han i anke vil fremlegge disse for lagmannsretten. Mor går da med på en avtale der det eldste barnet fortsetter bo med far og det yngste fortsetter bo med mor.År 2002, mor går igjen til sak og krever omsorgen for det eldste barnet.Utrolig nok fremsetter adv. Rysst omtrent de samme påstander for tingretten nå som hun kom med i 2000, men som ble dokumentert som usanne. Læringseffekten av avsløringene er lav. Effekten av å gjenta de samme påstander er høy!

Udokumentert påstand: ”Far arbeidet svært mye og hadde vanskelig økonomi”
Udokumentert påstand: ”I det siste året av samlivet ble situasjonen uholdbar for saksøker (mor).”
Udokumentert påstand: Partene hadde ikke noen skriftlig avtale vedrørende fellesbarna!

Påstand : Mor har erfart at far ikke klarer forholde seg til avtalen og hun opplever det som svært frustrerende.

Hensikt : Skape usikerhet rundt fars evne til å forholde seg til avtale.

Dokumenterbar sannhet : Adv. Rysst bekrefter avtale etter første dom: ”Tre dager etter kjennelse (i 2000) utarbeidet far en avtale vedrørende barna som også ble undertegnet av mor. I avtalen fremgår det at mor skal ha den daglige omsorgen for det yngste barnet og far skal ha daglig omsorg for det eldste barnet. Det ble også avtalt en samværsordning for hver av barna”. Tidligere har hun påstått at det ikke var noen avtale, her påstår hun plutselig at slik avtale foreligger. Og de påståtte bruddene i avtalen er som over beskrevet mors måte å forholde seg til avtalen. Et viktig element her er å vite at personer med covert narsissitisk adferd (mor) i likhet med borderlinere nettopp har ekstremt behov for forutsigbarhet i sin hverdag. Uten dette opplever de en ofte ekstrem usikkerhet, utrygghet og ambivalens. Stressingen av mors påståtte "frustrasjon" må sees i et slikt lys.


Påstand: ”Det viser seg også at det eldste barnet har fått problemer, bla. i skolesammenheng og skolen har henvist henne til PPT”

Hensikt: Skape tvil om fars omsorgsevne.

Dokumenterbar sannhet: Barnet ble aldri henvist til PPT. Uten fars viten hadde mor tatt det eldste barnet ut av skolen på fredager når mor hadde samvær fra torsdag ettermiddag til søndag ettermiddag. Deretter anklages far for dette udokumenterte fraværet! I tillegg krevde mor stadig å få bytte om på samvær vinteren 2001-2002. Det eldste barnet reagerte på dette med usikkerhet om når det skulle på samvær med mor. Skolen meldte ingen bekymring til far, men til mor som i perioden stadig ringte til skolen med bekymringer. Da far fikk greie på dette ble både bytting av samvær stanset og at barnet ble tatt ut av skolen på fredager stanset. Skolen meldte da etter kort tid, at barnet igjen hadde det bra. Denne stans i bytting av samvær og ”fredagsfri” resulterte så i en ny påstand fra adv. Rysst:


Påstand: ”Mor opplever far som svært manipulerende, både i forhold til henne og i forhold til barna. Han har ved flere anledninger vanskeliggjort samvær, og han har i betydelig grad involvert det eldste barnet i konflikten”

Hensikt: Fremstille far som manipulativ!

Dokumenterbar sannhet: Her ser man projeksjonen i praksis og med den det totale fravær av mors bidrag til konflikten. Mor inngikk en avtale med rektor på det eldste barnets skole uten at far var innformert. Barnet bodde med far. Lærer var meget kritisk til at barnet skulle miste undervisning annen hver fredag. Mor forteller til den sakkyndige, at hun holdt det hemmelig fordi hun visste det ville bli bråk om far fant dette ut! Allikevel gjør hun det og beskylder så far for at konflikten øker. Barnet hadde 11 dagers fravær dette året, hvorav 5 dager var fravær mor hadde tatt barnet ut av skolen. 4 av de øvrige hadde sammenheng med ”vondter” barnet beskrev i forbindelse med mors stadige samværsskiftinger på vinteren 2001/2002. Det vil si av 11 fraværsdager var 9 knyttet til mors manipulasjon av situasjonen og barnets reaksjon på denne.

Det virkelig alvorlige kommer til syne når adv. Rysst anklager far for dette fraværet!! Dette er igjen projekjson av mors adferd og deretter bruke dette som stråmannsargumenatsjon mot far. Far benekter at fraværet kan være så stort og skaffer seg kopi av fraværsboken. Da først avsløres at mor har tatt barnet ut av skolen 5 fredager. Noe som umiddelbart blir stoppet. Etter det hadde ikke barnet mer fravær. Påstanden om at far vanskeliggjør samvær med mor bygger på at far stanset mors fritak av barnet på fredager, og at han stanset de stadige byttinger av samvær mor hadde krevd med ulike påskudd. Deretter anklages så far for å være manipulativ. Snakk om projeksjon!

Projeksjon: Her projiseres mors åpenbare manipulative adferd over på far, og han klandres for dette! Dette går fra å være projeksjon til å bli projektiv identifiaksjon. Mor identifiserer seg med sin egen adferd, gjennom å projisere den over på far og deretter anklage far for dette. Det er mor som involverer det eldste barnet i konflikten, men anklager far for å gjøre det.

Deretter blir det oppnevnt en sakkyndig, psykolog Eli Hallaråker. Hun skriver en rapport bygget i hovedsak på mors og adv. Ryssts stråmannsargumentasjon. Fars skår på MMPI test blir forfalsket av psykologen, fars kritikk av mors/adv. Rysst sine stråmannsargumenter brukes som bevis på at ”far har en benkektende fasade, uten evne til å innrømme feil og mangler”. MMPI testen viser tvert imot at far ikke er benektende, men tvert imot tolerant! Samtidig viser testen at det er mor som har de trekk hun påstår far har. Mor påstår så til sin lege etter at far tar ut separasjon at far er en psykopat.
- Slik Rysst ber barnevernet skrive til hene som vist over, slik ber Rysst legen skrive dette i et brev til henne.
- Mor fritar så legen for taushetsplikten og Rysst ber den sakkyndige snakke med legen!
- Legen forteller dette til den sakkyndige, som gjengir dette i sin rapport.
- Far har aldri sett denne legen!

Den sakkyndige mener far er den mest konfliktdrivende fordi han ikke vil akseptere de usanne stråmannsargumenter adv. Rysst fremsetter, og tar fars avvisning av Rysst sine løgner som bevis på fars ”benektende fasade”! Alvorlig blir det når mors MMPI test nettopp viser en manipulativ, benektende fasade hos mor! Det utelater den sakkyndige ved å forfalske mors skår.

Dommen : Mor får omsorgen for det eldste barnet, som blir flyttet umiddelbart uten å vente på anke! Deretter legger mor seg inn på et psykiatrisk hvilehjem i en måned, mens barna flyttes til stefar. Etter bare få dager beskriver det eldste barnet seksuelle overgrep av stefar, som senere blir bekreftet i dommeravhør av barnet.


2003, Far anker til lagmannsretten
Påstand: ”Etter at det eldste barnet ble levert, har far hatt svært lite kontakt med sine barn. Han har gjennomført 2 helgesamvær med sine barn de siste 2 måneder. Far har heller ikke hatt feriesamvær med sine barn. Han valgte å ha ferie med sin ektefelle i Thailand. Etter ferien var det nødvendig for ham å arbeide slik at samvær med barna ikke var mulig for ham”!

Hensikt: Skape et bilde av at far ikke brydde seg om barna, og at mor ikke er skyld i at barna ikke fikk sommerferie med far.

Dokumenterbar sannhet:
1. Før ferien har far 2 helgesamvær men barna i juni 2002
2. Far angir jmf dom (førsterett til tidspunkt for ferie) sin ferie fra 13.7 til 11.8.2002
3. Mor legger så sin ferie fra 8.7 til 21.7 og fra 5.8 til 11.8 til tross for at hun ikke er i arbeid (trygdet). M.a.o i begynnelsen og slutten av fars ferie!
4. Far dikteres ferie av mor fra 22.7 til 4.8, klart i strid med dommen der far skulle velge tidspunkt først.
5. Når far kommer for å hente barna til det tidspunkt mor har diktert har hun stukket av med dem til Sverige! Far nektes ferie med barna
6. Gjentatte ganger ringer far om å få feriesamvær, men nektes.
7. 5.8 begynte far på arbeid etter ferien
8. 8-12.8.2002 (tors.-mandag) får far utvidet helgesamvær med barna.

Dette er ikke vanskelig å dokumentere. Slik avsløres adv. Rysst sin stråmannsargumentasjon. Det er mor som hindrer far samvær, ikke far som ”ikke har tid” eller ”ikke prioriterer barna”! Det er i disse detaljer at mors åpenbare konfliktdrivende adferd ligger. Desverre bryr verken sakkyndige eller domere seg med å sjekke de åpenbart usanne påstander adv. Rysst og mor fremsetter.


Påstand: ”Far har begrenset omsorgsevne. Han har vansker med å mestre både den fysiske og psykiske omsorgen. Spesielt i skolesammenheng har det vist seg ar barnet har hatt stort fravær på skolen og hun er ikke fulgt opp med hensyn til lekser.”

Hensikt: Skape et bilde av far som dårlig omsorgsperson.

Dokumenterbare sannhet: Fars påståtte vansker knyttes til barnets fravær på skolen. Og som beskrevet i påstand over vedr. fravær, var det mor som var årsak til dette fravær. Mors adferd rundt fravær, projiseres over på far. Deretter klandres han for dette, typisk projeksjon og stråmannsargumentasjon. Når far så tilbakeviser disse usanne påstadner, påstår den skkyndige og Rysst at far er benektende! Selv om dette var avslørt fortsetter adv. Rysst fremme disse påstander nå i 2003. Vi ser altså at påstanden om fars "manglende omsorgsevne" i realiteten er mors manglende omsorgsevne som stadig saboterer barnas samvær og med det bidrar til konflikt.


Påstand: ”Far har en meget sterk tendens til å legge skylden på andre og vil ikke akseptere nederlag. Som indikasjon på sistnevnte, vises det til at han har kontaktet psykolog Frode Thuen og psykolog Lars Broch og anmodet dem om å foreta en vurdering av hans omsorgsevne”

Hensikt: Fremstille far med en benektende fasade uten evne til å innse egne feil og mangler etter den vurdering som psykolog Hallaråker hadde gjort.

Dokumenterbare sannhet: Begrunnelsen for fars påståtte manglende evner mener adv. Rysst er at far ber to andre psykologer om en ny vurdering! Begge disse psykologer avviser at far har dårlige omsorgsevner! Tvert imot stiller de begge spørsmål ved den rettsoppnevnte psykolog Eli Hallaråkers vurdering av far! To psykologer skriver med andre ord at far har gode omsorgsevner, de finner ingen av de trekk Rysst påstår om far. Dette er adv. Rysst sin ”begrunnelse” for at far ”har en strek tendens til å legge skylden på andre og ikke ville akseptere nederlag”! Det er åpenbart at hun er redd for at hennes spill med psykolog Hallaråker skal avsløres! Det far her gjør er å kreve bevis for de stråmannsargumenter adv. Rysst fremsetter på vegne av mor.

Far klandres for å legge skylden på andre, ”Nei det er ikke jeg som har skyld i barnets fravær, det er mor som har tatt barna ut av skolen uten å innformere far”. Når psykolog Hallaråker ble gjort oppmerksom på dette vil hun ikke se fars dokumentasjon. I realiteten avslører far en svindel fra psykologen. Det som i realiteten skjer er at det er mor som projiserer sin egen adferd over på far, gjennom adv. Rysst sine stråmannsargumenter. Det alvorlige og avslørende her er at stråmannsargumentet fra adv. Rysst om at ”Far har en meget sterk tendens til å legge skylden på andre ” i seg selv er å legge skyld over på far! Hun klandrer far for å legge skyld på andre (avsløre mors løgner) mens hun selv legger skyld på far!! I realiteten er det adv. Rysst/mor som projiserer sin egen adferd og mors adferd over på far og deretter klandrer far.

Riktig galt går det når en indikasjon på at ”far ikke aksepterer nederlag” er at far ber to andre psykologer gjøre en ny vurdering av fars evner! Far ber om en second opinion, han stiller seg åpen for at han kan ha disse trekk. Når disse psykologer så kommer til stikk motsatt konklusjon av det den rettsoppnevnte psykolog gjorde, så viser dette at far faktisk hadde god grunn til å ikke akseptere den konklusjon den rettsoppnevnte psykolog kom med. Så klassisk for stråmannsargumentasjon og projeksjon fra Rysst, blir den som utsettes for dette, forsøkt hindret i å avsløre disse løgner. Fars frustrasjon over å bli løyet om, bruker adv. Rysst som begrunnelse for at far har dårlig omsorgsevne. Sannheten er at det er mor som har dårlig omsorgsevne slik hun demoniserer barnas far med massive løgner! Nok en projeksjon. Løgner som skal hindre avsløring av hennes psykisk avvikende adferd, hennes personlighetsforstyrrelse.

Dommen : Mor får omsorgen for det eldste barnet. Etter krav fra Rysst/mor reduseres fars samvær til 1 gang pr, mnd. Begrunnelse: Far blir av lagmannsretten regnet som den mest konfliktdrivende!! (fordi han ikke kan akseptere adv. Rysst sine usanne stråmannsargumenter)2006, Far går til sak for omsorg da barna fremviser betydelige problemer hos mor(BUP, BV med mer).Tilsvar fra adv. Rysst:

Igjen fremsettes de tidligere påstander som over er avslørt som uriktige og usanne:

Påstand: ”Far .. arbeidet sært mye. Han hadde en vanskelig økonomi…”
Påstand: ”Etter at partene flyttet fra hverandre våren 1999, hadde partene ingen skriftlig avtale”
Påstand: ”… mor forsto etter hvert at barnet ikke fikk en tilfredsstillende omsorg hos sin far. Hun fikk bla annet problemer i skolesammenheng.”
Påstand: ”Mor opplevde at far ved flere anledninger vanskeliggjorde samværene, og at han i betydelig grad involverte barnet i konflikten”.

Påstandene er nøyaktig de samme som tidligere, se over.

Dommen: Mor får igjen omsorgen for begge barna. Det eldste barnet vil ut i fra den sakkyndiges beskrivelse, bo med far. Dommeren mener at siden det yngste har bodd så lenge med mor, blir de begge boende hos mor fordi det er viktig at søsken bor sammen! Legg merke til begrunnelsen om at søsken bør bo sammen, for når den samme dommeren i neste gang gir en kjennelse etter at det eldste barnet nektet bo med sin mor, da er det plutselig ikke så viktig at søsken bor sammen!2007 Far anker til lagmannsretten


Tilsvar fra adv. Rysst:

Påstand: ”Far forsøker bevisst å manipulere barnet til å få henne til å bo hos ham”

Hensikt: Fremstille far som manipulativ.

Dokumenterbar sannhet: Det eldste barnet hadde siden flyttingen til mor i 2002 skrevet et utall brev og uttalt til sakkyndige at det ville bo med far. Dette bekreftes i de sakkyndiges beskrivsler. I januar 2003 skriver også barnevernet at barnet ønsker bo med far. I tingretten i 2007 beskrev den sakkyndige hvordan barnet satt og gråt i samtalen med den sakkyndige etter at mor hadde truet barnet med å begå selvmord, om det ikke sa det ville bo med sin mor. Den sakkyndige uttalte selv i retten at ”Dette var det verste han noen gang hadde opplevd”! Den fremsatte stråmannsargumentet om far er såledesigjen en projeksjon av mors egen adferd over på far. Barnet ble så henvist til BUP for 3 gang etter at det ble flyttet til mor. Dette viser at påstanden om manipulasjon fra mor, er mors egen adferd projisert over på far.


Påstand: ”Det vil være svært vanskelig å sannsynliggjøre hvilket press far har utøvd ovenfor barnet de siste årene etter dommen fra Gulating lagmannsrett ble avsagt [2003, se over].

Hensikt: Skape usikkerhet om fars omsorgsevne.

Dokumenterbar sannhet: Til tross for at adv. Rysst mener det vil være vanskelig å bevise at far har utsatt barnet for press, legger hun til grunn at det har skjedd. Som sannhetsvitne bruker hun en ufaglært miljøarbeider, Eva Leistein (tidl.Frøynes) ved Kvam barnevern, som etter samtale med mor og etter ”råd” fra Rysst, påstår far utsatte barnet for press! Miljøarbeideren var satt inn av barnevernet i hente og bringesituasjoner fordi mor ikke klarte forholde seg til far, dvs. møte ham med barna når far kom for å hente dem til samvær. Mor bidrar med dette til å øke konflikten sett fra barnets side. Settingen denne miljøarbeideren skal ha tolket som ”press” fra far var følgende:

I 2002 ble det eldste barnet utsatt for seksuelle overgrep av stefar rett etter at det ble flytte til mor. Dette skjede mens mor var på et psykiatrisk hvilehjem. Mor trodde ikke på barnet og utsatte barnet for vold og trusler og nektet barnet all kontakt med sin far. Barnet ble tatt under behandling av både mor og stefar og truet til å si at overgrepet ikke hadde skjedd. En mnd etter anmeldelsen av overgrep ble overgrepet bekreftet og dokumentert i dommeravhør 2002. (Frist for dommeravhør er 14 dager!) Frem til dommeravhøret bodde barnet med mor og stefar, men var nektet all kontakt med sin far, av mor, selv om barnevernet henstilte til mor om at barnet fikk kontakt med far. Mor ble etter dommeravhøret flyttet av barnevernet til en annen leilighet vekk fra stefar, men der stefar daglig kom på besøk!! Barnet smuglet imidlertid ut flere brev til far, fikk venninner til å poste dem og sendte brev uten frimerke som faktisk kom frem.

I en slik setting er det far får samvær med barnet på julaften 2002. Da far kommer for å hente barnet, som miljøarbeideren bringer til far, fordi mor nektet, var barnet tynt, blek i ansiktet og hadde tydelig grått. Det viste seg at mor hadde truet barnet med å begå selvmord om det fortalte hva det hadde vært utsatt for av mor og stefar. For far et dette et sjokk å oppleve sin datter som var frisk og livsglad jente da hun ble flyttet, nå fremstå som et trist, blekt og redd barn. Far får tårer i øynene og spør barnet om det virkelig vil være med ham i juleferien. Barnet kommer ut av bilen til miljøarbeideren og kaster seg om halsen på far og sier det vil være med far. Også miljøarbeideren beskriver da at barnet ser trist og lei seg ut i sin rapport til barnevernet. På telefon ble miljøarbeideren avhørt som vitne i lagmannsretten [hun påsto seg plutselig syk og kunne ikke komme]. Nå påstår miljøarbeideren at far skal han sagt til barnet at ”Du har det vel fælt her hos mor du, ikke sant du vil bo med meg?”. Miljøarbeideren beskrev også at far hadde fått tårer i øynene, men nå var det plutselig fordi far var manipulativ. Miljøarbeideren hadde vært i kontakt med adv. Rysst og fått ”råd” om hvordan hun skulle vitne mot far, for mor. Det interesante er at de ordene miljøarbeideren på telefon fremsetter, er helt identiske med de barna forteller at mor utsetter dem for. Både i brev og muntlig forteller barna at mor påstår de hadde det så fælt hos sin far og at de må si de vil bo med mor, ellers tar mor selvmord og de trues også med at de ikke vil få se sine besteforeldre mer.

Slik får Rysst og mor med god hjelp av barnevernet i Kvam, med daværende leder Liv berit Kværnes (Khadoor) vitner til å forvrenge sannheten gjennom en demonisering av far. Og hun fortsetter:


Påstand: ”Mor vil også hevde far har en redusert omsorgsevne fordi han har vanskeligheter med å forstå og godta andre menneskers meninger og synspunkt, og at han i liten grad viser evne til å ta andres perspektiv

Hensikt: Demonisering av far.

Dokumenterbar sannhet: De som har lest det ovenstående vil nå se projeksjonsmønsteret meget tydelig. Når far ikke godtar adv. Rysst/mors usanne stråmannsargumenter om ham, påstås det at han ikke kan godta andres meninger og synspunkt! Problemet er bare at far ikke behøver godta alle løgnene som fremsettes om far. Igjen er det man får avslørt projeksjoner av mor/Rysst sine manglende evner til å godta andres syn og evne til å ta andres perspektiv. Begge fremviser de en svært rigid adferd, preget av manglende empati. Selv dommeren i 2000 skrev at "mor synes ikke ha andre forståelser av fars ønske om at barna bor med ham enn som en trussel mot seg selv". I sakens dokumenter foreligger det hundrevis av dokumenter som meget godt dokumenterer mors totale fravær av evne til å se barnas behov. Hver gang barna ytrer egne behov som går imot mors behov, utsettes de for vold og trusler. Vil de ringe til far blir forbindelsen brutt, skriver de brev blir de straffet, vil de ha samvær, klandres de for ikke ta hensyn til mor. Mor viser ingen evne til å ta andres perspektiv overhodet! Denne manglende evne til å ta andres perspektiv som fremkommer i hnenes adferd blir så projisert over på far av adv. Rysst. Det er godt dokumentert hvordan hun har sabotert samvær og ferier uten tanke på barnas behov for kontakt med sin far. Ryssts stråmannsargumentasjon er et utrykk for et totalt fravær av forståelse for hvordan barna og far opplever så mange løgner.


Påstand: ”Et tredje moment som tilsier at far har en bergrenset omsorgsevne, er hans holdning til mor.”

Hensikt: Demonisering av far

  Dokumenterbar sannhet: Mens mor som vist over og under fremsetter stråmannsargumentasjon og løgner mot far i form av usanne og udokumenterte påstander, er mors bekymring, fars holdning til mor! Og det Rysst viser til er fars dokumentasjon av mors adferd og løgner og de konsekvenser de har for barna. Dette bekymrer mor! Igjen avsløres mors projeksjon av sin egen negative holdning til far. Alle de stråmannsargumenter og projeksjoner Rysst fremsetter på vegne av mor er et åpenbart utrykk for mors negative holdning til far. Dette projiseres så over på far og fremstiles som fars holdning til mor!

Igjen ser vi projketiv identifikasjon i praksis. Mor projiserer via Rysst egen adferd over på far, klandrer deretter far for å ha slik adferd, hvorpå far reagerer på de usanne påstander. Dermed anklages far for ikke evne se egne feil og mangler!!Denne typen adferd i denne kvantitet finer man bare ved personlighetsforstyrrede menesker og særlig ved borderline/narsissistisk/psykopatiske personligheter.

Igjen avsløres mors lave terskler for krenkelse, men ingen begrensning i å krenke far! Når far dokumenterer at mor lyver opplever mor det som en krenkelse, med andre ord, hun tror virkelig det er far som er slik og ikke henne selv. Man kan ikke unngå å se likheten med faglitteraturens beskrivelser: Rothchild (1984):13) : "The fear of humiliation, the pleasure in sadistically humiliating others, are important clinical features of narcissistic personalitydisorders".

Dommen: Mor får omsorgen for begge barna. Lagmannsretten forstår ikke hvorfor det eldste barnet som i flere år har sagt det ville bo med far, plutselig rett før rettsaken uttalte til barnevernet at det ville bo med mor. Frem til da hadde barnet klart gitt utrykk for at det ville bo med sin far. Da krevde mor at barnet skulle høres på nytt. Barnevenret i Kvam sendte da en av sine "konsulenter" xxx for å snakke med barnet hos mor. Da sier barnet plutselig at det vil bo med mor!! Dommerne la barnas siste mening til grunn, og de ble boende hos mor. Samme dag dommen er datert smugler det eldste barnet ut et brev til far der det beskriver hvordan mor truet det med å begå selvmord, derfor måtte det si at det ville bo med mor. Barnet skriver også at det vil bo med sin far. Ved første samvær nektet det eldste barnet dra tilbake til mor, og ble etter det boende med far! Her er brevet fra barnet etter at lagmansretten nektet høre på barnet ->2009, far går til sak for omsorgen for det yngste barnetTilsvar fra Rysst:

Saken kreves avvist av Rysst. Tilsvar er svært kort.
For å forklare hvorfor mor av barnet ble tvunget til å skrive under på en avtale om at det eldste barnet skulle få bo med sin far høsten 2008 skriver hun:

Påstand: ”Mor kunne ikke se på de lidelser barnet gikk gjennom ved å bli utsatt for stadig press fra sin far i forbindelse med at han ønsket at hun skulle bo hos ham”.

Hensikt: Fremstille far som en som utsetter barna for press og seg selv som en som "tenker på barnet".

Dokumenterbar sannhet: Settingen nå er at barnet nektet bo med mor og flyttet til far. Barnet har her som ved en rekke tidligere anledninger bekreftet at mor truer med å begå selvmord om barna ikke gjør som hun krever. Mors trusler er dokumentert både fra barna og sakkyndige. Mor måtte til og med møte hos BUP for å få "veiledning" i at hun måtte slutte true barna med selvmord. Rysst/mor sitt stråmannsargument mot far er derfor igjen en projeksjon av mors egen adferd, over på far. Måten mor fremstiller seg som den som synes synd på barnet er svært typisk for mors adferd, hun gjør seg til et offer, mens faktum er at det er mor som utsetter barna for trusler og press. Dette dokumenterer også den totale mangel på selvinnsikt, empati, evne til å ta andres perspektiv (barnas opplevelser av trusler).

5.11.2009 blir mor innkalt til BUP for å få ”veiledning” i hvor skadelig hennes selvmordstrusler mot barna er og at hun måtte slutte med det! Bare uker senere truer hun barna igjen med å begå selvmord!

Mor får omsorgen for det yngste barnet. Tingretten viser til at barnevernet ikke finner noe negativt, den viser til at ingen sakkyndige har vurdert omsorgen hos mor negativt, og det på tross av at ingen av de sakkyndige de siste 6 år har gjort noen slik vurdering! Retten legger utelukkende til grunn hva det yngste barnet har sagt i mors nærvær, og overser fullstendig de trusler barnet er utsatt for. Videre mener dommer Klaus Skjeldal i Hardanger tingrett, nå plutselig i strid med hva han selv sa i 2007 og hva lagmannsretten og de sakkyndige har sagt om at søsken bør bo sammen, at dette ikke lenger er viktig! All forskning tilsier at søsken bør bo sammen, men nå som det yngste barnet står i fare for å flytte til far, blir dette fullstendig oversett av dommer Klaus Skjeldal!
I realiteten leter dommeren etter argumenter for en forutinntatt holdning om at mor skal beholde omsorgen.2010, Far anker til lagmannsrettenI tilsvar fra adv. Rysst viser henne i hovedsk til hva tidligere dommere, sakkyndig og barnevernet har påstått og krever saken avvist. Det dommere og barnevern har beskrevet er bygger på Rysst sine stråmannsargumenter!

Lagmannsretten nekter saken fremmet!

Årsak: "Intet nytt i saken"! Kvalitetsikring av tidligere kjennelser eksisterer ike.

Fra juni 2010 mister yngste barnet all kontakt med sin far.S sommerferie saboteres, som i 2007 og 2009, sabotert av mor.2010 desember, far krever tvangsbotMor har sabotert alt samvær for det yngste barnet, sommerferier 2007, 2009 og 2010 er sabotert. Alt samvær har opphørt!
Far resignerer.

Rysst med tilsvar 17.1.2011 til tvangsbot:

Påstand: ”Det er korrekt at det eldste barnet flyttet til sin far i Bergen etter dom av 28.11.2008 fra Gulating lagmannsrett ble forkynt for partene. Det eldste barnet ble igjen hos sin far etter et helgesamvær. Hun følte seg sterkt presset av sin far og hadde håp om at hun skulle slippe presset. Det eldste barnet fant seg imidlertid ikke til rette hos sin far. Det eldste barnet bodde kun kort tid hos sin far før hun flyttet på hybel i Bergen.”

Hensikt: Skape inntrykk av at det eldste barnet utsettes for press fra far og ikke trives hos far.

Dokumenterbar sannhet: Det eldste barnet skrev selv i et utsmuglet brev i 2008 at mor hadde utsatt det for trusler om selvmord om det ikke sa til barnevernet at det ville bo med mor. (se over) Det er mor som truer barna og som her projiserer sin egen adferd (trusler mot barna) over på far og gjennom stråmannsargumentasjon og projeksjon anklager far.

Påstandene om hybel er like usann. Dokumenterbart faktum var at barnet bodde med far fra desember 2008 til november 2010, altså 2 år, før det etter trusler og press fra mor og barnevernskonsulent Ottar Strømsten ved barnevernet i Kvam, ymtet at det ønsket bo på hybel i Bergen. Begrunnelsen var at det gikk på videregående og at det øsnket ha med venner hjem og at en hybel nær skolen ville gjøre skolevegen kortere. Far ordnet slik hybel for barnet. Der bodde barnet 6 uker, til far fant ut hva som skjedde. Da flyttet barnet tilbake til far i desember 2010 og har bodd der siden. Dette visste både mor og Rysst når Rysst skriver disse løgnene. Adv. Rysst er dermed igjen avslørt i å fremsette usanne stråmannsargumenter og faklske påstander.

Dom : Mor ilegges tvangsbot sommeren 2011, med kr. 1000 hver dag barnet ikke får komme på samvær med sin far og storesøster!
2011 september, far krever tvangsindrivelseTvangsboten :
er nå oppe i 36.000,- Far krever at namsmann inndriver beløpet for sabotert samvær.

Så skjer følgende: Namsmann mener mor slipper betale tvansgboten med begrunelsen i mors påstand om at "Barnet ikke vil til ffar"! Årsaken er at barneernet i Kvam ved deres "nonsulent" Ottar D Strømsten påstår at samvær noen ganger kolliderer med barnets øvrige aktiviteter og således ikke kan tvinges til samvær med sin far. Det påståes fra Rysst at det nå foreligger såkalt "umulighet" og at mor derfor ikkebehøver betale tvangsboten hun var idømt! SLik blander barneevrnet seg inn i kjennelsen fra Tingretten om tvangsboten:


 
  Far anker kjennelsen til tingreten, men der påstår tingrettsdommer Ronny Bølgen ved Nordhordland tingrett følgende:Da far konfronterer dommeren med fakta i saken får han klar beskjed fra dommer Bølgen: "Jeg vil ikke høre hva du har å si!. Far anker saken til lagmansretten, men den nektes fremmet. Han anker til høyesterett men også de nekter fremme saken. Samværs sabotasjen har nå kommet opp i følgende pr. 1.4.2013. Dette er hva tingrettsdomer Ronny Bølgen kaler "noen tilfeller" :
Som Bølgen selv sier... han har arbeidet med dette i over 20 år og vet mye om dette!


2012 november, Mor stevner far for å redusere samvær.....Mor går nå til sak for å redusere samvær til 1 gang pr. mnd samt redusere sommerferier fra 1 mnd til 2 uker, samt reduksjon i øvrige ferier.


Påstand: ”

Hensikt: Slippe betale tvangsbot.

Dokumenterbar sannhet:


Professor Sirnes om psykopater:Forskning har for lengst beskrevet denne typen avvikende adferd:

Sjøgren (2011s.483-490) Barnets rett til familieliv

Barnets rett til familieliv og til å beholde identitet har ikke vært i fokus for barnevernet, domstolene eller kontrollmyndighetene i de herr beskreven saker. Barnets lovlige og menneskelige rett til familieliv og til å beholde identitet kan oppsummert sies å ha vært et ikke-tema.

Fedre og mødre som avskiller sitt barn fra den andre forelder har noe felles. Det handler om voksne som ikke kan skille sine egne behov fra barnets behov. Det er en selvfølgelighet for de aller fleste foreldre at deres barn trenger både sin mor og sin far og kontakt med sine ulike familienettverk for at barnet skal ha det bra.

Den forelder som opptrer slik at barnet/barna i forbindelse med de voksnes skilsmisse, også skilles fra den andre forelder og denne forelders nettverk, fremviser sviktende foreldreevne. Det handler som oftest om en form for empatiforstyrrelse hos den voksne, en forstyrrelse som ofte ikke oppfattes av omgivelsene. De ulike ledere som har med familien å gjøre får ofte et meget positivt utrykk av denne forelder. Denne forelder har ofte en spesiell sosial evne; han eller hun vet hvordan de skal gi et godt inntrykk, blant annet gjennom en hjelp søkende holdning. Hjelperne oppfatter ikke at denne forelder bruker barnet for egne formål og behov, siden det som verbalt uttales er det motsatte. Denne forelder snakker ofte negativt om den andre, og påstår for eksempel at denne forelder opptrer ut ifra egne behov, ikke forstår barnet eller feilbehandler barnet, og at han eller hun derfor behøver beskytte barnet fra denne forelder .[Projeksjon]

At det er denne forelder som sier de beskytter barnet, som bruker barnet som våpen for å fjerne den andre forelder av barets liv, blir ikke synlig for dem som har til oppgave å fatte beslutninger og ta affære for barnets beste. De kan således, akkurat som barnet som avskilles, også bli manipulerte av den separerende forelder.

Fedre og mødre med barn som separeres fra dem, har, så langt jeg har kunnet se, også noe felles. De har da familien levde sammen tatt stort ansvar, vært hyggelige og hjelpsomme, kanskje til og med en tanke ”dumsnille”, for å få familielivet til å fungere uten alt for mye rot og bråk, de har således ofte vært ettergivende og tilpasset seg etter en mer kontrollerende livs partner. De har i de fleste tilfeller blitt tatt på sengen av den andre forelders plutselige og bestemte opptreden med separering av barna.

Den forelder som barnet separeres fra, har ofte hatt barnevernets saksbehandlere mot seg. Han eller hun har vært hjelpeløs og blitt mer og mer fortvilet. Det lukter nederlag for denne forelder. Det som skjer og som best kan beskrives som voksenmobbing fortsetter. Den for barnet separerte og fremmedgjorte forelder blir enten utslettet, passivisert, går i depresjon eller fortsetter fekte hjelpeløst og hevde barnets rett til begge sine foreldre i rettslige prosesser, som drar ut, ofte over flere år, over tid.

Det som ofte skjer er at barnevern, forvaltningsdomstoler, vanlige domstoler og kontrollorgan, oppfatter den slik sett svekkede og for barnet fremmedgjorte forelder som mindre egnet og resonerer som så at da var jo separasjonen nødvendig. Og kan opprettholdes – og sies være forenlig med barnets beste – dog uten at dette defineres.

Dette gjelder også når separasjonen av barnet, fra en av barnet avholdte forelder, skjer i form av en kompromissløs støtte til den separerende forelder, eller i form av støtte til fremmende, av barnevernet utvalgte fosterforeldre.

Barnet som skilles fra sin egen forelder og tar avstand fra denne forelder er aldri skyld i det som skjer. Den forelder/foreldrepart som opptrer som om barnet/barna ikke behøver den andre forelder, opptrer ut i fra egne behov og egne interesser. Denne forelder/foreldrepart formidler sine bilder av den andre forelder til barnet, som barnet ikke kan beskytte seg mot, ved at denne forelder knytter barnet til seg og gjør barnet avhengig av seg selv.

Det skapes dermed en avhengighet og en frykt ved at barnet holdes adskilt fra naturlig hverdagskontakt med den andre forelder og ikke får muligheter til ut ifra egne erfaringer korrigere de negative bilder. Dette skader barnets identitet. Barnets menneskerett til å beholde sin identitet krenkes.

Den forelder som har hatt behov av egen kontroll med barnet og ofte egenmaktig bortført barnet, eller aktivt motarbeidet barnets kontakt med den andre forelder, har gjennom sin adferd skapt samarbeidsproblem. For utenforstående ser det ofte ut som om det er begge foreldre som skaper denne konflikt som initieres på denne måten. I de fleste saker har det blitt flere, lange og dyre prosesser i ulike domstoler – forhold som ikke på noe vis er forenlig med barnets beste.

Ofte har den forelder som har separert barnet fra den andre forelder, gjennom å bortforklare eller beholde barnet, fått barnevernets sympati og støtte. Denne forelder har fått fortsette ha barnet boende hos seg. Denne forelder har også blitt tillatt ha fullstendig kontroll over barnets kontakt med den andre forelder, iblant under antagelsen av at denne forelder ”beskytter” barnet mot den andre forelder. Det som kalles foreldrenes umulighet til å samarbeide har blitt begrunnelse for å gi den ene forelder, som handler ut ifra egne behov og vilkårlig separert barnet fra den andre forelder, omsorg alene.

Barnevernet har gitt sin støtte til den forelder/fosterforelder som uten saklig grunn anklager den andre forelder for overgrep eller psykisk forstyrrelse. Den forelder som har separert barnet og kommet med ubegrunnede anklager har også fått andre myndigheters støtte for å fullføre separasjonen.

Den praksis som utvikles kan oppsummeres slik: Å fortsette gjøre feil fremstår etter en tid å blir det riktige.
Som man kan se , dette er kjent adferd fra foreldre og advokater med åpenbare forstyrrelser i sin tenkning og adferd. Adferden er beskrevet mange steder og faller åpenbart inn under narsissistisk problematikk. Dette er foreldre som trenger barnet for å dekke egne behov, og den utstøtte foredler passer ikke inn i denne forstyrrede forelders nye psykologiske familie. Omgivelsene blir manipulert alle som en. Projekjson og projketiv identifikasjon er ekstremt vanskelig å avsløre uten tilgang på dokumenterte fakta i de enkelte saker.OPPSUMMERT  Det vi ser som et typisk trekk ved projeksjon og stråmannsargumentasjon er at :

- mens slike argumenter oftest består av 1 setning, så vil bevisene for at de ikke er sanne ofte bestå av lange utredninger
- de ikke har noen holdbar dokumentasjon (hvordan beviser man løgner?)
- de er for å demonisere motparten
- de er ofte et utrykk for forsvarsmekanismen splitting, rigid svart/hvit tenkning og projekstiv identifikasjon samt reaksjonsdannelse
- de krever innsikt i saken for å kunne avsløres og de krever innsikt i psykologi for å forstås

De som fremsetter slike projeksjoner og stråmannsargumenatsjon :

- søker hindre gransking av dem
- manglr åpenbarte empati, evne til mentalisering
- er kyniske
- er benektende
- er egosentriske
- isolert er det lett å tro på dem
- uten innsikt er de vanskelig å avsløre


De typiske trekk man ser ved adv. Rysst sin adferd er


- projeksjon
- projektiv identifikasjon
- splitting, svart/hvit tenkning
- benektende fasade
- ekstremt løgnaktighet
- manglende empati
- glatt ytre fasade
- egosentrisk
- manglende mentaliseringsevne
- ekstremt manipulativ
- blir aggressiv når hun konfronteres med sine løgner i retten
- spiller på offerrollenRothchild (1984):13) oppsummerer denne personlighetstypen godt i en setning :

"The fear of humiliation, the pleasure in sadistically humiliating others, are important clinical features of narcissistic personalitydisorders"Til orientering: Fra personvernnemda: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005_3.htm