Projeksjon og
Projektiv Identifikasjonav Rune Fardal
25.11.2012

oppdatert 31.12.2012
Å forstå forskjellen på de psykologiske forsvarsmekanismene Projeksjon og Projektiv Identifikasjon er helt nødvendig for å avsløre komplisert manipulasjon.

- Har du opplevd å bli beskyldt for en adferd eller holdning du ikke har, men som den som beskylder deg har?
- Har du opplevd at din motpart utgir seg for å ha din positive adferd, mens de egentlig har en stikk motsatt adferd?

Da har du antagelig vært utsatt for disse avanserte psykologiske forsvarsmekanismer. Typisk er å bli beskyldt for å være voldelig, deretter reagerer man kraftig på de falske påstander, hvorpå omgivelsene oppfatter slik frustrasjon som aggresjon. Ingen sjekker eller forstår hva som skjer og man blir fordømt! Virkeligheten blir snudd fullstendig på hodet.


Hvordan kan dette skje? Hvilke mekanismer er i gang? Hvorfor forventes det at man etter grove usanne påstander ikke skal reagere i det hele tatt? Hvorfor forventer omgivelsene at man skal være blottet for emosjoner og normale affekter? Hvorfor blir man kritisert for å å vise helt normal reaksjon? Hvorfor lar man seg så lett lure av dette? Hvorfor vil ikke omgivelsene se bevisene som dokumenterer at de blir manipulert? Hva om man ikke reagerer og ikke fremviser noen emosjoner i det hele tatt? Hvorfor må man ha psykopatens emosjonelle fravær for å unngå å bli kritisert? Dette er noe av den mest kompliserte psykologi i aksjon!


HVORDAN KOMMUNISERER DETTE BARNET?Jo, med projektiv identifikasjon.Stikkordet er projektiv identifikasjon og den dynamikk rundt projeksjon, splitting og introjeksjon som styrer den. Ideen rundt projeksjon er beskrevet allerede av Fereczi (1909) i artikkelen "Introjection and transference". Også Freud brukte disse begrep i flere artikler fra 1920 til 1930. Projektiv identifikasjon ble brukt av Weiss (1925) i forklaringen av seksuelle objektvalg. Klein (1932) refererer til Weis artikkel. I 1945 nevnte Brierley begrepet i sin artikkel (s.96) om metapsykologi. I 1946, i "Notes on some schizoid mechanisms" snakket Melanie Klein om identifikasjon gjennom projekjson og endret i 1952 dette til projektiv identifikasjon. Kleins ide var at den indre verden er dannet av representasjoner av tidlige barndomsrelasjoner, og står under innflytelse av indre fantasier (Bateman & Holmes, 1995, s. 10). Dette betyr at vår virkelighetsoppfatning bygger på vår oppfatning av relasjoner til viktige andre. Alt hun skrev i 1946 var : "I have reffered to the weakening and impoverishment of the ego resulting from excessive splitting and projective identification" (s.104). Først i 1952 utgaven av denne artikkelen definerte hun begrepet:

"Much of the hatred against parts of the self is now directed towards the mother. This leads to a paticular form of identification which establishes the prototype of an aggressive object relation. I suggest for these processes the term "projective identification"" (Spillus, 2012:27)

Klein snakker om at subjektets identifikasjon med egne trekk skjer ved at de tillegges andre (objektet) og at man derigjennom blir dem bevisste. Spedbarnet var ikke sin adferd bevisst, men ble den bevisst gjennom observasjonen av morens reaksjon på denne adferd. Morens reaksjon formet dermed spedbarnets relasjon til moren og til verden som så.

Gjennom dette ligger grunnlaget for omsorgspersonens betydning for barnets utvikling.

I hennes formulering var dette en intrapsykisk prosess, en indre prosess i motsetning til en interpsykisk prosess, mellom personer i en relasjon. Det er bla. en forsvarsmekanisme : Uakseptable deler av subjektets selv (den som projiserer) blir ubevist avspaltet i dennes fantasi og projisert over på en fantasi-represenatsjon av objektet, enten for å unngå å bli forlatt, eller i et forsøk på å vinne kontroll over og dominere dette (Klein, 1946). En form for narsissistisk sammensmeltning mellom subjektet og objektet.

Selvet, kan vi enkelt beskrive som vår egen bevisste og ubevisste opplevelse av hvem vi er, vår identitet og personlighet. Selvet er en kognitiv struktur der adferd er organisert og som utvikler seg med alder og modning :

* Spedbarns emosjoner kontrolerer deres adferd. 3-4 åringer tror alle har de samme emosjoner om samme ting. De klarer ikke se at det kan være to følelser om samme ting. Små barn beskriver seg ved deres fysiske karateristikker, typisk adferd eller materielle eiendeler. De beskriver seg hvordan de synes de burde være, negative og positive trekk kan ikke eksistere samtidig. De er ikke i stand til å være selvkritiske og selv om de er obs på det vil de aldri akseptere negative beskrivelser fra andre. Barn på 6 år kan kritisere andre men ikke seg selv. Impulsivitet preger denne periode. Tilknytning er viktig i de første år. Fra 3-5 år utforskes omgivelsene og hvilke adferd som er god og dårlig.

* Litt eldre barn beskriver seg i termer av deres sosiale omgivelser. De svinger mellom å beskrive seg i neagtive og positive termer. Ved 8 års alder begynner barn internalisere skam og bli selvkritiske. I sen barndom begynner de anta at emosjoner forårsakes av andre. Ungdoms beskrivelser av egne emosjoner dekker over egne negative emosjoner. Ungdom engasjerer seg med jevnaldrende.

* Ungdom og voksne beskriver seg ut i fra motiver, mål og tro. Voksne beskriver sin adferd i en kontekst. Ungdom synes akseptere negative beskitvelser og kritikk veldig lett. Voksenlivet preges av lang tis partnerskap. (Mays 2012)

Aspektet med å kontrollere objektet med deler av det projiserte selvet er tydelig i barnets fantasi om å ha almektige hjelpere som det styrer med magiske evner (Olsen, 2002:620). Indre selv-representasjoner er fastlåste, ubevisste og projiseres inn i andre i form av forventninger og tolkninger av deres adferd.

Ved projeksjon og projektiv identifikasjon er det minst 2 deltagere eller objekt/subjekt representasjoner (fantsikonstruksjoner av en person, ide, objekt eller seg selv). Subjektet som projiserer ut og objekt-representasjonen som projeksjonen er rettet mot. Subjektet vil alltid være reelt, mens objektet kan være en objekt-presentasjon, et fantasiskapt bilde av et objekt. Subjektet bærer et materiale (del av subjektets selv) som vanligvis skaper angst, eller som man av andre årsaker ikke kan akseptere ved seg selv, men dette kan også være materiale av positiv karakter når man vil beskytte dette mot egne negative elementer. Det er dette som projiseres ut fordi det ubevisst skaper angst, udefinert angst, selv om subjektet ikke er trekket bevisst. Ved projeksjon går materialet en veg, fra subjektet til objektet. Ved introjeksjon går materiale fra objektrepresentasjonen til subjektet. Objektet behøver ikke nødvandigvis være tilstede. Ved projektiv identifikasjon går materialet først fra subjektet til objektrepresentasjonen, deretter bearbeides dette i objektet (objektet reagerer på dette) før en objekt-bearbeidet utgave av materialet returneres tilbake til subjektet.
Det er dette returnerte materiale som subjektet så bruker for å tolke objektet! Både splitting og identifikasjon er en del av det komplekse bildet. Her skjer det en "dialog" mellom subjektet og objektet/objekt-representasjonen. Ved projeksjon er ofte materialet ubevisst, det "forlater" subjektet og blir i objektet eller i en objekt-representasjon (en ide om objektet). Ved projeksjon vil subjektet benekte dets tilstedeværelse i seg selv. Gjennom projektiv identifikasjon er materialet i projeksjonsprosessen ubevist i subjektet, men når det dukker opp i som reaksjon i objektet, kan både subjektet og objektet identifisere seg med dette. Det er her det sykelige primitive kommer til syne i projektiv identifikasjon fordi subjektet kan ha en "dialog" med sin egen ide i objektrepresentasjonen! Subjektet skaper sin egen ufarlige verden i sin egen fantasi.  

Noen begreper

Indre representasjon
beskriver psykens oppbygning av indre strukturer som gjenspeiler personens ytre relasjonserfaringer. Indre representasjon er mentale konstruksjoner (Akhtar, 2009). Disse styrer personens persepsjon, tenkning, følelser og atferd i møte med nye opplevelser. Indre representasjon innebærer at opprinnelig ytre relasjoner, i omarbeidet form, eksisterer som indre relasjoner. Det indre består av selv- og objektrepresentasjoner, med relasjoner mellom dem (Igra, 2002).

Objektrelasjoner
er ubevisste forestillinger om dynamikken mellom eget selv, og ytre objekter (Gullestad & Killingmo, 2005). Det er indre representasjoner av selv og andre (objekter) med assosierte affekter og hvordan disse strukturer så influerer på forholdet med selvet og andre (Masterson, 2004:24). Som følge av feil i utviklingen er den vesentligste forskjell mellom de med personlighetsforstyrrelse og normale, at de med en forstyrrelse ikke har hele objektrelasjoner. Det vil si at deres indre representasjoner av dem selv og andre er splittet i 2 delenheter. Hver delenhet har en veldig ekstrem, urealistisk og ensidig syn på eget selv og en tilsvarend ensidig ekstremt syn på objektet. Rigiditet preger slike mennesker. Disse delrepresentasjonene er ikke integrerte og derfor ikke hele. For narsissister preges ego-funksjonene av : dårlig realitetspersepsjon, dårlig impulskontroll, lav frustrasjonstolleranse, uklare ego grenser. Forsvaret preges av : splitting, benektelse, unnvikelse, utagering, klebring, projeksjon, projekstiv identifikasjon.

Objekt
er her den ytre mottaker av projeksjonen. Det er selvets motpart i relasjonen.

Subjekt
er her avsender av projeksjonen.

Objekt-representasjoner
er subjektets fantasibilde av objektet. Altså ikke objektet som så, men en forestilling en «ser inne i seg», en mental konstruksjon i subjektet av hvordan objektet oppfattes. En oppfatning preget av egne behov. For å gjenkjenne et objekt må man ha en indre representasjon av objektets utseende og innhold. Dette er mentalt tilgjengelig, selv om objektete ikke er til stede. En slik objektrepresentasjon kan være realitetsforankret og den kan være fantasiforankret. Hos personlighetsforstyrrede er den ofte i stor grad fantasiforankret, knyttet til forsvar og dekning av egne behov. Andre blir ikke oppfattet slik de faktisk er, men slik de helst bør være for ikke å utgjøre en trussel mot et indre ødelagt fragmentert selv.

Selv-representasjoner
er subjektets mentale bilde av seg selv. Hos normale er dette mer realitetsbegrunnet, mens det hod forstyrrede er fantasipreget.

Ideal-objekt
er den idealiserte del av en objekt-representasjon. Slik subjektet gjerne vil at objektet skal fremstå.

Selv-objekt
Et selvobjekt er den funksjon og betydning et annet meneske, et dyr, en ting, en kulturformasjon eller en idetradisjon har for opprettholdelse av ens følelse av å være et sammenhengende og meninsgfullt selv (Sigmund Karterud). Eller for å so det som Skårderud (2002:198): "Selvobjektene er for selvet hva oksygen er for kroppen. Når det er der tenker vi lite over det, når det ikke er der blir vi ødelagt. Vi kan ikke klare os uten. Psykisk helse er knytte til evnen til å omgi seg med et modent og nærende miljø av selvobjekter". Selvobjekter er ikke en person, men en funksjon. Rent fysisk snakker vi om noen eller noe i den ytre verden som tjener selvets opprettholdelse. Det handler om et intrapsykisk fenomen for å tillegge en følelsesmessig betydning til et fenomen. Foreldre er de første selvobjekter for barnet. Når barnet blir den voksnes selvobjekt kan det bety at barnet kommer i skyggen av foreldrenes behov. Barnet blir forelderens narsissistiske investering i seg selv.

Introjekt
Dette er setninger eller leverregler, internaliserte oppfatninger, mentale representasjoner, indre arbeidsmodeller, kognitive skjema.

Egostyrke
- evne til å utsette behovstilfredstillelse
- evne til å utholde frustrasjon
- evne til å planlegge og gjennomføre fremtidige mål
- evne til å forholde seg til avtaler
- evne til å skile mellom seg slev g andre
- evne til å ta ansvar for egne handlinger
- modent forsvar
- evne til realitetsvurdering
- stabil identitet

Identifikasjons-prosessen

Identifisering vil si at en person på grunn av følelsesmessig tilknytning til et annet menneske, eller en ide (objektrepresentasjon) om et annet menneske, mer eller mindre «setter seg i den andres sted», og ubevisst synes å anta tanker, følelser og handlinger etter den andres forbilde. (SNL) I det ghele tatt evne til å leve seg inn i det man identifiserer seg med.

Identifisering er et sentralt begrep både innen utviklingsteori, personlighetsteori og sosialpsykologi og selvsagt i narsissistiske objektrelasjoner. Identifikasjonen skjer gjennom introjeksjon og projeksjon. Innen utviklingsteori betones identifisering med sentrale personer på ulike alderstrinn som betydningsfullt for personlighetsutformingen. I de tidlige barneår er identifiseringen med foreldrene sentral.
Mangel på tilstrekkelig god identifisering fører til psykiske problemer. I skolealderen vil identifisering med andre voksne enn foreldrene, f.eks. lærere, og andre ungdommer ha betydning. Innen personlighetsteori har man beskrevet identifisering som en forsvarsmekanisme eller mestringsstrategi, ved at man forsvarer seg mot angst for en person ved at man identifiserer seg med denne. Innen sosialpsykologi er identifisering som del av den sosiale læring og identifisering med grupper og institusjoner sentrale fenomen.
Å identifisere seg med noe, vil derfor innebære at man gjenkjenner "noe" i relasjon til et objekt. Begrepet blir et utrykk for hvordan man forholder seg til dette "noe". Man kan identifisere seg selv eller deler av eget selv med noe, man kan identifisere dette "noe" med andre og man kan avvise dette "noe" fordi man ikke identifiserer seg med dette. Identifiksajsonsprosessen handler mye om hvordan man formes. Det blir derfor meget viktig for et bar å kunne ha gode rollemodeller å identifisere seg med for å utvikle sitt eget psykiske apparat og strukturer i tråd med den vikrkelighet de senere skal møte i relasjoner til andre. Derfor skades barn som vokser opp med rollemodeler der de tvinges identifisere seg med en sykelig adferd for å overleve. Slike barn utvikler strategier som i møte med andre gir dem alvorlige problemer. Identifikasjonsprosessen er derfor helt avgjørende for et barns utvikling. Det er her begrep som utviklingsfremmendne tilknytning blir viktige.

Et barn har behov for å identifisere seg positivt med sine omsorgspersoner og miljø for å utvikles normalt. Et barn som tvinges identifisere seg med en syk omsorgsperson, vil selv utvikle sykelighet. I denne sammenheng (projektiv identifikasjon) er dette "noe" ofte et trekk ved den som projiserer (positivt eller negativt). Å identifisere seg med det projiserte materiale (adferdstrekk) vil si at man gjenkjenner trekket i seg selv (i objektet) eller i den som projiserer (subjektet). Man tar stilling til om trekket skal aksepteres eller forkastes. Små barn har få valgmuligheter til slik utvelgelse, de er avhengig av det de får.

Det kan også være at man manipuleres til å identifisere seg med det projiserte materiale. Et barn som vokser opp med en narsissistisk forelder tvinges identifisere seg med denne for å overleve. I denne identifikasjonsprosessen opplever man ofte at det projiserte materiale er noe man ikke kan identifisere seg med, man avviser og reagerer på å bli tillagt et slikt trekk eller adferd som subjektet søker projisere over på en. Måten det projiserte materiale blir mottatt av objektet, om det aksepteres eller avvises, blir styrende for relasjonens videre dynamikk og barnets utvikingskvalitet. For et barn er det ikke mulig motstå et slikt press fra en narsissistisk forelder. Det formes i en avvikende virkelighetsfortsåelse.

Ofte kommer slikt materiale i form av forventninger, disse kan avvises eller søkes innfridd. Ved avvisning oppstår konflikt, fordi for avsender er slikt projisert materiale ved projektiv identifikasjon ubevisst (fortrengt, benektet) og subjektet identifiserer seg derfor ikke med dette materiale, og dersom mottaker ikke identifiserer seg med det projiserte materiale vil det også der bli avvist. Eks. er om subjektet bryter avtaler, (noe som er angstfremmende og dermed fortrenges til det ubevisste) og så påstår (projiserer) at objektet bryter avtaler, mens objektet kan dokumentere at avtaler ikke er brutt, så vil det utløse konflikt. Kjernen i en slik konflikt er subjektets problemer med å identifisere seg med sine egen adferdstrekk (her avtalebrudd). Disse opplever subjektet ubevisst som negative for eget Selv og de opplever dem som tilhørende objektet gjennom projktiv identifikasjon! Da vil subjektets psykologiske forsvar avvise disse som et trekk ved eget selv. Resultat : aggresjon som projiseres på subjektet.

Freud skilte mellom flere ulike typer identifisering, som hysterisk og narsissistisk. Andre forfattere beskrev andre former (Sandler 1987:10). Identifikasjon skiller seg fra imitasjon, som er en frivillig og bevisst tilstand. To typer identifikasjon er beskrevet.
- Primær identifikasjon relaterer til tilstanden før faste grenser mellom selvet og objektet er etablert (spedbarnet). Spedbarnets manglende evne til å skille mellom seg selv og andre. I denne fase adopterer barnet ubevisst den voksnes karateristikker. I forbindelse med psykopatologi er dette beskrevet som en regressiv tilstand.
- Sekundær identifikasjon er en tilstand der grensene for eget selv ikke er visket ut, men subjektet kroppslig gjøres i en selvrepresentasjon av objektet.

Primitiv forsvar

Projektiv identifikasjon er en primitiv forsvarsmekanisme og de som benytter denne i utstrakt grad har alvorlige psykiske problemer, borderline/narsissistisk/psykotisk problematikk. Et menneske i psykologisk balanse anklager ikke andre for å bryte avtaler når de selv bryter avtaler, for så føle seg krenket når det dokumenteres at de snakker om seg selv. De vil ha en sperre for slik irrasjonell adferd, de vil føle seg flaue om de ble avslørt. De har en indre moral som er bevist på deres egne handlinger. For dem er slik adferd bevisst. Hadde de brutt avtaler, så hadde de vært seg dette bevisst. For å få til en slik irrasjonell handling må man ha fortrengt eller benektet egne avtalebrudd. Med andre ord, når negativ egenadferd presiseres blir den benektet, den er fortrengt til det ubevisste.

Virkelighetens persepsjon forstyrres. Når det som skaper angst i en person fortrenges til det ubevisste slik vi ser det ved projektiv identifikasjon, da er behovet for angstreduksjon av sykelig karakter. Det modne forsvar har sviktet og brutt sammen. Forsvaret var allerede betydelig svekket. I denne problematikk skjer da også slike projeksjoner ubevisst. Subjektet opplever ikke at de selv bryter avtaler, uansett hvor mye det kan dokumenteres at de faktisk gjør det. Det er projisert ut, det blir benektet. Brevin (2003) beskriver denne angst problematikk. Han mener det finnes (minst) to forskjellige hukommelsessystemer relatert til mental organisering av overveldende opplevelser.

  - Det ene har han kalt "Verbally accessible memory" (VAM-systemet) og det inneholder innformasjon som først lagres i hippocampus, for senere å integreres med andre minner i langtids-selvbiografisk hukommelse. Det er dette systemet som fungerer fra dag til dag, også når det ikke skjer noe uventet. Det meste som skjer glemmes igjen, og biter av nyttig informasjon holdes sammen med tidligere informajson om samme emne, og bidrar til å nyansere kunnskap om personen selv i verden over tid. Subjekter som i utstrakt grad bruker projektiv identifikasjon har problemer med å oppdatere dette system. I stedet for å akkomodere ny kunnskap, (tilpasse eksisterende til ny) og med det korrigere egne oppfatninger, assimilerer de i større grad slik kunnskap. Ny kunnskap tilpasser seg eksisterende, omgivelsene tilpasser seg subjektet.

- Det andre systemet "Situationally Accessible Memory" (SAM-systemet), inneholder uutslettelige, fryktbaserte representasjoner som ikke lagres i hippocampus, men "går direkte" til basale hjernestrukturer, som hjernestamme, thalamus og amygdala. Disse representasjonene forblir isolerte (disossierte) i forhold til andre data, og aktiveres automatisk, som en alt-eller-intet-respons, ofte i en intens gjenopplevelse (etter Anstorp, 2006:45). I et slikt ubevisste system av emosjonell kunnskap som subjektet ikke har direkte tilgang til, finner vi også årsakene til subjekter som benytter disse primitive forsvarsmekanismer. Egne traumatiske minner er lagret i nervestrukturer der bevisstheten ikke ferdes ("fortrengt"), da vissheten om slike er utålelig. Adferden og forsvaret blir deretter, rigid, lite fleksibelt, svart/hvit.
 


Den primitive hjerne

Historisk

Den moderne Kleinianske beskrivelsen av projektiv identifikasjon bygger i stor grad på Bions (1962) omfattende bidrag til forståelsen av dette begrepet. Et av Bions hovedpoenger var å understreke at projektiv identifikasjon ikke bare handlet om å kvitte seg med (evakuere) vonde og vanskelige mentale tilstander, men enda mer om et forsøk på å kommunisere med den andre (objektet) om denne vonde og vanskelige mentale tilstanden. Bion gjør også et meget klart skille mellom normal og patologisk bruk av projektiv identifikasjon (Spillus, 2012:54). Han mente det var en tidlig og meget viktig non-verbal, ubevisst kommunikasjon. Joseph (1987) skriver også at «projektiv identifikasjon i sin natur er en måte å kommunisere på», og videre at «projektiv identifikasjon er en sterk måte å oppnå forståelse på». Projektiv identifikasjon er en kommunikasjonsform som berører den andre på en dypt ubevisst måte (Våpenstad, 2007)

Borch & al. (1987:10) skriver at "Projektiv identifikasjon er en intrapsykisk og interpsykisk prosess som omfatter splitting, projeksjon og identifikasjon". En person spalter av en del av eget selv (fantasier, introjekter, egostistander og andre psykiske kvaiteter), projiserer det inn i et ytre objekt, og identifiserer seg samtidig med deler av objektet som blir en "kontainer" (Bion, 1977) for den avspaltede del av selvet. Objektet kan da betraktes som en forlengelse av selvet (uklare grenser). Narcissusmyten henspeiler også på denne grenseproblematikk. Den henspeiler ikke på at det er galt å elske seg selv som mange tror. Narsissistens problem er at han/hun ved ikke å gjenkjenne sitt eget speilbilde, ikke har noen oppfatning om forskjellen mellom seg selv og andre.Dette er egoavgrensningens problem for slike. Objektet blir enten idealisert eller devaluert avhengig av den følelsesmessige kvalitet i det projiserte. Følgene av en slik mekanisme blir at objektet ikke betraktes som idealisert/devaluert ut fra objektets egne kvaliteter, fordi det ubevisst blir sett på som en del av subjektets selv.

"Eiendomsretten" til "mitt" objekt kjennetegner mange parforhold. Kontrollbehovet blir hos noen sykelig. Fantasier og redsler for objekt tap kan medføre at projektiv identifikasjon blir brukt for å oppnå kontroll over objektet.(Egentlig kontroll over det projiserte materiale i objekt-representasjonen). Det vi ser er en identitetsforstyrelse. Skillet mellom eget selv og den andre (objektet) er diffust. En svært skadelig setting for barn å vokse opp med, med mye dobbeltkommunikasjon barnet ikke har forutsetninger for å mestre og dermed selv utvikler sykelige strategier for å håndtere.

Broch & al. (1987:87) Ubevisste samspillBroch & al. (1987:88) Ubevisste samspill
En annen type problematikk er at det såkalte "friske" subjekt viser stor interesse for den andres "funksjonsforstyrrelse". Motivet er ofte at den "friske" har projisert og aktivert sine egne trekk og problemer i den andre. Subjektet trenger et "forstyrret" objekt for selv å være frisk. Egne forstyrrelser er projisert over i objektet som så kritiseres for dette. Typisk ser man dette i skilsmisser der subjektet i samlivet har idealisert objektet, men når objektet tar ut skilsmisse, grunnet trakassering og vold, blir objektet plutselig beskrevet som en psykopat. Enkelte søker en partner som de kan idealisere, og projisere sitt eget ideal-jeg på, for så å identifisere seg med denne andre. En kan si de speiler seg i glansen fra objektet. Dette er typisk for covert narsissister. De lever sit liv og sin grandiositet ut gjennom andre. Ofte er denne andre et barn. Når objektet ikke lenger spiller denne rolle som forventes, blir det bråk i paradiset. Når objektet tar med seg det projiserte/investerte materiale og går, er det klart mye rakner for en slik personlighet. En del av subjektets selv forsvinner. Det projiserte materiale som subjektet har plassert i objektrepresentasjonen og som de der identifiserer seg med, forsvinner! Slik vekkes det undertrykte arkaiske (ur-) behov, og resulterer ofte i narsissistisk raseri med ønske om hevn og hat som resultat.

"Mens den grandiose narsissist´s falske selv er sentrert rundt behovet for Objektets (for spedbarnet: moderlig) speiling ved kontinuerlig leve opp til objektets idealiserende projeksjoner, vil personen med en covert narsissistisk forstyrrelse kontinuerlig unngå objektets fiendtlighet, misunnelse og angrep ved å speile objektet og benekte sine egne grandiose behov. Narsissistisk supply oppnås da ved å leve i lyset fra det idealiserte objekts reflekterte glorie, grandiositet. Under den covert narsissists selvutslettende fasade finnes et pool av infantil grandiositet som ikke kunne virkeliggjøres og som derfor ikke var formet" (Mastersom, 2004:44) .

Slike subjekt kan ofte beskrive at objektet har "makt" over subjektet, at det føler seg "kontrollert". For omgivelsene kan dette oppfattes som kontrollerende adferd fra objektet, mens det egentlig er snakk om projektiv identifikasjon fra subjektet. Subjektet identifiserer seg med sit eget projiserte makt/kontrollmateriale som er projisert over i objektet. Typisk er at ingen har observert slik kontrollerende adferd fra objektets side. Subjektet føler seg kontrollert gjennom at det kjenner igjen sitt eget projiserte materiale, det kjenner igjen sitt eget behov for kontroll med objektet, som hos dem selv er fortrengt.

Broch & al. (1987:110) beskriver det typiske at subjektets avhengighet vil føre til frustrasjon når objektet avviker fra projeksjonen. Og nettopp her slår kontrollbehovet inn. Subjektet må holde styr på objektet, som gjennom projektiv identifikasjon bærer mange av subjektets identitetsbærende enheter. Subjektet klarer ikke ta ansvar for sine egne angstfremmende trekk.

I realiteten vil ikke objektet identifisere seg med det projiserte materiale. Dette er fremmed, det tilhører subjektet, det søkes støtt ut og avvist. Dette fører til frustrasjon i subjektet. Et typisk eksempel her er moren som projiserte sin egen uforutsigbarhet over på barnet, ved stadig bytte om på samværstidspunktene. Når barnet så reagerte på dette med regresjon stanset far denne stadige bytting av samværstidspunkt. Dette opplevde mor så som svært "frustrerende". Hvorfor? Jo fordi mor identifiserte seg med barnets opplevelse av uforutsigbarhet. Hun kjente den igjen i seg selv (ubevisst). En slik uforutsigbarhet opplevde mor som truende, og ble følgelig projisert ut på barnet. Når uforutsigbarheten forsvinner for barnet, hvem skal da mor identifisere seg med? Ikke rart det ble "skremmende"! I barnet kunne mor identifisere seg med sin egen fortrengte og ubevisste uforutsigbarhet! Men uten barnet som kontainer for denne uforutsigbarhet, synes det som om denne truer med å bli bevisst i mor. Hvilket forsvar utløser det? Jo narsissistisk raseri, som selvfølgelig rettes mot far.

Ett annet eksempel er moren som gjennom mange års kroniske stress mot barnet bidro til at barnet utviklet diabetes 1. Projeksjon av eget stress over på barnet, førte til stress i barnet. Uten innsikt i eget ansvar for barnets kroniske sykdom, ble mor veldig opptatt av å fremstille seg som en god pleier av barnets sykdom.

Contrada (2011:377) The handbook of stresscience
Moren identifiserte seg åpenbart i rollen som pleier for barnet, et yrke (sykepleier) hun var utdannet i, men varig trygdet fra fordi hun ikke evnet fungere som sykepleier i helsevesenet. Fars forsøk på å ha samvær med barnet ble sabotert i årevis. En kan her se for seg at far utgjorde en trussel mot mors identifikasjon med barnets lidelse. Barnets avhengighet av moren, ville svekkes om det utviklet tilknytning til sin far. Slik ville kontakt med sin far svekke barnets rolle for mor og dermed være truende for mors identifikasjon med det projiserte materiale.

Yttetrligere et eksempel er det man ofte ser ved skilsmisser fra slike narsissistiske personeligheter. Der man gjennom samliv opplever en idealisering. Så ved skilsmisse blir man plutselig devaluert til psykopat over natten, ofte samtidig med direkte signaler om den "gamle" idealisering. Utallige er de fedre som ved skilsmssse plutselig blir anklaget for å være overgripere i en slik dynamikk. Falske påstander som utrykk for projeksjon av aggresjon fra deres expartner. I boken til Brattholdm fra 2008 beskriver tidligere lagmann Lange Nielsen 30 justismord nettopp der fedre anklages og dømmes for overgrep, men som Lange Nielsen senere får den frifunnet for. Dessverre ser man sjedlen at fagfolk fremviser kunnskap om denne typen dynamikk.

Det er kanskje ikke så rart at slike personer ikke finner ut av sin angst, sin depressive lidelse. Det er ikke rart at de blir kroniske brukere av psykofarmaka, de selv og deres leger forstår sjelden den komplekse dynamikk de er et offer for.

... som sagt, dette er komplisert!

Hekseprosessene er et typisk eksempel på destruktiv projektiv identifikasjon. Forbudt og farlig seksualitet ble projisert på enkelte og velvalgte kvinner og identifisert som det onde. Dette onde ble så symbolsk beseiret ved at kvinnene ble brent Broch (1987:115). Freud beskrev dette også bla. i forbindelse med fobier. --->

I 1922 beskrev Freud et fenomen han kalte "projektiv sjalusi". Personen forsvarer seg mot egne ønsker om utroskap ved å karakterisere partnerens ønsker, tanker og handlinger som utroskap. Projeksjonen skjer som et forsvar mot indre ulystbetonte opplevelser. Det er lettere forholde seg til en ytre fare enn til en indre spenning. Man trenger med andre ord en annen for å holde ut med seg selv. Som i eksempelet over trengte mor barnet for å forholde seg til egen uforutsigbarhet. Slike ser ikke det projiserte materiale i seg selv (fortrengt), men i objektet. De identifiserer seg med det projiserte materiale i objektet. Da blir det mindre truende. Trusselen oppleves være "der ute" og ikke "her inne".


Selve identifikasjonsprosessen er en psykologisk prosess der subjektet først projiserer et trekk på objektet for så søke assimilerer dette aspekt eller egenskap i en annen som transformeres helt eller delvis etter dette forbildet. Enkelt sagt, subjektet identifiserer seg med sin egen egenskap i objektet, etter at objektet er manipulert til å bli lik det projiserte materiale. Vi sier subjektet identifiserer seg i det projiserte materiale. En slags avatarkonstruksjon. Barn gjør dette i lek, de tror de er politi eller supermann og lever ut denne identifikasjonen. Breivik levde også ut en slik identifikasjon, men på det planet blir slikt sykelig. Selve identifiseringen kan ta to retninger: Jeg identifiserer meg med deg (jeg endres) som i assimilasjon, eller jeg identifiserer deg med meg (du endres i min fantasi) assimilasjon.

Litt om traumer, strategier og tilknytning

Barn som vokser opp med narsissistiske foreldre utsettes for en skadelig identitetsdynamikk. Traumatiseringen gjør at overlevelseshjernen får forrang fremfor utviklings- og læringshjernen (Courtois & Ford, 2009b, s. 35). Slike barn læres opp til å gi den voksne hva de selv skulle hatt og gleder seg gjennom å identifiserer seg med den voksne som får. Problemet er at de bygger den voksnes ego og selv, ikke sitt eget. Barnet lærer seg å identifisere seg med den voksens forventninger mens de skulle ha fått bekreftet sine egne. Dette belønnes delvis av den voksne og dermed skapes et avhengighetsforhold der den voksnes forventninger søkes innfridd av barnet i håp om at det skal bli bekreftet og belønnet. Barna ender opp med å oppfylle forelderens uoppfylte drømmer. Og barn har en tendens til å påta seg de voksnes ansvar :


APA (2006:45) Psychodynamic diagnostic manual

Barnets måte å beskytte seg mot angst er å plassere de indre konflikter ut i verden (projeksjon). Dette vokser de fleste barn normalt av seg, men noen ganger er miljøet fiendtlig og fremmer ikke utviklingsfremmende tilknytning. De viktige tidlige tilknytningserfaringene som blir arbeidsmodeller for fremtidige relajoner blir skadet. Dette er kognitive skjema barnet utvikler for å håndtere stressede situsjoner. I disse destruktive miljøer lager barnet usunne strategier for å overleve. En av disse er projektiv identifikasjon. Wegerif (2012) fant da også at relasjonstraumer skaper forstyrrede indre objektrelasjoner og utrygge indre arbeidsmodeller. Dette er ikke en god kombinasjon. manglende emosjonell sensitivitet og speiling av barnet skaper utrygge tilknytningstiler. Morens egen utrygghet, blir barnets utrygghet. Bindeleddet i denne overføring er projeksjon, identifikasjon og projektiv identifikasjon.Gjentatte tilknytningsrelaterte interaksjoner fører til utvikling av mentale representasjoner av selvet og andre. Indre arbeidsmodeller blir til globale representasjoner av selv og andre på tvers av ulike relasjoner. Tidlige traumatiske relasjonserfaringer medfører at klienten har utviklet utrygge, forstyrrede og uhensiktsmessige indre arbeidsmodeller. Utrygge indre arbeidsmodeller innebærer at andre oppleves som utilgjengelige, avvisende og ikke til å stole på (Mikulincer & Shaver, 2007d, s. 407, 408). Denne utviklede utrygghet vil så prege relasjoner til andre mennesker og egne barn senere i livet.

Det er i utrygge situasjoner en person gir utrykk for sine tidligere ervervede og mest egentlige strategier i møte med stress.

Trygg tilknytning vil vises ved en åpen og reflektert holdning til egen historie. Refleksjoner får preg av mentalisering der innsikt i egne og andres mentale tilstander er tilgjengelige. Den utrygge tilknytningen preges av 2 typer, Der den utelatende"beskriver emosjonell blokkering som ikke går inn i nære emosjonelle relasjoner. Den overopptatte beskriver den emosjonelt ustabile der konffliktfulle relasjoner holdes unna og der logisk tenkning sviker. (Torgersen, A.M. 2013).

Tilknytningsperspektivet derimot, beskriver hvordan den traumatiserte projiserer utrygge indre arbeidsmodeller, opplever relasjonen som utrygg, og relaterer seg gjennom en utrygg, eller disorganisert tilknytningsstil. I følge Crittenden, eksisterer det et spektrum hvor den utrygge-ambivalente personen skaffer seg omsorg og beskyttelse gjennom å alternere mellom å vise frykt og hjelpeløshet (for å appellere til tilknytningspersonen) og/eller å utvise sinne (for å tiltvinge seg tilknytningspersonens oppmerksomhet). I økende grad idealiseres tilknytningspersonen, mens personen gradvis distanserer seg mer fra seg selv og underordner seg til tilknytningspersonen.
Slik psykologisk neglekt innebærer at omsorgsgiver er følelsesmessig eller fysisk utilgjengelig, eller at det hefter mangler ved omsorgsgivers sensitivitet og responsivitet. Dermed frarøves barnet vanlig og nødvendig psykologisk stimulering, beroligelse og støtte. I tillegg reduseres barnets mulighet for å forme en trygg tilknytning (Briere, 2002). Indre arbeidsmodeller opererer ubevisst, automatisk og aktivt i å forme personens senere relasjonserfaringer. Klienten tenderer til å tilpasse nye relasjonspartnere til en eksisterende modell.

Begrepet ”betrayal trauma”, utviklet av Jennifer Freyd, fanger opp svikdimensjonen. Betrayal trauma oppstår når mennesker eller institusjoner en person har fysisk og psykologisk avhengighet til, krenker og traumatiserer personen på ulike måter. Teorien sier at graden av opplevd svik og tillitsbrudd vil influere på måten traumet prosesseres og erindres. Betrayal traume teorien viser hvordan ofre etter komplekse traumer kan mangle bevisst kjennskap til traumene og overgrepene. Når et offer er avhengig av overgriperen, er beskyttelsesstrategier som tilbaketrekning eller konfrontasjon ofte umulige. I slike situasjoner er utvikling av ”betrayal blindness”, dvs isolasjon om viten om overgrepene, en måte å sikre offerets opprettholdelse av tilknytingsrelasjonen til overgriperen (Freyd, DePrince, & Gleaves, 2007).

Ved overgrep og omsorgssvikt i barndommen, er offeret psykologisk og fysisk umodent, og utviklingen kan påvirkes på gjennomgripende måter. Traumene kan forsterkes av at personer rundt, som kunne ha stanset overgrepene og som skulle tilby beskyttelse og trygghet, svikter offeret på ulike måter, slik at overgrepene får anledning til å fortsette (Courtois, 2004).
Bruk av forsvarsstrategier gjør det mulig for barnet å beholde fantasien om en god forelder og beskytter barnet fra å oppfatte forelderens destruktivitet. Identifikasjon med aggressor er en slik forsvarsmekanisme, hvor barnet identifiserer seg med den indre overgriperen, slik kan barnets utålelige opplevde frykt og hjelpeløshet erstattes med opplevelser av makt og omnipotens (Green, 1983).

Traumatisk binding omhandler prosessen hvorved barnet knytter seg til overgriperen, på godt og på vondt. For et barn blir det umulig å leve med at det er overlatt til en omsorgsgiver som hater barnet og ønsker det vondt. I en slik umulig-å-unnslippe og overveldende situasjon, og med barnets svake posisjon, identifiserer barnet seg med overgriperen. Barnet ”blir til” det som overgriperen forventer og ønsker, i sin persepsjon, følelser, tanker og atferd (Frankel, 2002).

Identifikasjon med overgriperen skjer automatisk. Barnet former sin egen opplevelse til å bli i tråd med overgriperens opplevelse av ham eller henne. Dermed vet barnet intuitivt hvem overgriperen forventer at barnet skal være. Barnets følelser og atferd formes i tråd med overgriperens indre objekt av barnet. Denne identifikasjonen guider barnets tilpasning til overgriperen (Frankel, 2002, s. 105). Barnet, som kjenner overgriperen innenfra, vet hvordan han skal mildne, forføre og avvæpne overgriperen. Barnets følelser påvirkes ved at barnet blir hypersensitivt for overgriperens emosjoner. Barnet ender opp med å føle det som er forventet å føle, frykten for overgriperen kan bli snudd til beundring og tilbedelse. Samtidig kan barnet overta overgriperens aggresjon, som blir til barnets egen aggresjon mot seg selv (Frankel, 2002, s. 104).


Dersom tilknytningspersonen ikke er tilgjengelig og/eller responderende nok, oppnås ikke målet om ”felt security” gjennom nærhetssøking (den primære strategien). Individet blir sårbart og utsatt, og må benytte seg av sekundære tilknytningsstrategier, hyperaktivering og/eller deaktivering. Hyperaktivering skjer gjerne når tilknytningsfiguren oppleves som upålitelig eller ikke responderende nok, dvs situasjoner karakterisert av Bowlby (1988) som ”partial deprivation”. Ved å øke intensiteten i tilknytningsatferden søker individet å tvinge til seg tilknytningspersonens oppmerksomhet og beskyttelse. Deaktivering er en løsning når tilknytningspersonen er konsekvent utilgjengelig, eventuelt straffer eller ikke tolererer personens tilknytningsatferd, dvs situasjoner som Bowlby (1988) omtalte som ”complete deprivation”. Personen gir opp nærhetssøking og søker å forholde seg til farene alene, tilknytningssystemet skrus av eller nedreguleres for å unngå frustrasjon og angst som forårsakes av tilknytningspersonens utilgjengelighet (Mikulincer & Shaver, 2007b, s. 22).

Komplekse traumer innebærer at en person står i et avhengighetsforhold til en eller flere personer som gjentatt over tid, og på ulike måter, traumatiserer ham eller henne. Fanget i en traumatiserende kontekst som er umulig å unnslippe, og underlagt overgriperen, blir tilbaketrekning og konfrontasjon oftest umulig.

Den traumatiserte opplever stadig og gjentatt overveldelse av vanskelige følelser, som frykt og angst, hjelpeløshet og dyp ensomhet. Både indre og ytre trøstende objekter svikter den traumatiserte. Ved slike langvarige, traumatiske påkjenninger må sterke forsvarsmekanismer settes inn. Ved at barnet identifiserer seg med overgriperen, flyttes overgriperen fra en ytre til en indre, mer håndterbar figur. I barnets indre dannes forstyrrede indre objektrelasjoner som er preget av de traumatiske ytre relasjonene. Traumatisering fører dermed til en indre skade som kan forstås gjennom objektrelasjonsdimensjonen.

Traumatiserte barns tilknytningssystem formes slik at det tilpasses til det traumatiserende miljøet. Ved kompleks traumatisering danner barnet utrygge indre arbeidsmodeller som gjenspeiles i en utrygg, eventuelt disorganisert, tilknytningsstil. (Wegerif, 2012)

Tilknytningsperspektivet beskriver hvordan den traumatiserte utvikler selvbeskyttelses-strategier for å håndtere utryggheten i tidlige traumatiserende relasjoner. Den traumatisertes utrygge indre relasjoner påvirker senere relasjoner. Ytre traumatiserte relasjoner danner grunnaget for indre forstyrrede relasjonsmodeller. Det traumatiserte barnet må bevare selvet, objektet og tilknytningen i en forstyrret, traumatiserende ytre kontekst, nemlig tilknytningsrelasjonen til en omsorgsgiver som traumatiserer barnet. Resultatet blir kraftige umodne forsvarsmekanismer.

Ferenczis teori om identifikasjon med aggressor viser hvordan barnet, for å forsvare seg i slike situasjoner, identifiserer seg med overgriperen. Barnets løsning på å overvinne hjelpeløsheten, er gjennom å ”bli som” overgriperen, for eksempel i egenskaper, måter å være på og i synet på seg selv. På den annen side beskriver tilknytningsperspektivet en løsning hvor barnet utvikler forskjellige relasjonelle strategier for å bevare tilknytningen til overgriperen (Wegerif 2012). Avhengig av hva barnet utsettes for kan tilknytnings strategien deles inn i 4 ulike mønstre :


Kohut 1971:45
1. Trygg tilknytning
- har alt det de under mangler

2. Utrygg - Ambivalent tilknytning
- lengsel etter omsorg og støtte
- frykt for avvisning og kritikk
- reagerer med ukontrolert sinne
- fremstår klengete, overavhengig
- urealistiske håp, frustrasjo
- komplekse ambivalente antageler om andre
- fremstår hjelpesløse
- emosjonell turulente

3. Utrygg - Unnvikende tilknytning
- negative modeller av andre
- undertrykker egne udekte behov
- misstillit til andre
- motvilje mot relasjoner
- opprettholder emosjoenll og kognitiv avtstand
- konfliktsky
- unngår nærhet og konflikter,
- devaluerende, avvisende
- blokkerer utrykk for negative følelser
- misstillit, emosjonell distanse, uinvolvert
- trekker seg bort, isolerer seg

4. Dissorganisert tilknytning
- kaotisk, forvirret, vekslende adferd
- minst trygge, mest plagede, minst tillitsfulle
- sterk motvilje mot å åpne seg
- vekslende tilknytningstiler
De som kun forholder seg til subjektets atferdsnivå, dvs den konkrete adferden, risikerer på grunn av manglende dypere forståelse for relasjonsvanskene, å befeste og videreføre den traumatisertes vansker. En fare ved vanskene er om man attribuerer relasjonsvanskene til person slik at den traumatiserte oppfattes som vanskelig, krevende, aggressiv osv. Årsaken ligger i relasjonen til den dysfunksjonelle forelder som har tvunget barnet til disse avvikende rollemodeller. Studier viser at det er problematisk å forholde seg utelukkende til et atferdsnivå for å forstå traumatiserte. Til det ligger for my av den bestemmende adferd skjult under overflaten.

Et annet syndrom man skal være oppmerksom på er det som kalles følelsesmessig incest.Mette Glargaardskriver m dette:

“Af alle mine børn, forventede jeg mest af dig”
Oversættelse: Jeg har udvalgt dig til at gøre liv værd at leve.

“Du har aldrig givet mig noget besvær”
Oversættelse: Ignorér dine egne behov, jeg kan ikke håndtere dem.

“Du er den eneste der virkelig forstår mig”
Oversættelse: Jeg ville være fuldstændig alene, hvis det ikke var for dig

Hvis det lyder bekendt, så kunne det se ud som om du var barn af en forælder for hvem du har betydet rigtig meget – men i virkeligheden er du vokset op med forventningen om at du gav afkald på dig selv til fordel for din forælder. Du blev ansvarlig for din forælders velbefindende. I dag ved vi, at det også er overgreb og kalder det “følelsesmæssig incest”.

ProjeksjonAPA (2006) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)
Ved Projeksjon sier psykodynamisk teori at egen angstfremmende adferd eller holdning overføres ut av eget selv og tillegges en annen person eller objekt. Det sies at "Projection is the creation of the self". Freud så på dette som en måte å finne utvendige årsaker heller enn indre årsaker. Han definerte projeksjon slik : "An aspect of oneself which, denied or repressed, is then attributed to an external other object, in so doing, the subjekct does not want to rediscover in the other person what has been projected into that person" (Gibeault, 2000:742). Projeksjon handler altå om å bli kvitt et oftest negativt materiale. Projiseringen av subjektets utrygge indre arbeidsmodeller på objektet fører til at objektet, i subjektets fantasi, besitter de negative kvaliteter og intensjoner subjektet selv har.

Selvsagt er det ingen materie som så som beveger seg ut av subjektet og over i objektet. Dette er tanker, ideer og emosjoner i subjektet. Selve opplevelsen av at objektet har subjektets egen trekk er en fantasikonstruksjon. Den bevisste eller ubevisste opplevelse av at subjektet selv har disse trekk er derimot ikke fantasi. Speilnevroner og andre strukturer i objektet tolker så de subtile signaler subjektet sender ut gjennom sin adferd. Gjennom dette skjer det en "overføring".
Det skjer en prosess i subjektet, men objektet behøver ikke være til stede ved en projeksjon. A kan påstå xyz til C om B, uten at B er til stede. En mor kan tillegge far egen adferd i beskrivelser til barnevernet, uten at far er til stede. Eks : "Far bryter avtaler". Subjektets projeksjon er derfor ikke avhengig av at objektet er til stede. Dissonans- eller affektreduksjonen skjer intrapsykisk. Virkelig fiendtlig projeksjon fordrer betydelige mangler ved empati og evne til å forstå andres behov (Klein 1959). Husk at projeksjon handler om overføring av subjektets selv på objektet. Dette er en prosess som kan skape betydelig forvirring hos omgivelsene. Hvem er det egenrtlig som har den adferden det er snakk om? Hvem er det egentlig som bryter avtaler?

Ferenzi (1909) snakket om primær og sekundær projeksjon. Primær var involvert i det vi kan kalle spedbarnets diffrensiering mellom eget selv og den ytre verden. På dette stadiet i utviklingen lever barnet i en symbiose med omsorgspersonen (objektet). Språk er ikke utviklet, grenser for eget selv er uklare og avhengigheten av objektet er fullstendig. I morens liv var barnet avhengig gjennom navlestrengen, utenfor morens liv er barnet avhengig gjennom den psykiske relasjon til omsorgspersonene. Etter denne symbiosefasen og etter hvert som barnet utvikler språk, vil det gå inn i en individuasjonsfase der grenser for eget selv blir klarere, vel, hvis de tidligere utviklings stadier er fullført innenfor visse kvalitative rammer. Her kommer behovet for utviklingsfremmende tilknytning inn. De som ikke får sine behov dekket, blir hengende igjen i disse primitive forsvarsmekanismer. De som får sine behov dekket tar i bruk mer modne forsvarsmekanismer.

The attributes delineated by the DSM´s description of the Narcissistis Disorder are pathological in an adult, but quite appropriate to a newly mobile toddler engaged in what one developemental theorist called "a love affair with the world".... the young toddlers grandiosity stand in sharp contrast to the depresion and anxiety of the older, "terrible-two-ish" "rapproachment" child engaged in the work of separation-indeviduation. (Masterson, 2004:42).

Langt på veg er projeksjon en eksternaliseringsprosess. Weiss, E. (1947) brukte begrepet "extrojeksjon". Dette i motsetning til "internalisering", der stømmen av psykologisk materiale går fra objektet til subjektet. Schafer (1969) fremholder internaliseing som det å ta over objektets motiv. Tilsvarende kan man se på projeksjon som å prøve la objektet ta over subjektets motiv. Ved narsissistisk probelmatikk internalisering eller skal vi si introjeksjon, en velkjent mekanisme. Narsissisten påstår seg ofte ha en adferd de har stjålet fra objektet. De ser objektets fordelaktige adferd, positive trekk og fremstiller dem som sine egne. Gjøres de oppmerksom på at dette faktisk ikke er deres adferd, mens objektets, blir de krenket! Dette viser at det introjiserte materiale tillegges deres fantasibaserte grandiositet, de konstruerer en falsk selvrepresentasjon. For spedbarnet er det helt avgjørende å kunne formes i den voksnes lys, for voksne er det en alvorlig mangeltilstand.

Eksempel: Objektet kan f.eks. arbeide og forsørge partene, mens subjektet er arbeidsufør. Allikevel vil et slikt subjekt kunne påstå at det forsørger familien! Leslie Sohn (1985) beskriver hvordan visse narsissistiske pasienter projiserer dem selv inn i objektet for å overta dets positive trekk.

Projection is the unconscious act of attributing something inside ourselves to someone else. Usually, but not always, the "thing" we are projecting is an unwanted emotion or attribute. For instance, if John does not feel good about his own body image, he may see Mark and and think to himself, "Hmmm, it looks like Mark has put on a lot of weight." Now, if Mark has in fact put on a lot of weight, John would simply be observing reality accurately. If Mark has not gained weight, we could safely assume that John is projecting his own perceived unattractiveness onto Mark. John, by projecting onto Mark, is also distorting his own ability to perceive reality clearly. Projection occurs inside one person's mind. In the above example, the projection is occurring inside John. Mark may be walking past John and not have a clue what is going on regarding John's perceptions of him.

"Projective Identification" becomes a two-person process. Let's use the above scenario, but this time let's have John and Mark interact. Let's say that John meets Mark, greets him, and then comments to him "You look like you've put on weight." Mark, quite understandably, may feel hurt, and/or angry, and/or embarrassed by this comment. The cause of Mark's uncomfortable feelings, however, should be scrutinized closely, because it is at this moment that we must decide if this pair are accurately perceiving reality or if they have entered into a shared delusional state. If Mark has indeed gained weight recently, his uncomfortable feelings in the wake of John's comments may simply reflect his own feelings about the state of his own body. If Mark has not gained weight recently, we might say that he has become identified with John's projection of uncomfortable feelings about body image. Thus, Mark comes away from the interaction feeling hurt, angry, and embarrassed, when he in fact has nothing to feel hurt, angry, or embarrassed about. He literally gets stuck "holding the bag" of uncomfortable feelings that do not even belong to him in the first place.

Assuming Mark has not actually gained weight, we could say that he has every right to perhaps be offended by John's somewhat rude comment, but it would make no sense for him to worry about his body image, since there is apparently nothing to worry about. Despite this, it is easy to imagine how Mark may go home and begin looking in the mirror, worrying about the way his clothes fit, or anxiously schedule his next gym workout. If the situation played out in this fashion, we could begin to see the dangers in identifying with the projections of others: we literally begin to lose our ability to trust our own perceptions, views, thought, and feelings. We begin to lose a fundamental grasp of the contents of our own minds. This speaks to the fundamental importance of being able to trust one's self, and to form effective boundaries in the face of projections that are launched at us.
(http://www.drs-oleary.com/page.cfm?pgId=69)
Moteindustriens projeksjoner av sine egne idealer utfordrer grenser for hvem vi er hver dag!

.... til ettertanke :

Religion established that which in the Kleinian theory occurs in the person as a paranoid-schizoid position. Religion causes sharp splitting between love and hatred, good and evil, the righteous and the sinners, the saints and the damned. The extremes are always apart and in opposition. A moral system of principles and rules is organised upon these splitting and it is expressed in terms of "what should and what should not be". Observations become repetitive, rigid, tedious, and flat (without a way through). Paranoid anxiety prevails because gods have been demanding, critical, cruel, and often vengeful and sanguinary. They reward the righteous and punish the sinners.

The "use" of the projective identification seems to be the essential condition to preserve the state described in the above paragraph. Authority and personal responsibility are submitted to religious authority.

An opposition among order, group authority and the individual sets in. Group hatred makes the individual sacrifice his narcissism. Submission is rewarded with promises of immortality and of endless "love" from the group. As religious ideas expand, they limit the freedom of the individual "to be" . Consequently, the individual's relation with reality is jeopardised. (http://www.ptypes.com/splitting.html)

Til tross for det ubevisste aspekt, opplever subjektet som projiserer at angsten knyttet til adferden, holdningen eller tanken (ideen) reduseres. Subjektet opplever at det projiserte materiale er overført til objektets selv. Det betyr at subjektet må ha nervestrukturer som skiller mellom opplevelsen av eget selv og opplevelsen av objektet/objektrepresemtasjonens selv. Disse to, nervestrukturer må være adskilt enten fysisk eller psykisk. Her kommer Splitting inn i bildet.
Ulike nettverk merket rød prikk

La oss anta at subjektets strukturer for eget Selv og objektetrepresentasjonens selv, befinner seg fysisk i ulike nevrale nettverk. For eksempel et i forhjernen og ett i de mer primitive deler av hjernen der mer ubeviste arkaiske urbehov lagres. Hos mennesker som projiserer vil det da være en barriere fysisk eller psykisk (benekting, fortrengning) mellom disse strukturer. Splitting skiller ulike affektive tilstander. Affekt stammer fra hjernens mer utviklingsmessige primitive deler. Dissonans løses ved splitting! Subjektets opplevelse av disse angstfremmende strukturer blir overført til strukturene subjektet oppfatter som å beskrive objektets selv altså objektrepresentasjonen. Slik kvitter subjektet seg med egen angst. Dette er projeksjon. Utstrakt bruk av dette fordrer persepsjonsforstyrrelser. Grensene mellom eget selv og omgivelsene er forstyrret.

Når så objektet reagerer på subjektets projeksjon, ved at det for eksempel leser hva subjektet påstår om objektet, oppstår nye prosesser. Subjektet slutter identifisere seg med det angstfremmende materiale. Det er projisert ut, det er "borte" (i bevisstheten i alle fall).

"Det man ikke identifiserer seg med, det frykter man ikke."

Dette betyr at projeksjon i første rekke er en intrapsykisk prosess, men at den raskt kan bli en interpsykisk prosess. Oftest skjer dette som ubevisste prosesser i den sammenheng det benyttes. Underlig nok blir det projiserte materiale bevisst og som om det befinner seg i den andre (objektet/objekt-representasjonen) etter at det er projisert! Dermed opplever subjektet seg "fri" for denne adferd eller holdning som skapte angst (emosjoner) eller dissonans (kognisjoner). Det skjer en forstyrrelse (fortrengning, benekting) i persepsjonen. Adferden eller holdningen oppleves nå befinne seg "der ute" i objektet og ikke i subjektet. Og husk alt dette skjer i subjektets bevissthet/ubevissthet! Det er åpenbart at det skjer en assosiativ forstyrrelse.

Alt er mentale intrapsykiske konstruksjoner, avansert fantasi. Dersom det projiserte materiale er negativ og truende adferd, kan den underlige prosess oppstå at den som projiserte, nå kan fremstå som "redd eller skremt" av de projiserte trekk det identifiserer seg med "i den andre"! Subjektet identifiserer seg med sitt eget projiserte materiale og dette skaper "frykt"! Vi er da over i projektiv identifikasjon. For omgivelsene er det svært vanskelig å avsløre dette som projeksjon, ofte tror omgivelsene frykten er reell og begrunnet i objektets adferd (projeksjonen).

Det som er projisert ut, fremstår underlig nok som ubevisst for subjektet, slik at man først reagrerer og kritiserer dette ved oppfattelsen av at dette er noe som beskriver den andre (identifisering). Dette må bety at det er et skille mellom den kognitive bevissthet og den affektive bevisthet, og at sistnevnte så bidrar til projeksjon (angstreduksjon) og at den kognitive del først inntrer når det projiserte materiale har forlatt subjektet og oppleves befinne seg i objekt-representasjonen, når subjektet identifiserer seg med det projiserte materiale. Dette viser at benektende mekanismer er aktive i den som projiserer (subjektet) eller at disse strukturer befinner seg i deler av hjernen som ikke står i kontakt med den kognitive bevissthet. Noe er fortrengt/benektet til det underbeviste, lagret på steder det ikke kan gjenhentes på normal måte. Vi snakker normalt da om alvorlige personlighetsforstyrrelser. Når projeksjonen begynner ta form av vrangforestillinger da går man over i psykotiske tilstander. Kanskje er "stemmene" schizofrene hører projeksjoner av egen underbevissthet, til forveksling lik drømmer?

Projektiv Identifikasjon

Projektiv identifikasjon derimot er langt mer komplisert. "Projektiv" betyr å fremkaste eller projisere tanker eller følelser. Projektiv identifikasjon henspeiler derfor på identifikasjon med det projiserte. Overtakelsen av objektets tanker, følelser og reaksjoner er en essensiell del av projektiv identifikasjon. Projeksjon er den mentale mekanismen i prosessen, projektiv identifikasjon er den spesifikke ubevisste fantasien som uttrykkes (Bateman & Holmes, 1995, s. 84).

Projektiv identifikasjon er en måte å forholde seg til seg selv gjennom andre.

Subjektet blir på denne måte bevisst på det fortrengte/utilgjengelige materiale i seg selv. En søker formidle følelser som en vil den andre skal oppleve eller ta stilling til, eller prøver indusere sin egen opphavelige opplevelse i den andre, for derved bli "kvitt" den, Broch & al. (1987:75). For spedbarnet uten språk, blir dette da en meget viktig kommunikajsonsmulighet til omsorgspersonen. Spedbarnet er her i en symbiotisk relasjon til omsorgspersonene. Mangel på språk gjør at kommunikasjonen blir emosjonell.

For å få til dette kreves det at visse deler, negative eller positive, splittes av fra eget selv (ubevisst) og projiseres over i objektet eller en objekt-representasjon. Splitting er derfor en forutsetning for projektiv identifikasjon, og projektiv identifikasjon er en forutsetning for spedbarnets psykologiske utvikling og objektrelasjoner. I patologisk form er det en overlevelses strategi der relasjonen til objektet gjennom subtile mekanismer og adferd utgjør den angstreduserende mekanisme. I motsetning til ved "vanlig" projeksjon er subjektet avhengig av en relajson til det projiserte materiale i objekt-representasjonen etter at projeksjonen finner sted. I barnet er dette en normalmekanisme, i den voksne er dette et patologisk trekk.


For spedbarnet er det avgjørende at dets projiserte frustrasjon, bearbeides i objektet og returneres i en ufarlig form.

Det er dette returnerte materiale som former barnets arbeidsmodeller, barnets kognitive skjema om seg selv og sine omgivelser. Det er dette returnerte materiale som skaper barnets personlighet sammen med barnets temperament. Det er derfor av største viktighet at den voksne kan være kontainer fot barnets frustarsjon uten å speile dette på barnet gjennom en destruktiv måte. Det er her årsaken til at psykisk syke ikke er gode rollemodeller for barn, de har for mange udekte behov de prioriterer før barnets behov. dermed skades barnest hjernestruktur og barnet utvikler sykelige overlevelsesstrategier.

Sondre (2004:57) skriver i "Who's who? Notes on pathological identifications", at det patologiske element i projektiv identifikasjon ikke er om det er projektivt eller introjektivt, men om identifikasjonen er konkret eller symbolsk. Det er derfor motivet og innholdet i identifikasjonen som bestemmer om det er normalt eller patologisk.

Hovedmålet med projektiv identifikasjon og særlig ved patologisk projektiv identifikasjon, er å redusere subjektets kontakt med det som bidrar til smerte, frykt, angst og ubehagelighet. "Identifikasjon" refererer til hva subjektet i sin fantasi tenker er objektet-representasjonens identifikasjon med den projiserte opplevelse. Subjektet selv vil av-identifisere det projiserte materiale. En del av selvet blir gjennom fantasi en del av dette avatar-objektet. For subjektet er dette ubevisste deler av eget selv, noe som blir tydelig fordi de tror dette tilhører objekt-representasjonen! Dette kan kun skje om grensene mellom subjektets og objektets selv er forstyrret.

Objekt-representasjonen er en fantasikonstruksjon, subjektet konstruerer om objektet. Det er ikke objektet, men en avatar subjektet prøver tvinge objektet til å være! Denne mentale konstruksjon befinner seg i hodet til subjektet. Det er slik subjektet ser objetet.

Begrepet projektiv identifikasjon dekker over mange områder:

- psykisk forsvar
- viktig for empati
- ungåelse av separasjon
- forbedre det ytre objekt
- et aspekt ved idealisering
- en metode for identifiseing
- en måte å kontrollere andre
- beskytte gode sider av selvet
- angripe og ødelegge objektet
- kvitte seg med uønsked adferd
- en måte å smelte sammen med andre
- en prosess for utvikling av egne grenser
- en forløper for menneskelig kommunikasjon
- osv.

Projektiv identifikasjon har flere mål som varierer med personens utvikingsstadium. For spedbarnet er det en viktig kommunikasjonsmetode i den symbiotiske relasjon til omsorgspersoner. Normalt vokser barnet av seg dette når språk utvikles og ved adekvat speiling. Når disse prosesser ikke er tilstrekkelige, kan barnet bli værende i tidlige utviklingsstadium. Den videre adferd blir primitiv og patologisk, og særlig ved trusler mot selvet. Det kan rettes mot et idealisert objekt for å unngå separasjon, eller det kan rettes mot de onde deler av selvobjektet for å beholde kontroll.

Where the mother´s pathology is such that she requires the child to resonate to her own narcissistic projections, mirroring will be unempathic and defencive, leading to the preservation of unmodulated grandiosity as a way of defending the underlying, unsupported empty and fragmented real self. (Masterson 2004:43)

Dette kan resultere i at objekt-representasjonen, og dermed objektet, oppfattes som ha tilegnet seg selvets projiserte karakterestikker, eller det kan resultere i at selvet blir identifisert med det projiserte materialet i objektet. Uansett skjer det en identifikasjon med et materiale som i subjektet er ubevisst (fortrengt). Barn som bruker projektiv identifikasjon har ikke utviklet fullstendige grenser for eget selv. Voksne som bruker disse mekanismer har skader som gjør grenser til andre utydelige, som i borderline og narsissistisk problematikk. Mennesker i mental ballanse klarer forholde seg til andre på en moden måte, narsisister, borderlinere og andre klarer det ikke.

Negative deler av selvet projiseres ut for å kvitte seg med dem eller for å ødelegge objekt-representasjonen, gode sider for å unngå separasjon eller for å beskytte mot indre trusler. Klein nevner også at motivet for å skille seg fra gode sider ved seg selv, er at : "one feels one does not deserve to have such aspects" (Spillus, 2012:17). Klein (1946) så det som en kilde til å skille "meg" fra "ikke-meg". Og dette ikke-meg-materiale, var de uakseptable sider ved eget selv. Ogden (1979, 1982) fremhevet det som en "patway" fra intrapsykisk til interpsykisk. Klein presisterte at dette er prosesser som skjer i subjektets fantasi. Hun mente også dette var prosesser som involverte "splitting".

Ogden (1979) beskrev dette som et forsvar : "Projective identification . . . is a psychological process that is simultaneously a type of defense, a means of communication, a primitive form of object relationship, and a pathway for psychological change. As a defense, projective identification serves to create a sense of psychological distance from unwanted (often frightening) aspects of the self; as a mode of communication, projective identification is a process by which feelings congruent with one's own are induced in another person, thereby creating a sense of being understood by or of being “at one with” the other person. As a type of object relationship, projective identification constitutes a way of being with and relating to a partially separate object, and finally, as a pathway for psychological change; projective identification is a process by which feelings like those that one is struggling with are psychologically processed by another person and made available for re-internalization in an altered form. Each of these functions of projective identification evolves in the context of the infant's early attempts to perceive, organize, and manage his internal and external experience and to communicate with his environment". (p. 362)

Rosenfeld mente projektiv identifikasjon var mer enn bare et forsvar, og var opptatt av å skille mellom ulike områder : "One has to realize that projective identification is not just one single process but includes many different types of projective identification. There are also processes which are similar to projective identification but not identical with it and it now seems important to differentiate and understand these processes in greater detail. In a previous paper . . . , I suggested first of all that it was important to differentiate between projective identification used for communication and projective identification used for defensive purposes such as ridding the self of unwanted parts of the self. I also described a third very important form of projective identification which is frequently observed in the transference relationship of the psychotic patient which seems to be based on a very early infantile type of object relationship. In this form of projective identification one observes that the patient believes that he has forced himself omnipotently into the analyst and this results in a fusion or confusion with the analyst and anxieties relating to the loss of his self. Here the projection of omnipotent or deluded parts of the self into the analyst often predominates. (p. 263)"

Objektet i denne prosessen blir ikke ansett for påvirket, det som projiseres puttes inn i et fantasiobjekt, en indre objektrepresentasjon, en avatar, ikke det ytre objekt. Klein skriver "Insofar as the mother comes to contain the bad parts of the self, she is not felt to be a separate individual but is felt to be the bad self", (Spillus, 2012:4). Dette avspeiler problemene med identitetsgrenser så typisk for denne problematikk. Slik Joseph også skriver (1987) handler det mye om å unngå følelsen av å være adskilt, være ensom. Rosenfeld (1971) beskrev som karakteristisk for projektiv identifikasjon : kommunikasjon, kontroll av objektet, parasittisme og misunnelse.

Projektiv identifikasjon er en primitiv forsvarsmekanisme typisk for borderline, narsissisme og psykose der en overfører egne fortrengte følelser, tanker og behov på andre (Evang, 2010). Dette skjer i stor utstrekning ubevisst. Når en blir utsatt for dette kan det oppleves som veldig reellt og en kan bli ledet til å føle og oppføre seg slik pasienten opplever en :

 


Projektiv identifikasjon er en kommunikasjonsform og slik vi ser den gjennom spedbarnets kommuniaksjon med omgivelsene (objektet), skjer den uten ord (unspeakable, inexpressable). Projektiv identifikasjon er kommunikasjonsbroen mellom spedbarnets indre og det ytre. En slik form for kommunikasjon fordrer et apparat hos mottakeren (objektet) som kan tolke de subtile innhold i en slik kommunikasjon. Her blir det nevrale apparat rundt empati, evne til innlevelse, speilnevroner ol. viktig. Dette er hvorfor emosjonelt forstyrtrede omsorgspersoner er skadelige for barnets oppvekst. Slike klarer ikke svare adekavt på en slik kommunikasjon. Deres eget emosjonelle mottakerapparat er skadet. De har selv udekte behov. I steden for å være en kontainer for barnets emosjonelle utrykk (som kan oppleves truende) avviser eller returnerer de dette materiale ubearbeidet. Dette er materiale barnet ikke klarer forholde seg til, materiale barnet finner truende og angstfremmende. Når dette så kommer fra den personen barnet er avhengig av for å overleve, da utvikler barnet strategier for å overleve. Det utvikler primitive forsvar, det blir sykt!

Utviklingspsykologer bruker ofte termen "interactional communication", i steden for projektiv identifikasjon og ubevisst fantasi. Her regnes denne form for kommunikasjon å være normal i et utviklingsperspektiv. Dette skiller seg klart fra bruken av projektiv identifikasjon som redskap til å kvitte seg med en ubevist angstfremmende opplevelse. Barnets bruk av denne kommunikasjonsform er normal, voksnes bruk av denne kommuniajsonsform for å unngå den emosjonelle belastningen ved egne (ubevisste) uaksepterte trekk fremstår som patologisk. (Hinz, i Spillus & al. 2012:202)

Segal (1974) skriver : In projective identification parts of the self and internal objects are split off and projected into the external object, which then becomes possessed by, controlled and identified with the projected parts. Projective identification has manifold aims: it may be directed toward the ideal object to avoid separation, or it may be directed toward the bad object to gain control of the source of danger. Various parts of the self may be projected, with various aims: bad parts of the self may be projected in order to get rid of them as well as to attack and destroy the object, good parts may be projected to avoid separation or to keep them safe from bad things inside or to improve the external object through a kind of primitive projective reparation.” (pp. 27–28)

Når prosessen gikk den motsatte veg, der subjektet identifiserte seg selv med aspekter ved objektet eller objekt-representasjonen snakket hun (Hinz) om "introjektiv identifikasjon". Britton (1998 : 5) laget en nyttig forskjell mellom "attributive projective identification" der noen aspekt ved subjektet attribueres til objektet og "acquisitiv projective identification" der den projiserte fantasi omhandler en ide om å entre objektet for å skaffe seg en attribusjon objektet antaes å besitte. Sohn (1985) beskriver også hvordan visse narsissistiske pasienter projiserer seg selv inn i objektet for å ta kontroll over deres fordelaktige kvaliteter, nettop det Britton kaller "acquisitiv projective identification". Enkelt sagt, man utgir seg for å være eller ha en adferd, man misunner den andre (objektet) har. Dette så typisk for narsisistisk grandiositets problematikk.

For at projektiv identifikasjon skal virke som et forsvar, er det essensielt at det oppleves være en avgrensing mellom subjektet og objektet slik at subjektet kan føles adskilt fra det projiserte materiale. For spedbarnet er det viktig at omsorgspersonens speiling av dets projiserte materiale skjer på en måte barnet kan ha nytte av og evne til å motta. Objektet fyller her en kontainerfunksjon for barnets frustrasjon og gir tilbake en adekvat speiling av disse frustrasjoner som barnet så evner forholde seg til. I praksis kan dette være utfordrende adferd fra barnet som den voksne umiddelbart kanskje ville reagert kraftig på, men som må returneres i en ufarlig form barnet kan nyttegjøre i sin utvikling. Et eksempel:

Barnet: "Du er en bærsj"!

Far : "Jeg er glad i deg også"!


Barnet projiserer ut noe negativt og venter spent på en respons. Fars respons ufarliggjør det negative og bidrar til å bygge trygghet i barnet. En aggressiv respons fra far ville skapt utrygghet i barnet. Far klarte her være kontainer for barnets aggressive utsagn uten at dette truet fars ego. Fra å være en kilde til konflikt gjør far det til en kilde for humor og tilknytning.

PROJEKTIV IDENTIFIKSJONi praksis. Her er en video der en tidligere Ku Klux Klan leder beskriver hvordan en pastor de terroriserte besvarte deres aggressive projeksjoner på en måte som nettopp viste at han kunne være en kontainer for KKK aggresjonen og som returnerte denne projiserte aggresjon i en form som nok var uventet for KKK :
Projeksjonen er bearbeidet og returnert ufarlig. I en relasjon til et barn vil en slik reaksjon styrke barnets tilknytning til sin far. En voksen uten evne til frustrasjonstoleranse ville kunnet reagere aggressivt og gjort barnets utprøvende adferd til en negativ opplevelse. Det ville gitt tilknytningen negativ form. Det er viktig å huske at alle barn knytter seg til den de lever med, mens kvaliteten på denne tilknytningen kan variere.
Her ser vi et av de mest sentrale punkt ved projektiv identifiaksjon, bearbeidingen av det projiserte materiale i objektet, før det gjennom identifikasjon "sendes tilbake" til subjektet. I den normale setting der barnet projiserer over på omsorgspersonen sitt angstfylte materiale er det kvaliteten på den bearbeidede og returnerte versjon av dette materiale som avgjør spedbarnets nytte av identifisering med dette materiale. Objektets reaksjon/retur på det projiserte materiale (som var angstfremmende i subjektet) avgjør hvordan dette påvirker subjektet, når denne så identifiserer seg med dette materiale. Fars reaksjon over, har fullstendig ufarliggjort det projiserte materiale. Pastorens reaksjon på KKK, avæpner deres aggresjon fullstendig. Når fars reaksjon på anklagen om at han er en "bærsj" ikke blir negativ aggresjon, men positiv humor, har far klart å være kontainer for de negative aspekter ved barnets utsagn, samtidig som responsen ikke blir negativ, men positiv. Det bidrar til utvikling og positiv læring for barnet. Det øker barnest trygghet på far og bidrar til trygg tilknytning mellom barn og far. La oss se på et annet eksempel :


Barnet: "Jeg vil treffe far"!

Mor : "Drar du til far tar jeg livet mitt"!


Her ser vi klart at mor ikke klarer være kontainer for barnets projiserte forventning. En åpenbar aggresjon hos mor mot at barnet får ha kontakt med sin far er synlig. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilke negative emosjoner og affekter mor skaper i barnet.
Barnet får ingen oppbyggende speiling, det må tvertimot speile morens aggresjon og hat mot far. Barnet identifierer seg med mors aggresjon for å overleve i mors miljø. Et slikt barn vil "lære" å dempe sine behov for kontakt med sin far. Gjennom klassisk betinging vil det lære å assosiere negativitet rundt kontakt med sin far. Det tar ikke lang tid før et slikt barn tilsynelatende gir utrykk for å ikke ville ha kontakt med sin far. Kvaliteten på det projiserte materiales bearbeiding, er negativ. Når barnet så tvinges identifiserer seg med dette utvikler det strategier og arbeidsmodeller for å håndtere dette negative materiale. Det oppstår dissonans mellom barnets savn etter far og barnets frykt for å trosse mor, frykten for tapsopplevelsen. Dette bidrar til stress i barnet. Kronisk stress er skadelig for barns utvikling, diabetes1 kan bli resultatet (Sepa, 2002, 2004, 2005, 2006)! Traumatiserte barn blir syke voksne.

Relativt vanlig for narsissister er det å være sensitiv for avvisning for så nettopp å provosere dette fram hos den andre, så får den traumatiserte bekreftet det han eller hun var redd for ville skje. Verden er så vond som de trodde den var, men forstår ikke at han eller hun selv har medvirket til dette bilde av verden. (Wegerif, 2012)

Bruk av introjektive og projektive mekanismer fordrer en viss grad av differensiering av intrapsykiske strukturer, i det minste en differensiering mellom selv og objekt-representasjonen (en fantasi av objektet). Projekson innebærer attribusjon av deler av selv representasjonen til en objekt representasjon. Introjeksjon innebærer attribusjon av deler av objekt eller objektrepresenatsjonen til en selv-representasjon (Sandeler, 1987:29). En slik introjeksjon av de gode sider ved et objekt er en forutsetning for normal utvikling. Barnet tar inn i seg forelderens gode kvaliteter og gjør dem til sine egne. Derfor er kvaliteten på returen av barnets projeksjon så viktig. Dette er normalt og dette er forelderens oppgave. Slik utvikles empati, slik utvikles tolleranse, slik utvikles et positivt selvbilde. Responsen fra den voksne, blir adferden i barnet.

Projeksjon og introjeksjon må sees i et utviklingsperspektiv og ikke bare som en forsvarsmekanisme. For spedbarnet er dette viktige mekanismer i en tidlig utvikling. Som forsvar kan projeksjon være et utrykk for alvorlig benektelse og forstyrrelse i persepsjonen av omgivelsene. Det å tro at et aspekt ved barnet selv finnes i en annen person er for barnet normalt, men for den voksne et utrykk for forstyrret persepsjon. Ved projektiv identifikasjon blir ikke objektet oppfattet som et selvstendig individ, men som en del av eget onde selv. Grensene mellom eget og objektets selv viskes ut. Malin og Grotstein (1966) mener at all projeksjon innkluderer identifikasjon og omvendt, all identifiaksjon innebærer projeksjon.

Projeksjonen i den projektive identifikasjonen kan ha et materiale som er både positivt og negativt. Når selvets ideal er projisert inn i objektet, vil personen bli idealisert fordi objektet da inneholder gode sider av subjektets selv. En kan si subjektet speiler seg i egne positive sider, som nå intrapsykisk befinner seg der "ute". Dette er typisk for forstyrresler vedrundt lavt selvbilde. Troen på egen mestring og fungering er lav, så man investerer deler av seg selv i et ytre objekt. Et objekt som ikke inneholder eget onde selv. Denne projeksjon av egne gode sider må ikke forveksles med identifikasjon av objektets gode sider, såkalt introjeksjon, der objektetes gode kvaliteter "stjeles" og utgis for å være dels av subjektets selv.

Tilsvarende kan projeksjon av negative deler av eget selv inn i objekt-representasjonen føre til at objektet devalueres. Begge deler er av narsissistisk natur ved at objekt-representasjonen avspeiler deler av subjektets selv som subjektet ikke klarer identifisere seg med i seg selv. Behovet for kontroll med det projiserte materiale fører til den spesielle relasjon som oppstår ved projektiv identifikasjon. Det oppstår en eiertrang til objektet fordi den fantasiskapte objekt-represenatsjonen inneholder konfliktfylt materiale fra subjektets selv. Materiale det ikke klarer håndtere i eget selv, men som det må kontrollere gjenom objekt-representasjonen av objektet.. Dermed kan det som utvendig ser ut som forsøk på å kontrollere andre, være et forsøk på å kontrollere de selv-deler subjektet gjennom splitting ikke selv klarer forholde seg til i egen psyke og som det defor har projisert ut.

Det som tilsynelatende ser ut som kontrollerende adferd ovenfor andre, kan dermed være et forsøk på kontroll med seg selv, fordi så mye av eget selv-materiale er projisert ut i den andre. Dette påvirker naturligvis forholdet til den andre. I en tidlig fase av et forhold kan slik kontoll feilaktig oppfattes av objeketet, som kjærlighet fra subjektet. Men "jeg er redd for å miste deg" handler i slike tilfeller mer om redsel for å miste deler av seg selv (projisert i den andre). For slike subjekter er objektet bare et redskap til balanse av eget kaos.

Projektiv identifikasjon regnes som en av de mest primære og primitive forsvarsmekanismer. Den opptrer for en stor del ubevisst i subjektet. Til forskjell fra vanlig projeksjon som kan skje til hvem som helst, er relasjonen til den som mottar det projiserte viktig for den som bruker projektiv identifikasjon. Dette har sammenheng med behovet for å identifisere seg med det projiserte, i motsetning til vanlig projekjson der det projiserte ikke senere inngår i en "dialog" eller "relasjon". Det er en kombinasjon av subjektets projeksjon av eget angstfyllt materie og identifikasjon med dette i den andre (objektet), identifiksjonen med det projiserte.

Her bør en være oppmerksom på at det projiserte materiale ikke kommer inn i objektet som så, men i subjektets objekt-representasjon, det imaginære fantasi-bilde subjektet lager av objektet. For et spedbarn er dette normalt, det vokser slik adferd av seg ved at det utvikler klare grenser mellom selvet og objektet. For en voksen er dette et utrykk for en mangel i utviklingen av hjernens nervestrukturer. Objektet er internalisert på en slik måte at det assimileres til subjektet og dermed mister sin status som separat avgrenet individ. Prosessen nærmer seg det psykotiske (Meisner 1981).

Overdreven bruk av disse mekanismer gjør at subjektet ungår følelser av å være alene, avhengighet, tap, sinne, misunnelse osv. Selv om projekstiv identifikasjon er en fantasi kan den ha meget kraftig effekt på både subjektet og relasjonen. Terapeuter er godt kjent med begrepet "motverføring", den følelse pasienten skaper i dem og den reaksjon de opplever rundt dette.

Her er ikke det projiserte materiale ubevisst. Her projiseres adferd eller holdning over på den andre, samtidig som man identifiserer seg med dette materiale. Det kommer tross alt fra subjektet. I den andre (der ute) fremstår og oppleves dette mindre truende enn i seg selv. Subjektet identifiserer seg med det projiserte materiale i objektet. Det angstreduserende ligger nå ikke i at adferden/holdninger er projisert ut, fordi subjektet nå identifiserer seg med det projiserte materiale. Nå ligger det angstreduserende i at egen identifisering med dette materiale er en reaksjon på den projiserte adferd i den andre! "Jeg er slik fordi du får meg til å være slik!"

Egne avtalebrudd projiseres over i objektet, subjektet identifiserer seg så med dette (egne avtalebrudd), og klandrer objektet for disse. I objektet blir ikke dette så truende. Subjektet rettferdiggjør nå egne avtalebrudd fordi "objektet bryter avtaler"! Man gir objektet ansvaret for sin egen projiserte adferd eller holdning.

I motsetning til projeksjon der selve adferden er projisert ut,
er det nå ansvaret for adferden som synes projisert ut.

Hvis projeksjonene blir sterke og langvarige, kan mottakeren lett begynne å opptre i tråd med dette (forgude seg selv p.g.a. mange positive prosjeksjoner eller avsky seg selv p.g.a. mange negative projeksjoner). Slik kan barn som bare mottar det negativitet få et ødelagt selv og selv utvikle denne negative adferd. På denne måten kan projektiv identifikasjon benyttes som en primitiv objektrelasjon, som et svar på en usikker tilknytning og angsten for å bli forlatt. Det sier seg selv at en slik primitiv objektrelasjon vil være manipulerende og tvangsmessig, ettersom en innvaderer eller bruker den andre for å oppnå kontroll over objektet (Broch, 1987:66). Egentlig er det nok kontroll med det projiserte materiale, subjektet nå identifiserer seg med i objektet, som blir viktig for forsvaret.
I denne dynamikk ligger også at en ikke bare vil den andre (objektet) skal opptre på en spesiell måte, men også at en opplever seg selv (subjektet) på en bestemt måte. Subjektet prøver få objektet til å oppføre seg i tråd med tidligere objekter, det kjente er tryggere enn det ukjente, som beskrevet her i venstre bilde : --->
Gjennom projektiv identifikasjon kan altså subjektet få objektet til å forakte subjektet.

Denne adferden (eks. avtalebruddene) hos objektet, oppleves nå truende jmf. den angst subjektet følte som resulterte i projeksjonen. Det fører til et behov for å ha kontroll på denne (projiserte) adferd i objektet. Ekstremt kontrollerende adferd er da også typisk for narsissistisk problematikk. Det fører til at subjektet prøver rettferdiggjøre sin adferd ovenfor objektet. Alle som utsettes for denne type forsvar vil ta over objektets "vrangforestillinger"! De blir kontainere for det projiserte materiale.

Utallige er de beskrivelser der barnevernet og sakkyndige blir brukt som en slik kontainer. I barnefordelingsaker er det mange eksempler på at den syke forelder påstår ovenfor barnevernet at den andre forelder lager vansker for barna ved å prijisere sin egen omsorgsvikt på den andre forelder, og fremstile den som dennes. Barnevernet manipuleres da inn i en rolle der de blir utøvere av det projiserte materiale. Barnevernets saksbehandler identifiserer seg med det projiserte materiale. De begynner beskytte subjektet i en tro på at de hjelper barnet, mens de i realiteten hjelper subjektet med å skade barnet og den andre forelders relasjon til barnet. Når den normale forelder så dokumenterer at subjektets påstander umulig kan være riktige klarer barnevernet ofte ikke se at det de har gjort mot barnet er galt. De fanges i en manipulasjon, dissonans inntrer og dermed opprettholder de status quo i steden for å forholde seg til den dokumenterbare virkelighet! Nøyaktig det samme ser vi ved sakkyndige psykologer som er opp mot denne typen manipulative foreldre. Gjennom projektiv identifikasjon blir de manipulert til å fremstå med den forståelsen subjektet har projisert inn i dem.
 

Broch & al. (1987:67) Ubevisste samspill


APA (2006:644) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)


Broch & al. (1987:47) Ubevisste samspill

Det typiske eksempel er en mor som stadig bytter om på samvær. Egen uforutsigbarhet projiseres over på barnet. Dette skaper uforutsigbarhet hos barnet, og barnet begynner reagere på dette ved å vise regressive trekk, trekker seg inn i seg selv, begynner med kosebamse eller klut, det eneste forutsigbare. Så går mor til retten med krav om omsorgen fordi samværene påstås gjøre tilværelsen for barnet uforutsigbar! Egen uforutsigbarhet projiseres over på barnet, dette identifiserer mor seg med, hun gjenkjenner dette i sin egen ubevisste adferd. Det fører til et behov for kontroll som hun så søker få gjennom å kreve omsorgen. I mange saker vinner slikeforstyrrede foreldre frem!

Men det er også en annen dynamikk i projektiv identifikasjon og det er at den andre (objektet) identifiserer seg med det projiserte materiale og kan gjennom å bli utsatt for manipulering og trusler fremvise denne adferd. Barnet i eksempelet over kan oppleve mors stadige samværbytter som frustrerende fordi de blir uforutsigbare. Dermed kan barnet begynne fremviser den samme frustrasjon som uforutsigbarheten utgjør i subjektet (mor). Subjektets uforutsigbarhet blir objektets uforutsigbarhet. For omgivelsene blir spørsmålet : Hvem er den uforutsigbare.

Mens det ved ren projeksjon ikke er noen videre relasjon mellom subjektet og objektet, vil det ved projektiv identifikasjon oppstå en slik relasjon fordi gjennom identifikasjon med det projiserte materiale som så må kontrolleres. Subjektet slipper ikke taket i det projiserte materiale i objektet. Det projiserte materiale utfyller en rolle for subjektet, det holder angsten på utsiden. Subjektet identifiserer seg med det projiserte materiale i objektet og opplever det selvfølgelig som truende, noe som må kontrolleres. Derav kommer det enorme kontrollbehov man typisk ser hos slik personer. Adferdsopplevelsen i deres egen objektstruktur, oppleves så truende at den må kontrolleres. Identifiseringen med dette i objektet fører til dette behov for kontroll. På denne måten rettferdiggjør subjektet sin aggresjon mot objektet. Projektiv identifikasjon er en måte å beholde kontakt til et objekt som kanskje vil trekke seg fra relasjonen. Man ser denne dynamikken ofte i barnefordelingsaker der man har en karakterforstyrret forelder. For dem er negativ kontakt bedre enn ingen kontakt med objektet. Dermed vanker årevise rettssaker og uløselige konflikter.
Torgersen (2008:163) skriver om projektiv identifikasjon : ” Til forskjell fra enkel projeksjon vil ikke vedkommende fullstendig fraskrive seg det som er projisert. Vedkommende er klar over egne affekter eller impulser, men oppfatter dem feilaktig som rettferdige og rimelige reaksjoner på andres adferd. …. Derved blir det svært vanskelig å utrede hvem som først gjorde hva ovenfor hvem”.

Broch & al. (1987:51) Ubevisste samspill

  Om noen kaster en snøball mot deg kan du dukke og hindre at den treffer deg, men om noen kaster en projeksjon mot deg, så blir du fanget i dens emosjonelle, affektive og kognitive dynamikk. Og her er vi ved et viktig poeng, projeksjoner og reaksjonen på dem, både i avsender (subjektet) og mottaker (objektet) er mentale og emosjonelle i sin form. Et annet viktig forskjell er at mens den som kaster snøballer vet bevisst han har snøballer, så er bevistheten om eget projisert materiell i subjektet fortrengt og undertrykket. Det er som om noen skulle kaste en snøball de ikke visste de holdt. Først når snøballen treffer eller befinner seg hos den andre blir den "bevisst".
Dette gjør det vanskelig for omgivelsene å se hvor projeksjonen kommer fra! Hvis mottaker av snøballen ikke aksepterer å bli kastet på og kaster snøball tilbake, hvem var det da som var ansvarlig for snøballkastingen? Hvis begge påstår den andre begynte, hvem er da den aggressive og hvem er det som forsvarer seg? Et annet eksempel er projeksjonen av egne uløste separasjonskonflikter. Barnets behov for å løsrive seg skaper kraftige reaksjoner hos mor, som egentlig er et utrykk for egne uløste separasjonskonflikter. Mor identifiserer seg med barnet.

Andre eksempler på projekttiv identifikasjon er Hitler og nazistenes forfølgelse av jødene. De ble gjort til syndebukker og presset inn i en projektiv identifikasjon der de ble tvunget til å representere alt nedrig, mindreverdig, skittent og avskyelig for tyskerne, som på den måten søkte rense sitt kolektive negative selv ved å projisere det over på jødene (Broch (1987:117).

Skjematisk setter Zinner & Shapiro opp følgende kriterier for projektiv identifikasjon

1. Subjektet oppfatter objektet som om objektet innehar elementer av subjektets personlighet
2. Subjektet kan vekke adferd eller følelser i objektet som er konform med subjektets persepsjon
3. Subjektet opplever stedfortredende adferd og følelser i objektet
4. Deltakerne står i et nært forhold til hverandre.

Otto Kernberg gir følgende definisjon av projekjtiv identifikasjon:

a) projeksjon av uholdbare aspekter av intrapsykiske opplevelser på objektet
b) beholde empati med det projiserte materiale (spedbarnet)
c) kontrollere objektet gjennom det projiserte materiale
d) ubevist indusere i objektet det projiserte materiale

Projeksjon definerer han slik:

a) undertrykkelse av uakseptable intrapsykiske opplevelser
b) projeksjon av dette materiale inn i objektet
c) manglende empati med det projiserte materiale
d) distansering eller fremmedgjøring fra objektet

Ogden sette opp følgende rekke om projektiv identifikasjon:

- forsvar
- dannelse av psykologisk avstand til negative aspekt
- et kommunikasjonsmønster
- egne trekk induseres i en annen
- egne trekk bearbeides av objektet
- disse trekk re-internalisers (identifiseres) så i subjektet

Hos spedbarnet vil den "good enough mother" (Winnicott, 1952) sørge for at barnets projiserte angst bearbeides og kommer tilbake i barnet i en form barnet ikke opplever truende og kan beholde. Når den voksne ikke evner denne bearbeidelse intrer psykopatologi i barnet. Strategiene blir sykelige. Den voksnes sensitivitet for barnets projeksjoner blir utslagsgivende for kvaliteten på barnets utviking. Barnet kan ikke beskrive sine følelser med ord, i steden induseres disse gjennom projektiv identifikasjon. En omsorgsperson som ikke selv har løst sine indre konflikter blir dermed en trussel mot barnets bearbeidelse av sine. Den overbeskyttende forelder inntrer der forelderen føler stor skyld, er redd for sine destruktive følelser. Den voksens strategi blir barnets strategi.

Kernberg mener at en utviklingsmessig linje går fra en primitive projektiv identifikasjon, som er basert på egostrukturer sentrert rundt splitting, til projeksjon som er basert på en egostruktur sentrert rundt fortrengning. Introjeksjon er et forsøk på gjenforening i fantasi med et positivt objekt.

Et viktig moment ved projeksjon er at grensene mellom subjektet og objekteter synes intakte, mens ved projektiv identifikasjon er disse grenser mer flytende. Dermed kan man si at projeksjon er objektet, mens projektiv identifikasjon er inn i objektet. Projeksjon fordrer derfor ikke en vedvarende relasjon mellom subjektet og objektet slik vi ser ved projektiv identifikasjon.


Skisse : Fardal (2012)

Skisse : Fardal (2012)

Siden en kontakt mellom subjektet og objektet må finne sted vil ikke projeksjoner ha noen mening hvis ikke objektet kan identifisere seg med eller reagere på det projiserte, Broch & al. (1987:51). De som klarer stå imot projeksjonspresset og ikke identifiserer seg med det projiserte, er ofte mennesker med en sterk egostruktur og lite patologi.

Tollak B. Sirnes (1976:45-46) Å sette de undertrykte fri
Det må skilles mellom de som vet de projiserer egen adferd og de som ubevist projiserer sin egen adferd. Tollak B. Sirnes (1976:45-46) sin beskrivelse er treffende i så måte. "Den som lyver og vet at han lyver og vet at andre vet at han lyver, han er av det onde". "Ond" eller personlighetsforstyrret, blir to sider av samme sak. De har fortrengt opplevelsen av sin egen adferd eller holdning. Slike vil da også typisk idealisere sin situasjon, slik vi så det både ved Breiviks mor og Breivik selv. Begge beskrev hans barndom som problemfri, psykologen som var inne beskrev alvorlig dysfunksjonalitet!
«Wenche var tilsynelatende ganske ustabil. Hun kunne være rasende på gutten (Anders B. Breivik) i det ene øyeblikket, for straks etter å overøse ham med kjærtegn. Dobbeltkommunikasjon, mente Statens senter for barne– og ung­domspsykiatri (SSBU) senere: Hun skjøv gutten vekk, og trakk ham til seg på en måte gjorde ham ekstremt forvirret....

”Upassende, nedlatende og hånlig.” Dette var slik moren beskrev sin tre år gamle sønn Anders B. Breivik. Hun behandlet ham på en måte som om han var en forlengelse av den forhatte Jens Breivik....Hun ble provosert av smilet hans, som hun oppfattet som upassende, nedlatende og hånlig.»


En norsk tragedie — Aage Storm Borchgrevink, Gyldendal, 2012

Morens adjektiver om Breivik, upassende, nedlatende og hånlig, er typiske projeksjoner. Moren behandlet Breivik som om han var Breiviks far! Hun så ikke Anders, men objektrepresentasjonen av hns far. Dette kan ha bidratt til Breiviks adferd. "Ser du meg nå mamma? Nå ser du meg vel?" (Normann, K. 2013). Grenseoverskridelsene blir forstyrret, moren klarte ikke skille de ulike affektive tilstander. Hennes affekter mot faren ble affekter mot sønnen.


Olsen (2002:620) Psykodynamisk Leksikon
  
Når både mottaker av en projeksjon og avsender reagerer på tilsynelatende samme måte (men av ulike grunner) på det projiserte materiale ved projektiv identifikasjon, blir dette svært komplekst å avsløre. Typisk er det at objektet blir ansvarliggjort for subjektets projeksjon. Å avsløre en projeksjon krever omfattende personkunnskap. Breivik ble ansvarliggjort for morens adferd. Årsaken kan være å finne i at adferden er fortrengt i subjektet, og denne vil da reagere med krenkelse på at objektet anklager det for en adferd subjektet ikke oppfatter som sin egen (fortrengt, projisert ut). Grensen mellom avsender og mottaker viskes ut. Den som projiserer (subjektet) klarer ikke klart å skille eget selv fra objektets selv. De kan identifiser seg med sin egen adferd, men ikke i seg selv!


Sandler (1987:38) Projection, Introjection, Projective identification
  
Sandler (1987:38) i Projection, Introjection, Projective identification, gjengir hva Rosenfeld (1964) skriver om sammenblandingen av subjektets og objektets selv.
<---
Dette er utrykk for alvorlig psykopatologi. Når en mor ikke klarer skille eget selv fra barnets selv, blir barnet oppfattet som en del av moren. Den viktige speilingsprossessen tar skade. Barnet for ikke den meget viktige bekreftelse på seg selv som selvstendig autonomt individ. Det tvinges inn i en rolle der dets oppgave blir å pleie morens selv, en usunn symbiose av parasittisk karakter.

Denne setting er beskrevet som utgangspunkt for svært mange alvorlige personlighetsforstyrrelser. Noen kaller dette emosjonell incest. Slike barn utvikler naturlig nok forvirring om hvem de er. Hvor egne grenser slutter og andres begynner viskes ut: Det som er ditt er mitt, og det som er mitt er ikke ditt!
Det alvorlige er at en "psykotisk objektrelasjon" kommer til syne. Subjektet klarer ikke differensiere mellom seg selv og andre, virkeligheten blir preget av angstdempende fantasier. De indre relasjonene overvurderes på bekostning av realitetstilpasningen.

Her ser vi klart utgangspunktet for "entitlement"-holdningen, der slike narsissitiske personer tar det for gitt at deres ønsker og behov har forrang foran andres ønsker og behov.De ser jo objektet som en del av seg selv. Siden eget selv ikke har klare grenser, vil andres grenser viskes ut og oppfattes som deler av eget selv. "Jeg" vil derfor bli oppfattet som unionen av subjektet + deler av objektet. Projeksjonen av egne trekk over i den andre blir forståelig fordi deler av den andre, oppfattes som tilhøre eget selv.

Dette er alvorlig, for det betyr at slike foreldre ikke evner leve seg adekvat inn i barnets behov og dermed møte barnet med empati. Tvert imot er det deres egne trekk se ser. Når objektet er et barn er dette svært skadelig. En parasitær relasjon oppstår. Dette kan skje i en slik utstrekning at man lever ut sitt liv gjennom barnet. Objektrepresentasjonen blir både mer virkelig og viktigere enn eget selv. Faktisk befinner deler av eget selv seg i objektet. Ofte har slike subjekt et ødelagt selvbilde, liten tro på egen mestring. Objektet blir en stedfortreder for eget fragmentert Selv. Personer som benyttre et slikt primitivt forsvar, har alvorlige skader i eget Selv. I sin ytterste konsekvens er objektet en skapt avartar man lever sine drømmer ut gjennom. A.B. Breivik synes være en eksponent for en slik avatar-konstruksjon. Hans skder fra barndommen kombinert med en omfattende spillaktivitet skaper et virituelt univers han lever seg inn i og som for ham blir en virkelighet.
Broch & al. (1987:51) Ubevisste samspill
Ofte er bindingen av parasitær art, der objektet dekker viktige behov i subjektet. Voksne som speiler seg i barnest mestring er et slikt eksempel. På mange måter er deler av selvet evakuert over i objektet, uten at forbindelsen brytes. Forholdet blir av parasitær art. Subjektet får næring fra objektet, mens objektet tappes for næring. Typisk er at slike objektet beskirver sin situasjon som om de "mister seg selv", begynner tvile på egen mestring, påtar seg skyld og manipuleres inn i en rolle som narsissistisk supply for subjektet. Objektet blir en kontainer for subjektets ikke-erkjente adferd og holdninger. Man ser dette typisk der barn blir kontainere for subjektets forventninger. Da inntrer rollereversering, barnet tar den voksnes rolle. På grunn av egne problemer klarer f.eks. ikke omsorgspersonen (subjektet) å formidle trygghet, eller akseptere barnets autonomi, etter som dette aktiverer subjektets separasjonsangst. Dermed påføres barnet skam, tvil og usikkerhet (Erikson, 1976)


Ved projekjson pålegges den andre den projiserendes adferd, "min aggresjon" blir "din aggresjon", mine avtalebrudd blir dine avtalebrudd, min manglende omsorgsevne blir din manglende omsorgsevne, min manglende samarbeidsevne blir din manglende samarbeidsevne, min skremmende adferd blir din skremmende adferd, min frustrasjon blir din frustrasjon osv.

             Eksempel:              "Du er aggressiv", "du bryter avtaler", "du har dårlig omsorgsevne", "du er sjalu".

Ved projektiv identifikasjon pålegges også objektet, subjektets adferd gjennom projeksjon, "subjektets aggresjon" blir "objektets aggresjon", men i tillegg kommer at fordi subjektet identifiserer seg med objektets "aggresjon", gjennom denne projeksjon av egen adferd, vil subjektet identifisere seg med sin egen "aggresjon" som dermed rettferdiggjøres! Subjektet identifiserer seg med det projiserte materiale i objektet. I noen tilfeller manipuleres objektet til å fremvise en adferd lik det projiserte. Objektet kan også identifisere seg med det projiserte materiale!

             Eksempel:               Det er ikke rart at jeg er så sint, så aggressiv som du er!
                                            Moren som slo sitt barn fordi hun hadde behov for å ha en å trøste! (Broch, 1987:82)
                                            "I knew you would cheat on me! It was clear I couldn't trust you!"
                                            Holdningen blir : "Du er hva jeg sier du er, ellers er du ikke"

Eller for å si det som Masterson (2004:81) :
                       "...the problem is out there, it is what others are doing to me that is so upsetting"!

Wegerif (2012) beskirver det slik: :
                       "Projeksjonen av egne utrygge arbeidsmodeller, gir en opplevelse av at relasjonen er utrygg.

Et annet eksempel på projektiv identifikasjon :

Subjektet utvikler en vrangforestilling om at han er forfulgt av politiet. Av frykt for politiet begynner han å opptre rart og spent rundt politiet. Dermed øker han politiets mistenksomhet, som ser etter en grunn til å arrestere ham. Subjektets feilaktige forestilling om politiet, blir politiets feilaktige forestiling om subjektet.


Subjektet ansvarliggjør objektet for sin egen adferd. Det er her logikken bryter sammen og man nærmer seg grensen for det psykotiske, så typisk for denne problematikk, for objektet har ikke nødvendigvis subjektets projiserte adferd. Subjektets påstand er ikke nødvendigvis sann. Derimot kan man manipuleres til å opptre på måter som tilsynelatende viser en slik adferd eller holdning for så anklages for å være slik. Men dette er ikke en vanlig adferd hos objektet. Subjektet kritiserer og klandrer objektet for en adferd subjektet selv har, og blir krenket når det som riktig er, påpekes at det er subjektet selv som har denne adferd! Subjektet tror virkelig ikke man er slik man projiserer, fordi den som hadde vært seg dette bevisst, ville ikke blitt krenket, men flau for å ha blitt avslørt i å ha kritisert en annen, for en adferd man selv har.

Hvordan manglende kunnskap om slike prosesser kan gi seg tragiske utslag ser vi i psykolog Knut Rønbeck sin beskrivelse i tidskrift for Psykologforening 2008:
"Løsningene som begge foreldre kan godta, må forholde seg og ta hensyn til innholdet i de bekymringer og den uro som mor og/eller far matte oppleve. Er moren utrygg på om faren drikker seg full når han skal ha samvær med barnet, må løsningen adressere seg til og ivareta denne utryggheten. Dette fordrer som regel en erkjennelse hos faren om at uansett hvordan det faktisk forholder seg, sa er altså moren bekymret, og for barnet er det viktig at denne bekymringen bringes til opphør. Redsel hos foreldre er ikke bra for barn. Hvorvidt bekymringen er rimelig begrunnet eller ikke, er ikke alltid sa viktig. Poenget er at den er der og bør bringes til opph¢r. Det har begge foreldrene et ansvar for å få til hvis barnet skal ha det bra."

og videre

"Det tilstrebes altså å skape en ramme som begrenser partenes muligheter til å anklage og bebreide hverandre. Anklager og bebreidelser antas å være kontraproduktive når det gjelder a Iøse konflikter, fordi negative påstander alltid vii bli forsøkt imøtegått, og derfor stjeler de tid og krefter fra den løsningsorienterte prosessen."

Rønbeck mener her at det er mors bekymring som så, som er fokus, ikke om far faktisk drikker eller ikke. I andre avsnitt mener han partenes fakta, opplevelse av situasjonen og historier er "kontraproduktive". Han mener med andre ord man skal overse fakta! Dette er et utslag av terapeutisk tenkning, som er livsfarlig i sakkyndig arbeide, fordi for den sakkyndige er det beskrivelse av fakta som er fokus, mens for terapeuten er det individet som skal finne seg selv og dermed er ikke fakta viktige.

Det virkelig alvorlige er jo at Rønbeck ikke tar høyde for realitetene bak mors påståtte "utrygghet" for fars påståtte alkoholproblem. Vi kan faktisk se for oss 2 ulike senarier, det ene er at far faktisk drikker og at bekymringen er reell, det andre er at fars "drikkeproblemer" er projeksjoner av mors egen alkoholavhengighet/egne foreldres alkoholproblem/hypokondriske adferd, som så gjennom projektiv identifikasjon projiseres over på far. Dette opplever så mor som et trekk ved far som hun igjen er bekymret for. Når Rønbeck så ikke ser grunn til å vurdere fakta i bekymringen, kan han heller ikke si om bekymringen er reell eller som ved projektiv identifikasjon, projeksjoner av adferd som ikke er fars. Med andre ord, konstruerte bekymringer. Mors bekymringer kan ha mange årsaker, om de ikke er forankret i fakta er man på ville veger når man så fokuserer på bekymringen som så! Det Rønbeck her forfekter er psykobabbel på høyt nivå og selvfølgelig ikke faglig forankret i empiri. Dynamikken her er helt identisk med de som projiserer sin egen aggresjon over på andre, for deretter påstå de er redde for den andres aggresjon! klarer man ike se at dette er avsenders aggresjon som gjennom projektiv identifikasjon blir tillagt mottaker, da er man ille ute.

Slike personlighetsforstyrrede blir ikke flaue, de føler tvertimot enten sin grandiositet krenket eller de spiller på offerrollen! Dette viser nettopp at det projiserte materiale typisk er fortrengt gjennom benektende prosesser! Vi snakker da om splitting, der motsatte affektive tilstander holdes adskilt (vertikal splitt) eller der ur-narsissistiske behov ligger fortrengt bak en vegg av narsissistisk raseri (horisontal splitt). Slike subjekt klarer ikke både være avsendere av aggresjon og mottakere av aggresjon.

Når den projiserte aggresjon er benektet og fortrengt i subjektet og identifikasjonen av dette i objektet oppleves som skremmende og truende, da er man rimelig langt inne i den personlighetsforstyrrede psykiatri.

"He made me do it!" ... er kampropet ved projektiv identifikasjon.

Hvordan skal omgivelsene se hvem som egentlig gjorde det når begge påstår de andre gjorde det? Objektet hevder helt korrekt at det ble manipulert til en adferd, subjektet anklager det for. Subjektet på sin side rettferiggjør sin adferd, fordi de identifiserer seg med sin egen adferd i objektet. En adferd som er deres egen.

Objektets "aggresjon", er subjektets projeksjon! Det er her det primitive forsvaret ligger. Subjektet påstår sin egen adferd/holdning (projisert i objektet) er årsaken til ens egen reaksjon. Det er feil, for årsaken er identifikasjonen med sin egen aggreson. I realiteten er de redd sine egne fortrengte følelser og holdninger. Man klarer ikke skille eget selv fra andres selv! Alt dette er mentale konstruksjoner i personen som projiserer. Reaksjonen på sin egen mentale projeksjon i objektet, oppleves ved projektiv identifikasjon som angstreduserende! Dette er identifikasjonen med sin egen aggresjon. Man projiserer ut, aktiverer projeksjonen i den andre, og gir den andre ansvaret for egen adferd, ved å fremprovosere projeksjonen i den andre. Man trenger den andre som en mental kontainer for egne angstfremmende tanker og emosjoner. "Egen sjalusi, blir objektets sjalusi"." Den som er empatisk er på en måte beholder for den andre og ikke omvendt, Broch (1987:123).

Noen ganger er objektet et barn. Og barn er trofaste og enkle kontainere for subjektets projiserte angstkomponenter. Barn er lojale. Ingen barn har forutsetninger for å takle slike forventninger. De identifiserer seg derfor ofte med det projiserte materiale, og da går det galt. Den forstyrrede forelders egen opplevelse av "Jeg duger ikke" blir barnets opplevelse av udugelighet. Den voksnes aggressjon, blir barnets aggresjon, den voksnes angst, blir barnets angst. Subjektets frykt for et objekt blir barnets frykt for dette objektet. Men barnet har ikke opplevd noe fryktbetont ved dette objekt, det blir forvirret.

Når objektet er barnets far blir lojalitetskonflikten kompleks. Subjektets behov for beskyttelse fra omgivelsene, blir barnets behov for å beskytte subjektet! Barnets personlighet og identitet blir ødelagt. I terapi brukes ofte begrepet "Det usynlige barnet", et konsept beskrevet av Tove Jansson i fortellingene om Mummitrolet:
  
Fra Tove Janson, Det usynlige barnet
Historien om Ninni, som vokser opp hos en tante som ikke er glad i henne. Ninni er et sjenert og veldig ordentlig lite barn. Hun går stille i dørene og rydder alltid opp etter seg. Hvis Ninni gjør noe galt, blir ikke tanten sint, i stedet kommer hun med ironiske og kjølige kommentarer. Gradvis blekner Ninni i konturene og blir til slutt usynlig." (Solset, 2008)

Slik går psykiske avvik i sosial arv. Healingsprosessen i slik problematikk er å komme ut av den identifikasjon og de forventninger den projiserende pålegger objektet, og se seg selv slik man faktisk er og ikke slik man gjennom projeksjon og projektiv identifikasjon er manipulert til å tro man er. Omgivelsene som barnevern, sakkyndige og domstoler ser bare det pliktoppfyllende rolige barnet, som i sin forvrengte lojalitet, beskytter det overgripende subjekt. De ser ikke subjektets bruk av barnet som kontainer for egne fortrengte emosjoner, afekter og holdninger. Det må skapes bevissthet om at man ikke er slik det projiserte materiale har fått en til å tro man er. Den eneste måten det kan skje på er å komme bort fra et slikt destruktivt miljø. Slike barn trenger voksne barnet kan speile seg i og ikke voksne som speiler seg i barnet.

Primitive psykologiske forsvarsmekanismer som dette er typisk ved narsissistisk og borderline strukturer. Det grenser til psykose. Mens dissonans er en reaksjon på konfliktfyllte bevisste kognisjoner, er ubeviste forsvarsmekanismer som projektiv identifikasjon et forsvar mot dels ubevisste emosjonelle, affektive trusler.

Psykiateren Johan Cullberg skriver om projektiv identifikasjon i Dynamisk Psykiatri (2003:109-110):

"En kvinne med dype uløste hatproblemer ovenfor menn kan for eksempel i en samlivsituasjon begynne å anklage mannen for at han er sadistisk og undertrykkende ovenfor henne. Selv om mannen egentlig ikke føler seg spesielt truffet av disse anklager, kan han reagere med skyldfølelse, som om det er blitt oppdaget en alvorlig feil ved ham. Han benekter kraftig bebreidelsene og kommer med motanklager, og kvinnen får en bekreftelse på at han ikke elsker henne og derfor er en farlig person.
[Han vil ikke være kontainer for mors usanne anklager]

I det ubeviste har hun da vunnet 2 ting. Dels har hun greid å holde sin egen aggressive problematikk ovenfor menn unna. Dels har hun fått kontroll over disse følelsene ettersom de nå er overført til mannen som ikke greide komme seg fra denne fellen.

Dette er en vanlig problematikk (hos begge kjønn) i de vanskelige skilsmissene der alt dreier seg om å sverte motparten og ikke bli forsonet med hverandre. Kunnskapen om dette er desto viktigere fordi striden om foreldreretten til barna ofte utspiller seg rundt slike komplekse og dype behov. Hvis man vil bli forsonet med hverandre utad, må man forsone seg med seg selv innad."

Her kan man begynne forstå dynamikken i saker der den ene plutselig i en barnefordelingsak påstår at den andre er psykopat, overgriper, voldsmann, eller pedofil, mens den samme i samlivet ble idealisert og sett opp til og enda beskrevet som en god forelder. Subjektet har projisert så mye av egen destruktivitet i objektet at det f.eks. ved en separasjon begynner "frykte" subjektet fordi idealiseringen forsvinner. De identifiserer seg med sin egen projiserte frykt. Det er her man kan begynne forstå hvordan en helt normal forelder som tidligere ble idelaisert, nå tilsynelatende er kilde til "frykt" og fremstår "skremmende".

Det er ikke objektet som skremmer, det er subjektet som blir skremt når det blir bevisste/identifiserer seg med sin fortrengte (og projiserte) frykt.

Ikke rart de fortrenger disse når de faktisk opplever frykt ved disse. Splitting har gjort at disse ikke er integrert. Problemet for objektet er at omgivelsene oppfatter denne "frykten" hos subjektet som årsak i objektets påståtte voldsutøvelse, de ser ikke den projektive identifikasjon som ligger bak. Dette er svært komplisert ubevisst psykologi. Subjektet vil f.eks. benekte at det er aggresivt, (det identifiserer seg nemlig i objektet) det oppfatter ikke sin identifikasjon som komme fra egne trekk. Tvertimot vil slik avsløring oppleves "krenkende" av subjektet, det inntar umiddelbatt offerrollen, Broch (1987:110).

Så typisk for splitting klarer de ikke holde motsatte affektive tilstander. Den ene blir fortrengt og ofte projisert ut. Desverre forstår ikke mange, at subjektets påståtte "frykt" ikke kommer fra objektet, men fra subjektets eget undertrykte og projiserte materiale. De identifiserer seg i projeksjonen hos den andre. Det er jo ikke rart at en som plutselig utsettes for dette reagerer med frustrasjon og aggressjon! Mange som blir utsatt for slik projeksjon opplever forvirring: "Hvorfor påstår hun dette om meg,? Det er jo hun selv som er slik!" Psykiater Ulrik Malt skriver i Store Norske Leksikon:

"Projektiv identifikasjon synes særlig å forekomme hos personer med alvorlige personlighetsforstyrrelser."

Broch & al. (1987:130) beskriver det samme: "Splitting og projektiv identifikasjon som forsvar har som nevnt sine røtter i barnets tidlige objektforhld og er tydeligst ved alvorlig personlighetsforstyrrelser". Det som synes ha skjedd, er at subjektets egne uakseptable emosjonelle reaksjoner projiseres over på andre. Også forsvarsmekanismen Reaksjonsdannelse er nært knyttet til denne dynamikk. Den går ut på å håndtere emosjonelle konflikter, indre eller ytre stressfaktorer, ved å erstatte uakseptable tanker og følelser med motsatte handlinger, tanker eller følelser.

Jmf. Cullbergs beskrivelse over kan en da se for seg en kvinne som har fått et negativt syn på menn grunnet overgrep fra egen far, hun kommer i et forhold med en mann og må ersatte disse uakseptable følelser for menn med deres motsetning for å unngå skyldfølelse. Dermed vil hun fremvise en idealiserende adferd (reaksjonsdannelse) ovenfor sin partner. Skulle forholdet opphøre, så forsvinner behovet for reaksjonsdannelse og hatet til menn blir synlig. Dette hat projisers så på ex.mannen som selvfølgelig ikke akseterer de falske påstander og dynamikken er i gang! Høy konflikt oppstår. Subjektet beskytter et ødelagt selv, objektet beskytter et normalt selv. Konflikten blir uløselig. Ingen normale behøver påta seg ansvar for adferd de ikke har, det ville blitt sykt. Sakkyndiges manglende evne til å fange opp slik adferd fører til at objektet anklages for ikke evne beskrive seg selv slik det er, objektet påstås være benektende!

Personlighetsforstyrrede med sin manglende evne til innlevelse i seg selv og andre er låst i sitt rigide forsvar. Flere konkrete saker viser at sakkyndige psykologer ikke ser denne dynamikk. De ser og fordømer objektet ut fra subjektets virkelighetsforståelse, en forståelse som hvilker på identifikasjonen av egne projkejsoner i andre. Faktisk projiserer sakkyndige subjektets oppfatning på objektet, og når objektet reagerer på dette, anklager den sakkyndige objektet for å være benektende! Noen ganger må en spørre om også den sakkyndige har egne udekte behov som blandes inn i observasjon og vurdering.

Her er 2 linker til youtube video, som gir en enkel fremstiling av projektiv identifikasjon, norsk til venstre, engelsk til høyre:


Splitting

Splitting kan bety 2 ting, splitting av sinnet eller splitting av mentale begrep. Det siste er å tenke i ekstremer, svart/hvit, enten/eller, god/ond tenkning. Slik splitting skaper ustabilitet fordi synet på andre kan svinge mellom ytterpunkter. Emosjonelle opplevelser blir som berg og dalbane. Regulerende psykofarmaka blir resultatet. En tillitsfull venn kan plutselig bli en fiende, en ektemake kan plutselig bli psykopat.

Borderline
Ved denne tilstand klarer ikke personen og integrere gode og dårlige sider ved selv eller andre. Det aggressive integreres ikke med det intime. Uklare grenser mellom selv og andre skaper angst for at de slukes av den andre. For å motvirke denne angst blir den andre sett på som ond person, angsten projiseres ut på objektet. Denne grenseproblematikk ser man ofte i forelder/barn relasjon der forelderen har en borderline eller narsissistisk problematikk, denne klebrige adferd.

Narsissist
Disse bruker dette forsvar for å stabilisere seg selv som positiv. Det grandiose i realitet eller fantasi blir dominerende. Idealisering og devaluering blir forsvar mot opplevelsen av narsissistisk raseri og narsissistisk sårbarhet. Deres opplevelse av berettigelse og grandiositet skiller dem fra den prototypiske borderliner. De er ikke så ustabile i stemning som disse.

Splitting var først beskrevet av Pierre Janet i sin bok "L'Automatisme psychologique". Freud var også inne på begrepet. Kohut beskrev kontrasten mellom "horisontal splitt", som beskrivende for en "deeper level by repression and on a higher level by negation", og en vertikal splitt beskrevet som "the side-by-side, conscious existence of otherwise incompatible psychological attitudes" (Kohut 1971).

Melanie Klein
Klein argumenterte med at "the earliest experiences of the infant are split between wholly good ones with "good" objects and wholly bad experiences with "bad" objects", mens barnet strevde med å integrere de to primære drifter, kjærlighet og hat i et samlet sosialt hele. Et viktig steg i barnets utviking er å forene disse ytterpunkter. Når barnet oppdager at et objekt kan være både godt og ondt går utviklingen til neste steg. Denne integrering kjennetegner den sunne utvikling, manglende integrering kjennetegner den patologiske tilstand.

Otto Kernberg
Også Kernberg så på det å overkomme splitting som et utviklingsstadium. Barnet må lære å integrere kjærlighet og hat. Han skiller mellom 3 ulike stadier:
1. Barnet ser ikke på godt og ondt som ulike tilstander
2. Barnet ser på godt og ondt som ulike tilstander. Fordi grensene mellom selvet og objektet ikke er stabile blir den andre sett på som enten god eller dårlig. Dette medfører at å tenke på objektet som dårlig gjør at de ser på eget selv som dårlig, derfor ser de på objektet som godt og dermed eget selv som godt. "Bringing together extremely opposite loving and hateful images of the self and of significant others would trigger unbearable anxiety and guilt" (Kernberg 1990:195).
3. Splitting, begynner å løse seg når selvet og objektet oppfattes å ha både gode og dårlige sider. Egne grenser utvikles og dermed vil ikke opplevelsen av et negativt objekt føre til opplevelse av negativt selv.

Når denne utvikling, integrering og grenseprosess slår feil mente Kernberg at personen utviklet borderlinestruktur.


Splitting, er derfor en forsvarsmekanisme, der personen bla. har problemer med å holde samtidig, motsatte affektive tilstander. Det er typisk både for borderline og narsissistisk problematikk. En bestemt egenskap utelukker den samtidige tilstedeværelse av en annen (Broch 1897:60). Denne knyttes ofte til, og synes være en forutsetning for, projektiv identifiaksjon. Splitting beskrives i to utgaver, den vertikale og den horisontale.

En kan si at i nevrosene fortrenges driftene, mens i psykosene fornektes realiteten fordi en ikke klarer forsvare seg mot driftene. I motsetning til de nevrotiske, har de personlighetsforstyrrede en splittet indre psykisk struktur. Splitting er et psykologisk forsvar der personen ikke klares hanskes med realiteter.

Karterud (2002: 82-83), Fra narsissisme til selvpsykologi.

Problemet med personlighetsforstyrrede begynner før de er fylt 3 år, de får ikke en normal konsolidering av objektrelasjoner. De utvikler en splitt der det skulle være helhet. Denne splitting er alvorlig for den eksternaliserer egne trekk, de blir oppfattet ikke tilhøre personen selv, de projiseres ut. Nevrotikere preges av problemer etter at objektrelasjoner er konsolidert (Masterson, 2004:29).Den som har innledet et forhold til en slik personlighet vet alt om det å løftes opp på en trone i begynnelsen, oppleve den fantastiske kjærlighet, for så bare måneder senere bli revet ut av drømmen og anklaget og tråkket på. Narsissistisk splitting fokuserer ofte rundt polene overlegen/underlegen, f.eks. fantastisk forelder - omsorgsviktende forelder. Vi ser dem i barnefordelingsaker, der den idealiserte partner går fra å være deres "den som betyr alt" til å bli psykopat over natten. Selv kan de ikke se annet en egne grandise fantasier om egen omsorg, mens de i realiteten ødelggere barna for livet. Hjelpeapparatet ser ikke dette, de mangler kunnskap om slike. De bidrar tvertimot til at slike får fortsette å ødelegge barn.

De med forstyrrelser i selvet er ikke oppmerksomme på hvor mye de generaliserer fra sine opplevelser med sine egne foreldre. De har utviklet et forsvarsystem designet til å beskytte dem fra smertefulle opplevelser assosiert med deres barndom og med den manglende støtte de opplevde i utviklingen av virkelig selv (Masterson, 2004:31).


When borderline patients get divorced, they often have custody or access battles over the children because they see the other parent as morally evil (making claims that the soon-to-be-ex will sexually abuse the child, abandon the child, or neglect the child).

When narcissistis pasients get divorced (or several years later when they have an unrelated set-back--a narcissistic injury) they often seek full custody of the child because they see themselves as a superior parent and the other parent as incompetent."
(Kreger, R., 2011)

"Selvpsykologien beskriver narsissismen som en dobbelt splittelse i selvet, en horisontal og en vertikal. Den horisontale er den velkjente splittelsen mellom den bevisste og den ubevisste delen av selvet, hvor den ubevisste delen dekker over et barns mangel på grunnleggende trygghet og bekreftelse, og at barnets følelser og behov er blitt neglisjert, avvist eller misbrukt. Den (delvis) bevisste delen er en nagende følelse av hjelpeløshet, ensomhet, verdiløshet og en lav selvfølelse.

Den vertikale splittelsen skiller denne svake og hjelpeløse delen fra den kompensatoriske grandiose delen, to motpoler som skaper en balanse, det bipolare selvet, og som hos et barn blir en måte å overleve psykisk på. Den mest dramatiske vertikale splittelsen har pasienter med multiple personligheter. Bakgrunnen er som regel grove seksuelle og voldelige overgrep, hvor utålelige psykisk og fysisk smerte er splittet i delpersonligheter, som også kan representere forskjellige alderstrinn, og som opererer og handler tilsynelatende uavhengig av hverandre og av den voksne bevisste person. I dag er det mer «primitive» mekanismer som benekting, projeksjon og projektiv identifikasjon, og en splittelse som kan svinge mellom idealisering og devaluering.
" (Jørstad, J. 2000)

Ihht Kohut er kjerneproblemene med en vertikal splitt : arroganse, overlegen isolering, skrytende framferd og samtidig gjerne en mindre tydelig, men observerbar depresjon. Ihht Kohut er bakgrunnen for denne problematikk at speilingen fra moren var betinget av at relasjonen til moren ikke ble truet og faren ikke var tilgjengelig som idealisert objekt. Slike omsorgspersoner beskrev Kohut som: ”…bare kunne elske det hun totalt behersket og kontrollerte”. Slike barns forsøk på å selv opprette relasjon til andre ble direkte motarbeidet. Ofte er barnets far holdt på avstand. Psykopatologi oppstår når speilingen til begge foreldre svikter. Typisk er at mor tillegger slike barn eksepsjonelle fordelaktige egenskaper i et forsøk på å bøte på svakheter i eget Selv. ”..moren tillot og oppmuntret hans ideer om storhet, så lenge han forble utøver av hennes grandiositet.” Her er det sønnens selvopplevelse av seg selv som stor, som fungerer som selvobjekt for moren, ikke så mye hans faktiske prestasjoner. Moren tar eierskap på sønnens selvrepresentasjon.

Splitting forekommer som et normalt utviklingsfenomen hos det lille barnet. Winnicot (1965) har i sine teorier om det sanne og falske selvet vist hvordan et tidlig frustrerende miljø kan bevirke en varig spalting av selvet, om barnet ikke møtes av et empatisk objekt. Ved alt for tidlig å tvinges til å tilpasse seg andres (morens) krav og forventninger, utvikler det et omgivelsestilpasset falsk selv, som spaltes fra det sanne selv, som huser barnets følelser og behov. Dette defensive falske selv må alliere seg med de kognitive funksjoner på bekostning av de emosjonelle hvorved det skapes en splitting mellom det kognitive og det emosjonelle. (Olsen, 2002:760)

Selv om Freud ikke brukte slike begreper, kan hans bruk av "spalting" også forstås "vertikalt" og "horisontalt". Med vertikal splitt forstår vi ulike jegtilstander som skifter (grandios/depressiv). Flere psykiske tilstander opptrer altså relativt autonomt ved siden av hverandre. Med horisontal splitt forstår vi en spalting mellom ulike bevissthets nivåer. Broch & al. (1987)Fra Karterud (2002) Fra narsissisme til selvpsykologi.

Masterson (til høyre) beskriver den vertikale splitting noe tydeligere når han beskriver covert narsissister. På den ene siden har vi fusjonen av et idealisert objeket og et grandiost selv der den covert narsissist soler seg i lyset av objektet. På den andre siden har vi fusjonen av det aggressive objekt og det verdiløse selvet, der den covert narsissist spillet ut rollen som det aggressive objekt og devaluerer alle som kommer i deres veg. Splitting er da preget av at disse ulike affektive tilstander holdes separat. Den covert narsissist kan opptre i den ene i en setting, for så å skifte til den andre i en annen setting. Ja, skiftet kan skje i relasjon til samme objekt i ulike settinger. I det ene øyeblikket kan de fremstille seg som velfungerende sykdomsfrie, i det neste krever de at du tar hensyn, de er syke må vite! På mange måter er den grandiose fasaden et falskt selv som dekker over det virkelige fragmenterte selv.

Fra Masterson (2004:80) A therapists guide to the personalitydisorders.Hvor plasseres narsissisten i dette bildet?

En viss mengde narsissisme er en nødvendig forutsetning for en normal personlighet. Men en sunn selvfølelse er noe annet enn et falskt selv. For lite gir oss følelsen av og ikke strekke til, vi føler oss verdiløse. For mye og vi mister evnen til å bry oss om andre. Og andre er vi avhengig av, som det sosiale individ mennesket er. Narsissisme kan derfor beskrives som den livgivende investering i oss selv. Til å begynne med er det livets utfordringer til barnets utvikling. Om disse utfordringer får vekstgrunnlag og god nok bearbeiding, så blir personligheten sunn. Svikter vekstgrunnlaget og bearbeiding, får vi forstyrrelser i selvet, narsissistiske forstyrrelser. Når forsvaret blir rigid mister personligheten sin fleksibilitet, forsvaret blir primitivt. Identifikasjonen til eller idealiseringen med objektet, preges av underliggende behov for å unngå ydmykelse, skam og fragmentering. Søker slike behandling så er det for å føle seg bedre, ikke bli bedre. I det hele tatt svikter deres evne til å forstå og leve seg inn i andre (empati).

Russ & al. (2008) deler narsissister inn i 3 ulike typer (Mays 2012:38) :
1) Høyt fungerende narsissister (overt)
2) Sårbare narsissister (covert)
3) Malignante narsissister.

Sistnevnte er den verste typen, Breivik er en slik type.

Den åpne grandiose narsissismeformen (overt type) er karakterisert ved horisontal split, dvs at det verdiløse selvet er temmelig utilgjengelig og gjemt bak narsissistisk raseri.

Den sensitive, sårbare narsissismeformen (covert type) er mer karakterisert av vertikal spilt, dvs veksler i sin self-state mellom grandiositet og verdiløshet/tomhet.

(Pers.med. Karterud 30.11.2012)Broch & al. (1987:71) Ubevisste samspill

APA (2006:38) Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)


Overt = Progressive, Covert = Komplementær

Broch & al. (1987:86) Ubevisste samspill

Det at covert narsissister velger en partner med god selvfølelse, ser man i svært mange saker der denne problematikk kommer til syne. Dette er ofte personer med stor evne til tolleranse for avvik, personer som har mye å gi og som ofrer seg i et forhold. Disse blir lett ofre for den parasittiske snyltende covert narsissist. Det er meget viktig å være klar over at slike personers virkelige selv ikke kommer til syne så godt når de har kontroll på sin situajson. Det er når de utsettes for sterss at man ser den virkelige underliggende personlighet i slike.


Overt = Grandiose/Exhibisjonistisk, Covert = Closet

Fra Masterson (2004:75) A therapists guide to the personality disorders.


Lærdom - Konsekvens

Kunnskap om denne typen primitive dynamikk er helt essensielt for å forstå slik adferd. Manglende kunnskap gjør at offere for denne typen manipulasjon feilaktig blir tillagt ansvar for konflikter. Virkeligheten blir snudd på hodet. Subjektets påstand blir tillagt vekt, objektets benektelse av dette blir forsømt. Objektet anklages ofte være benektende, sakkyndige synes ikke even forstå denne dynamikk. I saker der barn er innblandet ender dette selvfølgelig tragisk. Konkret viser saker at en far som avviste mors projeksjoner, av den sakkyndige ble anklaget for å være benektende, moren ble ansett for å ha selvinnsikt! Utallige sakkyndige rapporter viser at sakkyndige psykologer ikke forstår denne dynamikk, domstolene har ingen slik kunnskap. Barnevernet har enda mindre kunnskap om slik manipulasjon. De som utsettes for dette reagerer helt adekvat på åpenbart falske og uberettigede påstander, de blir forvirret fordi de ofte vet subjektet har den adferd de selv tillegges. Samtidig ser de at subjektet tillegger seg selv objektets egen positive adferd. Dette skaper frustrasjon som av omgivelsene ofte oppfattes som aggresjon. I en rekke saker er det vist at dette fører til justismord.

Uten kunnskap om dette vil omgivelsene tro at subjektets projiserte påstander om objektet :

             - er reelle påstander
             - at subjektets påståtte "frykt og redsel", er reell frykt og redsel
             - at den påståtte "aggresjon" som tillegges objektet, er objektets aggressjon.
             - at den "makten/kontrollen" objektet påstås ha over subjektet er reell makt og kontroll.
             - osv.


Objektet blir anklaget for å ha sinne rettet mot subjektet,
mens faktum er at den ampre stemningen er forankret
i subjektets anklagende holdning
(projeksjonene).


Påstått redsel, frykt, makt og aggressjon fra en med denne typen primitive forsvarsmekanismer har ikke substans i den virkeligheten de brukes, det er mentalt konstruerte forstyrrelser i subjektet eller tilhører andre settinger (eks. subjektets barndomstraumer). Eks. en mors hat mot egen fars overgrep, blir mors hat mot ektemannen når denne vil skilles. Påstanden om at objektet har en slags "makt eller kontroll" over subjektet fremstår mer som identifikasjonen av eget kontrollbehov som er projisert på objektet. Dets ubevisste karakter gjør det umulig for det projiserende subjekt å motta korreksjon. Forsøk på det møtes av benektelse og påstått krenkelse! De er der for beskyttelse av egne (barndoms) traumers angst og ikke for beskyttelse mot objektets "aggressjon". Den "aggresjon" omgivelsene måtte se i objektet, er et utslag av helt adekvat frustrasjon og selvoppholdelsesdrift av å bli tillagt subjektets egen aggressive adferd gjennom falske manipulative påstander (projeksjon)!

Tegn på Projeksjon, Projektiv identifikasjon, Splitting, Identifikasjon og Reaksjonsdannelse kan være:

       - påståtte trekk hos anklagde (objektet) finnes hos anklager (subjektet)
       - vansker med å begrunne påståtte holdninger og adferd i andre
       - stor opptatthet av andres følelser, men liten innsikt i egne
       - fremstiller ofte egne holdninger som andres
       - opplever ofte andre som sinte, aggresive, sterke, kontrollerende, manipulerende eller med "makt over dem"
       - spør ofte om hensikten med andres adferd, spørsmål ol.
       - vansker med å skille egen følelsestilstand og holdninger fra andres
       - fremstår paranoid, rigid, "my way or the highway"
       - anklager ofte andre for egne feil og mangler
       - benekter og unnviker egne uakseptable trekk og følelser, samtidig som de har sterke meninger om andres
       - ofte fordømmende mot andre, liten selvinnsikt
       - kan være idealiserende i samliv, devaluerende ved samlivsbrudd
       - splitting, svart/hvit tenkning er typisk
       - underkommuniserer og undertrykker egne emosjoner og opplevelser
       - fremstår ofte med en falsk overflate (narsissistiske)
       - spiller ofte på offerrollen når de ansvarliggjøres for sin adferd
       -
       - Mot slik dynamikk nyttet bare en ting: "Slutt å blande meg, med din objektrepresentasjon av meg"!

Setter man så denne kunnskap sammen så har man beskrevet dynamikken i mange slike saker.
Her et typisk eksempel :


Partene traff hverandre da mor gikk til psykiater for å behandle vanskelige barndomstraumer knyttet til en alkoholisert, aggresiv far, og en mor som arbeidet nattskift. Gjenom et 9 år langt samliv opplevde far at mor idealiserte ham, skrev brev hvor godt hun hadde det og takket for alt det positive han gav henne både materielt og emosjonelt, og den støtte han var for henne når hun hadde det vanskelig. Dette skjer samtidig med at mor nesten daglig er anklagende mot far og bruker ham som sin hoggestabbe for egne angst og depressive trekk.

Til slutt orker ikke far mer av denne ustabilitet og tar ut skilsmisse. Da påstår mor plutselig til sin lege at far er psykopat, og at han har tråkket på henne, ikke brydd seg om hennes meninger og vært nedsettende mot henne (projeksjonen av opplevelsene fra sin egen far). I barnefordelingsaken gjengir så mors lege hva mor påstår om far til den sakkyndige og vips flyttes barna til mor (Projektiv identifikasjon). Alle de trekk ved mor, hun projiserer over på far, blir av den sakkyndige tillagt far. (empatiløs, egosentrisk, lite evne til innlevelse i barnas situasjon). At mor idealiserte far i samlivet ville ikke den sakkyndige høre på, ei heller at mor ville ha far tilbake! At mor både vil ha far tilbake og kaller ham psykopat samtidig, utløser ingen undring hos den sakkyndige (Splittimg). Denne dobbeltkomunikasjon er typisk for splitting. Psykologiske tester viser denne avvikende adferd hos mor, men forfalskes for å passe til mors påstander. Testen viste nemlig mors depressive og hypokondriske trekk så typisk for splittingens skille mellom grandiositet/depresivitet. Mors MMPI test viser alvorlig psykopatologisk problematikk. Mors usanne påstander legges ukritisk til grunn. Der starter 14 års konflikt, titalls rettsaker og sabotering av samvær.

Sakkyndige, barnevern og domstoler tror mor, bygget på den sakkyndige, og hun får omsorgen gang på gang sak etter sak. Selv seksuelle overgrep mot barna i mors miljø blir bortforklart av barnevern og sakkyndige. Den ene saken bygger på den andre. Alvorlige feilvurderinger i første rettsak forplanter seg som sannheter (en dom må vite) i neste sak. Ingen bedriver kildekritikk, ingen spør etter dokumentasjon på de stadig mer utrolige påstander mor fremsetter. Barnas problemer stiger for hvert år som går. Dommeravhør avslører seksuelle overgrep fra stefar. Barnas depresjon, selvmordstanker og angst utløser behandling hos BUP. De påføres livslange skader gjennom overgrep, omsorgsvikt, trusler og vold hos mor. Det eldste barnet nekter bo med mor og flytter, det andre utsettes for kronisk stress og utvikler diabetes 1. Konturene av det usynlige barnet blir tydeligere for hver dag som går. Utvendig synes alt på stell, invendig blir barnet mer og mer lukket. Det snakker aldri om hvordan det egentlig har det til noen. Til slutt har barnevern, psykiatri, politi og domstoler klippekort hos mor. Hun ilegges tvangsbot, men påstår så barnet ikke "vil" til far og krever "umulighet" for å slippe betale, summen nærmer seg 100.000,-. Barnet forteller det savner far, mor påstår det ikke vil til far. Ingen ser mors projeksjon av sin uvilje som fremstilles som barnets uvilje. Mor er trygdet grunnet psyksik problematikk.

Ingen i hjelpeapparatet forstår sakens underliggende dynamikk. De ser på fars frustrasjon over at barna ødelegges, som aggresjon. Brev etter brev fra far til barnevern og BUP med kritikk av deres passivitet mens barna sakte ødelegges fra insiden, skaper bare irritasjon. "Fagfolkene" forstår ikke hva som skjer.De evner ikke se at fars frustarsjon er et resulatt av mors projekjson. Slik skriver barnevernsjefen i brev til BUP etter at far har anmeldt stefar for overgrep barnet har beskrevet i dommeravhør :
Barnevernet missforstår fars frustrasjon som aggresjon. Når far dokumenterer at mors påstander om ham er mors egen adferd, anklages han for å øke konflikten! Mors usanne påstander om far utløser ingen kritikk mot mor. Ikke noe sted forstår barnevernet den projektive identifikasjon som skjer. De oppfater mors utsagn om "redsel for far" som utrykk for vold fra far. De forstår ikke at mors påstand om at "far har makt over henne" er identifiseringen med mors egen projeksjon. Ingen ser mors projeksjon, ingen forstår mors projektive identifikasjon, der hun identifiserer seg med sine egne aggresive projeksjoner, ingen viser kunnskap om mors reaksjonsdannelse der hun fremviser motsatt adferd til barnevernet i forhold til hva hun faktisk utsetter barna for. Den totale kunnskapsvikt snur virkeligheten fullstendig på hodet. Mor oppfattes som et offer, far som aggresiv! Det projiserende subjekt får sympati, objektet fordømmes, barna ødelegges. Virkeligheten er stikk motsatt. Barna får sin barndom ødelagt med god hjelp fra et naivt kunnskapsløst barnevernsystem som påstår de er der for barnets beste!

Hvordan kan slikt skje?

Jo, Reaksjonsdannelse gjør at mors hatproblemer til menn, i samlivet fremstår motsatt av hva det er. Far idealiseres, mors hat mot menn (egen fars fysisk/psykisk vold) blir til idealisering av egen mann. Når hennes mann så tar ut skilsmisse trenger hun ikke reaksjonsdannelsen og hennes ex. blir da demonisert (kalt psykopat). Hatet mot hva egen far gjorde mot mor som barn, projiseres på hennes ex. Noen må få skylden for det vonde i mors liv. Svart/hvit tenkning, splitting blir synlig. Alle mors egne negative emosjoner og adferdstrekk projiseres over på hennes ex.mann. Mor blir plutselig "redd" for far! Far demoniseres.

Når objektet (far) reagerer og fremviser adekvate følelser om denne uriktige anklagen, blir det sett på som bevis på at han er slik subjektet (mor) påstår han er. Han går i fellen. Omgivelsene blir forvirret og klarer ikke se hvem som startet prosessen. En asymetrisk prosess.

Far reagerer adekvat og finner seg ikke i disse løgner. Han fremstår frustrert, men har en normal selvhevdelses drift. Han beskriver som riktig er at mors påstander om ham, er mors egen adferd. Det blir konflikt. Mors egen adferd har mor fortrengt. Mor opplever møtet med sin egen aggresjon som "skremmende".

Mor påstår nå hun er "redd for far, at han oppleves skremmende"! Dette er Projektiv identifikasjon i praksis. Omgivelsene oppfatter fars frustrasjon som "aggresjon", mor som et offer. Far fordømmes, mor får omsorgen, barna ødelegges! Slik bidrar det systemt som skulle sørge for barnas beste, til at barna havner hos en alvolrig psykisk syk mor, som selvfølgelig avskjærer barna kontakt med sin far. Hatet mot menn og behovet for hevn går foran barnas behov for tilknytning og kontakt med sin far. I mangel av kunnskap om denne dynamikk bidrar systemet (barnevern, sakkyndige, dommere, skole) til at barna blir ødelagt, mens far som avslører dette spill, blir holdt på avstand! Det perfekte justismord er et faktum.

I Christoffersaken i Andebu så vi den samme dynamikk, der ble hans far holdt på avstand, Christoffer ble drept av stefar og en psykisk syk mor! "Ingen av disse hadde gjort noe med Christoffer", de mente han selv hadde påført seg et 17 cm langt brudd i hjerneskallen og kom blåslått på skolen! Hvor mange "skapdører" kan et barn slå seg i før omgivelsene fatter mistanke?? Her var volden synlig, hva når den skjer mot de "usynlige barn"?Barnets avhengighet til helsefarlige foreldre, er en svært ødleggende relasjon. Den amerikanske terapeuten Susan Forwar har etablert begrepet helsefarlige foreldre. Hun mener barn av slike foreldre føler en sterk forvirring rundt dette med kjærlighet, hva det innebærer og hvordan det er meningen det skal føles. Når et barns selvfølelse undergraves øker barnets avhengighet og med det behovet for å fastholde troen på at foreldrene er til for å beskytte barnet og dekke dets behov. Den eneste måten psykiske eller fysiske overgrep kan gi noen mening for et barn, er om han eller hun tar på seg ansvaret for farens eller morens atferd.

Anstorp (2007) skriver i Dissosiajson og relasjonstraumer (s.27) :
" En prospektiv studie så på konsekvensen av emosjonell neglisjering (Eriksen & Egeland 1996), og fant at emosjonell utilgjengelighet hadde mer omfattende konsekvenser for barns utvikling enn fysisk og seksuell mishandling"

To sentrale prinsipper som troen på foreldrenes guddommelighet bygger på:
- «Jeg er et dårlig menneske og foreldrene mine er gode» og «Jeg er et svakt menneske og foreldrene mine er sterke»

Dette er oppfatninger som kan bli sittende i lang, lang tid etter at vi rent fysisk er blitt uavhengige av våre foreldre. Disse oppfatningene holder troen i live; de gjør at du unngår å se den smertelige sannhet i øynene at gudeforeldrene dine i realiteten sviktet deg når du var som mest sårbar. Foreldre med den over beskrevne adferd svikter barnas behov grovt, samtidig som de tror de er guds gave til barna!


Til slutt :

De begreper som her er brukt er for en stor del hentet fra psykologiens psykodynamisk perspektiv. Innen psykologien er det 7-8 ulike perspektiv. Når det gjelder å finne begreper som er dekkende for å :

- anklage andre for egen adferd/holdning (projeksjon)
- anklage andre for egen adferd/holdning og deretter identifisere seg med denne (projektiv identifikasjon)
- i det ene øyebliket idealisere seg selv/andre for i neste øyeblikk devaluere seg selv/andre (splitting)
- fremstå med en adferd motsatt av hva man egentlig føler eller har (reaksjonsdannelse)

så er det få andre perspektiver som har et så velutviklet begrepsapparat for beskrivesle, forståelse og forklare disse fenomen og denne adferd som det psykodynamiske. Men disse begrep kan operasjonaliseres på følgende måte (APA & al. (2006:581-583) Psychodynamic Diagnostic Manual) fri for teoretisk sjargong :
SPLITTING


PROJEKTIV IDENTIFIKASJON


Enkel fremstilling - Youtube - Dagsavisen - Psykologer gir barna til psykopatforeldre