Kvamsaken – 14 rettsaker/kjennelser !!
En studie i narsissistisk dynamikk
Barnefordeling 1999 – 2013, gjelder 2 barn


DENNE SAKEN INNEHOLDER ALLE DE ELEMENETR AV KOMPLEKSITET MAN FINNER VED TYPISK NARSISSISTISK DYNAMIKK. NARSISSISTENS LØGNER, ADVOKATERS LØGNER, MANIPULASJONEN AV SYSTEMET, NAIVITETEN OVENFOR MANIPULATIVE MENNESKER, SKADEN BARN PÅFØRES OSV.

Den detaljerte dokumentasjon som finnes om saken gjør den egnet som grunnlag for studie av kompliserte konflikter og deres dynamikk. Dette er beskrivelsen av hvordan psykisk forstyrrede mennesker,ved hjelp av løgnaktige advokater og naive fagfolk og dommere, kan manipulere det system vi har for å ivareta barnets beste!
Saken bygger på fars dokumentasjon.


Hardanger Tingrett - manipulert trill rundt!


Slik tenker dette systemet som skal være til barnets beste!

«For komplisert, jeg kan ikke forestille meg det, altså kan det ikke være slik.
Jeg kan forestille meg en enkel forklaring , altså er det sannsynligvis slik.»


Etter 9 års samliv tar far ut skilsmisse fra en narsissistisk mor. Han orker ikke mer av hennes avvikende hypokondriske, somatisk klagende, narsissistiske adferd. Mor trygdes for ”depressiv lidelse”. Klarer ikke arbeide, lever på partner, varig trygdet, går på psykosemedisin. Mor går til sak og får omsorgen grunnet omfattende projeksjon, projektiv identifikasjon og løgner om far. Ingen sjekker påstandenes sannhetsverdi! Typisk påstår hun seg meget velfungerende når det gjelder omsorg, mens hun ikke evner fungere i arbeid når hun skal ha trygd.

Fra å bli beskrevet som en god far og ektefelle gjennom hele samlivet, påstår mor plutselig far er psykopat, når far tar ut skilsmisse! Samtidig vil hun ha far tilbake og ber UDI kaste fars nye kone ut av Norge slik at mor kan få far tilbake! Leger, advokater, sakkyndige, barnevern og dommere manipuleres fullstendig med god hjelp av mor og hennes advokats løgner. Mors adferd projiseres over på far. Far ansvarlig gjøres for mors adferd. Ingen forstår den kompliserte prosess av projektiv identifikasjon som skjer. Den ene rettssaken bygger ukritisk på den neste. Barnas situasjon forverres for hver ny rettsak. Ingen spør: Har siste avgjørelse bedret barnets situasjon? Var den sakkyndige vurdering faglig holdbar?

Sakkyndige som mener barna er i alvorlig krise hos mor, blir oversett og utelatt av domstolene! Åpenbart kunnskapsløse menneskers udokumenterte påstander legges ukritisk til grunn. Åpenbare usannheter og feilvurderinger i sakkyndige rapporter blir oversett og undertrykt av domstolene. 17 bekymringsmeldinger til barnevernet blir oversett og bortforklart. Henvisninger til BUP blir sabotert av mor slik at barnet ikke får hjelp! Det innkalles til 12 meklingsmøter (1/2 års mellomrum, mor nekter komme på 8 av dem, uten at det får noen konsekvens. Mor saboterer samvær over 400 dager og ilegges etter hvert tvangsbot, men nekter betale. Hun slipper betale! Påstår ”Barnet ikke vil til far”! Åpenbart planlagt av hennes advokat. Det ene barnet nekter bo med mor og flytter til far, det andre utvikler diabetes 1 etter årelangt kronisk stress fra mor.


Sakkyndige, dommere, barnevern og politi beskriver fysisk og psykisk vold over flere år hos mor/stefar. BUP gir mor veiledning i at hun ikke må true barna med selvmord! Allikevel fortsetter hun disse ødeleggende trusler. Politi kobles inn når barna rømmer i nattøy midt på natten grunnet frykt og vold fra stefar og mor. Dommeravhør beskriver seksuelle overgrep fra stefar, men henlegges når bekjente av stefar i barnevernet i Kvam, tvinger barnet til å si overgrep ikke skjedde! "Det skjedde ikke, ikke sant?" og "Om du bare sier det ikke skjedde, så skal du få gå ut". Slik driver barnevernet i Kvam ved dets leder og manipulerer barnet i 2 timer. Etter å ha sagt gjentatte ganger at det skjedde slik hun gjorde i dommeravhør, bryter jenta sammen og sier det ikke skjedde! Alt er dokumentert,i barnevernets egne beskrivelser, ingen bryr seg. Stefar innrømmer i retten at han knuste baderomsdøren når barnet var på badet nakent, for å komme inn. Han innrømmer å ha knust barnas mobil i sinne. Rettsdokumenter beskriver slag og vold over lang tid. Barna fremviser åpenbar frykt ved retur fra samvær hos far. De vil ikke gå inn i huset til mor/stefar, men prøver gråtende løpe vekk fra huset.

Da mor etter dommeravhør om sekuelle overgrep tvangsflyttes i annen leilighet vekk fra stefar kommer han daglig på besøk og truer barnet som beskrev seksuelle overgrep. Mor tror ikke på barnet og holder med stefar. All kontakt med barnets far saboteres. Telefonsamtaler brytes eller nektes, tegninger barna lager til far nektes medbrakt og må smugles av barna. Utallige brev blir smuglet ut med beskrivelser av vold. Barnevernet blir innformert, de gjengir brevene til mor som medfører represalier mot barna. Når far kjøper mobil til barna nektes de beholde den, når han kjøper pc skjer det samme. Mor sier til barna hun er redd for at far har plantet avlyttingsutstyr i datautstyret... Samtidig anklages far, av mor, for ikke kjøpe noe til barna! Dynamikken er den samme som i Christoffer saken og Alvdalsaken. Barnas far hindres kontakt med barna, mens barna ødelegges. Dommere uten formell godkjenning avsier den ene kjennelse etter den andre. Den ene kjennelse bygger på den neste i et korthus av gale beslutninger.

Gjenværende barn hos mor mister all kontakt med sin far! Barnet utvikler frykt for å komme til far etter mors gjentatte trusler om selvmord om det forteller hva det utsettes for hos mor og stefar. Barnet er så redd for å snakke med far om hva det utsettes for at angst for avsløring av volden overstyrer savnet etter far! Mor påstår barnet ikke vil til far, sakkyndige beskriver et barn som gråter av savn etter sin far. I et dokumentet skriver mor hun har gjort "alt" for å få til samvær, i retten sier hun klart at hadde det vært opp til henne skulle ikke barnet fått noe samvær med far! Verken dommere eller barnevern forstår det selvmotsigende så typisk for narsissistisk problematikk. Barnas situasjon forverres for hver gang mor tilkjennes omsorgen. Bekjente i barnevernet gir usanne og falske beskivelser til retten om barnas situajson. Barnevernet beskytter mor og stefar. Ingen kvalitetssikring: Fikk barna det bedre? Er konflikten for barnet redusert? En ressursbruk hinsides all fornuft, her er noen fakta på antall :
14 Rettsaker/Kjennelser
17 Bekymringsmeldinger
12 Meklingsmøter, 8 sabotert av mor
Mor ilagt tvangsbot, over 400 samværsdager, slipper betale

ALLE DISSE BLIR INVOLVERT I SAKEN OVER TID:

25 Advokater
25 Dommere
12 Sakkyndige
9 Leger
2 Sykepleier
6 Psykiatere
24 Barnevernere
3 Lærere
3 Politi
4 BUP
2 Barnehageansatt
1 Namsmann
2 Barnevernsvakten


Med et par hederlige unntak avslører ingen av disse mors løgner og manipulasjon!

Omkostningene, menneskelig og økonomisk, kan man bare fantasere om. Slik går det når man er opp imot manipulative mennesker og et fullstendig innkompetent barneven. Narsissister manipulerer systemet fullstendig, de ødelegger barn. Deres egne behov overskygger barnas behov fullstendig, men de klarer fremstille det som de er guds gave til barn. Det systemet som skulle sørge for barnets beste, manipuleres til narsissistens beste. All kritisk tenkning opphører. Ingen spør: Har barnet faktisk fått det bedre?? Er barnets konflikt redusert? Er mors påstand om barnet riktig? Hvor er kvalitetssikringen av domstolenes avgjørelser? Domstolene ser på foregående avgjørelser som ufeilbarlige.

Denne galskap er ikke vanskelig å avsløre, men kunnskap om narsissister finnes åpenbart ikke hos de som fatter avgjørelser om barns fremtid, ei heller evne til kritisk tenkning. Ett enkelt spørsmål hadde avslørt mors og hennes advokats løgner: Hvor er beviset på mors påstander? Isteden blir de som skulle hjelpe barn, barnets verste fiende. Naiviteten er total. Narsissister manipulerer systemet til å se på seg som ”ofre”. Er først en kjennelse avsagt blir den av neste domstol ukritisk sett på som riktig og lagt til grunn. Domstoler anser seg som ufeilbarlige. Da far vil inkalle en en tidligere sakkyndig for å avsløre dennes innkompetanse, blir an oppringt av dommeren som ber ham trekke dette vitnet. Dommeren sier denne sakkyndiges rapport ikke vil bli vektlagt i saken. Far trekker vitnet. I kjennelsen bygger dommeren på denne sakkyndige. Dommeren lurte far!

  I en av rettsakene gav det eldste barnet klart utrykk for å ville bo med far, det yngste ville bo der det eldste bodde (hos far). Da krevde mor at barnet skulle høres på nytt av sin venn i barnevernet. Barnet sa nå plutselig at det ville bo med mor!! Etterpå viste det seg mor truet med å begå selvmord om barnet ikke sa det ville bo med mor! Tingretten lot begge bo med mor med begrunelse: Søsken bør bo sammen. Deretter nekter det eldste barnet bo med mor og flytter til far. I ny tingrettsavgjørelse sier den samme dommer nå at det ikke er viktig at søsken bor sammen. Det yngste tvinges fortsette bo med sin syke mor og mister samtidig all kontakt med sin eldre søster og far. Kjennelser tilpasses slik at mor alltid får omsorgen.

Alt som avslører dette blir oversett. Når systemet avsløres for sin kunnskapsmangel og feilaktige vurderinger, begynner systemet beskytte seg selv! Barnets beste blir ofret på systemets alter.

Fasit: 2 barns barndom ødelagt, det enes helse ødelagt for livstid. I dag tør ikke det yngste barnet besøke sin far av frykt for å snakke om det vonde det opplever hos sin mor og stefar. Mens barnet savner sin far truer mor på nytt med å begå selvmord om barnet drar til sin far eller forteller hva det utsettes for. Slik reagerer det typisk i dag når far spør om barnet kommer på samvær:

 

Dette er nøyaktig det samme som vi så i Christoffersaken: «Jeg tenker nok du skjønner det sjøl». Christoffer turte ikke si rett ut hva han ble utsatt for. Også i Alvdalsaken ble overgriper beskyttet av barnevernet! Også der sa sønnen at han ville bo med moren. Til og med den fallerte sakkyndige Willock, som ble sparket av tingretten i Alvdalsaken, beskyttet moren! I Romeriksaken der barna ble utsat for overgrep mer enn 350 ganger går den samme dynamiken igjen, der mopren truer barnet til å forandre på sin politiforklaring om overgrep. Disse etater har åpenbart ikke kunnskap til å tolke barns beste når man er opp imot alvorlig manipulative foreldre. Barnevernet og domstoler har intet lært! De bør holdes personlig ansvarlig og straffes.

Detaljer fra Kvamsaken (oppdateres kontinuerlig)

1991 - 1999, samliv

- 50 talls brev idealiseres far, og beskirves positivt av mor.
- samtidig beskriver far ukentlige anklager og devaluering

1999

Far tar ut separasjon
- yngste barnet bor med mor, eldste med far.

2000

- Bergen Tingrett, mor krever omsorgen for det eldste barnet
- får omsorgen, men avsløres i omfattende løgn, barnet blir med far
2001
- Lege erklæring - Projektiv identifikasjon i praksis 1 -YOUTUBE
Etter at far tar ut skilsmisse går mor til sin lege å påstår far er psykopat. Deretter sender hun brev til UDI og ber dem kaste fars nye veninne ut av Norge slik at hun kan få far tilbake! Den sakkyndige snakker med legen og vips beskrives far som psykopat i den sakkyndige rapport. I tingretten mister han omsorgen for barnet! 2 mnd senere beskriver barnet seksuelle overgrep fra stefar mens mor er innlagt på psykiatrisk !

- Løgner, Stråmannsargumentasjon og projeksjon fra adv. Trine B. Rysst

2002

- Bergen Tingrett, mor krever omsorgen for eldste barnet på ny
- Slik startet konflikten
- Psykolog Eli S. Halaråker, svindel med MMPI test for å hjelpe mor
Stikk i strid med faglitteraturen skårer hun motsatt av skåringsverktøyet for å hjelpe mor. Ren forfalskning.

- Psykolog Eli Hallaråker blander observasjon med vurdering, ulike metoder. - YOUTUBE
Her beskrives hvordan psykolog Eli S. Hallaråker i sin observasjon av foreldrene bruker én metode ved observasjon av mor og en annen ved observasjon av far. Beskrivelsene fra observasjonen og samtale med mor er preget av gjengivelse av hva mor gir utrykk for, mens beskrivelsene fra observasjoner og samtaler med far er preget av den sakkyndiges vurdering og kritikk av far.

- Psykolog Eli Hallaråker om barns språkutvikling. - YOUTUBE
Her avsløres det hvordan sakkyndig psykolog Eli S. Hallaråker i Bergen, påstår til tingretten at barn som vokser opp i flerspråklige familier får skadet sin språkutvikling, mens faglitteratur er meget klar på at barn som vokser opp i flerspråklige familier får store kognitive fordeler i sin utvikling og får en rekke fordeler.

- Klage på forutintatt tingrettsdommer Ole Kjell Hole 13.09.2002

- Psykolog Eli S. Hallaråker forleder tingertten - YOUTUBE

2003

Gulating Lagmansrett, far anker
- Barnevernet i Kvam beskytter overgriper -YOUTUBE
Etter at barnet beskriver seksulle overgrep fra stefar, blir han anmeldt. Barnevernet i Kvam tvinger så barnet til å si overgrepet ikke skjedde!

2004


2005


2006


2007

Hardanger Tingrett, far krever omsorgen

2008

- Gulating Lagmannsrett, far anker
- Høyesterett, far anker
- Analyse av barnevernet i Kvam, deres håndtering av en overgrepsak, sept. 2008
Etter at barnet beskriver seksullee overgrep fra stefar, blir han anmeldt. Barnevernet i Kvam tvinger så barnet til å si overgrepet ikke skjedde!

- Barnevernet i Kvam lyver og fremsetter falske påstander - YOUTUBE
Barnevernleder Astrid Anett Steine ved Kvam, Norheimsund fremsetter usanne og falske påsander om far til barnevernet i Bergen, etter at barnet nektet bo med med sin mor etter år med vold og omsorgsvikt. Steine prøver hjelpe en psykisk syk mor med å vinne omsorgen for barna.

- Mors bruk av skolen for å skape problemer for barna, for å få annerkjennelse - YOUTUBE
Her beskrives hvordan mor gjennom projektiv identifikasjon lager vansker for et barn på barneskole, ungdomsskole og videregående skole, for deretter å anklage far for de problemer barnet opplever. Den typiske projektiv identifikasjonsdynamikken blir synlig. Behovet for annerkjennelse skjer gjennom en Münchausen by proxy dynamikk, der mor først skaper alvorlige problemer for barnet gjennom hele skolegangen, for deretter fremstå som den som "hjelper" barnet ved å projisere sitt eget svik mot barnet over på far, og deretter anklage far for dette.

2009

- Hardanger Tingrett, far krever omsorgen

- Anmeldelse av barnevernsleder Astri Anette Steine i Kvam
Steine sender en bekymringsmelding mot far bygget på falske usanne påsatdner. far krever å få oppgitt kilden til disse. Eter at barnevernsjef Steine er stevnet for retten, innrømmer hun at det er mor som er kilde til de falske påstander om far. Bekymringsmeldingen henlegges da barnevernet i Bergen finner at barnet har det mye bedre etter flyttingen til far.

- Kynisk utnyttelse av barnet - projektiv identifikasjon

2010

- Gulating Lagmannsrett, far anker

2011

Hardanger Tingrett, mor illegges tvangsbot
Sorenskriver Klaus Skjeldal, Hardanger Tingrett, anmeldt for ulovlig yrkesutøvelse
Skjeldal drev som dommer i 11 år fra 2001 uten å ha avlagt dommerforsikring etter dl. § 60. Dvs. alle hans kjennelser er ugyldige jmf. grunnloven.

2012

- Tingretsdommer Ronny Bølgen vedr. tvangsbot mot mor. - YOUTUBE
Etter at mor gjennom årelang sabotering av samvær dømmes til tvangsbot, slipper hun betale fordi barnet nå "ikke vil" til far! Hun hveder "umulighet"!

2013

- Hardanger Tingret: mor krever redusert samvær til 1gang pr.mnd. Alt samvær opphørt!
- Barnet fremviser trekk av PAS (foreldrefiendtlighet)
- Far trekker seg fra rettsaken for å skåne barnet fra mer konflikt, vel vitende om at han aldri mer vil treffe sitt barn.

- Psykolog Knut Ragnar Knutsen : Foreldre som ikke blir enige etter samlivsbrudd, har ofte personlighetsforstyrrelser


Julaften 2013.
Plutselig, etter over ett års uteblivelse av samvær vil barnet komme til far på julaften. Men som alltid, det ligger en velregisert agenda bak som skal fremstille far negativt! Merkelig nok svikter insulinutstyret (diabetes 1) akkurat den dagen barnet kommer lille julaften. Det blir akuttinnleggelse på barneklinikken, der barnet blir til over jul, og vips var julen ødelagt!


Fra FAR til sitt PAS barn

Kjære Datter
Din likegyldighet til kontakt med meg viser at din kjærlighet til meg er under angrep/har opphørt.
I hele ditt 14 årige liv har jeg kjempet for at du skulle få ha kontakt med meg.
Jeg inser at slik kontakt er vanskelig for deg/at du ikke lenger vil ha slik kontakt.
Derfor slutter jeg kjempe for at du skal få slik kontakt.
Jeg håper det gjør livet lettere for deg.

Jeg ønsker deg lykke til for jeg vil alltid være glad i deg.

PAPPASLUTT
Psykologisk problematikk

"Omvendt kan det at den barnet bor hos fast får en kjæreste, føre til et bevisst eller ubevisst ønske om å gjenskape en familieenhet der barnets egentlige far eller mor ikke er "psykologisk" velkommen lenger, slik at en samværsordning blir en ubehagelig påminnelse om at barnet har en annen foreldrefigur"
Sakkyndig arbeid, E. Backe Hansen og H. Øvereide (1999,s.160)

"I en stor tysk studie av Anneke Napp-Peters kom følgende frem: ”Etter skilsmissen setter mange alt inn på, både fysisk og psykisk, å eliminere den andre av foreldrene både fra sitt eget og deres barns liv, og oppnår dette ved å vanskeliggjøre samværsavtaler eller foranledige at disse opphører"
Overlege i Psykiatri Terje Torgersen

"En studie som ble utført av Norsk Institutt for By og Regionforskning (NIBR rapport 1992:9 og notat 1997:103) viser at menn er tre ganger så tilbøyelige til å sikre motparten foreldresamvær enn hva kvinner er.
From father to his PAS child


Dear Daughter
Your indifference to contact with me shows that your love for me is under attack / has ceased.
Throughout your 14 years of life I have fought for your rihgt to have contact with me.
I realize that such contact is difficult for you / that you no longer want contact.
So I stop fighting for your right to have such contact.
I hope it makes life easier for you.

I wish you luck because I will always love you.

DAD