Rune Fardal  
Fjellveien 74
5019 Bergen


                                                                                                Bergen 10.05.04


Asker og Bærum Politidistrikt
Postboks 415
1302 Sandvika


Anmeldelsesnummer 8462057 registrert den 23.04.04

Det vises til henleggelsesvedtak fra Asker og Bærum Politidistrikt av 05.05.04., der det som henleggelsesgrunnlag vises til "fordi det ikke antas å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold".

Henleggelsesvedtaket påklages med dette. Henleggelsesvedtaket er etter sin ordlyd å tolke som et uttrykk for at det er faktisk eller rettslig grunnlag for anmeldelsen. Dette må være i strid med prinsippet om uskyldspresumsjon, jf EMK artikkel 6-2.  

Det må her særlig sies å tale for at påtalemyndigheten gjør en reell vurdering av grunnlaget for anmeldelsen at representanten May Hansen (SV) på Stortinget har beskrevet vår aktivitet som "at barn blir hengt ut på nettsider med pornografiske bilder" og "brukes av pornoindustrien". Slike beskyldninger kan ikke en borger ha hengende på seg, og Påtalemyndigheten kan da ikke forholde seg passiv. En vil da be om at henleggelsesvedtaket blir gitt slik begrunnelse:

Anmeldelse av dato 25.03.04 henlegges da det ikke finnes grunnlag for mistanke om at noe straffbart forhold er begått.

At dette må være henleggelsesgrunnlaget, synes desto mer klart i lys av at påtalemyndigheten ikke har gjort meg kjent med innholdet av anmeldelsen. Jeg antar det i utgangspunktet dreier seg om at jeg skal ved å rette kritikk mot barnevernsmyndigheten skal ha begått straffbare ærekrenkelser og bistått pornoindustrien.  

Hvis påtalemyndigheten ikke finner å kunne endre henleggelsesgrunnlaget, vil jeg samtidig be om at denne klage gis oppsettende virkning på klagefristen, slik at klagefristen begynner å løpe fra den dato da anmeldelsens innhold er underrettet meg.Med hilsen

 


Rune Fardal