Rune Fardal

Fjellvn. 74

5019 Bergen

 

 

                                                               Bergen, 1.4.2004

 

 

 

Asker Kommune

v/ Rådmann Bernard Geicke

v/Juridisk Sjef Olav Knutsen

Boks 353

1372 Asker

 

 

 

 

Vedr. deres ref. S04/01540

 

Viser til deres trusselbrev av  31.03.04 og må først si at undertegnedes  brev av i dag IKKE er en aprilspøk!

 

Juridisk sjef viser til straffelovens § 390a :

 

" § 390a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. " (Lovdata)

 

Det går vel frem av loven at adjektivene "skremmende", "plagsom" og "hensynsløs" er lovens viktigste nøkkelord.  Undertegnede  ser  med forventning frem til om politiet eller domstolene kommer til at de nevnte internettsider omfattes av disse adjektiver.

 

 

"Skremmende"

I bokmålsordboka finner jeg følgende :

"skremme skremte, skremt (jf norr skræmast 'flykte') gjøre redd du s-r ikke meg / jage s- bort trost / s- opp en hare jage opp / adj i pr pt: et s-nde syn uhyggelig"

 

Jeg tolker det dit hen at det har med at noen blir redd, å gjøre. Og slik skremmende knyttes mot "uhyggelig"  går mine tanker mot skrekkfilm eller noe skrekkelig. Jeg kan ikke se at noe angitt på nevnte nettsted/lister skulle være skremmende. Det eneste måtte være barnevernets frykt for å bli avslørt!  Det  oppfattes sikkert som skremmende, med tanke på konsekvensene for de i barnevernet som  vår dokumentasjon viser har begått klare klandreverdige handlinger som bla. klart strider mot :

 

Tjenestemannslovens § 14 1b:

 

"§ 14. Ordensstraffer.

1. En embetsmann som ikke er dommer, eller tjenestemann som ikke ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet, kan ilegges ordensstraff for:

b.      utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen."

 

Tjenestemannslovens §15a,b :

 

" § 15. Avskjed.

       En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:

a.      har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,

b.      ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen."

 

Straffelovens §163, 165, 166 :

 

" § 163. Den som for retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring, straffes med fengsel inntil 5 år.

       På samme måte straffes den som utenfor retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring i tilfeller hvor bruk av forsikring er lovhjemlet.

 

§ 165. Som i § 163 bestemt straffes også den som bevirker eller medvirker til at en ham vitterlig usann forklaring under avgitt forsikring avgis av en annen i et tilfelle som der nevnt.

 

§ 166. Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.

 

       Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden. "

 

 

Straffelovens §120 , 123:

 

" § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

 

"§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. "

 

På samme måte finnes det flere §§ i bla. helseloven våre dokumenter viser at barnevernets ansatte  har forbrutt seg imot.

 

 

 

 

 

 

 

Men tilbake til deres bruk av § 390, som de ønsker politiet skal vurdere ut i fra nettstedets omtale av "mangel på faglig kompetanse og mangel på objektivitet. Undertegnede har vanskelig for å se at nevnte lovhjemmel kan benyttes mot slik omtale!

 

 

"plagsom"

I bokmålsordboka finner jeg følgende :

plage f1 el. m1 (norr plága, gj lty fra lat. 'hogg, slag') (noe(n) som volder) lidelse, fortred gikta var hans store p- / være en p- for sine omgivelser / i utrop: død og p-! (eg om Kristi død og lidelse) .

 

Dette  må ha med "noen som volder lidelse" å gjøre. Jeg kan ikke se at  nevnte evalueringer på nettsidene skal frembringe lidelse for noen av de navngitte. Jeg kan forstå at det kan føle ubehag, men det er ikke nevnt i nevnte lov, og har en annen betydning enn "plagsom". Derimot kan vi klart dokumentere at  barnevernsansatte på de nevnte lister har opptrådt plagsomt ovenfor enkeltmennesker og familier i svært mange saker. Og da plagsomt i ordets betydning : forvoldt lidelse, fysisk som psykisk, og i enkelte tilfeller selvmord!

 

Av det følger at undertegnedes over nevnte lovparagrafer også blir dekkende for en del barnevernsansatte, ut i fra betydningen av ordet "plagsom"!

 

 

"Hensynsløs"

Ordet knyttes ofte mot betydninger av kynisk, og barbarisk. Heller ikke disse betydninger finner jeg å falle inn under  beskrivelsene på de aktuelle nettsider!  Evaluering av en persons faglige dyktighet/virke kan neppe sies å gå under betegnelsen "hensynsløs" Derimot   kan en del  handlinger fra en del i barnevernet godt   kalles for kyniske sett ut i fra barnets beste! Og det kan vi dokumentere! 

 

 

Jeg håper juridisk sjef er klar over  faren for at  denne loven med full tyngde slår tilbake på  ansatte i barnevernet! Og muligens på ansatte i barnevernet i Asker kommune også!

 

Videre nevner de i deres brev siden :"Etterlysning. Sakkyndige rapporter"! Jeg må be juridisk sjef om en nærmere redegjørelse for hva den nevnte siden har med Asker kommune å gjøre?

 

Videre synes juridisk sjef å være usikker på undertegnedes ansvar. I den anledning kan undertegnede kanskje tipse om straffelovens § 254 :

 

" § 254. Ansvaret for ærekrenkelse forøvd i blad eller tidsskrift som er trykt i riket, omfatter ikke den som bare har deltatt ved teknisk framstilling eller distribusjon av skriftet. Tilsvarende gjelder for kringkastingssending. "

 

Det er mulig den kan være oppklarende i så måte.

 

 

Undertegnede avventer også politiets etterforskning. Jeg  regner med at politiet i Asker prioriterer denne saken foran evt. voldsaker, kriminalsaker, tyveri, narkotika, innbrudd og andre mindre viktige saker!  Slik jeg ser det er denne saken  viktig for barnevernet i Asker. Jeg håper ikke politiet henlegger saken, men følger den opp, da det er viktig å prioritere de tunge kriminelle sakene før mindre vesentlige lovbrudd som brudd på barnevernsloven ol. Brudd som uansett bare går ut over barn og deres foreldre!

 

Asker kommune synes å være av den oppfatning at det er viktig å få stanset alle som prøver å avsløre barnevernets grove lovbrudd, da slike avsløringer skaper stor uro i barnevernet.

 

Undertegnede vil gjøre det helt klart at dersom Justisdepartementets lovavdeling skulle komme til at nevnte  lister bryter mot Norsk og Internasjonal lov, vil de selvfølgelig blir fjernet fra www.likestilling.com. Dersom det bare er Norsk lov man mener brytes,  ligger det i saken at den umiddelbart vil bli prøvet inn for MRD i Strassbourg!

 

 

 

 

 

 

Med Vennlig Hilsen

 

 

 

Rune Fardal

webmaster

Gruppen til Familiens Selvstendige rett!