Sekter og adferdstrekk.

Psykopati i kollektiv målestokk.

 

av Rune Fardal,

Leder LFPO,

Landsforeningen for Psykopat Ofre

 

Link til samfunnsmagasinet der denne artikkelen kom på trykk:

Sekter og adferdstrekk

Det har i den senere tid vært fokusert på religiøse sekter og deres indre liv.  Det har i den sammenheng slått meg hvor lik en sekts "natur" og  "regler" er i forhold til  psykopatibegrepet. Psykolog Kjell Totland  beskriver en del om sekter i sin artikkel angitt lengre ned. Han knytter sektenes oppbygning og  "natur" til psykopatbegrepet. min første tanke da jeg leste hans artikkel var at dette var søkt! Her er det en som bruker psykopatbegrepet som skjellsord slik det ofte opp gjennom historien er blitt brukt mot de man ikke liker. men når man leser og med litt inngående kjennskap til psykopati blir det  slett ikke så enkelt å avfeie lenger. Psykopatiske trekk er jo menneskeige trekk i en ekstremversjon. Og sekter er  som oftest i høyeste grad ekstremversjon av religionsutfoldelse. 

 

Dag Hareide som i flere år har jobbet med barn og unge i sekter har i  VG en liste på 10 punkter om sekter:

 

1. Sekten har sannheten

2. Sektlederen har makten.

3. Sekten har sterke og enkle fiendebilder.

4. Medlemmer endrer identitet ved opptak.

5. Sekten tar sosial kontroll.

6. Sekten holder levende en indre fiende.

7. Målet overordnes midlene.

8. Sekten utvikler et eget språk som blir et sluttet univers.

9. Kunnskapen i sekten er hierarkisk og esoterisk.

10. Å forlate sekten blir møtt med sanksjoner.

 

 

En gjennomgang av listen.

 

Om vi ser på denne listen og sammenligner den met det som er trekk fra psykopatibegrepet  finner vi en skremmende likhet. Diagnosen psykopat stilles på individer. Men når man ser likheten i form av denne listen, kan man kan faktisk lure på om ikke sekter er en form for  kollektiv psykopatibevegelse der sektens "natur" er bygget opp rundt de samme fundamentale  "byggesteiner"  som  utgjør psykopatibegrepet.

 

 

 

 

La oss ta for oss hvert punkt i listen :

 

1. Sekten har sannheten

 

I likhet med psykopaten er det bare en sannhet som gjelder og som skal frem og det er den sekten forfekter. Alt annet blir forsøkt latterliggjort og manipulert eller bortforklart. Motstridende påstander blir ikke tolerert enten dette er i privat eller yrkesmessig sammenheng. Og kommer slik ytringer er det viktig for sektene som for psykopatene å  kneble slike  trusler om makten. De  truer nemlig sektledernes / psykopatens maktbase.

 

2. Sektlederen har makten.

 

Makt er et begrep nært knyttet til psykopati. Uten makt ingen kontroll. Og uten kontroll over omgivelsene blir psykopaten avslørt og sekten moster et av sine mest typiske  trekk og redskaper for  hjernevasking.  Vi ser det også  avtegne seg det totalitære som er så typisk ved både sekter og psykopatens vesen. Psykopaten har jo ingen ved sin side. Da må han/hun se på andre mennesker som likemenn og det blir en selvmotsigelse for psykopaten som det blir for sektens ledere. deres oppbygning er alltid hiarkalsk. Det er alltid  en eller flere underkuede i sekter og psykopatens nærhet. En som kan få skylden for alt det gale som psykopaten må projisere vekk. sekter legger skylden på de utenfor sekten eller de som forlater sekten.  Sektenes selvinnsikt er derfor som psykopaten liten. Sex et godt middel  i maktutfoldelse. Slik voldtekt er en maktdemonstrasjon er sex viktig i de aller fleste sekter. Kyrkoherde Karl-Erik Nylund, Sveriges fremste ekspert på religiøse sekter. sier "Sekter och sex går hand i hand"

 

 

3. Sekten har sterke og enkle fiendebilder.

 

Det samme ser vi rundt psykopaten. Slik jeg beskrev over må noen få skylden for alt det gale. Det som ikke følger med en perfekt fasade.  Slik den narsisstiske delen av psykopaten bare føler seg forstått av  de spesielle de opphøyde, slik må sektene gjøre de  underdanige/feiltroende til sine fiender. Hele strukturen rundt  sektenes oppbygning er narsissistisk i sin natur. Spesielt deres ledere. De opphøyde, som bare kan forståes av de spesielle. Og vi snakker om en patologisk narsissisme tuftet på utnyttelse av andre.  Samfunnet blir ofte sektenes fiender. Se  stenger seg inne i sin egen verden. Mye innestengt smerte og aggresjon må  projiseres ut. Det skjer på  fiendene. Derfor  blir kritikk av sekter også besvart med aggressivitet fra sekten.  Likeledes  ser vi ved manipuleringer at det er ofrene for psykopatene/sektene som ofte  blir syndebukkene i omgivelsenes øyne. Dermed  fritar det sekten for  ansvar ved at de ikke må svare for sine handlinger.

 

4. Medlemmer endrer identitet ved opptak.

 

Dette er også et kjent trekk ved psykopater. Det å utgi seg for noe eller noen de ikke er. Bruken av falske navn, falske yrkestitler for å briljere. Hjernevasking ol. er typiske trekk fra psykopater. Dessuten er det viktig for psykopaten som for sekten at  nærheten til andre ikke blir for sto. Ved at man således  fjernes menneskenes tilhørighet til en familie eller  annen person ved å  gi dem enkle kallenavn bryter man også menneskenes (ofrenes) bånd til andre. Bånd som kan gjøre manipuleringen vanskeligere, bånd som kan  gjøre at utenforstående kan hjelpe ofret. For psykopaten som for sektene som mangler det elementære følelsesregister vil det være  forstyrrende å  la andre mennesker ha en identitet. Det blir  noe psykopaten i liten grad selv innehar og  skal således fjernes fra  andre. Smiths venner er et typisk eksempel i så måte. Store familier, med en genetisk likhet som fjerner det individuelle. Jenter i skjørt og fletter.  Innbydes ekteskap  gir en slags samhold for utvendig påvirkning.

 

5. Sekten tar sosial kontroll.

 

Det å ha kontroll over ofret er et kjent trekk ved psykopatenes adferd. Uten kontroll kan ofret unnslippe. Det kan begynne å tenke og forstå hva det er utsatt for. På samme måte  som psykopater hjernevasker ofrene, blir sektmedlemmer hjernevasket.  Vi ser hvor vanskelig det er å bryte med en psykopat. Det samme ser vi i sekter. Det er et aktivt engasjement fra psykopaten som fra sekten på å holde på sine ofre. Enten gjennom familiære strukturer som i Smiths venner eller intellektuelle strukturer slik vi ser det i Scientologene. Andre igjen benytter en opphøyet gudeskikkelse eller person.

 

6. Sekten holder levende en indre fiende.

 

Slik sekten trenger en indre fiende er psykopaten sin egen indre fiende. Men han vet ikke om det selv.  Mangler på empati og forståelser av følelser, gir en tomhet som ofte kommer til utrykk ved psykopatenes ofte undrende betraktning når noen viser følelser. De ser hva som skjer men forstår det ikke. Og lik sektenes utstøtelse av de som ikke lar seg manipulere, slik frastøter også psykopatene seg de som er for sterke for dem eller de, de ikke lenger har bruk for, fordi de har funnet en annen som kan fungerer som narsissistisk supply. Det å opprettholde et inder fiendebilde gjør også  at  det vanskelig kan knyttes  indre bånd mellom  medlemmene i en sekt. De "angir" hverandre og bidrar dermed til lederens kontroll.

 

 

7. Målet overordnes midlene.

 

Slik sektens mål er viktigere enn samfunnets lover er også psykopatens moral viktigere en den normales moral. i tillegg er psykopatens moral  ganske fleksibel. Noe vi også ser i sekter. lederne tar seg de friheter de vil. Slik psykopaten ofte er veldig moraliserende ovenfor andre, synes ikke egen adferd å være like bundet av denne moral. Det samme ser vi i sekter der det prekes om synd rundt sex og personlig rikdom, mens lederne ofte velter seg i sexorgier i kostbare villaer. Vi ser også hvordan psykopaten evner å lyve for den han vil, samtidig som han kan være svært moraliserende ovenfor andre som lyver. Slik blir det også i sekter, det er greit å lyve for utenforstående, men ikke for andre medlemmer.

 

8. Sekten utvikler et eget språk som blir et sluttet univers.

 

På samme måte ser vi beskrivelser rundt psykopater og deres ofre.  Et offer kan  føle og se hva som er i ferd med å skje ut i fra de signaler psykopaten  utstråler. Det være seg verbalt og eller mimikk.  Det er et "språk" bare  offeret forstår og som ofte er  lært over mange år. I en sekt hindrer et slik språk utenforstående innpass samtidig som man opprettholder en uforklarlig mystikk man kan strebe etter men aldri oppnå. Ganske likt psykopatenes stadige krav rundt forventninger.  Forventninger offeret blir opptatt med å innfri, men som ikke betyr noe for psykopaten..

 

 

9. Kunnskapen i sekten er hierarkisk og esoterisk.

 

Noe lignende ser vi  med psykopaten.  Det er aldri mulig å vite hvor du har vedkommende. Det som er tillatt en dag er forbudt neste dag.  Offeret som er nederst  forstår aldri  hva og hvorfor noe skjer. Det blir holdt i uvitenhet og blir forvirret. Og i sekten lik psykopaten er det bygd opp slik at man må gjøre seg fortjent til lydighet. Og når man viser lydighet er man i sektens klør.  I noen sekter må man på et høyere nivå før man får tilgang til neste kunnskapstrinn. Et nivå man ofte må betale dyrt for å komme til. Dermed blir man  mann en slave av sekten.

 

10. Å forlate sekten blir møtt med sanksjoner.

 

Slik det  kan være alt fra sosialt brudd til fysisk forfølgelse hos sekter, kan det være likeledes mellom en psykopat og et offer. Prøver offeret å bryte ut av  psykopatens grep starter en fryktelig kamp, der  bare den minst psykopatiske  ligger igjen. Psykopaten vil i likhet med sekten gjøre alt for å diskreditere offeret eller den som bryter ut. Det er et nederlag både for sekten og psykopaten å ikke vinne over den svakere. Dermed er det om å gjøre å ødelegge vedkommende. Et tap  blir vanskelig å forklare for resten av sekten, som har lært om sektens ufeilbarlige guddommelighet.

 

 

 

Andre likheter

 

En annen skremmende likhet er mellom de som bryter ut av sekter og de som kommer seg vekk fra psykopatenes grep. Beskrivelsene disse gir av tomhet, forvirring, håpløshet er påfallende like. De fremstår på mange måter som hjernevaskede mennesker som må bygge opp sin identitet på nytt. det skremmende er jo imidlertid at  innad i sektene så  praktiseres psykopatiske teknikker helt åpent. Vi har en form for åpen psykopatiutfoldelse.  Sektmedlemmene er imidlertid så  hjernevaskede utsatt for suggsjon som de er at de ikke evner å  verken se eller forstå det de utsettes for. Vi kan se de er blindet av "troen". Lederne utnytter selvfølgelig slike nyttige idioter som sine disipler for å  kontrollere  større grupper. det blir en angiversk stemning. Enten er du enig med oss eller så  skal vi ta deg. En typisk  terrorbalanse for å holde sektmedlemmene på plass.

 

Psykolog Kjell Totland tar i sin artikkel  om sekter i tidsskriftet "Kirke og Kultur" 4-98, s. 355-368 opp noe av den samme problematikken når han skriver :

 

"I min videre fremstilling av sekt-begrepet vil jeg definere det på en måte som tilsvarer dagens psykopati-begrep." Også han  beskriver de klare likhetstrekk som finnes mellom sekter og psykopat-begrepet. Han nevner de egosentriske holdninger i sektene som :

1. Overvurdering av sin egen betydning:

2. Konkurranse om hvem som har det beste forholdet til Gud.

3. Fokusering på egen vellykkethet.

4. Fokusering på ytre kriterier for egenverd.

5. Dyrking av det åndelige lederskapet.

6. Overfokusering på målstyring og effektivitet.

7. Erfaringer og metoder som har virket positivt hos enkelte blir dogmatisert til prinsipper og "lover" som skal gjelde for alle.

8. Elitetenkning.

10. En manglende evne, eller vilje, til å se at virkeligheten og ens egen tolkning av virkeligheten logisk sett må dreie seg om to forskjellige fenomener

11. Moraliserende holdninger

 

Videre skriver han : " Egosentriske holdninger er etter min mening et grunnleggende kjennetegn hos sekter, og den bakenforliggende årsaken til den mangel på respekt og likeverd som man finner i sekter. Etter min mening ligger det også til grunn for andre holdninger, for eksempel autoritære holdninger."

 

Det Kjell Totland her beskriver  er kjente narsissistiske/psykopatiske trekk.

 

 

 

Noen linker om sekter:

 

 

 

Psykolog Kjell Totlands artikkel om sekter

Greit å lyve.
Sekt løgn og bedrag.
Guds barn
Sekter i Norge
Link til en del sekter
Finske sekter
Svenske sekter
Sekter og sex