Narsissistenes falske selv(bilde) !

Rune Fardal

Nestleder I
Støtteforeningen for PsykopatofreUtrykket kommer fra den greske myten om Narkissos som ble så forelsket I sitt eget speilbilde at han ikke klarte å slutte å se på seg selv I vannspeilet. Han satt der til han ble syk og døde!

Nærmest til psykopati finner vi narsissisme. Dette er populært kalt "psykopat light"! Vi har alle elementer av narsissisme I oss helt fra spedbarnsalderen. Det er det verktøyet vi bruker til å bekrefte oss selv og vårt ego. Det er I likhet med andre personlighetsforstyrrelser når det blir for mye av det gode at det går fra å være en normal "evne" til å bli karakterisert som en personlighetsforstyrrelse. Når en persons selvbilde I tidlig alder blir skadet eller ødelagt setter dette på et senere tidspunkt I gang psykiske prosesser I hjernen som skal kompensere for skammen og hatet mot de som er mer vellykket eller har det narsissisten gjerne vil ha men aldri fikk! (Morrison 1986).

Når man som barn f.eks. vokser opp med en alkoholisert far, der morsfiguren er fraværende eller arbeider på en måte så barnet blir alene, og der barnet må ta vare på seg selv, ligger forholdene til rette for utvikling av denne lidelsen. Barnet utvikler kompenserende sider som trøster eller lokker moren/faren. Barnets mer spontane behov for og lengselen etter moren blir I en slik situasjon fornektet. Dette fører til at disse behov spaltes av og henvises til de onde selvbilder. (Cullberg 2003) Barnet blir foreldrenes kraft og gledestilskudd. Blir dette gradvis innarbeidet I barndommen kan det gradvis utvikle seg til et falskt selv med syklelige grandiose trekk.

Det mest karakteristiske for denne personlighetsforstyrrelsen er den paradoksale spaltingen I to motsatte selvbilder, et grandiost og et fylt av skam og hat. Utenfra kan slike personer fremstå som meget vellykkede. Å få andres bekreftelse på sin "velykkethet" er det narsissisten søker. Han speiler seg I andres ros! Eventuelle problemer og vansker dumpes over på dem som står nærmest, barn, mann ol. Dermed opprettholdes det grandiose og perfekte selvbildet, mens alt som er vondt og minner om barndommens tap, projiseres over på andre.

Et meget karakteristisk trekk ved denne lidelsen er også moralens og samvittighetens fleksibilitet. Den moralen som vedkommende gir utrykk for at andre skal følge, står I stor kontrast til personens egen moral. Et eksempel var kvinnen som I en barnefordelingsak med stor overbevisning overbeviste den sakkyndige om sin egen høye moral. Hun hatet exmannens løgn og juks, hun klandret ham for å bryte avtaler, hun kritiserte hans (påståtte) ligningsjuks osv. Sannheten som fremgikk av dokumentene var at hun løy om alt, hun brøt selv flere avtaler, også rettens dom. Hun unnlot å opplyse om store beløp I selvangivelsen osv. Dette er et meget typisk trekk ved den narsissistiske personlighetsforstyrrelse, denne evnen til se alle feil hos andre, selv om man har alle feilene selv. Vi ser hvordan egne feil og mangler projiseres over på andre. Nettopp gjennom denne projeksjonen frigjør narsissisten seg fra det "onde" I seg selv og han får da en bekreftelse på at verden er så ond som han alltid har trodd. I det ligger også at han selv ikke er ond, men tvert I mot fremstår som en grandios skikkelse hevet over de andre.

Egentlig lever narsissisten under en stadig trussel av at deres indre tomhet og skyldfølelse skal bli avslørt. denne tomhet fylles med oppmerksomhet fra andre, kjærlighet, aktiviteter og opplevelse. Dermed er narsissisten på et stadig jag etter "noe". Det må skje noe, handling blir viktig. Når de positive impulser narsissisten hele tiden speiler hos andre mangler , er risikoen for depresjoner til stede. Deres følelser blir såret (om de har noen). De følelsene de har kan de snakke om, men I likhet med psykopatene, er deres prat, og utrykk for følelser bare et tomt skall. Det er som et tomt egg. Utenpå ser det ut som et egg, men inni er det bare tomhet. Og skallet kan lett knuse! deres store behov for å bli beundret, få ros, få kjærlighet, stammer fra tilsvarende store mangler av dette I barndommen. Dette gjør at disse personligheter har store vanskeligheter med I gi barn den følelsesmessige tilnærming barn er så avhengige av I de første årene av sitt liv.

Kunnskap om denne lidelsen er meget mangelfull bland de fleste. Det har vært flere saker der barna har havnet hos en narsissistisk mor eller far etter skilsmisser uten at noen sakkyndige eller andre har sett hva som har skjedd. Selv I tilfeller hvor de har blitt advart om at mor/far har disse trekk har ingen reagert. og det er forståelig. De fremstår I likhet med psykopaten som mer "perfekt" en normalt. Det er ikke mulig å se utenpå at en person er narsissistisk. De fleste forelder med god selvfølelse vil gradvis gi slipp på barnet når det naturlig frigjør seg fra de voksne. Dette blir umulig for barn med en narsissistisk forelder. Denne forelder verken ser eller oppfatter barnas behov da de er helt avhengig av å dekke sine egne. Dette lider barnet under og sakte men sikkert synker barnet inn I en egen beskyttet verden der det lukker seg inne for ikke å gå til grunne. De følelsesmessige stimuli barnet trenger blir ikke tilført. Narsissisten er for opptatt med å dekke sine egne behov og verken ser eller evner å gi empati til andre. Det er derfor viktig at sakkyndige og rettsystemet er kjent med disse lidelsers tegn og kan avverge slike tragiske barneskjebner.

Slike personer blir som en følge av sin lidelse veldig sårbare for kritikk og tilsnakking. All kritikk blir en krenkelse av deres grandiose selv. I tilfeller der andre ser på vil de avvente reaksjonen til de er alene eller et sted ingen vitner kan se dem. Reaksjonene kan være spenne fra et fryktelig raseri til mindre aggressive reaksjoner. Det er viktig at ingen ser dette for det skader deres egen perfekte fasade. Et typisk eksempel var den fraskilte kvinnen som måtte selge huset etter skilsmissen mannen hadde tatt ut. Naboen som hun ønsket skulle få tilslaget tapte. Da naboen så neste dag fortalte at hun hadde fått 100.000,- under bordet om de hadde fått tilslaget kom reaksjonen. Kvinnen gikk ned I sin egen kjeller og gikk helt berserk. Hysterisk hylte hun og rev ned fra bokhyller og knyste glass. Hun mistet helt kontrollen. Hun mistet ansikt etter at hun hadde lagt mye arbeid I at naboen skulle få kjøpe huset! Det bemerkelsesverdige her var at kvinnen fra å oppleve dette "tap" av prestisje gikk rolig inn. Lukket døren og gikk ned I kjelleren der ingen kunne se henne før hun utløste reaksjonen! Det blir tydelig å se at den skuffelsen hun ble utsatt for utløste en tikkende bombe.

Bevisste og ubevisste storhetsfantasier, manglende empati, uttalt projeksjonstendens og egosentrisitet samt et ønske om ubegrenset beundring er sammen med evnen til å utnytte andre, misunnelse og den litt arrogante og ofte hånlige fremtoningen er kjente trekk ved narsissister. (Jørstad 1995) I motsetning til psykopater driver de sin manipulasjon mer gjennom "luring" enn psykopatens ofte "makt" baserte manipulasjoner. Manglende speiling og anerkjennelse I barndommen fra foreldrene danner grunnlaget for at dette blir viktig å ta igjen I voksen alder.

I de tilfeller der en narsissist opplever krenkelser av sitt ego, eller der deres narsissistiske personlighet blir utfordret kan de utvikle depressive eller komplekse psykosomatiske tilstander. Det kan tippe over I det mer psykopatiske. De reaksjoner som kommer fra den narsissistiske behøver ikke ligge noe under for de vi ser hos psykopaten. Det hele skjer bare mer I det skjulte. Mens psykopaten tar korteste vei til målet, bruker narsissisten en "smartere" vei slik at han ikke så lett avsløres.

Bitterhet og dyp misunnelse han være grunnlag for store problemer for andre. Vanskeligheten med å avdekke lidelsen gjør at barn kan utsettes for dette og skades for livstid. De kan selv utvikle lidelsen eller beslektede tilstander. Narsissister må over hodet ikke ha noe med barn å gjøre. Behandling av denne lidelsen er nesten umulig eller meget vanskelig. I likhet med psykopater innser de ikke selv at de er syke, hvordan kan et perfekt menneske være sykt? Det at de har vansker med å bevege seg inn I et avhengighetsforhold (frykten for skuffelser) gjør behandling tilnærmet umulig.

Ved siden av tap er foreldrenes narsissisme den mest utbredte og alvorlige årsak til traumatisering av barn. Foreldre blir sentrum på bekostning av barnets eget jeg og liv. Mye av dette er ubevisst for begge parter og kan være fullstendig skjult for utenforstående.


Rune Fardal

Nestleder I
Støtteforeningen
for Psykopatofre