Illusjonen, Narsissistens redskap for kontroll.

Mennesker som over tid er utsatt for en psykopat/narsissist (P/N) vil på ett eller annet tidspunkt vise et eller flere av de symptomer som er typiske for slike ofre. Depresjon, redusert selvfølelse og følelse av å ikke strekke til, konsentrasjonsvansker, redusert interesse for det som tidligere opptok vedkommende, likegyldighet for egne behov, angst, redsel for represalier, vansker med selvfølelsen, forvirring rundt egen og andres personlighet osv. osv. Dette er trekk vi finner igjen hos personer med post traumatisk stressyndrom. Et syndrom man finner blant krigsofre og mennesker utsatt for store traumer.

Det er påfallende hvor stort apparat som er tilgjengelig om slike mennesker trenger hjelp. Kriseteam med spesialutdannede psykiater og psykologer står da klare til å hjelpe. Man forstår hva disse mennesker har vårt utsatt for, og I den forståelsen ligger også erkjennelsen av at traumene er av alvorlig art. Man kan se en krig, man ser en katastrofe, man ser en stor ulykke og ikke minst har man gjennom ugjendrivelige bevis sett og forstått at dette er traumatisk for menneskets sinn.

Når så ofre for P/N viser samme trekk synes det ikke foreligge like stor forståelse blant helsepersonell og hjelpeinstanser om at den samme hjelp ofte kan være påkrevd! Og visstnok kan en katastrofe fortone seg som langt alvorligere I omfang enn påvirking fra P/N. Men for individet som utsettes for dette, er det av liten interesse om det er en katastrofe eller psykopatens påvirkning. Det er kvantitative størrelser, resultatet er det samme. For ofrene er traumet like stort og resultatet det samme. De psykiske skadene er også like store for individet. Den store forskjellen er at ingen eller få ser årsaken. Det er lett å se og forstå en krig. Det er ikke like lett å se og forstå at en person som oppfattes som vennligheten selv faktisk er skyld I like store traumer som alvorlige ulykker for individet det går ut over. Denne kunnskapen er mangelvare.

Symptomer og trekk av P/N-personligheter er godt kjent blant en del fagfolk. Dessverre er den naturlige menneskelige toleranse for avvik kombinert med en naivitet om at det man ser er sannhet og virkelighet, ført til utallige tragiske skjebner blant ofre for P/N. Det å ikke ville se noe annet en det man forventer å se er en illusjon P/N utnytter for det den er verdt! Manglende kunnskap om P/N blant folk flest fører til at ofre for slike personligheter ofte er de som ender opp som den anklagede, den aggressive, den som utad tilsynelatende skaper uro! Dette er dobbelt traumatiserende. de føler det på samme måte som et torturoffer som ikke blir trodd når de forteller om de overgrep de er utsatt for. de fleste kan forstå at det er traumatiserende. Noe av det viktigste slike mennesker trenger er forståelse for sine problemer. Forståelse for det de er utsatt for. Hvordan skal sjelens sår leges uten at de blir trodd?

Dette er kjente trekk om man vet om det. Igjen er det, det man ser (og forventer) som blir lagt til grunn for den virkelighet vi bedømmer mennesker ut I fra. Dessverre er dette en illusjon langt større og alvorlig enn når en tryllekunstner får oss til å tro på en virkelighet, mens den reelle virkelighet er en helt annen.

Illusjoner er noe P/N er mestere I å beherske. Ikke bare lever de I sin egen illusjon av at de er feilfrie og uten skyld. De skaper også en illusjon blant tilhørere og tilskuere til sitt spill om kontroll og ødeleggelse av sitt offer! faktum er at P/N selv lever på en illusjon, en illusjon om sin egen fortreffelighet. Når deres personlighet tilsynelatende fremstår som vennligheten selv eller som ofre for andres undertrykking er det lett å la illusjonen bli oppfattet som virkelighet. igjen er det snakk om kunnskap om de trekk som er så typiske rundt P/N. En erfaren tryllekunstner lar seg ikke like lett lure av et triks som en ulærd. Han forstår illusjonen og kan avsløre den. likeledes er det med mennesker som lærer seg de P/N-trekk. de lar seg ikke så lett dra inn I P/N sitt forsøk på manipulasjon og suggesjon. Tvert I mot blir de med kunnskap om dette, farlige for P/N fordi de kan avsløre dem. Slik blir de med kunnskap ofte utsatt for direkte "angrep" fra P/N I et forsøk på å fjerne den trusselen som kan ødelegge alt for det psykopatiske/narsissistiske individ.

Disse angrep skyr ingen midler. Man kan si de går over lik for å oppnå sitt mål. Barn eller svakere personligheter blir flittig brukt I slike situasjoner. Barn er nyttige fordi de er så trofaste mot sin mor eller far. De påtar seg skyld, de stiller ikke spørsmål. De er de perfekte våpen mot den andre part. Slik barnesoldater brukes I afrikanske kriger fordi de ike stiller spørsmål, slik brukes barn av psykopater I deres kamp mot offeret. På samme måte er de naïve, de kunnskapsløse, like gode brikker for P/N. Alle lar seg bruke, bevisst eller ubevisst mot offeret. En person som ofte er lurt til å bli aggressiv utad, gjennom de ofte over mange år stadige nålestikk av psykisk og fysisk terror. En terror bare offeret ser, og som det til slutt I sin desperasjon prøver å bryte ut av. Selvfølgelig går det rett I fella og blir av andre oppfattet som den aggressive. Illusjonen har virket, den egentlig skyldige står igjen som et "offer" mens det egentlige offer blir fordømt! Som jeg har beskrevet tidligere, dette er det perfekte "mord"! Å drepe en person fra innsiden etterlater dessuten ikke noen spor! Å lage en illusjon så omgivelsene fordømmer offeret er den ypperste fornøyelse for P/N. Å se den uskyldige bli fordømt for noe psykopaten selv er skyld I, føles som en bekreftelse for psykopaten ved at verden er så ond som han(hun tror den er!

Gjennom sin egen forskrudde virkelighetsoppfatning får de på en sykelig måte en bekreftelse på at noen vil dem vondt. offeret som fordømmes er den onde. Når andre feilaktig fordømmer offeret "tror" psykopaten at han har rett når han/hun fremstiller seg selv som offeret. omgivelsenes fordømmelse av det virkelige offeret fungerer som en bekreftelse på dette. Så forskrudd, så virkelighetsfjern er deres virkelighetsforståelse. Ikke så rart at det kreves erfaring for å avsløre dette spillet.

Når man etter hvert ser litt av den dynamikken som faktisk skjer I samspillet mellom et offer og P/N er det ikke rart at tilskuere ofte ender opp med å fordømme feil person. Den illusjon som skapes og bygges opp er så avansert og så godt planlagt at den er nesten umulig å gjennomskue for det utrente øye. sannheten er imidlertid at det kan forbli en illusjon fordi ingen stiller kritiske spørsmål. Omgivelsene synes å få redusert den normale kritiske evnen. dette kan komme av at illusjonen som skapes er så gjennomført og så I tråd med det mange forventer å se. omgivelsene er ofte så manipulert at de slett ikke en gang tenker tanken om at noe er galt.

Så til dere der ute som ikke vet, vær åpne for mennesker som mener seg utsatt for P/N. Ta dem på alvor. Husk at om man skulle ta feil, er den eneste skaden at man har evkreftet en misstanke om at noen lider av disse lidelsene. Bruk sunn fornuft og vit at alt er ikke som det ser ut til når disse personlighetsforstyrrelser er inne I bildet. Det går mot jul, og for mange mennesker er det en vond tid. Mens de fleste er opptatt av seg og sitt er det mange som sliter med illusjoner! Tenk på det neste gang noen spør deg om hjelp mot en person som tilsynelatende er glansbildet selv! Og husk P/N skiller ikke mellom prest og hattemaker. Alle kan ha disse forstyrrelsene!


Rune Fardal
Leder
Landsforeningen for Psykopat Ofrehttp://www.sfm.no/Arkiv-2003/Art-Des-03/17.12-Illusjoner.htm