Historien om et FOSAP seminar - FOSAP avsløres

Av Rune Fardal, Psykologistudent, UiB

Undertegnede som studerer personlighetsforstyrrelser, kom over en annonsert konferanse i regi av FOSAP (Forum for sakkyndige psykologer) i slutten av august 2007 der "...medlemmer og andre intereserte..." kunne delta:

FOSAPs årsmøte, sensommerkonferanse
Tema: Personlighetstester, personlighetsforstyrrelser - hva er
kunnskapsstatus i dag
28. og 29. september

Foreleser fredag: Svenn Torgersen
Lørdag diskuteres implikasjoner for sakkyndig praksis. Diskusjonen
(inn)ledes av Katrin Koch

Pris inkludert full pensjon kr 1 400 (medlemmer) og kr 2 225 (ikke
medlemmer).

Pris fredag: fritt for medlemmer og kr 1 000 for andre interesserte.

Bindende påmelding innen 6.9 til Olof Götestam, tlf. 410 20 298, e-post
olof.gotestam@fosap.noDette fremsto som en meget interesant forelesning. Den måtte jeg få med meg. Fly Bergen - Sandefjord, tur-retur, ble bestilt samt leiebil fra Sandefjord til Holmsbu, og hotellovernatting på Holmsbu!Et søk på "fosap" på Google 30.9.2007, viser at søkemotorene for lengst har registrert den teksten som er angitt over : "..medlemmer og andre intereserte..". det samme resultat kommer både på Kvasir og Yahoo! Også Fosaps opplysninger med egne priser for ikke-medlemmer tilsa at dette var et seminar det måtte gå an å delta på!På FOSAPs nettsider beskrives følgende: " vi håper at også andre som søker informasjon tilknyttet psykologisk sakkyndighet i barne og familiesaker kan finne interessant informasjon her". Undertegnede så derfor frem til seminaret. Som vist her, er den "informasjon" Fosap tilkjennegir av heller tvilsom art!Underetegnede som studerere psykologi bla. ved universitetet i Bergen med spesiale på personlighetsforstyrrelser fattet interesse for dette seminar og dro for å delta. Hotellrom ble bestilt på "Quality Spa & Resort Holmsbu", der seminaret også skulle være. Ved ankomst ble undertegnede kontaktet av Olof Gøtestam, som er oppført som leder av Fosap:
Leder FOSAP:
Olof GøtestamHan var kritisk til at undertegnede skulle delta på konferansen og begrunnet dette med at undertegnede åpent hadde kritisert sakkyndige psykologer (som her) (og her). Et annet eksempel på slik "kritikk" er avsløringer av sakkyndige psykologers manglende kunnskap og svindel i forbindelse med f.eks. barnefordelingsaker! Her er et annet eksempel på kritikk av Fosap sine medlemmer. En utarbeidelse av verktøy for å knekke sakkyndige rapporter har nok heller ikke falt i god jord, blandt en del av Fosap sine medlemmer, uten at det kan sies ha særlig betydning for seminarets foredrag!

Undertegnede gjorde det meget klart for Olof Gøtestam at jeg kun var til stede for å høre professor Torgersen sitt foredrag om "Personlighet og Personlighetsforstyrrelser" og ikke var interesert i å delta verken på årsmøtet eller andre Fosap-aktiviteter. Under tvil (sterk sådan) fikk undertegnede være til stede under det meste av foredraget.Som vist på programmet begynte seminaret 1030. Det var lunch (som undertegnede betalte på hotellet) og deretter fortsatte foredraget. Kl. 1500 var det 10 minutters pause og i denne pausen kommer leder for Fosap bort til undertegnede og ber meg forlate foredraget. Dette under påskudd av at man nå skulle begynne med "diskusjoner" og at det var en del av medlemmene (sakkyndige psykologer) som fant det vanskelig å diskutere når undertegnede var til stede! Undertegnede spurte da om jeg hadde gjort noe under foredraget som tilsa at jeg skulle gå. Det ble det bekreftet at jeg ikke hadde. Undertegnede gjorde da igjen oppmerksom på at jeg ikke hadde til hensikt å være til stede ved noen intern diskusjon, og at foredraget fra professor Torgersen faktisk varte ennu en time slik det fremgikk av programmet. Jeg har i ettertid fått det bekreftet av andre møtedeltagere at det ikke var noen diskusjon, men at foredraget fortsatte til litt over 1600! Noe som også var i tråd med programmet! Det ble under hele foredraget stilt spørsmål til foredragsholder, noe også undertegnede gjorde.

Leder i Fosap, Olof Gøtestam, sto på sitt og undertegnede ble i realiteten kastet ut av forelesningen en time før foredraget var slutt!

Lørdag 29.9.2007, kl. 1955 oppdateres nettsidene til Fosap. Som det klart fremgår i dag, er meget vesentlige deler av deres tekst nå fjernet slik det er vist her:Etter at seminaret er over står det nå følgende:

"Fosap inviterer alle medlemmer til konferanse på Holmsbu."


Frem til kl. 1955. 29.7.2007 har det i over en måned stått:

"Fosap inviterer alle medlemmer og andre intereserte til konferanse på Holmsbu"
, slik det er vist over!!En slik adferd fra sakkyndige psykologer reiser en rekke alvorlige spørsmål ved deres faglige og etiske holdninger og adferd.


1. Hvorfor forandres teksten/invitasjon til et seminar som allerede er over, på denne måten?

Slik det er dokumentert over er det liten grunn til å tvile på at det har sammenheng med at undertegnede i realiteten ble "kastet ut av seminaret", og at man nå etter å ha kommet "hjem" vil hindre at det kan kritiseres at undertegnede ble bedt om å forlate en forelesning når det gjensto 1 time av foredraget! Det fremgår meget klart at andre intereserte var velkommen til forelesningen før seminaret, men at de ikke er velkommen etter seminaret! Hadde dette vært et lukket arangement, hadde saken vært grei, det var det ikke.... før etter at seminaret var over! Det er særdeles avslørende at seminaret går fra å være åpent for andre intereserte, før seminaret tar til, til å bli et lukket seminar etter at seminaret er over! Det hele blir bare patetisk! Dessverre forstår ikke styret i Fosap hvilke alvorlige svakheter ved en del av sine medlemmer de med dette avslører. Dette kan kun tolkes som at Fosap frykter faglig kritikk som eksemplifisert over. En fagperson som er trygg på sine vurderinger opptrer ikke på en så umoden måte.

Dette minner litt om læreren som i begynnelsen av timen skulle registrere de fremmøtte elever og som sa:
Rekk opp hånden de som ikke er her! Og da det gikk opp for han hva han hadde sagt sa: Nei, ta den ned igjen!

Dette vitner om dårlig evne til å håndtere en enkel situasjon! Avslørende og klønete opptreden av psykologer! Og noe som virkelig gjør en slik adferd fra Fosab bekymringsfull, er at vi her har å gjøre med PSYKOLOGER som man burde forvente evner å håndtere slike situasjoner på en mer profesjonell måte. Fakta viser imidlertid noe annet!

2. Kan man stole på slike "sakkyndige psykologer"!

Dette er "fagfolk" domstolene henvender seg til og som benyttes av barnevernet til utredning av "barnets beste" i som oftest meget kompliserte saker. Seminarets tittel "Personlighet og Personlighetsforstyrrelser" underbygger dette. At det er en av norsk psykiatris virkelige nestorer, professor Torgersen, som holder foredraget underbygger at dette er alvor og at dette er kunnskap Fosap ser et behov for å få en oppdatert beskrivelse av.

I en slik setting frustreres enklete av medlemmene i Fosap så alvorlig at de ber sin leder om å fjerne en av tilhørerne fra foredraget! Kan man ha tillit til at slike psykologer overhodet evner å gjøre en god jobb i sakkyndige sammenhenger, når de ikke en gang evner å sitte i en sal med 30 mennesker (29 medlemmer samt undertegnede) å lytte til et foredrag der undertegnede er til stede? Hva da i settinger der de skal vurdere mor og/eller fars omsorgsevne? Fosap sin håndtering av denne saken underbygger i aller høyeste grad behovet for en snarlig kontrollordning med en del sakkyndige psykologer. Når deres egen frustrasjonstolleranse er så lav at enklete av deres medlemmer ikke en gang evner å sitte i samme rom, under samme foredrag, som en kritiker av deres arbeide, da må det være grunn til å stille spørsmål ved om enkelte sakkyndige psykologer heller bør finne seg noe annet å gjøre! Dette er i realiteten barnslig adferd fra fagfolk! Slikt inngir ikke tillit!

3. Vitenskapelige kriterier!

Sakkyndige psykologer skal arbeide ut i fra vitenskapelig metode. Det er derfor domstoler og barnevern faktisk benytter sakkyndige psykologer! Og vitenskapleig metode tilsier at man bestreber seg på å finne fakta, være åpen for andre løsninger og evne se kritisk på sin egen forskning og faglige arbeide. En del medlemmer i Fosab mangler et slikt vitenskapelig perspektiv. En sann , objektiv vitenskapsmann og kvinne, ønsker kritikk velkommen. Bare ved etterprøvbarhet kan man finne den objektive sannhet i søken etter kunnskap. Det er fjernt fra en del av Fosap sine medlemmer. Man forventer en vitenskapelig og faglig holdbar tilnærming til de meget kompliserte problemstillinger man må forvente å møte i saker der barnets beste skal avgjøres i ofte dyssfunksjonelle settinger!

Undertegnede har ingen problemer med å forstå at medlemmer i Fosap kan ha både nytte og behov av å diskutere saker internt, og det gjorde de sikkert på lørdagens oppsatte tidspunkter i seminaret. Når det er sagt, burde nok en del sakkyndige psykologer tatt innover seg at vi lever i 2007, ikke i en mørk tidsalder der "lensmann og prest" var autoritære skikkelser hvis ord var lov! Men som i eventyret med Veslefrikk med Fela, måtte selv de autoritære danse etter fela, når Veslefrikk spilte! I dag tenker mennesker selv, de kan gjøre seg opp egne oppfatninger, internett gir ubegrenset tilgang på ufattelige innformasjonsmengder. Kommunikasjon mellom kritikere går raskt og forsøk på å forandre virkeligheten slik som vist over, strander nettopp fordi det er så lett å bevise som. f.eks. med søkemotorer. I en slik setting er det man må se Fosap sin adferd i en enkel sak som dette.


Fra Helsepersonelloven:
§ 15. Krav til attester, legeerklæringer o.l.
”Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l. ”

Sakkyndige rapporter skrevet av psykologer ol, regnes inn under denne loven.

§ 4.Forsvarlighet
”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samarbeid med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kavlifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. ....... Departementet kan i forskrifter besteme at visse typer helsehjelp bare kan gies av personell med særskilte kvalifikasjoner.”

I Helsepersonelloven med kommentarer, A.K. Befring, B. Ohnstad, 2001 s.36 står det:
”Denne bestemmelsen regulerer krav om at helsepersonell skal opptre forsvarlig, og står helt sentralt i loven. Plikten gjelder ved alle deler av yrkesutøvelsen, ikke bare ved behandling av pasienter. Hovedhensynet bak kravet om forsvarlighet i helsevesnenet er å beskytte pasienten og samfunnet mot handlinger og unnlatelser som innebærer ”unødvendige” skaderisiko eller likegyldighet evt. ignorerende adferd. Det er ikke nytt at helsepersonell har plikt til å vise respekt og omtanke for pasienten”

I Veiledning for sakkyndige i saker etter barneloven og barnevernloven, Barne og Familiedep. 1998, s.2 står det:
"Med sakkyndige skal i dette heftet forståes personer med særlig fagkyndighet innefor barne og familieområdet som får i oppdrag og utrede og vurdere spørsmål som forvaltningen eller domstol ønsker belyst i saker som gjelder barn.

På side 11 i samme hefte står det:
"Både den instans som oppnevner sakkyndig i en sak og den sakkyndige selv må tilse at vedkommende har de nødvendige faglige forutsetninger for å tjenestegjøre i saken".


Det fortsetter på side 12 i samme hefte : "
Når sakkyndig(e) oppnevnes for domstolene er det fordi den sakkyndige i kraft av sin ekspertise og sine særlige kunnskaper skal gi råd eller utredning til retten basert på et gitt mandat
".

På side 15 i samme hefte står det "
Den sakkyndige skal gi oppdragsgiver og parter et faglig pertspektiv på de beslutninger som skal fattes vedrørende barnet. Målet med arbeidet er å gi en barnefaglig vurdering av hva som på kort og lang sikt gir barnet de beste utviklingsmuligheter".

På side 17 i samme hefte står det "
"Den sakkyndige må derfor markere nøytralitet i sitt arbeide og være særlig vaktsom ovenfor forhold ved undersøkjelsen og uttalelser som kan forsterke konflikten mellom partene, eller mellom partene og barnet".

På side 25 i samme hefte står det "
"Også i den muntlige fremstilling i fylkesnemd og rett er det viktig å behandle partene respektfullt. Det betyr at man opptrer lyttende og er åpen for kritiske spørsmål om arbeidet og til erklæringen".

På side 26 i samme hefte står det "
"Det forventes at den skkyndige opptrer i samsvar med de lover som gjelder for den profesjon vedkommende tilhøre...". Videre står det: "Den sakkyndige skal gi faglig perspektiv på de spørsmål som utredende myndighet eller beslutningstaker ønsker å få belyst".

I NOU 2006:9, Kvalitetsikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker, står det på side 12:

"Gjennom sin antatte særlige kompetanse vil sakkyndiges vurderinger kunne få store innvirkninger på de endelige beslutningene." Videre refereres det meget klart på side 13-14 at "..den sakkyndige selv skal stå ansvarlig for det arbeidet som utføres"

Det foreligger med andre ord en gjennomgående forståelse fra myndigheters side at man forventer at sakkyndige skal levere faglig forsvarlig arbeide basert på vitenskapelig dokumenterbar kunnskap. Det er derfor de tar 750,- ++ kroner i timen!

Det kan være interesant å se hva noen av de mer oppegående medlemmer av Fosap skriver:"
For det første må det faglige arbeidet være godt nok og de vurderingene som gjøres må ha en logisk og forståelig sammenheng med det grunnarbeidet som er gjort. For det andre må det arbeidet være gjennomført på en etisk forsvarlig måte, uten unødvendig tidsbruk og uten å krenke eller belaste noen av partene unødig.”
Sakkyndig Arbeid, E. Backe Hansen, H. Øvereide (1999, s.37 )"

Arbeidet må bidra til størst mulig respekt for de beslutninger som fattes, samtidig som det forutsettes at arbeidet skjer på en faglig forsvarlig måte.”
Sakkyndig Arbeid, E. Backe Hansen, H. Øvereide (1999, s.242 )

Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet.”
Lover for Norsk Psykologforening.


4. Kan vi stole på slike sakkyndige psykologer?

Det er i lys av en slik forventning fra samfunnet, Fosap sin håndtering av en kritiker, ved et foredrag om "Personlighet og Personlighetsforstyrrelser", denne saken må sees. Undertegnde er vel bevandret i ulike teorier om personlighetsfungering og det kan være all grunn til å stille spørsmål ved om enkelte medlemmer av Fosap, innehar den personlighetsfungering man nødvendigvis må kunne forvente av slikt personell, i vanskelige barnesaker. Hvordan skal psykologer (spesialister i klinisk psykologi) kunne forholde seg nøytrale, til foreldre som står i fare for å miste sine barn, når de ikke en gang evner å sitte i samme rom som en av deres kritikere under et foredrag om personlighetsforstyrrelser! Hvordan står det til med empati, evne til innlevelse hos andre? I sitt arbeide er de tvunget til å komme inn i situasjoner der de vil bli kritisert og utsatt for aggresjon av dem de skal utrede. Hvordan håndterer enkelete av Fosap sine medlemmer dette når de ikke evner håndtere en slik enkel situasjon som dette? Blir foreldre som kritiserer sakkyndige "utestengt" fra sine barn som en følge av at de er kritiske til sakkyndige? Enkelte av Fosap sine medlemmers adferd kan tyde på det! Det strider i såfall mot alle kjøreregler og retningslinjer for sakkyndige og er grunnlag for å avvise sakkyndige rapporter.

Mye tyder på at en del av Fosap sine sakkyndige psykologer ser seg tjente med dagens ordning der de kan drive sitt virke i en skjult og beskyttet setting. De kan (tror de) skrive hva som helst i sine rapporter uten nevneverdig frykt for at det skal avsløres som reneste kvakksalveri. Og jeg kan dokumentere at mye av det som skrives ikke har faglig hold i det hele tatt! Jeg får stadig tilsendt rapporter fra hele landet og har ikke særlige problemer med å se at det som skrives, i alle fall ikke har belegg fra faglittertaur! Slike rapporter beskyttes av domstolene ved at innsyn hindres. Dette er lukkede rettsaker og dokumentene er unntatt innsyn fra kritiske blikk. Som vist over med avsløringer rundt MMPI-tolkning er det ikke mye som ligner på fag! Tidligere lagdommer Trygve Lange-Nilsen har avslørt en rekke justismord i kjølvannet av sakkyndige utredninger! Dette henger sammen med at slike utredninger til nå har vært undratt kontroll. Når domstolene dømmer bygger de i mange tilfeller utelukkende på den sakkyndiges vurderinger. Hva om den sakkyndige rapport ikke holder faglig nivå? Hvordan skal en dommer avsløre det? I realiteten kan den sakkyndige psykolog skrive hva som helst, og ofte fjernt fra virkeligheten, uten minste frykt for at det skal avsløres. Det tragiske er at de også får betalt for det!

Gjør sakkyndige psykologer som sitt styre, går inn og forandrer "teksten" for å beskytte seg selv mot sine egne feil? Det er for lengst dokumentert at enkelte sakkyndige tilpasser virkeligheten til egne forutintatte, subjektive preferanser. I tottalitære regimer får tyranner ofte 99% av stemmene ved "valg" etter at oposisjonen ofte er kneblet på ulike måter! Jeg kan ikke unngå å se visse prinsipielle likheter med eksempelet over, der 100% av sakkyndige rapporter går i favør av oppdragsgivere (barnevernet)! Er det virkelig mulig? Enhver statistikk på ethvert annet område i samfunnet tilsier noe annet!

Det er et opplagt tegn på egen usikkerhet, faglig svakhet og tilkortkommenhent når Fosap på denne måten avslører seg. Det er tragisk, for mange barn har behov for en faglig holdbar vurdering av sine oppvekstvilkår. Hvordan skal en del sakkyndige i Fosap kunne gi slike råd når de ikke evner å håndtere så små frustrasjoner som i denne sak? Hva sier det om evne og krav til god forvaltningskikk, som sakkyndige psykologer faktisk er underlagt! De kaller seg psykologer, med det følger personlig ansvar! Det tegner ikke godt for små barns fremtid!

Det produseres ca. 500 sakkyndige rapporter i året (NOU 2006:9). Hvor mange av disse produseres av psykologer med for lav terskel for kritikk? Og hva kommer det av at terapeuter (psykologer) som daglig skal behandle mennesker med nettopp laver terskler for kritikk og med stor sårbarhet, selv fremviser de samme problemer?
Saken er for tragisk og alvorlig til at undertegnede ser noen grunn til å slå politisk mynt på den! Desverre underbygger en slik adferd fra en del av de som beskriver seg som kompetente til slikt arbeide, at de ikke burde hatt noe som helst med barn å gjøre i det hele tatt! Når Fosap skriver på sine sider (som vist over) at " vi håper at også andre som søker informasjon tilknyttet psykologisk sakkyndighet i barne og familiesaker kan finne interessant informasjon her" er det undertegnedes klare oppfatning at det kan være all grunn til å se på det som kommer fra Fosap med betydelig skepsis! Fosap fremstår litt som gutten i eventyret : "Jeg vil jeg vil, men får det ikke til!!"

Det finnes meget kompetente personer tilsluttet Fosap, jeg kjenner flere, og jeg henter betydelig kunnskap fra flere av dem. Desverre er det en del av deres medlemmer som har en adferd man ikke forventer å finne hos sakkyndige psykologer som skal vurdere barns beste. Det bidrar til å skape tvil om de "råd" domstoler og forvaltning mottar.

Skal tro om ikke denne saken burde komme opp på neste møte i Fosap, der man setter kompetente fagfolk inn i ledelsen av sin egen forening og ikke lar mennesker med en for lav frustrasjonsterskel være de som representerer foreningen utad! Det bør nok komme sterkere frem at dette er fagfolk som lever av sitt arbeide og som ser faglig kritikk som en trussel mot sitt inntektsgrunnlag! Fosap beskrivert seg da også som en interesseorganisasjon for ca. 100 medlemmer. Skal tro om deres egne interesser er sterkere enn barnas interesser?

Her er den offentlige deltagerlisten til seminaret, alle er psykologer:

1. Asknes, Fred
2. Asknes, Jorunn
3. Aslesen, Idar Lie
4. Berg, Bjørn
5. Bolstad, Leif
6. Broch, Lars
7. Brun, Helga
8. Edvardsen, Kjell Olaf
9. Finstad, Maj
10. Fosse, Ingolf
11. Friis, Anne
12. Gøtestam, Olof
13. Hagen, kjell
14. Hodnekvam, Ragnhild
15. Hoff, Kirsti Janne
16. Holtet, Arne
17. Holt, Arild
18. Johannesen, Fritz
19. Johansen, Kjell G.
20. Koch, Katrin
21. Kjøsnes, Ragnhild
22. Lunnan, Ole Sigvard
23. Nedberg, Ellen Marie
24. Poulsson, Anne
25. This, Ane
26. Thorseng, Lis
27. Trygstad, Berte Lise
28. Walstad, Espen
29. Willoch, Jannike


Noen av disse er meget dyktige psykologer, mens andre er viden beryktede for sin manglende faglige kvalifikasjoner og for å skrive rapporter i tråd med oppdragsgivers ønsker mer enn beskrivelser av faktiske situasjoner!

Så gjenstår det å se om Fosap tror de kan hindre kritikk ved å gjøre som Burmas totalitære generaler, stenge kritikere inne med husarrest, ( eller som her stenge dem ute med deltakernekt ) eller om de faktisk må begynne å følge de råd de selv gir, om at man må slutte å klandre andre for sine egne problemer og heller gå i seg selv!


Følgende mail kom fra Olof Gøtestam 1.oktober:

tor 11. okt 2007 10:01
Subject: Holmsbu
Date: mandag 1. oktober 2007 23:08
From: olofgotestam@gmail.com
To: rune@fardal.no

"Undertegnede gjorde det meget klart for Olof Gøtestam at jeg kun var til stede for å
høre professor Torgersen sitt foredrag om "Personlighet og
Personlighetsforstyrrelser" og ikke var interesert i å delta verken på årsmøtet
eller andre Fosap-aktiviteter. Under tvil (sterk sådan) fikk undertegnede være til
stede under det meste av foredraget."

Var det derfor du var der Rune?

Mvh Olof GøtestamOg til slutt: Burde jeg fått refundert fly, bil og hotellutgifter når jeg på en slik urettmessig og ubegrunnet måte ble kastet ut av en åpen konferanse?