Vrangl¾re fra Psykiater!

 

Av stud.psychol Rune Fardal

Leder av Landsforeningen for Psykopat Ofre

 

Rettspsykiater Jon Geir H¿yersten hevder i BA 4.2.05 i forbindelse med Ramslandsaken, at han har dyssosial personlighetsforstyrrelse (PF) og at det er sammenfallende med det man tidligere kalte psykopati! I dagbladet 3.2.05 hevder han at Ramsland har det han kaller paranoid PF, tidligere ble denne PF kalt psykopati. Dette vitner om  grov  kunnskapsmangel fra psykiateren!

 

Psykopati og Paranoid PF er klart ulike forstyrelser. Likeledes er psykopati i h¿yeste grad et begrep  som benyttes verden over, i motsetning til dyssosial PF, som stammer fra diagnosesystemet ICD-10. Denne sammenblanding av  ulike, men beslektede begreper skaper forvirring blant de mennesker som utsettes for slike individer. NŒr de s¿ker Œ finne forklaring pŒ hva som feiler vedkommende  ender de opp med Œ bli  ytterligere forvirrede slik denne psykiateren fremstiller dette. I en sŒ alvorlig sak er det all grunn til Œ stille sp¿rsmŒl med hva som skjer!

 

Sjefpsykolog Kirsten Rasmussen konkluderer i aftenposten 22.3.2000, med at: ÓTiltalte i Mel¿y-saken, har normale evner og intelligens over gjennomsnittet. - Men han har antisosial PF og er et sŒkalt borderline-tilfelle, sa hun. For retten ble det forklart at denne diagnosen ligger n¾rt inntil benevnelsen psykopati."

 

G¿rel Kristina Neslund, psykolog og lege, skriver i sin bok "L¾r kjenne psykopaten" (2004), at vi har ulike typer psykopater (s23). Hun viser til at ingen andre diagnoser gir opphav til sŒ mange missforstŒelser og diskusjoner som psykopati(s46).

 

Redakt¿rene  Reginald Parker og  Richard Sweet skriver f¿lgende i en artikkel som tar for seg cultledere i USA : ÓThe psychopathic personality is sometimes confused with the "antisocial personality," another disorder; however, the psychopath exhibits more extreme behavior than the antisocial personality.Ó

 

Norges R¿de Kors Legebok (1959) beskriver begrepet psykopati noksŒ omfattende. Begrepets omstridte virkelighet beskrives som "Uenigheten har v¾rt sŒ stor at mange ikke vil bruke begrepet psykopati i det hele tatt. Andre bruker det bare i ganske sjeldne tilfeller, atter andre bruker det i ganske vidstrakt grad."

 

Psykologene Tore Bjerke og Svend Svebak (2003) skriver om Dyssosial PF f¿lgende: (s.305) :

Denne kategorien omfatter psykopati og benevnes antisosialt personlighetsavik i DSM-IV.

 

Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi ved NTNU skriver i tidskrift for legeforeningen 2003 bla: Stang og medarbeidere fant en h¿y forekomst av dyssosial PF i begge de unders¿kte grupper, og mange innsatte vil ha slike trekk i sŒ stor grad at de vil ogsŒ fylle kriteriene for diagnosen psykopati.

 

G.E. Patridge, amerikansk psykolog, innf¿rte pŒ slutten av 1920-talet begrepet sosiopat. Han mente man burde benytte dette begrepet om en viktig undergruppe av psykopatene, nemlig de som forbr¿t seg mot sosiale normer.

 

Lars Lidberg og Nils Wiklund skriver i ÓSvensk rettspsykiatri (2004) s. 460 : Psykopati etter PCL-R og Antisosial PF etter DSM-IV er klart forskjellige, men beslektede PF.

 

Jan Otto Ottesen som i 1983 kom med boken "Psykiatri", hevder at betegnelsen psykopati er Œ foretrekke fremfor sosiopati, fordi avgrensingen av psykopatiske personlighetstrekk.

 

Psykolog StŒl Bj¿rkly utaler i aftenposten 6.5.2002 at: Mennesker med antisosial PF har mange likhetstrekk med psykopaten, men i noe mildere grad.

 

Karterud, Urnes, Pedersen (2001)  skriver at :

De fleste har brukt psykopatibegrepet som har store likhetstrekk med hva vi I dag kaller antisosial PF.

 

Psykiater M. Setsaas skriver at : Slik psykopati er definert internasjonalt, vil vi finne den i flere PF, f¿rst og fremst dyssosial PF og emosjonelt ustabil PF.

 

DŒdermann 2002,  viser til at (s1): Unders¿kelser (Hare, 1996a, 1996b) viser at ikke alle med antisosial PF er psykopater. Hun skriver videre at:

ÓMany researchers still erroneously suggest that the dyssocial PD  and antisocial PD may be applied to all psychopaths and vice-versa."

 

DŒdermann 2002, skriver (s9) at noen teoretikere og klinikere fremdeles anser psykopati synonymt med DSM-IV klassifikasjon av antisosial PF, men mange forskere har vist at DSM-IV fokuserer ensidig pŒ antisosial opptreden.

 

Ingrid Sahlin, Sosiolog (2002) skriver i Ord Och Bild (s62) : Under det senaste deceniet har emellertid begrepet (psykopati) Œter fŒtt ett starkt feste i den kriminologiska och psykiatriska diskursen, tilsammans med  synonymen sosiopati och det n¾rbeslektade antisosial personlighets-forst¿rning"

 

Robert D. Hare, Ph.D. Psychiatric Times  February 1996  Vol. XIII  Issue 2 skriver : The distinction between psychopathy and ASPD is of considerable significance to the mental health and criminal justice systems. Og videre : ÓMost individuals with ASPD are not psychopaths. Hare viser da ogsŒ til at  flere forskningsrapporter viser klar forskjell mellom psykopat og antisosial PF.

 

Hare (1996) skriver ganske tydelig at han mener psykopat og antisosial PF ikke er det samme pŒ f¿lgende mŒte :ÓIf a diagnosis of psychopathy has consecquences for the death penalty, or for any other severe disposition, such as an indeterminate sentence or a civil commitment, clinicians making the diagnosis should make sertain that they do not confuse ASPD (antisocial PD) with psychopathy"(p.3).

 

Undertegnede er av den klare oppfatning etter omfattende studier av psykopati at  dette ikke er det samme som verken antisosial PF eller dyssosial PF. ÓSosiopatÓ derimot  synes Œ v¾re det samme.

 

Det er kanskje ikke sŒ rart at vanlige mennesker  bŒde missbruker begrepet og misforstŒr det. For de flestes vedkommende vil sikkert ordet drittsekk v¾re dekkende for den personen de pr¿ver Œ beskrive. Verdens fremste eksperter pŒ dette omrŒdet er helt klare pŒ at psykopati, antisosial PF og dyssosial PF er ulike, men beslektede diagnoser, der psykopati er den snevreste og verste av dem.  La oss nŒ fŒ orden pŒ  psykiatrien sŒ bŒde vanlige folk og fagfolk kan slutte Œ blande dette sammen.