ECHR

Premisser fra ECHR - Sjekkliste

av Rune Fardal


Dette er en oversikt over premisser fra dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og høyesterett, samt infoskriv fra Barne- og Familiedepartementet. De gir føringer for myndighetenes arbeid med barnevernsaker. Norge er dømt en rekke ganger for brudd på menneskerettene og disse premisser er derfor svært viktige for at den enkelte kan vite sine rettigheter i møte med forvaltningen.

Til høyere i tabellen under, er det 3 knapper. Knappene "Grønn", "Grå" og "Hvit" kan brukes til å markere premisser. "Grønn" vil markere "NR"-bakgrunn som rød og "TEKST"-bakgrunn som grønn. "Grå" gjør tekstbakgrunn grå, mens "Hvit" Fjerner markering."PREMISS" er link til sak der premiss forekommer.

Nederst kan du lage en ny tabell med bare de premisser (rader) du har markert. Du kan deretter få dem frem på en ny side og skrive dem ut, eller du kan slette enkeltrader i den nye tabellen. Du kan få ytterligere innformasjon om bruken av denne siden her på YouTube (kommer). Du kan bruke nettleseren og søke på stikkord i teksten. For Mac er dette [cmd]+[f] taster. Fører du markøren over cellene i "NR"-kolonnen, vil du få opp et vindu med premisset fra dommen i EMD. Del gjerne siden på sosiale medier.

Noen stikkord: adopsjon, annet syn, ansvarlige, argumenter, årsak, art. 8, atmosfære, avgjørelsesgrunnlag, balanse, balansert, bånd, barnets beste, begrunne, behov, beslutninger, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosessen, betraktning, bevis, bevisvurdering, bli hørt, brudd, dagens situasjon, demokratisk, dokumenterbae, dokumentert, domstidspunkt, egenverdi, eksepsjonell, eksepsjonelle, EMD, EMK, endre syn, endring, enkeltstående, fakta, faktagrunnlag, familiebånd, familiegjenforening, familieliv, familiesenter, feil, følelsesmessig, forholdsmessighet, formål, forsvarlig, fortløpende, fosterforeldre, fosterplassering, gjenforene, gjenforening, grundig, grunner, grunngivelse, grunnloven, hjelpetiltak, hørt, hyppighet, informere, innblikk, inngrep, inngripende, intervju, jevnlig, konklusjoner, konkret, kontakt, kontradiksjon, kriterier, kryssforhøre, kunnskap, kvalitet, langtidsplassering, langvarig, målsetting, manglende, mangler, midlertidig, minimum, minimumssamvær, morsmål, motstridende, naturlige rammer, nemnd, nødvendig, observasjoner, økonomi, omfattende, omsorgsbehov, omsorgsovertakelse, omstendigheter, oppdatert, opprettholde, plassering, plikt, plikter, positiv plikt, prosesser, reaksjon, relevant, respekt, rettferdig, rettsmidler, sakkyndig rapport, saksbehandling, samvær, sårbarhet, sårbart, selvstendig, skadevirkninger, skjønn, skjønnsmargin, skyld, speiling, spesielle, sterke grunner, stress, subjektiv, svekkelse, svikt, synspunkter, terskel, tilbakeføring, tilknytning, tilstrekkelig, tilsyn, tiltak, tiltar, tungtveiende, ulike interesser, undersøke, unntaksvis, utelate, utfordre, utfyllende, utredning, very exeptional circumstances, videreutvikle, vilkår, vurdering,

Versjon 20210924 (C) Rune Fardal

Foto

Gå nederst på siden

NR
TEKST
PREMISS
001
png001
Terskel for å gripe inn. At barn og biologiske foreldre er sammen er et fundamentalt element i retten til familieliv.
002
png002
Plikt å sette inn tiltak for gjenforening.
003
png003
Balanse mellom barnet og foreldre interesser.
004
png004
Tilknytning må opprettholdes.
005
png005
Omsorgsovertakelse er midlertidig, gjenforening så raskt som mulig.
006
png006
«Manglende tilknytning» kan ikke brukes om barnevernet svikter i gjenforening.
007
png007
Avskjæring av alle bånd, bare i eksepsjonelle saker.
008
png008
Barnevernets skjønn har mindre margin ved mindre alvor.
009
png009
Mindre drastiske tiltak skal være utprøvd.
010
png010
Tiltak som begrenser skal granskes strengt. Mindre skjønn.
011
png011
Myndigheter plikter sikre foreldres syn og interesser.
012
png012
Foreldres bruk av rettsmidler kan ikke holdes mot dem.
013
png013
Fremtidig relasjoner mellom barn og foreldre skal bestemmes i lys av alle relevante forhold, ikke bare tid.
014
png014
Avgjørelser fra fylkesnemnd til Høyesterett er en klar innblanding i respekt for familieliv.
015
png015
Avgjørelser skal balanseres mellom barnets og foreldrenes interesser, fokus på barnet alene strider mot prinsippet om gjenforening.
016
png016
Lite kontakt gir lite bevis for å trekke klare konklusjoner.
017
png017
Observasjoner skal være oppdaterte, og omfattende, 2 år er for gammelt.
018
png018
Vurdering av omsorgsevne må bygge på oppdaterte observasjoner.
019
png019
Det må regnes som brudd på EMK å fremsette påstander som ikke er dokumentert. Sårbakhet.
020
png020
Vurderinger må bygge på dokumenterbare fakta, og alles interesser må tas med i vurderingen.
021
png021
De reelle spørsmål i saken var knyttet til saksbehandlingen før nemnd og domstol (Vilde og BV)
022
png022
Omsorgsovertakelse er midlertidig tiltak (EMD rettspraksis)
023
png023
Ikke mulig å skape god atmosfære med få/korte samvær der fosterforeldre er til stede.
024
png024
At barns reaksjon ved samvær endres om samværene ble innskrenket mente dommerne var kynisk!
025
png025
Å se på oms.overt. som varig og ikke sette foreldre i stand til omsorg er i strid med EMK sin rettspraksis
026
png026
Norsk lov setter lav terskel for å ta barn, (vidt skjønn) høy terskel for tilbakeføring (snevert skjønn). Dette er problematisk mot statens plikt til legge til rette for gjenforening.
027
png027
For å forstå svikten må man se hva som skjer i saksbehandling i forkant. Beslutningsprosessen som førte til dom var derfor feil. Prosedyremessig brudd på art. 8.
028
png028
Den virkelige svikten skjedde før nemnd og domstol. Barnevernets ansatte/ukultur var det virkelige problemet.
029
png029
EMD har formelt ikke jurisdiskjon for å gå inn i hva som skjedde før 2011, men de påpeker de grove feil som var begått tidligere.
030
png030
Dommerne mente hele sakskomplekset skulle vært vurdert. Forutgående prosesser var klart linket til domstolsbehandlingen og sakens utfall.
031
png031
EMD kan ikke avgrense seg til å se på de påklagede avgjørelser isolert.
032
png032
Å ikke starte gjenforening er svikt. Barnevernets svikt førte til bruddet i relasjonene.
033
png033
Man må se bak prosedyrene. Myndighetenes holdning og mål må undersøkes. Prosesser skal ledsages av sikkerhetsforanstaltninger.
034
png034
De reelle forhold relatert til rettssakene (Vilde, Barnevernet) var årsaken til brudd på art. 8
035
png035
Dommer Küris (EMD) mente det som skjedde før nemnd og domstol var grunnlaget for bruddene med art. 8. Retten må ikke etterlate uklarheter.
036
png036
Dommer Küris mente det var det særegne ved norsk politikk som lå bak menneskerettsbruddene.
037
png037
Når antisosiale får mer samvær, så er terskelen høy for å nekte samvær.
038
png038
Samvær skal effektivt støtte målet om gjenforening intil endelig avgjørelse er tatt.
039
png039
Årsak til redusert samvær må være godt faglig dokumentert.
040
png040
Er myndighetene skyld i lite samvær, kan de ikke bruke dette som argument for adopsjon.
041
png041
Myndighetene plikter å iverksette mindre inngripende tiltak, før man går for vidtrekkende tiltak.
042
png042
Fosterforeldres syn skal ikke tillegges mer vekt enn familiens interesser til familieliv med sine barn.
043
png043
Grunnlaget for å nekte all kontakt mellom barn og foreldre må bygge på overbevisende dokumentasjon og ikke vage antagelser. (snevert skjønn)
044
png044
Vurderinger bygget på barnas reaksjon ved samvær må ha et overbevisende beslutningsgrunnlag og forståelsen for barnas reaksjoner må bygge på gode faglige vureringer. (Snevert skjønn)
045
png045
Begrunnelse for omsorgsovertakelser skal ikke bygge på vage og subjektive kriterier, men på tilstrekkelig brede og faktabaserte.
046
png046
EMD er kritisk til at bevis i favør av foreldre blir avvist.
047
png047
Domstolene skal ha et tilstrekkelig oppdatert grunnlag for sine dommer.
048
png048
EMD kritiserer at viktige vurderinger av et barn, ensidig bygger på fosterforeldre som har økonomiske interesser i barnet.
049
png049
Beslutningsprosessen i domstoler skal sikre at alle synspunkter blir tatt behørig i betraktning
050
png050
Ved omsorgsovertakelse har myndighetene et ansvar for å sette i gang tiltak raskt for å lette familiegjenforening.
051
png051
Tiltak rundt midlertidig omsorgsovertakelse må bygge på målet om tilbakeføring av omsorgen til de biologiske foreldre.
052
png052
Ansvaret for å lette familiegjenforening øker med tiden barna er i offentlig omsorg.
053
png053
Tilknytningen vil svekkes og hindre gjenforening om hindringer vanskeliggjør kontakten.
054
png054
Domstolene skal balansere interessene til barnet og foreldrene om disse kommer i konflikt.
055
png055
Det skal veldig eksepsjonelle omstendigheter til for å bryte familiebånd.
056
png056
Myndighetenes skjønnsmargin varierer ut fra problemets art. Mindre inngrep, vidt skjønn, alvorlige inngrep snevert skjønn (grundigere dokumentasjon).
057
png057
Det kreves strengere gransking ved økt begrensning av foreldre og barns rettigheter til familieliv. (snevert skjønn)
058
png058
Langsiktig plassering kan bare vurderes etter nøye vurderinger der også myndighetenes plikt til å iverksette tiltak for familiegjenforening er gjort. (snevert skjønn)
059
png059
Når myndighetene er ansvarlige for familiesammenbrudd fordi de har sviktet i sine forpliktelser for å lette familiegjenforening, kan de ikke godkjenne adopsjon.
060
png060
Når myndighetene skal ta stilling til foreldrenes krav, må de ha tilstrekkelig kunnskap til at de kan trekke konklusjoner om foreldres omsorgsevner.
061
png061
Når tingrett utformer et mandat til den sakkyndige må det inneholde vurdering av søkernes omsorgsevne.
062
png062
Foreldre må få anledning til å vise eller utvikle sine omsorgsevner.
063
png0630
Det påhviler myndighetene å sette inn tiltak som motvirker risikoen for at familier ikke skal bli gjenforent. Når det ikke er gjort er tilknytning til fosterforeldre ikke avgjørende.
064
png064
Selv der utsikten til gjenforening er liten skal man sikre respekt for familielivet. Få samvær (2x2t) er uegnet til å utvikle et meningsfyllt forhold.
065
png065
Omsorgsovertakelser er midlertidige med mål om gjenforening der staten plikter å iverksette tiltak for å lette dette.
066
png066
4 samvær i året er ikke nok til å legge til rette for tilbakeføring.
067
png067
Når barn og foreldre ikke får snakke morsmål vanskeliggjør det barnets retur til familien.
068
png068
Myndighetene har en positiv plikt til å legge til rette for gjenforening.
069
png069
Myndighetene plikter å gjøre en tilstrekkelig seriøs vurdering av det enkelte barn og ikke la det overskygges av andre barn i en familie.
070
png070
Myndighetene plikter å holde seg innefor det som er "nødvendig i et demokratisk samfunn"
071
png071
Høyesterett mener midlertidighet må få større fokus rundt omsorgsovertakelser.
072
png072
"Eksepsjonelle omstendigheter" må til for adopsjon og langtidsplassering.
073
png073
Det som skjer før omsorgsovertakelse må tas med i saken.
074
png074
"Nødvendighet" i et demokratisk samfunn.
075
png0750
Hensynet til familiens enhet og familiegjenforening er en del av art.8.
076
png076
Barnevernet plikter etter omsorgsovertakelser å sette i gang tiltak så snart som mulig.
077
png077
Ethvert tiltak forventes være i tråd med gjenforening.
078
png078
Plikten til å jobbe for tilbakeføring øker med tiden fra den dagen omsorgsovertakelsen skjedde.
079
png079
Hindringer i regelmesig kontakt svekker båndene mellom familiemedlemmer.
080
png080
Kontaktregimet skal effektivt støtte målet om gjenforening.
081
png081
Uker eller mnd mellom samvær støtter ikke kravet om gjenforening.
082
png082
Det skal være en balanse mellom barnets og foreldrenes interesser.
083
png083
Myndighetenes evaluering varierer avhengig av sakens alvorlighet.
084
png084
Myndighetene har en stor skjønnsmargin, men det kreves strengere gransking ved ytterligere begrensninger.
085
png085
Tingrettens argumentasjon var rundt "nødvendighet".
086
png086
Adopsjon krever "veldig eksepsjonelle omstendigheter".
087
png087
Adopsjon krever meget streng gransking. Reelle muligheter skal ikke være til stede.
088
png088
Barnevernet har bred skjønnsmargin da omsorgsovertakelser i utgangspunktet er midlertidige.
089
png089
Det er et klart skille mellom vidt skjønn og omsorgsovertakelse og adopsjon. (snevert skjønn)
090
png090
Det er høyere terskel for tiltak som begrenser retten til familieliv. (snevert skjønn)
091
png091
Selv om faktorer er relevante, må de utgjøre noe eksepsjonelt for å rettferdiggjøre familiebrudd. (snevert skjønn)
092
png092
Argumentet om at det ikke er tilknytning mellom mor og barn kan ikke brukes om barnevernet ikke har gitt mulighet for at den utvikles.
093
png093
EMD er kritisk til at samvær reduseres. Det motarbeider tilbakeføring.
094
png094
Barnevenret skal vurdere å øke samvær.
095
png095
Barnevenret skal hindre at tilknytningen blir brutt.
096
png096
Å ikke øke samvær for å bevare familieforhold er i strid med EMK
097
png097
Begrenset kontakt gjør det umulig å utvikle noe meningsfullt forhold.
098
png090
Der det går uker eller mnd mellom samvær støttes ikke målet om gjenforening.
099
png099
Foreldre skal ikke hindres bruk av rettsmidler for samvær og tilbakeføring.
100
png100
Bruk av rettsmidler kan ikke brukes mot foreldre.
101
png101
Bruk av rettssaker for å oppheve omsorgsovertakelser er en del av art. 8.
102
png102
Argumentasjon for adopsjon skal ta med årsaken til de svekkede bånd.
103
png103
Adopsjon kan ikke baseres på fravær av familiebånd dersom barnevernet er ansvarlig for få samvær.
104
png104
Alle relevante krav (EMK) må vurderes helt fra begynnelsen for å unngå feil.
105
png105
Omsorgsovertakelser skal vektlegges, tiltak skal settes inn.
106
png106
Avgjørelsesgrunnlaget, tilstrekkelig og faktisk beslutningsgrunnlag, grundige vurderinger, tungtveiende momenter trukket frem, motstridende argumenter skal være veid mot hverandre.
107
png100
Ikke tilstrekkelig med "barnets sårbarhet", strengere krav til dokumentasjon.
108
png108
Jo mer inngripende, jo større krav til grundig begrunnelse. Skjerpende krav når ikke gjenforening, mindre inngripende tiltak må være vurdert.
109
png109
Konkret beskrivelse av begrunnelse for sårbarheten, årsak til sårbarhet, hva den består i.
110
png110
Hva konkret består foreldrenes mangler av, ikke nok å si dårlig omsorgsevne, påstand må forklares.
111
png111
Forsiktighet med å trekke konklusjoner om omsorgsevne ut fra utilfredsstillende samvær alene. Vise forståelse for samværs er krevende. Ikke vurdere foreldres adferd under samvær alene.
112
png112
Barns reaksjoner under samvær kan ha ulike årsaker. Forsiktighet med å bygge på fosterforeldres opplysninger.
113
png113
Tiltak etter kap. 4 må bygge på grundige vurderinger, barnets interesser opp mot foreldrenes rett til familieliv. Hensyn til familiebånd. Reell avveining. Skjerpende krav til utredning.
114
png114
Best for barnet å høre til sin familie.
115
png115
Familiebånd skal bare brytes unntaksvis, begrunnelser må reflektere grundige avveielser bygget på god dokumentasjon.
116
png116
Høyesterett: overordnet målsetting er tilbakeføring, alle omsorgsovertakelser er midlertidige, positiv plikt til å opprettholde relasjonen. Myndighetene skal gjøre det de kan for tilbakeføring.
117
png117
Gjenforening bare uaktuelt der foreldre er "særlig uegnede" (partikularly unfit).
118
png118
Høyesterett: særlig viktig å følge prinsippet om gjenforening, konkrete og grundige vurderinger rundt samvær og hjelpetiltak.
119
png119
Samværets hyppighet og kvalitet, skal fremme gjenforening.
120
png120
Samvær skal ikke fastsettes utfra faste rammer, skal konkret vurderes i den enklete sak. Samværs frekvens og omfang kan endres.
121
png121
Samvær skal fastsettes så båndene mellom barn og foreldre styrkes og utvikles. Krav til utredning, grunngivelse og dokumentasjon.
122
png122
Påstander om urimelige belastninger må vurderes og faglig begrunnes.
123
png123
Myndighetene har plikt til å sørge for samvær har god kvalitet. Om de ikke fungerer må det prøves alternativer og justeringer.
124
png124
Tilsyn må være begrunnet og utredes grundig, formålet med tilsyn er i tilrettelegge for flere og bedre samvær.
125
png125
Selv ved langvarige omsorgsovertakelser skal samvær være utgangspunktet. Samvær har egenverdi, relasjonen skal bevares.Krav på familieliv.
126
png126
Myndighetene må jevnlig undersøke om omstendigheter har endret seg og betydning for samværspørsmål.
127
png127
Fastsatt samvær er minimums samvær.
128
png128
EMD stiller krav til hele saksbehandlingen, også før fylkesnemnd og domstoler.
129
png129
Grundige vurderinger, særlige krav til begrunnelse. Begrunne hvorfor mindre tiltak ikke er tilstrekkelig. Sårbarhet må dokumenteres.
130
png130
Tiltak etter barnevernloven utgjør inngrep i art. 8.
131
png131
3 vilkår må være oppfylt dersom ikke inngrep i familieliv skal utgjøre en krenkelse. Samsvar med lov, legitimt formål, nødvendig i et demokrati.
132
png132
Begrunnelsen for inngrep må være relevant, tilstrekkelig og nødvendig.
133
png133
Barnets beste er av overordnet betydning, samtidig følger at familiegjenforening er del av retten til familieliv.
134
png134
Grunnloven § 102, 104 og EMK art.8, omhandler prinsippene for familieliv og barnets beste.
135
png135
Både grunnloven og andre konvensjoner gir utrykk for å ivareta barnets beste.
136
png136
De familiemessige bånd som brytes ved adopsjon er beskyttet av EMK art. 8 og grunnloven §102.
137
png137
Barnevern og nasjonale domstoler har lagt for liten vekt på familiebåndene.
138
png138
Høyesterett mener de familiemessige bånd en del ganger ligger underforstått i norske avgjørelser.
139
png139
Underliggende forutsetninger må være godt synlige i begrunnelser. Det må komme tydelig frem det som er vurdert. Saksbehandling må vise den reelle avveining.
140
png140
Adopsjon krever "særlig tungtveiende grunner".
141
png141
Vilkåret om "særlige tungtveiende grunner" gjelder når biologiske bånd brytes, bla. ved adopsjon.
142
png142
Hovedhensyn som skal avveies er hensynet til barnets beste og familiens enhet.
143
png143
Det ligger i "barnets beste" at familiebånd opprettholdes med mindre foreldre er "særlig uegnet". Brudd kan bare skje unntaksvis.
144
png144
Inngrep etter § 4-12 må være i samsvar med kravet om "very exceptional circumstances".
145
png145
Omsorgsovertakelse er midlertidig og myndighetene plikter sette inn tiltak så snart det lar seg gjøre.
146
png146
Brudd på biologiske bånd skal bare skje ved "eksepsjonellle omstendigheter" og i tråd med barnets beste.
147
png147
EMD fremhever at det gjelder strenge krav om familiebånd brytes for godt. Det kan bare skje unntaksvis.
148
png148
Ved fratakelse av foreldreansvaret er skjønnsmarginen snevrere. Det gjelder også andre begrensninger som hindrer familierelasjonen.
149
png149
EMDs bruk av "very exceptional circumstances" og "exceptional circumstances" utgjør end del av den etablerte rettstilstand.
150
png150
Flertallsfraksjonen (concuring opinion) i Lobbensaken rettet seg mot den konkrete behandling av sakene, beslutningsgrunnlag og begrunnelse. Mindretallet (6) er også kritiske til det materielle grunnlag.
151
png151
I tre dommer fra 2019 ble Norge dømt fordi beslutningsrunnlaget og begrunnelsen ikke var tilfredsstillende.
152
png152
I Pedersen dommen ble det fastslått krenkelse fordi myndighetene i en tidlig fase, ikke hadde truffet tilstrekkelig tiltak selv om de av HR nevnte tilak var relevante for adopsjonsvurdering.
153
png153
Det må foreligge så tungtveiende grunner for adopsjon, fremfor fortsatt fosterplassering, at de rettferdiggjør at familiebånd brytes.
154
png154
Det er behov for justeringer i barnevernets praksis. Begrunnelser må bli bedre, myndighetene må arbeide mer for gjenforening.
155
png155
EMD vurderer saksbehandlingen som en enhet. Brudd på EMK skjedde tidlig i saken. Normalt sier ikke EMD konkret hvilke konsekvenser brudd på EMK får.
156
png156
Rettspraksis og tolkning må være i samsvar med EMK. HR har tilpasset sin tolkning til EMDs praksis.
157
png157
Barnevernrts feil kan korrigeres av domstolen. Derfor er det viktig å si ifra så snart feil oppdages.
158
png158
For å unngå feil er det viktig at myndighetene tar i betraktning alle de krav, lover og konvensjoner stiller til denne typen saker.
159
png159
Vurderinger skal foretas innefor de grenser som følger av EMDs praksis.
160
png160
Bvl § 4-16 gir klare føringer for at barnevernet skal følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse og legge til rette for gjenforening.
161
png161
Plassering utenfor hjemmet skal ikke gjøres lengere enn det som er til det beste for barnet. Barnevernet har en selvstendig plikt til å oppheve tiltak.
162
png162
Samvær følger av det biologiske prinsipp. Det "utviklingsfremmende prinsipp" er aldri vedtatt brukt.
163
png163
Raundalen utvalgets "utviklings fremmende prinsipp" NOU2012:5, er ikke fulgt opp. Omsorgsovertakelser er midlertidige.
164
png164
Samvær 4-6 ggr/år har ikke grunnlag i forskning. Beslutning om samvær skal ikke bygge på ensartede normer. Det skal foretas en konkret vurdering ut fra barnets beste.
165
png165
Gjenforening er utgangspunkt for ethvert tiltak som skiller barn og foreldre.
166
png166
I Lobben premiss 207 fastslås det at alt må gjøres for å opprettholde personlige bånd, bygge opp familien igjen.
167
png167
Omsorgsovertakelser skal ansees som midlertidige. Myndighetene plikter å arbeide for gjenforening så snart det lar seg gjøre.
168
png168
Gjenforening er ikke aktuelt der foreldre er "særlig uegnet", eller om barnets helse og utvikling skades. Også lang tid beskrives som en slik grense.
169
png169
Det ligger i adopsjonens natur at det ikke foreligger mulighet for rehabilitering eller familiegjenforening.
170
png170
Grundige vurderinger skal gjøres for gjenforening. Det er en krenkelse å gi opp gjenforening uten å ha gjort det som er mulig for gjenforening.
171
png171
Barnevernets påstander om at langtidsplasseringer var bygget på grundige vurderinger var i mange saker ikke sanne. Vurderinger skal være individuelle.
172
png172
Gjenforening stiller krav til hyppighet og kvalitet ved samvær. Foreldre skal også fritt få knytte konktakt med barnet. Barnevenret må om nødvebdig finne alternative samværsløsninger.
173
png173
Samvær skal bevare muligheten for gjenforening og sikre at barnet vet hvem foreldre er. Selv om gjenforening ikke er målet, har opprettholdelse av familiebånd egenverdi.
174
png174
Barnevernet kan ikke basere beslutninger om adopsjon begrunnet i manglende tilknytning, når de har forsømt sin plikt til å treffe tiltak for gjenforening.
175
png175
Svikter myndighetene med tiltak for gjenforening, opprettholde familiebånd, kan de ikke begrunne adopsjon med manglende familiebånd.
176
png176
Adopsjon kan ikke utelukkes om foreldre er særlig uegnet og dette er varig. Bare når samvær er skadelig kan myndighetene unnlate legge til rette for samvær.
177
png177
Hvis fosterhjemsplassering er skadelig kan adopsjon skje, forutsatt at det foretas en grundig vurdering.
178
png178
Svikter myndighetene i å arbeiede for gjenforening kan de ikke påberope seg en stuasjon som foreligger som følge av svikten.
179
png179
At foreldre bruker rettsmidler kan ikke brukes mot dem. De har rett til å delta under behandlingen av saken. Særlig der det forleigger feil under rettsforhandlingene, eks. nektet sakkyndig rapport.
180
png180
Overordnet målsetting er tilbakeføring. Omsorgsovertakelser er i utgangspunktet midlertidige. Myndighetene må arbeide aktivt for gjenforening.Samvær skal bygge opp under det.
181
png181
Under gjendforeningsprosessen skal samvær sikre mulighet for gjenforening. Det stiller krav til hyppighet og kvalitet på samvær. Samvær har egenverdi.
182
png182
Omfang på samvær må uansett om man sikter på langtidsplassering, baseres på at barn og foreldre skal gjenforenes. Uansett kan ikke samvær avgjøres utfra en standardisert vurdering.
183
png183
Myndighetene skal gjøre det de kan for gjenforening. Kan bare oppgis der foreldre er særlig uegnede. Dette betyr ikke at det ikke skal være samvær. Foreldre kan ha samværskompetanse selv om gjenforening er vanskelig. Å opprettholde familiebånd har egenverdi.
184
png184
Tiltak må ikke skade barnets helse. Adopsjon kan skje hvis fosterplassering skader barnet. Gjenforening kan være utelukket når det har gått lang tid slik at stabilitet veier tyngre enn gjenforening.
185
png185
Adopsjon krever at det ikke foreligger reelle fremtidsutsikter for gjenforening.
186
png186
Fylkesnemnden skal sørge for at det foreligger et forsvarlig faktisk beslutningsgrunnlag. Sakkyndige er vanlig praksis.
187
png187
Forsvarlig beslutningsgrunnlag gjelder også for retten. Retten plikter gi et forsvarlig faktisk beslutningsgrunnlag. Retten kan oppnevne sakkyndige.
188
png180
EMD vurderer hele saksbehandlingen i barnevernsaker om det foreligger krenkelse av art. 8.
189
png189
EMD vurderer ikke bare den avsluttende nasjonale behandlingen, men ser begrunnelsen for inngrepet i lys av saken som helhet. EMD ser også på saksbehandlingen forut for vedtaket.
190
png190
Ved vedtak kan man ikke se bort i fra tidligere feil. Feil kan forplante seg. Feil som ikke har hatt virkning på vedtaket tillegges mindre betydning.
191
png191
Konvensjonspraksis stiller flere krav til den nasjonale behandlingen. Eks. oppnevnelse av sakkyndige.
192
png192
Det bør vises forsiktighet rundt vurdering av foreldres omsorgsevne ut fra begrensede eller utilfredsstillende samvær alene.
193
png193
Tilsyn under samvær må være vurdert konkret, ha spesielle begrunelser da formål med samvær er å styrke familiebåndene.
194
png194
Myndighetene må være forsiktige å bygge på opplysninger bare fra fosterforeldre.
195
png195
Om en av foreldrene gjør gjeldende at det har skjedd endinger av betydning for omsorgsevnen, må dette vurderes bredt på oppdatert grunnlag.
196
png196
Vurdering av omsorgsevne skal være tilstrekkelig utført. Oppdaterte rapporter skal foreligge. 2 år gamle rapporter er utdaterte. Sårbarhetsvurderinger skal være faglig begrunnede.
197
png197
Vurderinger skal bygge på tilstrekkelige og brede grunnlag. Særlig gjelder dette ved vidtgående avgjørelser. Barnets reaksjon ved samvær er ikke nok.
198
png198
En samlet vurdering skal være grunnlag for om foreldrenes synspunkter og interesser er tatt i betraktning.
199
png199
Konvensjonspraksis vektlegger alminelige rettsikkerhetsgrarantier som kontradiksjon, mulighet til å være til involvert i saksgangen og føre bevis.
200
png200
Retten skal gjøre rede for den bevisvurdering og rettsanvendelse avgjørelsen bygger på.
201
png201
EMD stiller krav til begrunnelsen. Det skal foretas en balansert avveining. Tungtveiende momenter må være begrunnet og motridende argumenter må være veid mot hverandre på en balansert måte. Det må fremkomme at det er gjort en grundig vurdering.
202
png202
Å gi opp gjenforening krevet skjerpet krev til begrunnelse, grundig overveielse, hvor det også vektlegges forpliktelser til gjenforening.
203
png203
Å gi opp gjenforening skal begrunnes med hvorfor det ikke lenger er i barnets interesser. Hva har barnevernet gjort?
204
png204
Mangelfulle beslutningsgrunnlag får følger for vurderingen. Vurderinger skal være balanserte.
205
png205
Dersom det ikke fremgår av avgjørelsen at mindre inngripende tiltak er vurdert og hvorfor de ikke er tilstrekkelige, er det en mangel.
206
png206
Begrunnelser rundt barnets sårbarhet skal være tilfredsstillende. Det skal gis en konkret begrunnelse med henvisning til faktiske forhold, der årsak og betydning til sårbarhet er angitt og om den kan avhjelpes med tiltak.
207
png207
Høyesterett mener det ikke er noen motstrid mellom praksis fra EMD og de generelle materielle og prosessuelle prinsippper som skal følges ved adopsjon.
208
png208
Norsk lov må praktiseres innenfor rammene av EMDs praksis. Særlig viktig er myndigheters plikt til å arbeide for gjenforening. Bla med konkrete og grundige vurderinger rundt samvær og hjelpetiltak. Vedtak må bygge på oppdaterte beslutningsgrunnlag.
209
png209
Adopsjon krever særlig tungtveiende grunner. De må være så sterke at hensynet til å opprettholde biologiske bånd må vike.
210
png210
Det skal foreligge et betryggende beslutningsgrunnlag rundt foreldres omsorgsevne og samværskompetanse. Det samme gjelder sårbarhet og behov for adopsjon fremfor fosterplassering. Relevante momenter og interesser må være betryggende vurdert.
211
png211
Det må foretas en konkret individuell vurdreing i hvert enkelt tilfelle. rettens tilnærming må være nyansert. Fordeler ved adopsjon må veies mot betydningen av brudd i familiebånd.
212
png212
Drøftelser om brudd i familiebånd må være omfattende. Vurderinger av den langsiktige verdi av å ha en relasjon til familie, sammenlignet med begrenset kontakt ved adopsjon.
213
png213
Betydningen av foreldres problem eller manglende stabilitet for omsorgsevne må komme klart frem. Betydningen av positive endringer må vurderes.
214
png214
Vurderinger skal gjøres på betydningen av økt samvær og om situasjonen kan forbedres ved hjelpetiltak og deres betydning for omsorgsevne.
215
png215
Vurderinger må bygge på sakens faktiske innhold.
216
png216
Risikofaktorer skal forankres i konkrete forhold ved barnets situasjon og ikke generelle risikofaktorer.
217
png217
Rettens vurdering må bygge på en konkret forankring av saken. Også behovet for adopsjon opp mot fortsatt fosterplassering, da familiebånd ved adopsjon brytes.
218
png218
Utelatelse av nylige endringer ved foreldrenes situasjon utgjør svakhet ved beslutningsgrunnlaget. Verdien av konktakt mellom barnet og foreldre må vurderes.
219
png219
Vesentlig svakhet ved tingrettens saksbehandling må føre til ankebehandling i lagmannsretten.
220
png220
EMD mener 4 x 1 time pr. år og 6 x 2 timer pr. år utgjør “very limited contact regime”,(veldig begrenset kontaktregime) og at dette krever “stricter scrutiny”,(strengere gransking)
221
png221
Begrensinger i kontakt mellom barn og foreldre må være i overenstemmelse med målet om gjenforening. Grundige vurderinger må ligge til grunn om målet oppgis.
220
png222
Myndighetene skal vurdere behovet for at familiemedlemmer har lett og regelmessig tilgang til hverandre eller andre tiltak for ikke å svekke en gjenforening
223
png223
Begrensninger i kontaktrettigheter skal underkastes en strengere gransking
224
png224
Myndighetene plikter legge til rette for samværfor å styrke og utvikle familiebåndene for dermed øke muligheten for gjenforening og ikke som i denne saken bare for å ivareta barnets behov for å vite om sitt biologiske opphav.
225
png225
Myndighetenes begrunnelse til begrensninger i samværsrett må bygge på myndighetenes positive plikt de har for gjenforening av familien så snart som mulig, i motsatt fall er det brudd på art. 8.
226
png226
EMD er kritiske til at vurderinger ikke er oppdatert og at det brukes mot foreldre manglende tilknytning når kontakt er hindret av myndighetene. Foreldre og barn skal ha reell mulighet til å utvikle følelsesmessige bånd.
227
png227
Lite samvær vanskeliggjør utviklingen av meningsfulle forhold mellom barn og foreldre. Det er derfor ikke i samsvar med art. 8 å kutte alle bånd begrunnet med at slike bånd av den grunn ikke er utviklet.
228
png228
Sparsom kontakt mellom foreldre og barn gir begrenset mulighet til å trekke klare konklusjoner om omsorgsevne.
229
png229
Lite samvær og at vurderinger ikke er oppdaterte er momenter som strider mot foreldrenes rett til å sikre at deres synspunkter og interesser er tatt i betraktning.
230
png230
Å hindre foreldre bruk av fremtidige rettsmidler kan ikke brukes mot dem som argumentasjon for adopasjon.
231
png231
Barnevernet mener at uansett om det var gjort av tidligere feil (her akuttvedtak) så er det dagens situasjon som gjelder.
232
png232
Barnevernet mente her at poenget med en omsorgsovertakelse er å bryte den tette kontakten mellom barnet og foreldrene!
233
png233
HR prøver alle sider av saken. Vurdering av om vilkårene er oppfylt for omsorgsovertakelse skal skje på domstidspunktet.
230
png234
En omsorgsovertakelse innebærer ikke et absolutt brudd men en betydelig svekkelse av familiemessige bånd.
235
png230
Et ingrep i retten til familieliv kan bare skje om det er 1) i samsvar med loven, har 2) et legitimt formål og 3) nødvendig i et demokratisk samfunn.
236
png236
Der foreldre og barns interesser kommer i konflikt skal det finnes en rettferdig balanse.
230
png237
Omsorgsovertakelser kan bare skje i “very exeptional circumstances”, veldig eksepsjonelle tilfeller.
238
png238
Det påligger myndighetene en positiv plikt til å sette inn tiltak for gjenforening så snart det lar seg gjøre etter omsorgsovertakelser. Mindre inngripende tiltak skal vurderes.
239
png239
Omsorgsovertakelse må være basert på et tilstrekkelig og oppdatert beslutningsgrunnlag, en balansert og tilstrekelig bred avveining og ha en tilfredsstillende begrunnelse.
240
png240
Vurderinger skal skje utifra forholdene på domstidspunktet. Feil begått tidligere kan være relevante om de har betydning for vurdering av dagens situasjon.
241
png241
Et opphold på barne- og familiesenter er det mest omfattende støttetilbud som kan tilbys familier.
242
png242
Det skal foreligge et tilstrekkelig bredt og oppdatert faktagrunnlag for vidtrekkende beslutninger.
243
png243
Avgjørende er barnets omsorgsbehov og om foreldrene, hver for seg, eller sammen kan fylle behovet på en forsvarlig måte.
244
png244
Vedtak om omsorgsovertakelse kan bare treffes når det er nødvendig utifra den situasjon barnet befinner seg og bare om det ikke kan skapes tilfredstillende forhold for barnet ved andre tiltak.
245
png245
Barne- og Familiesenter er det mest omfattende og støttende tiltak barnevernet kan tilby.
246
png246
Etter bvl. kap 4 skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til barnets beste.
247
png247
En omsorgsovertakelse innebærer ikke et absolutt brudd på båndene mellom barnet og foreldre. Båndene skal opprettholdes og videreutvikles gjennom samvær.
248
png248
Høyesteretts angivelse av samvær er minimumssamvær samt hvordan samværene skal gjennomføres. Barnevernet kan gi mer samvær på mer fleksible måter bare det følger forutsetningene i dommen.
249
png249
I forarbeidene til bvl heter det at omsorgsovertakelser er midlertidige og barnevernet skal aktivt arbeide for tilbakeføring. Tilknytning må ivaretas i størst mulig grad og vektlegges rundt sa,vær og kontakt.
250
png250
Tidligere praksis med 3-6 samvær pr. år skal ikke forståes som en standard. Samvær skal fastsettes konkret utifra omstendighetene i den enkelte sak.
251
png251
Barnevernet har en positiv plikt til å sette inn tiltak slik at gjenforening kan skje så snart som mulig. Dette omfatter også plikten til å tilrettelegge for samvær av god kvalitet. Fungerer ikke samværene må justeringer eller alternativer prøves. Disse plikter tiltar i styrke ettersom tiden går.
252
png252
Samvær skal fastsettes så båndene mellom foreldre og barn styrkes og utvikles. Begrensning av formålet med samvær kan bare skje der gjenforeningsformålet er oppgitt. Der gjenforening ligger fast,må samvær fastsettes slik at båndene mellom foreldre og barn styrkes og utvikles.
253
png253
Barenvernet må, uavhengig av lengden på omsorgsovertakelsen, med jevne mellomrom undersøke om omstendighetene rundt omsorgsevne og samværskompetanse har endret seg og dets betydning for samværene.
254
png254
Målsettingen om gjenforening forutsetter at det gis så mye samvær som det er mulig, uten å sette hensynet til barnet til side.
255
png255
Samvær har egenverdi som det må tas betydelig hensyn til ved fastsettelsen.
256
png256
Som utgangspunt er det barnets beste å bo med sine foreldre. Målsetning med samvær må være å tilrettelegge for gjenforening. Samvær har egenverdi.
257
png257
Bare der det foreligger spesiele og streke grunner, kan formålet med gjenforening oppgis og samvær begrenses strekt eller falle bort.
258
png258
Utgangspunktet må være at barn og foreldre gjenforenes. Samvær må derfor være av et slikt omfang at båndene til foreldre styrkes og utvikles.
259
png259
En viss hyppighet vil kunme gjøre samværene bedre. Det kan tenkes at noe økning av samvær vil dempe det stress foreldre opplever ved få samvær.
260
png260
Barnevernet har mulighet til å øke antall og omfang av det enkelte samvær. En slik vurdering må skje fortløpende. Samvær bør finne sted i mer naturlige rammer.
261
png261
Parten har rett til å få innblikk i dokumentasjon sakk. rap. bygget på og delta på lik linje under produksjonen av den sakkyndige rapport. De var hindret kontradiksjon.
262
png262
Det kontradiktoriske prinsipp forutsetter at partene skal kunne utfordre grunnlaget den sakkyndige rapport bygger på.
263
png263
Partene har rett til å delta på den sakkyndiges intervjuer av vitnene og innblikk i de dokumenter som ligger til grunn for rapporten.
264
png264
Partene har rett til kontradiksjon samt ha kunnskap om og kunne kommentere alle bevis eller observasjoner innlevert for å påvirke rettens avgjørelser.
265
png265
Der en sakkyndig er oppnevnt må partene kunne delta på intervjuer den sakkyndige har hatt eller få vist dokumenter han har tatt hensyn til.
266
png266
Partene må informeres om tidspunktene for den sakkyndiges skritt i saken.
267
png267
Partene må ha anledning til å utrykke sine synspunkter effektivt før sakkyndig rapport blir levert.
268
png268
Partene skal ha anledning til å kryssforhøre komparenter som danner grunnlag for sakkyndige rapporter. Dokumenter som ligger til grunn for sakkyndige vurderinger skal være tilgjengelige før rapporten sendes fordi parten skal ha anledning til å kommentere viktige bevis. Slik saksbehandling er ikke rettferdig slik det kreves i art. 6.
269
png269
Prinsippet om en rettferdig balanse mellom partenes muligheter må også gjelde i tilfeller om sakkyndige rapporter.
270
png270
Jmf det kontradiktoriske prinsipp må hver part ha realistiske muligheter til å kommentere alt materiale som er sendt til retten før endelig avgjørelse.
271
png271
EMD tolker “speiling” som even til å se og høre barnet. Mao. er speiling nært knyttet til blikkontakt, tolkning av mimikk og mentaliseringsevne
272
png272
EMD vektla ikke fostermorens beskrivesler etter samvær i det hele tatt. jmf. Abdi v. Norge premiss 63, må forståelsen av slike reaksjoner bygge på et overbevisende beslutningsgrunnlag og gode faglige vurderinger.
273
png273
EMD har i flere saker bemerket at myndighetene plikter å jobbe for tilbakeføring, deriblandt jevne samvær for å utvikle tilknytningen. Barnevernet hadde ikke gjort det i denne saken.
274
png274
At foreldre har andre syn på saken enn barnevernet og sakkyndige, har lite med omsorgsevne å gjøre. De har ikke rett i kraft av sin akademiske grad eller posisjon.
275
png275
Dersom barnet var et sårbart barn etter å ha levd hele sitt liv med fosterforeldrene så kan ikke moren ha ansvaret for det. Det er ikke dokumentert at utviklingen ville stoppe opp.
276
png276
Tingretten brukte mot mor at hun ikke aksepterte fosterplassering. Derfor gikk de for adopsjon. EMD slo hardt ned på det.
277
png277
Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem.
278
png278
Barn skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tars avgjørelser som berører dem.
279
png279
At barn har endret syn på spørsmål om samvær, vil etter omstendighetene kunne være en ny opplysning som kan være grunlag for ny behandling i lagmannsretten.
280
png280
Omsorgsovertakelse og begrensninger i retten til samvær er utvilsomt inngrep (”interference”) i barns og foreldres familieliv.
281
png281
Ved vurdering av om et inngrep er nødvendig i et demokratisk samfunn skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering som må balansere mellom individuelle interesser og legitime samfunnsinteresser.
282
png282
Et ingrep etter bvl. §4-12 må være i samsvar med kravene i EMD´s praksis om “very exceptional circumstances”. Statens skjønnsmargin er ikke ubegrenet (”unfettered”).
283
png283
Avgjørelser om omsorgsovertakelse skal treffes på et betryggende beslutningsgrunnlag med en tilstrekkelig begrunnelse.
284
png284
Fylkesnemnd og domstoler skal sørge for at bevisførselen gir et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Retten kan oppnevne sakkyndig når det er nødvendig.
285
png285
EMD har understreket betydningen av tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Gjør foreldre gjeldende at det har skjedd endringer av betydning for omsorgsevnen må dette vurderes på et tilstrekkelig bredt og oppdatert grunnlag.
286
png286
EMD´s praksis tilsier at enkeltstående forhold ikke er avgjørende, men en samlet vurdreing av om beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig til å sikre at foreldrenes synspunkter og interesser behøring er tatt i betraktning, deriblandt mulighet for kontradiksjon.
287
png287
EMD stiller krav til begrunnelsen i barnevernsaker. Tungtveiende momenter må være trukket frem og begrunnet, motstridende hensyn må veies mot hverandre på en balansert måte. Det må fremgå av avgjørelsen at det er foretatt en grundig vurdering.
288
png288
Oppnevnelse av sakkyndig beror på en konkret vurdering der det avgjørende er om saken kan avgjøres på et forsvarlig grunnlag uten slik oppnevning. Vurderingstema er evt. tidligere sakkyndige, tiden som har gått og evt. endringer i foreldrenes livssituasjon.
289
png289
Krav om utfyllende begrunnelse beror på bevissituasjonen og på relevans og vekt av de påberopte bevis.
290
png290
HR mener det bør legges begrensende vekt på fosterforeldre da de kan være påvirket av å beholde barnet.
291
png291
Retten har et selvstendig ansvar for sakens opplysning, herunder behov for sakkyndig.
292
png292
HR mener vitneforklaringer fra fagfolk vektelgges mer enn foreldrenes vitner og rokker ikke ved beslutningsgrunnlaget.
293
png293
HR beskriver barnets behov som bla. trygghet stabilitet, forutsigbarhet, ro og omsorgspersoner som ser barnets omsorgsbehov.
294
png294
Barn og foreldre har som hovedregel rett til samvær, bvl. § 4-19. Fylkesnemnda bestemmer omfanget av samvær.
295
png295
Det følger av bvl § 4-1 at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Som utgangspunkt samvær som styrker og utvikler båndene mellom foreldre og barn.
296
png296
Fylkesnemnd og domstoler fastsetter minimumssamvær. Barnevernet plikter jevnlig vurdere omfanget og om det skal skje på en mer fleksibel måte.
297
png297
Ved fastsettelse av samvær er utgangspunktet at det er midlertidig og at foreldrene skal få barna tilbake så snart forholdene tillater det.
298
png298
Samvær skal fasettes utifra gjenforeningsmålsettingen. Det stiller krav til samværenes hyppighet og kvalitet. Samvær skal fastsettes slik at båndene mellom foreldre og barn styrkes og utvikles.
299
png299
En begrensning av formålet - tilbakeføring - med samværet kan bare skje dersom gjenforeningsmålsettingen oppgis.
300
png300
Det kan ikke settes et minstenivå for samvær. Målsetningen om tilbakeføring av omsorg forutsetter at det blir gitt så mye samvær som mulig uten å tilside sette barnets beste.
301
png301
Domstolen skal vektlegge at omsorgsovertakelse er midlertidig og samvær skal bygge opp under det. Gjenforening kan bare oppgis når det foreligger spesielle og sterke grunner.
302
png302
Økning av antall timer ved hvert samvær utelukker ikke økning av antall samvær i året.
303
png303
Ved omsorgsovertakelse gjelder kravet om “very exceptional circumstances”. Ved begrensinger som hindrer samvær gjelder en snevrere skjønnsmargin. Det kreves “spesielle og sterke” grunner for å nekte samvær.
304
png304
Ikke eksisterende eller svake familiebånd er mindre beskyttet enn et etablert familieliv.
305
png305
Samvær har egenverdi som det må tas hensyn til ved fastsettelsen av samvær.
306
png306
Dersom saksbehandlingen samlet ikke har vært forsvarlig, kan det danne grunnlag for krenkelse av art. 8.
307
png307
Foreldres rett til familieliv er svakere beskyttet der det er lite kontakt,enn der det gripes inn i et etablert familieliv.
308
png308
HR vurderer ikke grunnlaget for å anta at jenta etter lang tid i fosterhjem var et sårbart barn.
309
png309
Barnets ønske om samvær overstyres av om det er skadevirkninger av slikt samvær.
310
png310
Vurderinger skal inneholde hva barns sårbarhet består av, betydningen av omsorgsevne og hvorfor samvær kan være skadelig når det ikke anbefales samvær. Ulike interesser skal veies mot hverandre.
311
png311
EMD krever at foreldrenes syn og interesser gjøres kjent for og behørig tatt i betraktning “duly taken into account” av myndighetene. Foreldrene skal være involvert i beslutningsprosessen tilstrekkelig til å ivareta sine interesser og være i stand til å presentere sin sak.
312
png312
EMD oppstiller krav til at foreldre fullt ut må ha vært i stand til å ivareta sine interesser i beslutningsprosessen. Grunnlaget skal være tilstrekkelig til å sikre at foreldrenes synspunkter og interesser behørig blir tatt i betraktning.
313
png313
Selv om det er snakk om langtidsplassering har barn og foreldre rett til respekt for familieliv. Selv om foreldre ikke krever gjenforening, plikter myndighetene iverksette tiltak for å lette foreldre og barns fortsatt glede av familieliv ved å opprettholde et forhold ved hjelp av regelmessig kontakt.
314
png314
Den gjensidige glede mellom foreldre og barn i hverandres selskap, utgjør et grunnleggende element i “familieliv” i jmf. art 8 i EMK.
315
png315
Hovedformålet med art 8 er å beskytte individet mot vilkårligw handlinger fra offentlige myndigheter. Det er positive plikter knyttet til effektiv “respekt” for familielivet
316
png316
I saker om samværsrettighetene, inneholder art. 8 foreldres rett til å iverksette tiltak for å bli gjenforent med barnet og en forpliktelse ovenfor nasjonale myndigheter til å lette en slik gjenforening.
317
png317
De nasjonale myndigheters plikt til å iverksette tiltake for kontakt med foreldre er ikke absolutt. Slik kontakt kan kreve forberedelser eller trinnvise tiltak.
318
png318
De nasjonale myndigheters må gjøre sitt ytterste, men tvang må begrenses da interesser, rettigheter og friheter til de berørte må tas i betraktning.
319
png319
Det avgjørende er om de nasjonale myndigheter har tatt alle nødvendige skritt for å lette utførelsen av gjenforening mellom barnet og forelder.
320
png320
Tidens gang kan ha uopprettelige konsekvenser for forholdet mellom barnet og den forelder barnet ikke bor med.
321
png321
Aktiv foreldredeltagelse i saksbehandlingen er påkrevd ihht art. 8 for å sikre deres interesser. Å søke fullbyrdelse av en rettskjennelse er en relevant faktor som må vurderes.
322
png322
Forholdet mellom foreldre og barn faller innenfor familielivet i art. 8
323
png323
Myndighetene skal ha tatt alle egnede tiltak som med rimelighet kan forventes for håndhevelse av kontaktordningen fastsatt i rettsavgjørelsene.
324
png324
EMD reagerer på at myndighetene tross flere bøteleggelser ikke fikk til kontakt mellom far og barn.
325
png325
Selv om en forelder kan kritiseres for sin reaksjon under enkelsamvær er det, det samlede inntrykk som legges til grunn. EMD tillegger ikke slike enklethendelser avgjørende betydning.
326
png326
EMD fant at vanskelighetene med å sikre søkerens samværsrettigheter hovedsakelig skyltes morens oppførsel. Tvangsbøter var ikke tilstrekkelig til å forbedre situasjonen og overvinne mangel på samarbeid. Det samme gjelder for kriminaletterforskningen som ble åpnet mot moren.
327
png327
EMD mener fokuset på myndighetenes prosesser kunne forbedret situasjonen. Myndighetene plikter å gjøre større anstrengelser for å gjenopprette kontakten mellom barnet og far.
328
png328
EMD er kritiske til at myndighetene fokuserte på de praktiske ordningene som ikke hadde fungert på årevis snarere enn støtten partene ville trengt for å sikre at muligheter for barnets forhold til søkeren ikke gikk tapt.
329
png329
EMD mener alle tilgjengelige metoder for opprettholdelse av båndene skulle vært undersøkt, enten ved involvering av sosiale tjenester eller på andre måter.
330
png330
EMD mener at selv om myndighetene ikke har effektive sanksjoner mot samværsabotasje forventes de ha juridiske midler for å sikre overholdelse av forpliktelsene ihht art. 8t
331
png331
EMD kritiserer at nasjonale myndigheter ikke behandler saker raskt - “promptly” - og især når det foreligger et titalls håndhevelsesforespørsler.
332
png332
Myndighetene plikter beskytte foreldres rett til respekt for sitt privatliv jmf art 8


(1) Lager en ny tabell med bare de markerte rader.
(2) Åpner markerte rader i popup vindu. Blokkeres popup, bruk da nr. 3
(3) Åpner markerte rader i nytt vindu
(4) Sletter alle rader i ny tabell.
(5) Export til Excel

NB! For å listes i popup/nytt vindu, må tabell listes under grønn button først.


              


Ny tabell- ECHR premisser

NR
TEKST
PREMISS
RowNr
DELETE
PremNr


Gå øverst på siden

Nederst på siden

Støtt vårt arbeide

ALL RIGHTS RESERVED 2020 - 2021 Versjon 20210924 (C) Rune Fardal